EN Zóna pre darcov

Rozbehli sme akcelerátor, ktorý pripraví vzdelávacie projekty na šírenie do škôl

Finalisti a víťazi Ceny Generácia 3.0 vstúpili do pilotného ročníka MentorExpresu.
19. sep 2018 -

Nadácia Pontis

Rozbehli sme akcelerátor, ktorý pripraví vzdelávacie projekty na šírenie do škôl

Nadácia Pontis rozbieha unikátny neziskový akcelerátor s názvom MentorExpres: akcelerátor Generácie 3.0, ktorý je určený neziskovým vzdelávacím projektom a školám. K intenzívnemu mentoringovému programu od top manažérov sa tak po novom dostanú aj projekty, ktorých cieľom nie je zisk, ale šírenie inovatívneho prístupu vo vyučovaní. Zámerom MentorExpresu je toto šírenie podporiť a naštartovať zmenu vzdelávania zdola. Akcelerátor Nadácia Pontis spúšťa už dnes a  trvať bude do decembra. 

Pilotného ročníka MentorExpresu sa zúčastní 11 neziskových projektov vybraných spomedzi finalistov Ceny Generácia 3.0. „Cena Generácia 3.0 nám pomohla identifikovať najlepšie vzdelávacie prístupy na Slovensku. Na šírenie do škôl je však potrebné projekty pripraviť a odbúrať ich hlavné bariéry. Z našich skúseností z pro bono programov vieme, že práve prepojením biznisového sveta so svetom občianskej spoločnosti, vznikajú nápady, ku ktorým by sa ani jedna strana nedopracovala bez vzájomnej spolupráce,“ vysvetľuje Barbora Pálešová, programová manažérka pre pro bono v Nadácii Pontis.

Experti z biznisu sa zaviazali pomáhať projektom pro bono. V spolupráci s nimi budú organizácie 3 mesiace pracovať na tom, aby boli efektívnejšie a úspešnejšie v snahách rozšíriť svoje modely vzdelávania do viac škôl. Na to im budú slúžiť online a offline workshopy, ktoré budú prebiehať v 2-týždňových intervaloch. Navyše, každá organizácia má prideleného osobného mentora, ktorý ju bude procesom sprevádzať.

Organizácie majú zväčša široké spektrum potrieb – od slabého marketingu, neefektívne nastavených vnútorných procesov, až po neudržateľné financovanie svojich projektov. „Mentorov sme sa snažili vyberať s prihliadnutím na potrebnú expertízu v oblasti, v ktorej daná organizácia potrebuje najviac zabrať,“ uvádza B. Pálešová. „Nachádzajú sa medzi nimi zaujímavé osobnosti slovenského biznisu, startup scény či riadiaci zamestnanci veľkých firiem v oblastiach ako ľudské zdroje, marketing či IT.“

Čo získajú organizácie v MentorExprese:

  • min. 15 hodín mentoringu od individuálneho kouča, ktorý ich bude sprevádzať celým programom
  • 3 individuálne odborné konzultácie od expertov v oblasti podľa potreby organizácie (min. 6 hodín)
  • 6 celodenných vzdelávacích skupinových workshopov
  • Napojenie na vzdelávaciu komunitu

Možnosť odprezentovať svoj prístup medzi komunitou progresívnych riaditeľov a učiteľov v rámci siete

Úlohu mentorov prijali napríklad Lucia Pašková, bývalá CEO Curaden Slovakia, ktorá bude pomáhať Slovenskej debatnej asociácii, Katarína Remiaš, majiteľka PR agentúry 1st Class Agency, ktorá bude mentorovať Turnaj mladých fyzikov, Gábor Bindics, zakladateľ firmy Švihaj Šuhaj či Aliancie Stará tržnica, ktorý bude pomáhať rozvíjať projekt EDUdrama  či Michal Juhás, zakladateľ spoločnosti HotelQuickly, ktorý sa stane mentorom pre projekt ChemPlay a ďalší (viď. nižšie).


Výsledkom akcelerátora bude konkrétny plán na šírenie prístupu do ďalších škôl. Zároveň bude Nadácia Pontis najlepšie riešenia navrhovať aj Ministerstvu školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky, aby podporovali podmienky pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní.

Projekty, ktoré sa dostali do MentorExpresu

Organizácia: Aj Ty v IT
Názov projektu: Aj Ty v IT
Mentor: Zuzana Lazišťanová
Finalista 2017

Občianske združenie AJ Ty v IT organizuje na stredných školách praktické IT workshopy pre dievčatá, ktoré sa tak snaží motivovať k štúdiu informatiky a k hľadaniu si práce v tomto sektore. Cez vzdelávanie a popularizáciu mení ich vzťah k informačným technológiám. Snaží sa, aby na IT školách študovalo aspoň 30 % a na obdobných pozíciách vo firmách pracovalo minimálne 40 % žien.

Organizácia v rámci MentorExpresu pracuje s mentormi na prenastavení a zefektívnení vnútorných procesov, komunikácie či manažmentu dobrovoľníkov. Svoje aktivity sa snaží rozšíriť do regiónov, pričom spájanie sa s inými organizáciami vníma ako jednu z možností pre efektívny rast.


Organizácia: Centrum Slniečko
Názov projektu: Kozmo a jeho dobrodružstvá
Mentor: Pavol Varga
Finalista 2018

Projekt sa snaží o prevenciu pred rôznymi formami násilia (fyzické, psychické, sexuálne, alebo aj zanedbávanie) u detí od 5 do 8 rokov. Rozvíja ich schopnosť chrániť si svoje práva, a zároveň rešpektovať práva druhých. Deti počas programu v materských a základných školách sprevádza kozmonaut Kozmo, ktorý hravou formou rozpráva o ťažkých témach, ako napríklad vyčleňovanie z kolektívu, posmievanie sa, agresivita a pod. Vyškolení odborníci majú k dispozícii paletu pomôcok, ktoré sú obsiahnuté v tzv. „Kozmoboxe“. Kozmove zážitky sú ďalej spracované aj na kozmovedobrodruzstva.sk tak, aby s nimi vedeli pracovať nielen deti, ale aj ich rodičia.

Počas MentorExpresu hľadajú autori projektu spolu s mentormi finančne udržateľný model, aby sa „Kozmobox“ a knižka pre rodičov mohli čo najviac šíriť. Zároveň pripravujú veľkú náborovú komunikačnú kampaň, aby do 5 rokov zasiahli všetky materské školy na Slovensku.


Organizácia: Divadlo oProti
Názov projektu: EDUDRAMA – dramatická výchova do škôl
Mentor: Gábor Bindics
Finalista 2017 

V rámci Dramacentra realizuje organizácia na základných školách vzdelávacie programy, ktoré prebúdzajú u žiakov schopnosť samostatného premýšľania, kontextového myslenia a preberania zodpovednosti za svoje konanie. Dramatické techniky zároveň rozvíjajú sociálnu a emocionálnu inteligenciu detí, komunikačné zručnosti, toleranciu a vnímavosť voči okoliu. Vďaka fiktívnym situáciám si môžu vyskúšať dopad svojich rozhodnutí v bezpečnom priestore. Vzdelávacie lekcie využívajú metódy dramatickej výchovy a prepájajú obsahy viacerých predmetov.
Kľúčovým poslaním iniciatívy EDUdrama je obnoviť pôsobenie Združenia tvorivej dramatiky Slovenska, ktoré bude fungovať ako národná platforma dramatickej výchovy. 

Organizácia sa počas MentorExpresu zameriava na úvodnú fázu formovania združenia a na identifikáciu možných rizík pri dlhodobom fungovaní komunity, ktorá bude prepájať dôležitých aktérov v oblasti vzdelávania, kultúry a osvetovej činnosti.


Organizácia: LEAF
Názov projektu: Premena škôl zvnútra
Mentor: Snežana Ďuricová
Finalista 2018

LEAF realizuje 2 programy, v rámci ktorých sa snaží motivovaných učiteľov a učiteľky meniť na sprievodcov vzdelávania a pomáhať vytvárať podnetné a slobodné prostredie v školách.

Prvým programom je Individuálny rozvojový program učiteľa (IRPU). Ide o 8-mesačný mentoringovo-koučingový program, ktorý umožňuje učiteľom získavať nezaujatú spätnú väzbu a rásť po profesionálnej aj osobnostnej stránke. Je založený na pravidelných návštevách vyučovacích hodín a následných konzultáciách s mentormi.
Novšou nadstavbou je program Premena školy zvnútra, do ktorého sa môžu zapojiť celé školy. Mentoring učiteľského zboru má cieľ zaviesť na škole kultúru neustáleho zlepšovania sa, v rámci ktorej si učitelia vzájomne navštevujú hodiny a spoločne ich rozoberajú.

Organizácia sa počas MentorExpresu zameria na budovanie značky, jej komunikáciu, zadefinovaniu ponuky pre učiteľov a školy. Doposiaľ sa tvorcovia zameriavali najmä na kvalitu mentoringu, v súčasnosti chcú optimalizovať procesy tak, aby bol program dostupný väčšiemu počtu učiteľov avšak nie na úkor kvality.


Organizácia: Lepšia geografia
Názov projektu: Lepšia geografia
Mentor: Nina Aleksieva
Víťaz 2018

Lepšiageografia.sk je metodický portál so stovkami vzdelávacích materiálov, návrhov vyučovacích hodín, kvízov či mapových hier, vďaka ktorým je možné geografiu premeniť na predmet rozvíjajúci široké spektrum schopností. Cez medzipredmetové vzdelávanie prepája poznatky z viacerých disciplín s reálnym svetom.  
Portál naplno využívajú učitelia na vyše 150 základných školách, gymnáziách a ďalšie stovky pedagógov majú prístup k bezplatnému obsahu. Okrem tvorby vzdelávacích materiálov sa projekt zameriava na postupnú zmenu vnímania geografického vzdelávania na Slovensku – aby sa od memorovania posunulo viac k vyučovaniu v súvislostiach.

V priebehu MentorExpresu sa autor projektu Peter Farárik zameriava na posilnenie tímu, účinnejšiu komunikáciu pri oslovovaní škôl a na finančnú udržateľnosť portálu. Spolu s mentormi posudzujú tiež potenciál rozšírenia projektu do Českej republiky.

Organizácia: OZ SOVA
Názov projektu: ChemPlay – nadstavba
Mentor: Michal Juhas, Slavomír Hazucha
Víťaz 2017

ChemPlay je dosková spoločenská hra, ktorá približuje anorganickú chémiu, jej logiku a zákonitosti a rozvíja analytické a kritické myslenie a tímovú spoluprácu. Jej autormi sú nadšenci chémia Ivana Kravárová a Adrián Hegedúš. Ešte ako študenti gymnázia si všimli, že ich spolužiaci a spolužiačky nie sú zvyknutí myslieť tvorivo a teoretické vedomosti nevedia prepájať s praxou. Hra sa ujala nielen na školách, ale kúpiť si ju môže ktokoľvek, kto chce zábavnou a účinnou formou spoznávať krásu chémie. OZ SOVA vytvára mobilnú aplikáciu ako nadstavbu k stolovej hre.

Počas MentorExpresu sa zamerajú na stratégiu šírenia aplikácie a stolovej hry, čomu bude predchádzať supervízia procesu testovania aplikácie.  Ďalšou oblasťou, ktorú chcú posilniť je finančná udržateľnosť projektu.

Organizácia: Rozbehni sa! (Uni 2010)
Názov projektu: Rozbehni sa! Academy
Mentor: Branislav Ondrášik
Víťaz 2018

Rozbehni sa! Academy je vzdelávací rýchlokurz, ktorý motivuje mladých ľudí na stredných školách, aby pasívne nečakali, kým im niekto ponúkne prácu, ale rozbehli vlastný biznis nápad, ktorý ich uživí. Kurz obsahuje 4 video workshopy, ako do 100 eur naštartovať a otestovať svoju ideu. Ak študentov či študentky podnikanie osloví, môžu pokračovať do online kurzu, v ktorom je každá téma rozobratá hĺbkovo. Komu takýto spôsob nevyhovuje, môže siahnuť po tzv. Rozbiehačskom ťaháku. Zámerom nie je, aby každý prišiel s vlastným nápadom a postavil ho z nuly na nohy. Zakladateľ projektu Juraj Kováč vraví, že chce mladých „zaočkovať“ rozbiehačským postojom, aby mali protilátku proti vírusu „som obeť systému“.

V rámci MentorExpresu pracuje s mentormi na tom, aby do roku 2020 naučil 100 000 mladých ľudí, ako si vytvoriť pracovnú príležitosť. Sústredí sa najmä na fundraising a na networking a PR – aby o Rozbehni sa! Academy vedeli kľúčoví ľudia z firiem a médií, ktorí mu môžu pomôcť projekt šíriť.


Organizácia: Slovenská debatná asociácia
Názov projektu: Rozšírenie stredoškolského debatného programu
Mentor: Lucia Pašková
Víťaz 2018

Slovenská debatná asociácia podporuje cez stredoškolské debatné kluby kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Študenti sa učia, ako odlíšiť fakty od názorov, ktorý argument je najsilnejší, ako naň reagovať, ako prezentovať a pod. Podľa Jakuba Kobelu z SDA to robí mladých ľudí lepšie obrnených voči čomukoľvek, čo ich čaká vo svete – od dezinformácií až po schopnosť zaujať vlastný postoj. Kluby si merajú sily v regionálnych turnajoch, kde „proti sebe“ stoja zvyčajne dva trojčlenné tímy, z ktorých jeden obhajuje zadanú tézu a druhý s ňou nesúhlasí. Vyvrcholením je finálová debata v NR SR.

Spolu s mentormi sa v MentorExprese venujú predovšetkým marketingovej a fundraisingovej stratégii, aby vedeli lepšie komunikovať svoje aktivity, posilnili svoju značku a pritiahli donorov.

Organizácia: SPy
Názov projektu: Učíme s hardvérom
Mentor: Jozef Šovčík
Finalista 2018

Projekt Učíme s Hardvérom sa snaží zatraktívniť a obohatiť vyučovanie informatiky na základných a stredných školách pomocou integrácie hardvéru (edukačná doska micro:bit), ktorý si môžu deti samy programovať. Žiaci a žiačky tvoria niečo funkčné a popritom si hravou formou ozrejmujú princípy, vďaka ktorým funguje elektronika a moderné technológie. Hardvérové projekty sa ľahko prepájajú aj s inými predmetmi: napríklad s geografiou (digitálny kompas; domáca meteo stanica), výtvarnou výchovou (prišívanie elektroniky na oblečenie), biológiou (inteligentný skleník) a ďalšími.
Cieľom projektu nie je z každého spraviť informatika, ale podnietiť algoritmické a logické myslenie, tvorivosť a samovzdelávanie a vzbudiť u študentov záujem o programovanie.

Spolu s mentormi v MentorExprese pracujú na nastavení pravidiel spolupráce so školami. Hľadajú tiež najlepšie spôsoby, ako nastaviť proces náboru ľudí, aby vedeli rozširovať sieť školiteľov, koordinátor atď. V neposlednom rade sa venujú zatraktívneniu komunikácie.


Organizácia: Turnaj mladých fyzikov
Názov projektu: Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov
Mentor: Katarína Remiaš
Víťaz 2018

Turnaj mladých fyzikov, ako jedna z najstarších stredoškolských súťaží na Slovensku, približuje študentom, ako vyzerá vedecká práca, a dlhodobo vychováva generáciu špičkových vedcov a vedkýň. Študenti počas roka riešia zadané problémy, radia sa s odborníkmi, experimentujú a vyvíjajú teórie. Výsledky prezentujú pred porotou a ostatnými tímami, kde si musia svoje závery obhájiť. Tí najlepší reprezentujú Slovensko na prestížnom Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov. Projekt rozvíja najmä prezentačné a sociálne zručnosti a tímovú prácu.

Popularizovať vedu sa cez sériu domácich experimentov, úloh a výberových sústredení snaží aj Olympiáda mladých vedcov, ktorá sa zameriava už na základné školy, kde žiaci neraz získajú nechuť k exaktným vedám. Deťom do 15 rokov umožňuje teoreticky aj experimentálne rozvíjať svoj talent vo fyzike, chémii a biológii a priniesť tak raz svetu nové vedecké objavy. Slovenskí žiaci sú úspešní aj na medzinárodných kolách olympiád, odkiaľ pravidelne prinášajú medaily.

V rámci MentorExpresu sa s mentormi pri oboch projektoch samostatne zameriavajú na propagáciu a osvetu medzi žiakmi i pedagógmi, aby vedeli pritiahnuť dostatok talentovaných žiakov.

Organizácia: ZŠ Dubová, Bratislava
Názov projektu: Reflexia slobody a zodpovednosti
Mentor: Jana Bernaťáková
Víťaz 2018

Na ZŠ Dubová úspešne funguje inovatívny projekt zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad zážitkové učenie výtvarnej výchovy (tzv. artefiletika), tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie atď. Základom všetkého je individuálny prístup k žiakom a žiačkam, aby sa mohli rozvíjať podľa svojich potrieb a schopností. Výsledkom sú spokojní žiaci, ktorí napredujú a dokážu prijímať seba aj iných. Za projektom stojí odborný tím zložený zo špeciálnych pedagógov, psychologičky, výchovnej poradkyne, artefiletičky a riaditeľky školy. Nemalú úlohu však zohrávajú aj rodičia, s ktorými sa učitelia pravidelne stretávajú a hľadajú riešenia.

V rámci MentorExpresu aktuálne pracujú na zlepšení personálneho manažmentu školy a na meraní dopadu. S mentormi zároveň hľadajú spôsoby, ako čo najlepšie prenášať ich unikátny program na ďalšie školy.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou