EN Zóna pre darcov

Poznáme finalistov programu Generácia 3.0 za rok 2019

Pozrite si, ktoré projekty postúpili do programu Generácia 3.0.
27. mar 2019 -

Nadácia Pontis

Poznáme finalistov programu Generácia 3.0 za rok 2019

Spomedzi 58 prihlásených projektov vybrali odborné komisie 16 finalistov. Tí postupujú v programe ďalej, čo znamená, že sa zúčastnia EDUcampu, na ktorom ich Nadácia Pontis prepojí s odborníkmi z biznisu a školstva. Cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl. Na základe výsledkov v EDUcampe dostane 5 najlepších projektov pozvánku do EDUakcelerátora, v ktorom okrem mentoringovej, získajú aj finančnú podporu od 5- do 20- tisíc eur.

„Sme nesmierne povzbudení kvalitou projektov, ktoré sa do programu prihlásili tento rok. V prvom rade preto, že naznačujú, že zmena vzdelávania na Slovensku sa naozaj už deje. Aj z tohto dôvodu, napriek avizovanému počtu 15 finalistov, postúpilo do užšieho výberu nakoniec 16 projektov," uvádza Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Odborné komisie vyberali projekty v kategóriách:

  • osobnosť pripravená na zmeny,
  • technologické a prírodovedné znalosti,
  • kariérne a podnikateľské zručnosti,
  • sociálne a občianske kompetencie,
  • inovácie v systéme vzdelávania.

Finalisti programu Generácia 3.0

KATEGÓRIA: OSOBNOSŤ PRIPRAVENÁ NA ZMENY

Názov projektu: Nenápadní hrdinovia
Predkladateľ: Nenápadní hrdinovia (občianske združenie)

Projekt vznikol v roku 2009, aby u mladých vyvolal záujem o tých, ktorí boli v čase neslobody väznení a prenasledovaní za svoje postoje. Vedie ich k tomu, aby nachádzali nenápadných hrdinov, zaznamenávali ich príbehy a objavovali tak príklady pre svoju generáciu. Účastníci sa učia kriticky myslieť, vďaka práci v archívoch, konfrontácii získaných poznatkov z literatúry, ako aj vďaka rozprávaniu nenápadných hrdinov. Učia sa technickým zručnostiam (strih filmu, natáčanie príbehov, tvorba prezentácie) aj schopnosti pretlmočiť príbeh hrdinu v školskom časopise, vo vystúpení pred verejnosťou, v médiách. Výsledný projekt sa prezentuje na každoročnej konferencii, ktorá je súčasťou novembrových osláv.

Názov projektu: Show your talent
Predkladateľ: OZ TEAM

Show your talent je intenzívny rozvojový program pre stredoškolákov primárne na odborných školách, ktorý im pomáha spoznať svoje talenty, schopnosti, silné a slabé stránky. Cieľom je podnietiť študentov k tomu, aby začali rozmýšľať nad svojím osobným poslaním a svojou víziou – čo by som mohol/a robiť v budúcnosti vďaka talentom, ktoré mám. Zahŕňa 3 oblasti – spoločné workshopy, víkendovky a konferenciu; tímový projekt a osobný mentoring. Účastníci počas programu zažijú tímovú prácu, spoznajú sa navzájom s rovesníkmi, učiteľmi, naučia sa komunikovať, riešiť konflikty, získajú projektové a marketingové myslenie, zrealizujú svoj projekt a zistia, že aj oni sa môžu stať mladými lídrami. Projekt vznikol na mieru pre študentov zo Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene.

Názov projektu: Rozšírenie programu DofE všetkým mladým ľuďom
Predkladateľ: The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z.

Program DofE je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. V DofE si mladí ľudia stanovujú individuálne ciele v niekoľkých oblastiach a na ceste k ich splneniu posilňujú svoju zodpovednosť a vytrvalosť, poznávajú a prekonávajú sami seba a získavajú nové zručnosti. Účastníci si vyberú aktivity, ktoré chcú vykonávať pravidelne 6 až 18 mesiacov, aspoň 1 hodinu týždenne. Následne nájdu organizáciu alebo krúžok, kde budú aktivitu vykonávať a nastavia si spoločne konkrétny merateľný cieľ v každej oblasti. Programom ich sprevádza ich vedúci, ktorý má úlohu osobného mentora.

Názov projektu: Nová uršulínska škola
Predkladateľ: Slovenská asociácia bývalých uršulínskych žiačok a žiakov, o. z.

Program Nová uršulínska škola je 3-ročný, multi-dimenzionálny program, ktorý pozostáva z 27 oblastí rozvoja uršulínskych škôl v duchu meričiánskej pedagogiky (vyvinula ju zakladateľka uršulínok Angela Merici; jej základom je objavovanie a rozvíjanie schopností žiakov, dôraz na špecifické talenty každého žiaka, charakteristická je atmosféra radosti). Podstatou programu je zmena školy tak, aby bola zvýšená spokojnosť so vzdelávaním všetkých zainteresovaných ľudí, najmä žiakov a študentov, učiteľov, vedenia školy. Na zmenu školy sa okrem projektového manažmentu používajú tieto, v školstve netradičné metódy – návrhové myslenie (Design Thinking), Individuálny rozvoj cez talenty (CliftonStrengths coaching, Gallup), Štyri disciplíny exekúcie (4DX, Franklin Covey), Agilné a postupné metódy implementácie (Agile methods, Itterative methods; projekty rozdelené do šprintov).

KATEGÓRIA: TECHNOLOGICKÉ A PRÍRODOVEDNÉ ZNALOSTI

Názov projektu: Experiment je zážitok
Predkladateľ: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha

Projekt pomáha vytvoreniu podmienok na aktívne osvojovanie vedomostí vo fyzike a v prírodných javoch, konkrétne podporuje uplatňovanie bádateľských aktivít na hodine fyziky. Materiálnym základom projektu sú učebnice fyziky, ktoré sú spracované prehľadne a názorne. Obsahujú aj návody na praktické, jednoducho realizovateľné cvičenia. Učebnice sú doplnené o testy, ktoré nemusia slúžiť len na preskúšanie a ohodnotenie žiakov, ale napríklad aj ako autotesty, na ktorých si žiaci môžu samostatne preveriť úroveň svojich vedomostí. Materiály majú odporúčaciu doložku MŠMVaV SR.

Názov projektu: Hrajme GalaxyCodr
Predkladateľ: Learn2Code

GalaxyCodr je interaktívne vzdelávacia hra, ktorá približuje žiakom základných škôl programovanie. Nevyžaduje si náročnú prípravu zo strany pedagóga. Učiteľ či učiteľka funguje ako sprievodca, ktorý nadchýna deti atraktívnym vizuálom a pútavým príbehom. Žiaci sa učia základné princípy algoritmizácie tak, že prechádzajú jednotlivé úrovne programovaním hlavného hrdinu Spike-a. Deti sa vzdelávajú formou, ktorá im pripomína hranie počítačovej hry. Cieľom hry GalaxyCodr je zážitkovou formou podporiť digitálnu gramotnosť medzi žiakmi vo vekovej kategórií 8 – 11 rokov a sprostredkovať učiteľom informatiky na základných školách príklady dobrej praxe inovatívneho vyučovacieho procesu.

Názov projektu: Vzdelávacie hry do škôl
Predkladateľ: Vĺčatá.sk

Primárna cieľová skupina celého projektu sú učitelia. Zámerom projektu je napomôcť im pri výučbe informatiky naprieč všetkými vekovými kategóriami. Na to majú slúžiť 3 prostriedky – vznikajúci webový portál, na ktorom učitelia nájdu všetky české a slovenské vzdelávacie hry, tvorba vzdelávacích hier na mieru pre 1. a 2. stupeň a rozšírenie hry AVL Trees ako prvej spoločnej hry. Tá má naučiť študentov konkrétny algoritmus hravou formou a v procese učenia u nich rozvíjať algoritmické a informatické myslenie.

KATEGÓRIA: KARIÉRNE A PODNIKATEĽSKÉ ZRUČNOSTI

Názov projektu: Ja a peniaze
Predkladateľ: Junior Achievement Slovensko, n. o.

Program Ja a peniaze je primárne zameraný na vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti. Hravou formou, prostredníctvom hlavnej postavy učebných textov – Filipa, a s použitím praktických príkladov z praxe, učí program žiakov efektívne hospodáriť. Prevedie ich od základov – čo sú peniaze a na čo slúžia, cez osvojenie si základných životných hodnôt, až po náročnejšie témy ako sporenie či poistenie. Učiteľ má k dispozícii kompletnú učebnicu vytvorenú v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti pre 1. až 4. ročník ZŠ.

KATEGÓRIA: SOCIÁLNE A OBČIANSKE KOMPETENCIE

Názov projektu: Školy, ktoré menia svet (ŠKMS)
Predkladateľ: Inštitút pre aktívne občianstvo

Projekt Školy, ktoré menia svet je tréningovo-mentoringový program pre pedagógov spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianskej náuky) zameraný na ich profesionálny rozvoj a na rozvoj občianskych kompetencií žiakov, vytváranie novej podoby občianskej náuky a posilňovanie demokratickej klímy v škole. Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód do výučby tradičných predmetov podnecuje u žiakov kritické myslenie, uvedomovanie si súvislostí, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, občiansku angažovanosť, zodpovednosť a pod.

Názov projektu: Otvorené školy
Predkladateľ: Nadácia otvorenej spoločnosti

Projekt Otvorené školy učí deti princípom demokracie za pomoci rovesníckeho vzdelávania. Vyškolení dobrovoľníci diskutujú so žiakmi na témy ako ľudské práva, demokracia, fungovanie štátu či rasizmus a extrémizmus. Snahou projektu je aj zlepšenie podieľania sa detí a mladých ľudí na živote školy a v jej rozhodovacích procesoch. Prostredníctvom tzv. školských rád nabáda žiakov, aby sa aktívne zaoberali problémami v škole. Tento prístup rozvíja u detí organizačné zručnosti, zlepšuje vzťahy medzi pedagógmi a žiakmi a v neposlednom rade majú žiaci tiež možnosť vyskúšať si, ako funguje demokracia v praxi.

Názov projektu: Dramatickou výchovou a poznaním minulosti k lepšej budúcnosti
Predkladateľ: Post Bellum SK

Cieľom projektu je zoznámiť žiakov a študentov s historicko-kultúrnymi reáliami Slovenska, rozvinúť schopnosť sociálnej a emočnej inteligencie, rozvíjať komunikačné a argumentačné schopnosti, schopnosť kriticky myslieť, ako aj viesť k porozumeniu a tolerancii. Na tento účel sa využívajú metódy dramatickej výchovy – simulácia a hranie rolí, ktoré dokážu sprostredkovať zážitok. Cieľom celodenných workshopov, ktoré sú obsahovo založené na konkrétnych ľudských osudoch, je, aby študenti nielen porozumeli historickým súvislostiam, ale dokázali aj precítiť osudy postáv.

Názov projektu: AKO OSTAŤ FÉR: Podpora antikorupčného vzdelávania na stredných školách a online
Predkladateľ: Nadácia Zastavme korupciu

Ambíciou projektu je posun postojov mladých ľudí smerom k spoločenskej zodpovednosti a férovému správaniu, ktoré sú prevenciou proti korupčnému konaniu. Vzdelávací program sa snaží cez interaktívne workshopy bojovať proti neinformovanosti stredoškolákov v otázkach korupcie. Workshopy vedie vyškolená skupina mladých ľudí, ktorá týmto spôsobom vzdeláva svojich rovesníkov. Projekt má aj druhú líniu, a to online šírenie týchto vedomostí influencermi na Instagrame alebo YouTube.

Názov projektu: Storyliving
Predkladateľ: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Projekt Storyliving sa zameriava na formovanie postojov a hodnôt mladých ľudí, prostredníctvom vzdelávacieho nástroja LiveActionRolePlay. LARP je druh zážitkovej hry, v ktorej si hráči môžu zahrať rôzne roly a riešiť simulované situácie (téma extrémizmus, téma nebezpečia drogovej závislosti a pod.). Hra posilňuje najmä schopnosť rozhodovať sa, zvládať stresové situácie, vidieť a preberať dôsledky za svoje rozhodnutia, schopnosť uvedomovať si svoju vlastnú jedinečnosť a hodnotu svojho života a života druhých ľudí. Ambíciou inštitútu je zaviesť túto inovatívnu vyučovaciu metódu do formálneho vzdelávania, podobne ako v krajinách Škandinávie, v ktorých je LARP bežnou vzdelávacou metódou.

KATEGÓRIA: INOVÁCIE V SYSTÉME VZDELÁVNIA

Názov projektu: Zelená škola
Predkladateľ: CEEV Živica

Zelená škola je program, ktorého cieľom je zmeniť celkovú atmosféru v škole prostredníctvom environmentálnej výchovy. Ide o zážitkovú formu vzdelávania zameranú na partnerský vzťah medzi učiteľmi a žiakmi. Žiaci s pomocou učiteľov riešia reálne potreby svojej školy a okolia v kontexte životného prostredia. Pomocou medzinárodnej metodiky 7 krokov rozvíja u žiakov zručnosti ako napríklad projektové riadenie, kritické myslenie, tímovú prácu, efektívnu komunikáciu a ďalšie vedomosti, ktoré sú úspechom uplatnenia sa žiakov v praxi.

Názov projektu: Inkluzívna materská škola ako učiaci sa organizmus
Predkladateľ: Súkromná materská škola TROJRUŽA

Zámerom projektu je aplikovať výsledky pedagogiky Márie Montessori, Waldorfskej školy Rudolfa Steinera a tradičnej pedagogiky Jána Amosa Komenského v inkluzívnom prostredí, ktoré vytvára rovnaké šance na pokrok deťom s rôznorodým potenciálom, nadaním, sociálnym zázemím a znevýhodnením. Podstatou je vzdelávať s porozumením individuálnych potrieb každého dieťaťa. Projekt bojuje proti vyčleneniu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a poukazuje na pozitívne výsledky inkluzívneho spojenia. Projekt tiež búra predsudky spoločnosti a mení vnímanie inakosti na niečo prirodzené a normálne.

Názov projektu: Vytvorme si vlastný svet
Predkladateľ: OZ EDUSTEPS

Program Vytvorme si vlastný svet prichádza s novou výučbovou metódou cudzieho jazyka, ktorej cieľom je podporiť prirodzenú zvedavosť detí, schopnosť kritického myslenia, kreativitu a ďalšie zručnosti nevyhnutné pre život, vrátane schopnosti používať cudzí jazyk v reálnych situáciách. Na to slúži interaktívna hra s názvom TRIP AROUND THE WORLD, ktorá funguje na princípe počítačovej hry, s tým rozdielom, že deti hru prežívajú reálne, nie virtuálne. V hre môžu žiaci cestovať svetom a na svojej púti plnia zaujímavé úlohy, zamerané na gramatiku, komunikáciu, počúvanie atď. Pri hre sa taktiež učia vhodne využívať rôzne informačné a komunikačné technológie modernej doby. Hra má prepojenie aj s nejazykovými predmetmi – prostredníctvom CLIL metódy v rámci rozšírenia vedomostí z geografie a dejepisu. Obsah sa dá preniesť aj do akéhokoľvek iného predmetu.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou