EN Zóna pre darcov

Učitelia vyučujúci inovatívne majú motivovanejších žiakov, ukázal prieskum

Zisťovali sme, čo učitelia vďaka Generácii 3.0 získali a aký vplyv to malo na ich žiakov.
15. jan 2020 -

Dominika Hroššová

Učitelia vyučujúci inovatívne majú motivovanejších žiakov, ukázal prieskum

Z výsledkov vyplýva, že aktivity Generácie 3.0 preukázateľne zvyšujú motiváciu žiakov na hodine, znižujú ich rušivé správanie a zlepšujú vzťah učiteľ – žiak.

Slovenské školstvo nevie pružne reagovať na zmeny v spoločnosti, ktoré sa dejú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. V Nadácii Pontis sme presvedčení, že ak majú mladí ľudia získať zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí, potrebujeme na to motivovaných učiteľov, ktorí budú používať overené inovatívne vzdelávacie prístupy.

V rámci nášho programu Generácia 3.0 (G3.0) už viac ako dva roky spolupracujeme s množstvom organizácií, učiteľov a škôl, ktoré menia vzdelávací systém zdola. Rozbiehajú alebo už realizujú inšpiratívne projekty, ktoré sa snažíme vyhľadávať, prepájať, rozvíjať a pomáhať im so šírením do čo najviac škôl. Osobitný dôraz kladieme na to, aby inovatívne prístupy boli overené a prinášali reálne zlepšenia.

Kvalitu inovatívnych prístupov overujeme aj cez dotazníkový prieskum

V spolupráci s výskumníčkou Martinou Kubánovou z Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť sme vytvorili pilotný online dotazník, pomocou ktorého raz ročne zisťujeme, čo učitelia získali zapojením sa do konkrétnej aktivity v Generácii 3.0 a aký vplyv to malo na ich žiakov z hľadiska správania, motivácie a vedomostí. (Pri tvorbe dotazníka sme vychádzali najmä z prieskumov OECD Talis, vďaka čomu môžeme výsledky v budúcnosti porovnávať s celoslovenským priemerom.)

Prieskum sme realizovali v období február – marec 2019 na vzorke 800 učiteľov a učiteliek (dotazník vyplnilo 180 učiteľov – 22,5 % návratnosť). Výsledky sú podľa profesora Martina Kanovského z FSEV UK spoľahlivé a dajú sa analyzovať aj napriek relatívne nízkemu počtu respondentov.

Respondentky sú prevažne učiteľky s dlhoročnou praxou

Typická respondentka nášho dotazníka je 44-ročná učiteľka základnej školy s cca 17-ročnou praxou (medián). Najviac zastúpené sú kraje, v ktorých v spolupráci s lokálnymi koordinátormi realizujeme bezplatné školenia a workshopy o inovatívnych vzdelávacích prístupoch (tzv. EDUpointy): Banskobystrický (22,9 %), Bratislavský (19,9 %) a Košický (17,5 %). Od septembra 2019 pribúdajú EDUpointy v Nitre, Poprade a v Žiline.

Učitelia chcú zatraktívniť svoje vyučovanie

Až 72 % učiteľov a učiteliek uviedlo, že sa do aktivít v rámci G3.0 zapojili, lebo hľadajú metódy, aby ich vyučovanie bolo zaujímavejšie pre žiakov. Takmer 73 % učiteľov zaujala konkrétna téma a necelých 46 % chcelo vyskúšať niečo nové. Len niečo vyše 3 % uviedlo, že účasť na takomto vzdelávaní škola zohľadní v ich hodnotení. Predpokladáme preto, že učitelia sa chcú ďalej vzdelávať z vlastnej iniciatívy, bez externého pobádania od vedenia.

Prehľad odpovedí na otázku, prečo sa učitelia zapojili do aktivít v rámci Generácie 3.0

article_photo

Motivácia študentov je problém aj podľa OECD

Až 31 % učiteľov uviedlo, že sa im len v malej miere darí motivovať žiakov, ktorí prejavujú malý záujem o prácu v škole. Takmer 22 % učiteľom sa v malej miere darí pomáhať žiakom vážiť si hodnotu učenia a 18 % má ťažkosti s regulovaním rušivého správania v triede.

Odpoveď, prečo má toľko učiteľov a učiteliek problém práve s motiváciou študentov, sa dá vyčítať z medzinárodného merania OECD. Podľa neho sa u nás motivácia žiakov a žiačok zhoršuje – zvyšuje sa index vonkajšej motivácie (známka, pokarhanie, odmena...) a znižuje sa index vnútornej motivácie učenia sa (chcem sa dozvedieť niečo nové, zlepšovať sa...). Aj nedávny výskum* nášho externého spolupracovníka Martina Kuruca z Pedagogickej Fakulty UK v Bratislave zistil, že v klasických štátnych školách má vnútornú motiváciu učiť sa len niečo vyše 3 % detí. Výsledky podľa jeho slov potvrdzujú, „že systém vzdelávania nastavený na mechanické memorovanie obsahu a hodnotenie cez neobjektívne známkovanie chuť učiť sa u žiakov skôr znižuje.“

Vzdelávacie aktivity Generácie 3.0 zvyšujú motiváciu žiakov

Veľmi pozitívne sú v tomto kontexte výsledky nášho dotazníkového prieskumu. Až 73 % učiteľov, ktorí označili, že sa im v malej miere darí motivovať svojich žiakov, následne uviedlo, že vďaka vzdelávacej aktivite, ktorej sa v rámci G3.0 zúčastnili, sa motivácia žiakov na ich hodinách zvýšila. Rovnako sú na tom učitelia, ktorí označili, že sa im v malej miere darí regulovať rušivé správanie žiakov. Vyše polovica (55 %) následne uvádzala, že sa správanie žiakov na ich hodinách zlepšilo, a zlepšili sa tiež ich vzťahy so žiakmi (takmer 68 %).

Učiteľky chcú zlepšiť najmä vyučovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Najvyššiu potrebu ďalšieho vzdelávania (40 %) avizujú učitelia vo vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 19 % z nich následne uvádza veľký vplyv aktivity G3.0 na svoje vyučovanie. Nasleduje vyučovanie medzipredmetových zručností ako kreativita, kritické myslenie, riešenie problémov – veľký vplyv na vyučovanie uvádza po aktivite až 39 % pedagógov. Učitelia tiež cítia potrebu vzdelávať sa v oblasti správania žiakov a vedenia triedy (27,5 %) – veľký vplyv na vyučovanie následne uviedla až štvrtina z nich.

Oblasti s najvyššou potrebou ďalšieho vzdelávania podľa učiteľov

article_photo


EDUmapa – online platforma inovatívneho vyučovania

V portfóliu Generácie 3.0 je už teraz na tzv. EDUmape vyše 100 inovatívnych prístupov, ktoré na väčšinu deklarovaných potrieb učiteľov a učiteliek odpovedajú. Pre vyučovanie medzipredmetových zručností môžu využiť napríklad projekt Vytvorme si vlastný svet od OZ EDUSTEPS, ktorý je založený na projektovom vyučovaní cudzieho jazyka a rozvíja schopnosť kritického myslenia.

Pri vyučovaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa môžu učitelia inšpirovať napríklad dramatickou výchovou Dramacentra EDUdrama. Projekt používa tvorivý proces v skupine a systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý umožňuje preveriť si vedomosti v praktických situáciách prostredníctvom zážitku. Prístup je vhodný aj pre zlepšenie správania žiakov a vedenie triedy. Na zlepšovanie svojich pedagogických schopností vo vyučovaní konkrétneho predmetu môžu učitelia využiť viacero ďalších projektov z našej EDUmapy: SPy – učíme s hardvéromLepšiu geografiuExperiment je zážitok atď.

Drvivá väčšina učiteľov by vzdelávacie aktivity v G3.0 odporučila kolegom

Až 95 % učiteľov a učiteliek by aktivitu v rámci Generácie 3.0 odporúčalo svojim kolegom. Výbornou správou je, že celkovo u 72 % učiteľov sa vďaka vzdelávacej aktivite zvýšila ich motivácia učiť, rovnaké percento tiež uviedlo, že získali o svojom predmete nové vedomosti. Takmer 69 % pedagógov sa navyše vyjadrilo, že získali nové didaktické techniky, ktoré ihneď využili vo vyučovaní.

Až tretina učiteľov ďalej uvádza, že aktivity, ktoré absolvovali v rámci programu Generácia 3.0, mali veľký vplyv na vyučovanie medzipredmetových zručností, znalosť ich hlavného predmetu a pedagogické schopnosti týkajúce sa vyučovania.

Prehľad odpovedí na otázku, či by učitelia svojim kolegom odporučili aktivitu, na ktorej sa zúčastnili

article_photo


Inovatívne prístupy prinášajú pozitívny dopad

Prieskum medzi učiteľmi a učiteľkami, ktoré sa zúčastnili aktivít zastrešených v programe Generácia 3.0, ukazuje pozitívny trend. Inovatívne prístupy majú priamy dopad na vyučovanie – od zvýšenej motivácie učiteľov aj žiakov, cez nové vedomosti o predmete, ktorý učiteľ vyučuje, až po lepšie pedagogické schopnosti a medzipredmetové zručnosti. Naše aktivity preto budeme aj naďalej rozširovať tak, aby mohli deti a mladí ľudia na Slovensku naplno rozvinúť svoj potenciál a dokázali sa uplatniť na dynamicky sa meniacom trhu práce.

*VEGA 1/0635/15 Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom sekundárnom vzdelávaní – štandardizácia dotazníkových meracích nástrojov SRQ -Academic a SRQ-Prosocial

 

Zdroj úvodnej fotky: Edvin Johansson, Unsplash

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou