EN Zóna pre darcov

O účasť v programe Generácia 3.0 sa uchádza 40 projektov

Postupujúcich do EDUcampu vyberú hodnotiace komisie koncom marca.
22. feb 2022 -

Nadácia Pontis

O účasť v programe Generácia 3.0 sa uchádza 40 projektov

Začiatkom januára sme otvorili výzvu na prihlasovanie vzdelávacích projektov. Otvorená bola občianskym združeniam, ale aj firmám a startupom. V roku 2022 sme chceli programom reagovať na témy, ktoré odkryla pandémia a je potrebné sa na ne zamerať: 
duševné zdravie žiakov či učiteľov, rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií, adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne). 
Verní sme zostali dôležitej oblasti z predchádzajúcich ročníkov, a tou je vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia. 

Informácie o prihlásených
Spolu evidujeme 40 prihlášok. Zaujímavosťou je, že okrem neziskového sektora ide aj o 3 firmy a 1 príspevkovú organizáciu.
Prihlásení sa najviac venovali témam duševného zdravia (19 projektov) a kritického myslenia (18 projektov).

Výzvu sme otvorili aj pre organizácie, ktoré už v minulosti programom prešli. Zareagovali bývalí absolventi: Slovenská debatná asociácia (SDA), Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO), I AMbitious, SPy a Edusteps.

Pôsobnosť prihlásených organizácií aj firiem je na celom území Slovenska. Ich sídla sa tiahnu od Bratislavy, Zvolena, Partizánskeho, cez Martin, Púchov po Michalovce, Svidník, Prešov, Košice.

Výber postupujúcich organizácií

Koncom marca budú známe mená tých, ktorí postúpia do EDUcampu a zvýšia svoju šancu prepracovať sa až do 3-mesačného EDUakcelerátora, získať osobného mentora, spoluprácu s expertom z oblasti výskumu, či finančnú podporu.

Hodnotiace komisie zložené z odborníkov zo štátnych inštitúcií, biznis sféry aj tímu Nadácie Pontis sa zamerajú na tieto oblasti pri posudzovaní prihlásených projektov projektov:
a) zrealizovateľnosť (potenciál tímu pri šírení projektu na školy), b) potenciál pozitívneho dopadu (do akej miery prístup vychádza z overených skúseností? Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný? Ako výrazne vplýva intervencia na školy či žiakov?),
c) kvalitatívny rozmer dosahu (potenciál šíriteľnosti na školy: Aký je odhadovaný počet zasiahnutých učiteľov? Aký je predpoklad, že škola/učitelia/žiaci dokážu absorbovať/aplikovať prístup? Aký je predpoklad záujmu škôl/učiteľov/žiakov o šírenie prístupu?) a d) naliehavosť ponúkaného riešenia.

Aktivity programu v roku 2022

Postupujúce projekty bude 1. - 3. júna čakať EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora. Rovnako budú mať príležitosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie.

Päť vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor. Spustíme ho v septembri a ukončíme EDUfestom v decembri. Počas neho vyhlásime organizáciu, ktorá na šírenie svojho projektu získa nenávratný grant vo výške 30-tisíc eur.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou