EN Zóna pre darcov

Vyhlásili sme víťazov Ceny Generácia 3.0

Cenu získali prístupy, ktoré už dnes menia naše školstvo.
04. máj 2018 -

Nadácia Pontis

Vyhlásili sme víťazov Ceny Generácia 3.0

Víťazi 2. ročníka Ceny Generácia 3.0 sú známi. Cenu sme odovzdali v 5 kategóriách. Medzi ocenenými sú projekty, ktoré u žiakov rozvíjajú inkluzívne cítenie k spolužiakom a k okoliu, kritické myslenie či prepájanie súvislostí v rámci viacerých predmetov. Ďalší víťazi vedú študentov k tomu, aby sa stali špičkovými vedcami, či nečakali na pracovnú príležitosť, ale sami si ju vytvorili.

Už po druhý raz ocenila Nadácia Pontis školy a neziskové organizácie, ktoré začali vo svojom okolí zavádzať moderné vzdelávanie.

„Na Slovensku existuje množstvo iniciatív, ktoré už dnes prinášajú nový vietor do našich škôl. Mnohokrát sa o nich však nevie, dokonca sa nepoznajú ani navzájom. Preto sme sa rozhodli vyhľadať ich, spoločensky oceniť, zmerať ich dopad a tie najefektívnejšie rozšíriť do ďalších škôl,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Na podujatí s názvom Cena Generácia 3.0. ktoré sa uskutočnilo 3. mája, sa predstavilo 14 finalistov v piatich kategóriách. V každej z nich vybrala odborná porota jedného víťaza. „Projekty, ktoré sa počas večera predstavili, vnímame ako súčasť jedného celku, pretože všetkým nám ide o to isté – aby naše deti chodili do školy s radosťou,“ dodáva L. Surotchak.

K víťazstvu sa viaže aj finančná odmena vo výške 15 000 € a nefinančná odmena vo forme pro bono  odbornej pomoci od firemných partnerov v hodnote 20 000 €. Ocenenie tiež prináša možnosť ďalšieho rozvoja projektu v spolupráci s pro bono odborníkmi, meranie jeho dopadu a rozširovanie do ďalších škôl. „Naším cieľom je pomôcť pripraviť vzdelávací prístup do stavu, v ktorom bude životaschopný a šíriteľný ďalej do čo najviac škôl,“ vysvetľuje L. Surotchak.

Víťazi Ceny Generácia 3.0 za rok 2018

Kategória: Kariérne a podnikateľské zručnosti

Názov projektu: Rozbehni sa! Academy
Predkladateľ: Rozbehni sa! (Uni 2010)

Rozbehni sa! pripravuje mladých ľudí na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa naučiť, ako si ju vytvoria sami. Organizácia vytvorila rýchlokurz začiatkov podnikania Rozbehni sa! Academy. Obsahuje 4 videolekcie ako rozbehnúť podnikanie, záverečný test a certifikát o absolvovaní. Súčasťou projektu je aj sieť vyškolených ambasádorov na stredných školách, ktorí žiakom predstavia Rozbehni sa! Academy. Tým, ktorých príležitosť rozbehnúť vlastné podnikanie zaujme, odporučia možnosť registrovať sa do R! Academy online a prezrieť si zvyšné videá. Tí, ktorí chcú pokračovať aj ďalej, dostanú zdarma „rozbiehačský ťahák" a plný prístup do online kurzu. Komisia ocenila ľahkú šíriteľnosť projektu, ako i dobré pokrytie v regiónoch.
Viac o projekte

Kategória: Osobnosť pripravená na zmeny

Názov projektu: Reflexia slobody a zodpovednosti
Predkladateľ: Základná škola, Dubová, Bratislava

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov základnej školy v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad artefiletiku, teda terapeutom vedený proces umeleckého rozvoja detí, tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie atď. Všetky tieto a ďalšie aktivity vedú k tomu, aby deti vnímali a hovorili o vlastných pocitoch, názoroch, potrebách, aby prijímali zodpovednosť za svoju slobodu. Aktivity pomáhajú k nadobudnutiu nových zručností a zmene klímy jednotlivých tried, ako aj celej školy. Komisia ocenila, že ide o inovatívny a odborne podložený prístup k inklúzii žiakov s potenciálom stať sa príkladom dobrej praxe.
Viac o projekte

Kategória: Technologické a prírodovedné znalosti

Názov projektu: Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov
Predkladateľ: Turnaj mladých fyzikov

Turnaj mladých fyzikov je aktivita pre tímy stredoškolských študentov, ktorá vo všetkých smeroch simuluje reálnu vedeckú prácu. Študenti počas školského roka riešia zadané problémy – študujú literatúru, konzultujú s učiteľmi i vedcami, experimentujú a vyvíjajú teórie. Na konci sa zúčastňujú medzinárodnej súťaže. Výsledky prezentujú pred konkurenčnými tímami, ktoré ich oponujú a recenzujú. Výstupy hodnotí odborná porota, pričom majú študenti možnosť hneď na mieste o svojej práci a hodnotení diskutovať. Na predchádzanie nechuti voči exaktným vedám slúži Olympiáda mladých vedcov pre žiakov do 15 rokov, takisto s možnosťou medzinárodnej reprezentácie. Komisia ocenila, že projekt má potenciál popularizovať vedu a podporiť mladé talenty, ktoré môžu priniesť do sveta nové vedecké objavy.
Viac o projekte

Kategória: Sociálne a občianske kompetencie

Názov projektu: Rozšírenie stredoškolského debatného programu
Predkladateľ: Slovenská debatná asociácia

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Napĺňa ho cez debatné aktivity – organizovanú výmenu názorov, v ktorej rozhoduje kvalita argumentov. Najstaršou a najviac prepracovanou činnosťou organizácie je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelných stretnutí debatných klubov, metodickej podpory, a debatných turnajov. Program podporuje aktívne zapojenie mladých ľudí – očakáva sa od nich, že postupne na seba preberú zodpovednosť, naučia sa rozhodovať debaty a budú sa starať o svoje kluby. Týmto sa odlišuje od väčšiny debatných programov v zahraničí. Komisia ocenila aktuálnosť prístupu, aj vzhľadom na súčasnú spoločenskú situáciu, a podporu angažovanosti študentov.
Viac o projekte

Kategória: Inovácie v systéme vzdelávania

Názov projektu: Lepšia geografia
Predkladateľ: Lepšia geografia, o. z.

Metodický portál Lepšia geografia vznikol najmä preto, aby tvoril a učiteľom poskytoval vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity, ktorými je možné premeniť klasickú školskú geografiu na predmet, ktorý rozvíja široké spektrum (nielen geografických) schopností. Okrem tvorby vzdelávacích metodík a materiálov sa projekt zameriava na postupnú zmenu vnímania geografického vzdelávania na Slovensku. Projekt je využiteľný nielen na základných školách či gymnáziách, ale aj na fakultách vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov geografie. Komisia ocenila potenciál osloviť veľké skupiny študentov, ktorí sa vďaka projektu naučia myslieť kriticky a taktiež to, že prístup prepája poznatky z viacerých disciplín.
Viac o projekte

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou