EN Zóna pre darcov

Zúčastnili sme sa odovzdávania najväčšej ceny vo vzdelávaní - Yidan Prize

Takmer 8 mil. $ pre myseľ a vzájomnú spoluprácu
12. jan 2018 -

Norbert Maur

Zúčastnili sme sa odovzdávania najväčšej ceny vo vzdelávaní - Yidan Prize

V decembri som sa zúčastnil odovzdávania jednej z celosvetovo najväčších cien vo vzdelávaní Yidan Prize a medzinárodnej konferencie Yidan Prize Summit v Hongkongu. Počas inauguračných prednášok oboch laureátiek - Vicky Colbert a Caroll S. Dweck, a počas konferencie zaznelo množstvo podnetných myšlienok, ako aj noviniek o princípoch vo vzdelávaní. Rád by som sa s vami o ne podelil.

Krátko o Yidan Prize

Začnem predstavením Yidan Prize. S myšlienkou ocenenia prišiel v roku 2016 Dr. Charles Chen Yidan. Hlavná misia je vytvoriť lepší svet cez vzdelávanie. Cena sa udeľuje v dvoch kategóriách - za výskum vo vzdelávaní a za rozvoj vzdelávania. Laureáti/laureátky získavajú spolu sumu vo výške 3,9 mil. $. Tá zahŕňa finančnú odmenu vo výške 1,9 mil. $ a grant na rozvoj projektu rovnako v sume 1,9 mil $. Cenu získavajú jednotlivci alebo tímy s max. 3 členmi.  Podujatie organizuje Nadácia Yidan Prize, so základinou v hodnote 320 mil. $. 

Vystúpilo 33 rečníkov a rečníčok z celého sveta

Mnohé z myšlienok, ktoré zazneli využijeme napríklad aj pre zlepšenie programu Generácia 3.0. Práve cezeň Nadácia Pontis pomáha šíriť overené princípy vo vzdelávaní na Slovensku.

Ak rátame aj laureátky cien Vicky Colbert a Caroll S. Dweck a ich inauguračné príhovory, za 2 dni vystúpilo spolu 33 rečníkov a rečníčok, a to samostatne alebo v paneloch.  Kľúčové témy konferencie boli:

 • príprava deti a mladých na budúcnosť,
 • overené inovácie vo vzdelávaní,
 • znižovanie rozdielov medzi rovesníkmi,
 • investície vo vzdelávaní,
 • vzdelávanie pre všetkých do roku 2030.

Pozornosť sa tiež venovala pozornosť aj Celosvetovému indexu vzdelávania pre budúcnosť (Worldwide Educating For The Future Index). 

Vzhľadom na množstvo myšlienok, rozdelím články na tri časti:

 1. Najvyššia cena vo vzdelávaní - takmer $ 8 mil. pre myseľ a vzájomnú spoluprácu.
 2. Technológie vo vzdelávaní a kompetencie budúcnosti.
 3. Celosvetový index vzdelávania pre budúcnosť.

Takmer $ 8 mil. pre myseľ a vzájomnú spoluprácu.

Vicky Colbert, ktorej prioritou vo vzdelavacom modeli je vzájomná spolupráca a Caroll S. Dweck, vedkyňa skúmajúca myseľ, sa stali víťazkami ceny spomedzi viac ako 1 000 nominácií z celého sveta. O ich víťazstve rozhodli udržateľnosť ich projektov, vízia orientovaná na budúcnosť, transformatívnosť a inovatívnosť. Najsilnejším momentom z odovzdávania cien bol, keď obe laureátky na pódiu vyhlásili, že celé svoje výhry (aj ich osobné odmeny) venujú na rozvoj svojich projektov - spolu takmer 8 miliónov $. Obe sa  tiež dohodli na vzájomnej spolupráci pri výskume a aktivitách. 

Vicky Colbert je riaditeľka nadácie Escuela Nueva. V 70-tych rokoch začala pracovať v chudobných, izolovaných, vidieckych komunitách v Kolumbii, ktoré boli „ďaleko od pedagogických fakúlt, vzdelávacích stratégov a donorov.” Ako sociologička je z podstaty skúmaného predmetu zameraná na sledovanie nerovností a uvedomila si, že kvalitným vzdelávaním je možné dosiahnuť rozvoj. Konkrétne sa snažila  o vyrovnávanie gender rozdielov, zlepšenie zdravia, zabezpečenie obživy a pod. 

Vytvorila efektívny model vzdelávania pre 10-tisíce škôl vo vidieckych a chudobných komunitách v Kolumbii. Dôraz kládla na kooperatívne učenie, vzájomný tútoring. V tomto modeli sú učitelia facilitátori, nie „odovzdávači” vedomostí. V strede pozornosti je aktívny, spolupracujúci študent. Integrovala kurikulum, zaviedla tréningy pre učiteľov a zapojila do vzdelávania komunitu. Jej model nadobudol ešte väčšiu dôveru, keď ho úspešne zaviedla aj v mestskom prostredí. V súčasnosti je využívaný vo viac ako 16 krajinách pre viac ako 5 mil. detí. 

Caroll S. Dweck je profesorka psychológie na Standford University. Svoj profesionálny život zasvätila nachádzaniu možností, ako ľudia dokážu naplniť svoj potenciál. Cenu získala za desaťročia výskumu rôznych vplyvov na ľudskú myseľ a jej schopnosti tvoriť. 

Skúmala prejavy mysle u ľudí, ktorí majú fixné nastavenie mysle (fixed mindset) a ľudí, ktorí majú myseľ nastavenú na rast (growth mindset). V prvom prípade ľudia tvrdia, že inteligencia je stabilná kvalita, v druhom prípade, že inteligencia je kvalita, získavaná úsilím a učením. V prvom prípade pokiaľ ľudia zažijú neúspech, je to pre nich potvrdením, že “na to nemajú”. V druhom prípade je to pre nich potvrdením, že na to “ešte nemajú”. S kolegami vytvorila na základe týchto výskumov efektívne stratégie vzdelávania. Vytvorili online program a rošírili ho na národnú vzorku 16 000 študentov. Vďaka cene budú môcť sledovať dlhodobo, ako vplýva posilňovanie mysle nastavenej na rast. Napríklad či študenti, ktorí pochádzali zo sociálne znevýhodneného prostredia vyštudovali a ktorí z nich sa uplatnili vo vede a pod. „Budeme sledovať dlhodobé intervencie, pretože to sú tie, ktoré sa v skutočnosti rátajú,” hovorí autorka výskumu. 

Obe laureátky sa dotkli niektorých tém vo vzdelávaní. Aj vďaka kreditu, ktorý im dala prísne hodnotená cena, aj vďaka svojmu postaveniu ako autorít vo vzdelávaní a v neposlednom rade aj vďaka pokore, s akou vystupovali, dokázali počas konferencie zarámcovať viaceré diskusie. Rečníci sa vo svojich prednáškach a v diskusiách odvolávali na ich myšlienky. Hovorilo sa najmä o kompetenciách, aké majú mať mladí ľudia, o niektorých zaužívaných predstavách uplatňovaných vo vzdelávaní, o technológiách vo vzdelávaní a o spolupráci všetkých zainteresovaných strán na dosiahnutie zmeny vo vzdelávaní. 

Od prenosu vedomostí k sociálnej konštrukcii vedomostí

Diskusiu o kompetenciách, zručnostiach, hodnotách ukončila Vicky Colbert požiadavkou, že je potrebná nová paradigma v učení sa - od prenosu vedomostí k sociálnej konštrukcii vedomostí. Aby deti neboli iba pasívnymi prijímateľmi vedomostí, ale aby sa stali agentmi zmeny” („agents of change”). Mali by sme vyžadovať nielen tie kompetencie, ktoré chceme, aby mali deti v budúcnosti, ale také, ktoré ich dokážu posilniť tak, aby vedeli formovať svoju vlastnú budúcnosť.  

Caroll S. Dweck doplnila, že cieľom vzdelávania nemá byť testovanie vedomostí, pretože „testovanie a známkovanie nepripravuje deti pre budúcnosť.” Nevyžaduje však, aby sa zrušilo testovanie alebo meranie, ale nemal by sa z nich stať primárny cieľ a dôraz vo vzdelávaní. Skôr potrebujeme vzdelávací systém, ktorý učí deti ako premýšľať, ako testovať hypotézy, ako im môžeme dať praktické skúsenosti. 

Aké kompetencie chceme pre naše deti?

Pre túto zmenu paradigmy vo vzdelávaní je podľa oboch laureátiek potrebná zmena v prístupe k vyučovaniu - ako učiť, čo učiť a rozvinúť niektoré koncepty, napríklad radosť z učenia, myseľ nastavenú na rast, sebavedomie (identita) a pod. 

Vicky Colbert za kľúčové považuje tímovú spoluprácu, rovesnícke vyučovanie - pripraviť deti na to, ako spoločne konštruovať vedomosti. Zároveň jedným dychom dodáva, že kľúčové budú hodnoty. „Potrebujeme vzdelávacie prostredie, ktoré presahuje akademické pozície a zavádza sociálne a emocionálne zručnosti, ktoré sú viac demokratickejšie a mierumilovné.” 

Jedným z konceptov, ktorý podľa Vicky Colbert pomáha k zlepšeniu vzdelávania je podpora diverzity - „diverzita je matka inovácií.” Aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre všetkých, je potrebné rozvinúť flexibilitu v učení a prispôsobiť sa tempu rôznych detí. 

Sebavedomie alebo podpora vlastnej identity je ďalším prvkom, ktorý vedie k napredovaniu študentov. Na školách v Kolumbii začali merať sebavedomie a ukazovali súvislosť s napredovaním študentov. Zistilo sa, že deti, ktoré mali vyššie sebavedomie zvyšovali svoj úspech. 

V súčasnom globalizovanom svete sú deti zahltené množstvom informácií, je na nich vyvíjaný tlak zo strany rodičov, učiteľov. Tým, že sú deti pod tlakom, majú úzkosti. Tu prichádza Caroll S. Dweck s otázkou „kde je vášeň a radosť z učenia? Treba vrátiť radosť z učenia.” Deti budú preto potrebovať svojich rodičov viac ako podporu, nie ako tých, ktorí si zakladajú na tom, že ich deti sú na prestížnej univerzite. 

Technológie alebo učitelia? 

Jednou z tém pri odovzdávaní cien, aj počas konferencie boli technológie vo vzdelávaní. Aj to, že cenu získali dve laureátky nie z edtech prostredia bol od poroty signál, že technológie nie sú spásou pre vzdelávanie. Pokiaľ technológie nemajú základ v dobrom učiteľovi, tak nemajú význam. Keďže sa všetko rýchlo mení, je podľa oboch laureátiek potrebné učiť učiteľov, ako dobre učiť. 

„Technológie  nikdy nenahradia interakciu, preto sa musíme pomaly naučiť ako zahrnúť technológie do vyučovania.” (Caroll S. Dweck)

"Ľudský rozmer je nevyhnutný. Najprv musíte zmeniť spôsob, ako sa učiť. Pre nás je pedagogika nevyhnutná.” (Vicky Colbert) 

Ako dosiahnuť všetky tieto zmeny? 

Samozrejme, že zmeny v myslení o vzdelávaní, zavádzanie nových metód do vyučovania, alebo posilnenie metód, ktoré podporujú rast študentov si vyžadujú nielen iba akademický alebo iba neziskový sektor, v ktorom obe laureátky pôsobia. Za kľúčové kroky pre dosihnutie zmeny považujú: 

 • Je potrebné ukázať empirické dôkazy a výsledky, ktoré spôsobili intervencie. Je to jeden zo spôsobov, ako  získať viac financií pre zavádzanie zmien. 
 • Pre získanie relevantných dôkazov o fungovaní intervencií je potrebná spolupráca s profesionálnymi výskumníkmi a akademikmi, ktorí sú zárukou relevancie výsledkov. 
 • Spolupracovať s politikmi a ukázať im výsledky vo vzdelávaní, empirické dôkazy. Pretože „nemôžete prevziať zodpovednosť vlády - zdravie, vzdelávanie sú ich zodpovednosťou a vy im v tom iba musíte pomôcť robiť to lepšie.” (Vicky Colbert)
 • Keďže vzdelávanie je téma, ktorá sa týka takmer každého, je nevyhnutná vzájomná spolupráca vlády, firiem a občianskej spoločnosti. 

V tomto článku som zosumarizoval poznámky z inauguračných prednášok dvoch laureátiek Yidan Prize a z ich rozhovoru na Yidan Prize Summit. Ďalšie poznámky budem venovať technológiám vo vzdelávaní, kompetenciám pre budúcnosť a indexu vzdelávania pre budúcnosť. 

 

 

 

 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou