EN Zóna pre darcov

Podporujeme rozvoj zručností,
vedomostí a postojov potrebných pre 21. storočie

Program Generácia 3.0 je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku.

Cieľom programu je priniesť na Slovensku zmenu vzdelávania zdola tak, aby každé dieťa a mladý človek mali možnosť rozvinúť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

Program je určený školám a neziskovým organizáciám, ktoré svoj prístup už realizujú.

Cyklus Generácie 3.0

1

Vyhlásenie výzvy do programu Generácia 3.0

Vyhlasujeme výzvu pre školy a mimovládne organizácie na prihlasovanie sa do programu Generácia 3.0.

2

Výber postupujúcich projektov

Odborné komisie na základe stanovených kritérií vyberú max. 15 projektov, ktoré sa zúčastnia EDUcampu.

3

EDUcamp

EDUcamp je 3-dňové podujatie, na ktorom projekty prepojíme s odborníkmi z biznisu a školstva. Cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl. Na základe výsledkov v EDUcampe postúpi 5 najlepších projektov do EDUakcelerátora.

4

EDUakcelerátor

EDUakcelerátor je 3-mesačný mentoringovo-vzdelávací akcelerátor. Každý z 5 vybraných projektov získa svojho osobného mentora, ktorý mu pomôže nastaviť prístup čo najefektívnejšie. Okrem toho bude pre účastníkov pripravená sada školení a workshopov na mieru.

5

Sledovanie dopadu

Výskumníci vo vzdelávaní pomôžu nastaviť kritéria sledovania dopadu pre každý projekt v akcelerátore. Výstupom sledovania dopadu budú odpovede na otázky, či je vzdelávací prístup účinný a či je v podmienkach slovenského vzdelávacieho systému šíriteľný.

6

Šírenie do škôl

Po skončení akcelerátora pomáhame projektom šíriť sa do ďalších škôl.

7

Záverečné podujatie Generácia 3.0

Pre projekty, ktoré úspešné absolvujú ročný program, pripravíme záverečné slávnostné podujatie.

Nadácia Pontis vyhľadáva vzdelávacie programy zamerané na rozvoj osobnosti, technologické a prírodovedné znalosti, kariérne a podnikateľské zručnosti, sociálne a občianske kompetencie. Podporujeme pozitívne inovácie v systéme vzdelávania.

Osobnosť pripravená na zmeny

 • rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj

 • schopnosť prispôsobiť sa zmenám

 • inovatívnosť, kreativita, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa

 • sebaovládanie

 • zdravý životný štýl

Technologické a prírodovedné znalosti

 • prírodné vedy, matematika

 • informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie

 • technické predmety

Kariérne a podnikateľské zručnosti

 • komunikácia – schopnosť štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa

 • schopnosť spolupráce

 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita

 • riešenie problémov

 • podnikavosť

 • ekonómia a finančná gramotnosť

 • jazyky

Sociálne a občianske kompetencie

 • kritické myslenie - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu

 • tolerancia, citlivý prístup k odlišnostiam

 • sociálna a emocionálna inteligencia - empatia, súcit a úcta, pomoc a solidarita

 • čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie

 • občianska angažovanosť, demokratické postoje

 • medzikultúrna komunikácia, prekonanie xenofóbie a extrémizmu

 • ochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

Inovácie v systéme vzdelávania

 • zlepšovanie vzdelávacieho prostredia

 • podporné programy moderného vzdelávania pedagógov

 • šírenie nových metód vyučovania

 • schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo

Naši ľudia

Andrea Cocherová
Andrea Cocherová

Správkyňa Nadácie Orange, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a firemných nadačných fondov.

Alena Kanabová
Alena Kanabová

Pracuje v Accenture ako manažérka koordinujúca zodpovedné podnikanie. Je expertka v manažovaní biznis projektov.

Štefan Klein
Štefan Klein

Vynálezca a konštruktér lietajúceho auta AeroMobil, vedúci ateliéru Transport Dizajn na Katedre dizajnu VŠVU.

Jana Kontúrová
Jana Kontúrová

Pôsobí ako riaditeľka Základnej školy v Bošanoch. 

Dušan Meško
Dušan Meško

Vysokoškolský profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Ivan Pavlov
Ivan Pavlov

Vysokoškolský učiteľ na Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Saskia Repčíková
Saskia Repčíková

Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska.

Lucia Šicková
Lucia Šicková

Spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation.

Matej Šiškovič
Matej Šiškovič

Senior konzultant v spoločnosti MIM, bývalý riaditeľ štátneho think tanku – Inštitútu pre vzdelávaciu politiku. 

Thomas Collins
Thomas Collins

Predseda správnej rady Dublin Institute of Technology, interim President Maynooth University, poradca vlády pre Green Paper (1998) a White Paper (2000) v oblasti vzdelávania dospelých.

Greta Gornnert
Greta Gornnert

Konzultantka vo firme Poetica Ltd. v Kalifornii, ktorá má 20-ročné skúsenosti s evaluáciou projektov a organizácií a s meraním dopadu na globálnej úrovni. Dlhšiu dobu žila aj na Slovensku, vďaka čomu dobre pozná miestny kontext.

Michael Jacobsen
Michael Jacobsen

Úspešný podnikateľ, investor, zakladateľ The Global Entrepreneurs Agency

Pasi Mattila
Pasi Mattila

Riaditeľ Finpeda Ltd., zodpovedný za niekoľko významných inovatívnych projektov vo vzdelávaní, akademický líder Immersive Learning Research Network.

Lenka Surotchak
Lenka Surotchak

Od roku 2002 strategicky a exekutívne vedie Nadáciu Pontis. Vyhľadáva príležitosti na prepájanie vízií a kľúčových aktérov.

Martina Kolesárová
Martina Kolesárová

Martina je programovou riaditeľkou Nadácie Pontis a zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie.

Norbert Maur
Norbert Maur

Vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov. 

Dominika Hroššová
Dominika Hroššová

Koordinuje proces sledovania dopadu vzdelávacích prístupov v Generácii 3.0 a má na starosti prácu s projektmi, ktoré ukončili EDUakcelerátor. 

Veronika Gilanová
Veronika Gilanová

V Generácii 3.0 má na starosti koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora pre programy v portfóliu Generácie 3.0.

Tomáš Janeček
Tomáš Janeček

Venuje sa šíreniu EDUpointov do regiónov, vedie výberový proces do programu, koordinuje EDUcamp aj EDUakcelerátor.  

Judita Majerová
Judita Majerová

Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0.

Fero Pauliny
Fero Pauliny

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov, s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní. Venuje sa podujatiam programu Generácie 3.0 a pripravuje podklady pre jeho podporovateľov.

Zuzana Schaleková
Zuzana Schaleková

PR manažérka v Nadácii Pontis. V Generácii 3.0 má na starosti komunikáciu.

Romana Kanovská
Romana Kanovská

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, pracovala ako výskumno-vývojová zamestnankyňa v Štátnom pedagogickom ústave a aktuálne je riaditeľkou NÚCEM.

Venuje sa sledovaniu dopadu projektu Lepšia geografia.

Lucia Kováčová
Lucia Kováčová

Venuje sa najmä vzdelávacím politikám, hlavne v kontexte inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študovala politológiu a verejnú politiku na UK v Bratislave, v súčasnosti pracuje ako výskumníčka v SGI.

Pomáha pri sledovaní dopadu projektu Rozbehni sa! Academy.

Martin Kuruc
Martin Kuruc

Študoval na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval ako špeciálny pedagóg v prevýchovnom zariadení, ako supervízor na Linke detskej istoty. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte UK.

Venuje sa sledovaniu dopadu projektu Reflexia slobody a zodpovednosti na ZŠ Dubová

Zuzana Petrová
Zuzana Petrová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, venuje sa aj úlohe jazyka v učení a rozvoju počiatočnej jazykovej gramotnosti detí. V súčasnosti pracuje ako výskumníčka na Katedre školskej pedagogiky na Trnavskej univerzite.

Pomáha sledovať dopad projektu Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov

Andrej Salner
Andrej Salner

Spoluzaložil spoločnosť Basta digital, v minulosti bol výkonným riaditeľom SGI. Venoval sa najmä znalostnej ekonomike, sociálnej inklúzii a evaluácii. Absolvoval ekonómiu na Brandeis University v USA a na University of Edinburgh.

Venuje sa dizajnu evaluácie vzdelávacích projektov. 

Lukáš Vaško
Lukáš Vaško

Vyštudoval Filozofickú fakultu UCM v Trnave, odbor psychológia. Venuje sa aj vzdelávaniu detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pracuje ako výskumník na Katedre školskej pedagogiky na Trnavskej univerzite.

Pomáha sledovať dopad projektu Rozšírenie slovenského debatného programu

Príbeh Nadácie Pontis

Vyhlásili sme druhý ročník Ceny Generácia 3.0 pre ocenenie vzdelávacích prístupoch v piatich kategóriach

Rozbiehame projekt Generácia 3.0 na podporu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní a rozbiehame iniciatívu Charta diverzity

Vytvárame Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

Spoluzakladáme Asociáciu firemných nadácií (ASFIN)

Organizujeme Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia a zakladáme Fond pre transparentné Slovensko

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

Spúšťame program individuálneho darcovstva DobraKrajina.sk

Koná sa prvý ročník Fóra o firemnej filantropii

Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava (dnešné Naše Mesto)

Vzniká združenie zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a organizujeme prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní (dnešný CEE CSR Summit)

Vznikajú u nás prvé nadačné fondy firiem

Meníme sa na Nadáciu Pontis

Organizujeme prvý ročník Via Bona Slovakia a motivačnú kampaň Rock Volieb ’98

Vzniká Nadácia pre občiansku spoločnosť

2018

Vyhlásili sme druhý ročník Ceny Generácia 3.0 pre ocenenie vzdelávacích prístupoch v piatich kategóriach

2017

Rozbiehame projekt Generácia 3.0 na podporu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní a rozbiehame iniciatívu Charta diverzity

2015

Vytvárame Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

2013

Spoluzakladáme Asociáciu firemných nadácií (ASFIN)

2012

Organizujeme Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia a zakladáme Fond pre transparentné Slovensko

2011

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2010

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2009

Spúšťame program individuálneho darcovstva DobraKrajina.sk

2008

Koná sa prvý ročník Fóra o firemnej filantropii

2007

Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava (dnešné Naše Mesto)

2004

Vzniká združenie zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a organizujeme prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní (dnešný CEE CSR Summit)

2003

Vznikajú u nás prvé nadačné fondy firiem

2001

Meníme sa na Nadáciu Pontis

1998

Organizujeme prvý ročník Via Bona Slovakia a motivačnú kampaň Rock Volieb ’98

1997

Vzniká Nadácia pre občiansku spoločnosť

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou