generacia30@nadaciapontis .sk (421 2)5710 8111 English Zóna pre darcov Prihlásiť sa Inšpiruj sa

Podporujeme rozvoj zručností,
vedomostí a postojov potrebných pre 21. storočie

Nadácia Pontis oceňuje vzdelávacie programy zamerané na rozvoj osobnosti, technologické a prírodovedné znalosti,
kariérne a podnikateľské zručnosti, sociálne a občianske kompetencie. Podporujeme pozitívne inovácie v systéme vzdelávania.

Osobnosť pripravená na zmeny

 • rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj

 • schopnosť prispôsobiť sa zmenám

 • inovatívnosť, kreativita, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa

 • sebaovládanie

 • zdravý životný štýl

Technologické a prírodovedné znalosti

 • prírodné vedy, matematika

 • informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie

 • technické predmety

Kariérne a podnikateľské zručnosti

 • komunikácia – schopnosť štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa

 • schopnosť spolupráce

 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita

 • riešenie problémov

 • podnikavosť

 • ekonómia a finančná gramotnosť

 • jazyky

Sociálne a občianske kompetencie

 • kritické myslenie - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu

 • tolerancia, citlivý prístup k odlišnostiam

 • sociálna a emocionálna inteligencia - empatia, súcit a úcta, pomoc a solidarita

 • čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie

 • občianska angažovanosť, demokratické postoje

 • medzikultúrna komunikácia, prekonanie xenofóbie a extrémizmu

 • ochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

Inovácie v systéme vzdelávania

 • zlepšovanie vzdelávacieho prostredia

 • podporné programy moderného vzdelávania pedagógov

 • šírenie nových metód vyučovania

 • schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo

Naši ľudia

Matej Šiškovič
Matej Šiškovič

Riaditeľ štátneho think tanku - Inštitútu pre vzdelávaciu politiku. Nastavuje metodológiu merania dopadu intervencií, zosúlaďuje aktivity Generácie 3.0 s aktivitami ministerstva.

Saskia Repčíková
Saskia Repčíková

Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Do programu prináša inovácie vo vzdelávaní. Pomáha pri rozvoji komunikačnej stratégie smerom ku kľúčovým aktérom.

Ivan Pavlov
Ivan Pavlov

Vysokoškolský učiteľ na katedre andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Mapuje aktérov vo vzdelávaní, pomáha konzultovať a škálovať projekty.

Lucia Šicková
Lucia Šicková

Spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation. V rámci Generácie 3.0 bude podporou pri tvorbe stratégie, budovaní leadership zručností ľudí v podporených projektoch. Zastreší tiež kontrolu efektivity a využitie gamifikácie.

Dušan Meško
Dušan Meško

Vysokoškolský profesor na Jesseniovej lekárskej fakultej UK v Martine. Rozvíja aktivity v oblasti podpory výskumnej a inovatívnej činnosti.

Jana Kontúrová
Jana Kontúrová

Riaditeľka Základnej školy v Bošanoch. Posudzuje detaily a uskutočniteľnosť vybraných intervencií.

Alena Kanabová
Alena Kanabová

Pracuje v Accenture ako manažérka koordinujúca zodpovedné podnikanie. Jej expertíza je v manažovaní biznis projektov.

Štefan Klein
Štefan Klein

Vynálezca a konštruktér lietajúceho auta AeroMobil, vedúci ateliéru Transport Dizajn na Katedre dizajnu VŠMU. Pre Generáciu 3.0 prináša skúsenosti z RD.

Andrea Cocherová
Andrea Cocherová

Správkyňa Nadácie Orange, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a firemných nadačných fondov.

Vladimír Bužek
Vladimír Bužek

Top slovenský vedec, teoretický fyzik, Hlava roka 2008, vedie Centrum pre výskum kvantovej informácie na Fyzikálnom ústave SAV. Vyhľadáva príležitosti na prepájanie vízií preSlovensko a Generáciu 3.0.

Helmut Hartmeyer
Helmut Hartmeyer

Docent Inštitútu pre medzinárodný rozvoj na Viedenskej univerzite s dôrazom na globálne vzdelávanie

Michael Jacobsen
Michael Jacobsen

Úspešný podnikateľ, investor, zakladateľ The Global Entrepreneurs Agency

Pasi Mattila
Pasi Mattila

Riaditeľ Finpeda Ltd., zodpovedný za niekoľko významných inovatívnych projektov vo vzdelávaní, akademický líder Immersive Learning Research Network.

Thomas Collins
Thomas Collins

Predseda správnej rady Dublin Institute of Technology, interim President Maynooth University, poradca vlády pre Green Paper (1998) a White Paper (2000) v oblasti vzdelávania dospelých.

Lenka Surotchak
Lenka Surotchak

Od roku 2002 strategicky a exekutívne vedie Nadáciu Pontis. Vyhľadáva príležitosti na prepájanie vízií a kľúčových aktérov.

Norbert Maur
Norbert Maur

V Nadácii Pontis exekutívne vedie aktivity projektu Generácia 3.0.

Anna Podlesná
Anna Podlesná

V Nadácii Pontis strategicky riadi programy individuálnej filantropie, komunikuje s individuálnymi donormi a rozvíja Fond Generácie 3.0.

Jakub Šimek
Jakub Šimek

Programový manažér v Nadácii Pontis, venuje sa téme inovácií a podnikania. Do Generácie 3.0 prináša svetové príklady dobrej praxe.

Tomáš Janeček
Tomáš Janeček

Venuje sa šíreniu EduPointov do regiónov, vedie proces udeľovania cien a starostlivosti o finalistov a víťazov Generácie 3.0.

Veronika Gilanová
Veronika Gilanová

V Nadácii Pontis spravuje firemné nadačné fondy a pomáha pri aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko. V Generácii 3.0 má zodpovedať aj za prípravu ceny, proces hodnotenia a koordináciu nefinančnej pomoci pre finalistov.

Ivana Uličná
Ivana Uličná

Venuje sa posilňovaniu slovensko-kenskej spolupráce, cvičným firmám na stredných školách v Keni a projektom rozvojového vzdelávania. V Generácii 3.0 pomáha s nastavením merania u víťazných projektov.

Katarína Teglassyová
Katarína Teglassyová

Spravuje firemné nadačné fondy a koordinuje proces merania u víťazných projektov Generácie 3.0.

Judita Majerová
Judita Majerová

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov, zodpovedá za prípravu podkladov súvisiacich s napĺňaním Nadačného fondu Generácia 3.0.

Katarína Šujanová
Katarína Šujanová

Venuje sa rozvíjaniu vzťahov s podporovateľmi Generácie 3.0 a prinášaniu strategických podnetov na zlepšenie dopadu vo vzdelávaní.

Alena Vaľková
Alena Vaľková

V Nadácii Pontis má na starosti finančné plánovanie a reporting pre programy oddelenia firemnej filantropie a zahraničné projekty od inštitucionálnych donorov.

Zuzana Schaleková
Zuzana Schaleková

PR koordinátorka v Nadácii Pontis. V Generácii 3.0 má na starosti komunikáciu.

Jana Bernaťáková
Jana Bernaťáková

Konzultantka so skúsenosťami s riadení zmien vo firmách. V projekte pomáha pri tvorbe stratégie a identifikácii stakeholderov.

Ivana Raslavská
Ivana Raslavská

Do projektu Generácia 3.0 vnáša najmodernejšie know-how a skúsenosti zo sveta, komunikuje s reprezentantmi štátu a ďalšími aktérmi.

Príbeh Nadácie Pontis

Rozbiehame projekt Generácia 3.0 na podporu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní a rozbiehame iniciatívu Charta diverzity

Vytvárame Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

Spoluzakladáme Asociáciu firemných nadácií (ASFIN)

Organizujeme Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia a zakladáme Fond pre transparentné Slovensko

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

Spúšťame program individuálneho darcovstva DobraKrajina.sk

Koná sa prvý ročník Fóra o firemnej filantropii

Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava (dnešné Naše Mesto)

Vzniká združenie zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a organizujeme prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní (dnešný CEE CSR Summit)

Vznikajú u nás prvé nadačné fondy firiem

Meníme sa na Nadáciu Pontis

Organizujeme prvý ročník Via Bona Slovakia a motivačnú kampaň Rock Volieb ’98

Vzniká Nadácia pre občiansku spoločnosť

2017

Rozbiehame projekt Generácia 3.0 na podporu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní a rozbiehame iniciatívu Charta diverzity

2015

Vytvárame Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

2013

Spoluzakladáme Asociáciu firemných nadácií (ASFIN)

2012

Organizujeme Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia a zakladáme Fond pre transparentné Slovensko

2011

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2010

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2009

Spúšťame program individuálneho darcovstva DobraKrajina.sk

2008

Koná sa prvý ročník Fóra o firemnej filantropii

2007

Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava (dnešné Naše Mesto)

2004

Vzniká združenie zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a organizujeme prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní (dnešný CEE CSR Summit)

2003

Vznikajú u nás prvé nadačné fondy firiem

2001

Meníme sa na Nadáciu Pontis

1998

Organizujeme prvý ročník Via Bona Slovakia a motivačnú kampaň Rock Volieb ’98

1997

Vzniká Nadácia pre občiansku spoločnosť

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný z Nadačného fondu Generácia 3.0 v Nadácii Pontis, do ktorého prispievajú individuálni, firemní aj inštitucionálni donori. Individuálnym filantropom vyjadrujeme úprimné poďakovanie bez uvedenia mien. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou