EN Zóna pre darcov

Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019

Cieľom programu je šíriť inovatívne vzdelávacie prístupy do čo najviac škôl.
22. jan 2019 -

Nadácia Pontis

Otvárame prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2019

Hľadáme projekty škôl a mimovládnych organizácií, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. 5 najlepších projektov získa odbornú mentoringovú podporu v hodnote minimálne 10 000 €, ako aj ďalších 5- až 20-tisíc € na rozvoj svojho projektu.

Hľadáme projekty, ktoré:

 • realizujú v školách inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré v súlade s víziou Generácie 3.0 rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie,
 • majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace),
 • majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a šíriť ho do čo najviac škôl po celom Slovensku.

Ocenenie Generácia 3.0 meníme na program Generácia 3.0. Prečítajte si prečo.

Cyklus programu Generácia 3.0

Čo získate zapojením sa do programu:

 • Účasť na 3-dňovom podujatí EDUcamp, na ktorom získate expertné konzultácie od špičkových mentorov slovenského biznisu, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov komplexnú analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie.
 • 5 vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor. Účastníci akcelerátora majú možnosť získať na podporu svojich aktivít granty vo výške 5 000 – 20 000 €.
 • Systematické sledovanie reálneho dopadu vašich projektov v spolupráci s top výskumíkmi vo vzdelávaní.
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov.

„Nemyslím si, že by sme na niečo zmysluplné prišli bez akcelerátora. Potrebovali sme upratať. Otázky a pozitívne rýpanie nám pomohlo nazerať na veci inak. Keby nebol akcelerátor, pohoreli by sme – nevedeli by sme, čo ďalej,“ uviedol Viktor Križo zo Základnej školy Dubová v Bratislave, jeden z účastníkov minuloročného EDUakcelerátora.

Aké kompetencie by mali projekty rozvíjať:

Do programu sa môžu prihlasovať projekty, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov v týchto oblastiach:

 • Osobnosť pripravená na zmeny (rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj, schopnosť prispôsobiť sa zmenám, inovatívnosť, kreativita, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa, sebaovládanie, zdravý životný štýl),
 • Technologické a prírodovedné znalosti (prírodné vedy, matematika, informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie, technické predmety),
 • Kariérne a podnikateľské zručnosti (komunikácia – schopnosť štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa, schopnosť spolupráce, líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita, riešenie problémov, podnikavosť, ekonómia a finančná gramotnosť, jazyky),
 • Sociálne a občianske kompetencie (kritické myslenie – čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu, tolerancia, citlivý prístup k odlišnostiam, sociálna a emocionálna inteligencia – empatia, súcit a úcta, pomoc a solidarita, čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie, občianska angažovanosť, demokratické postoje, medzikultúrna komunikácia, prekonanie xenofóbie a extrémizmu, pochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu),
 • Inovácie v systéme vzdelávania (zlepšovanie vzdelávacieho prostredia, podporné programy moderného vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód vyučovania, schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo).

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, škola, školské zariadenie zaradené do sústavy škôl alebo vysoká škola. Program nie je určený pre podnikateľské subjekty.

Pri hodnotení budeme sledovať potenciál šíriteľnosti, potenciál pozitívneho dopadu, potenciál realizovateľnosti a potenciál finančnej efektívnosti.

Časový plán a dôležité dátumy

21. január – 15. február 2019
Prihlasovanie projektov do programu

28. február 2019
Longlist projektov, ktoré postupujú do hodnotenia.
Longlist zostavuje realizátor programu, Nadácia Pontis

1. marec – 22. marec 2019       
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami

22. marec 2019
Výsledky hodnotenia – shortlist prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu

29. máj – 1. jún 2019
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora

September – december 2019    
EDUakcelerátor

Apríl 2020
Záverečné podujatie Generácia 3.0
 

Podľa platného Štatútu programu Generácie 3.0 budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.


Prihlasovanie sme ukončili. Ďakujeme za váš záujem.

Máte otázky?
Vaše otázky radi zodpovieme na generacia30@nadaciapontis.sk, prípadne na 0917 965 277 (Tomáš Janeček, programový manažér Generácie 3.0).

 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou