generacia30@nadaciapontis .sk (421 2)5710 8111 English Zóna pre darcov Prihlásiť sa Inšpiruj sa

Podporujeme rozvoj zručností,
vedomostí a postojov potrebných pre 21. storočie

Nadácia Pontis oceňuje vzdelávacie programy zamerané na rozvoj osobnosti, technologické a prírodovedné znalosti,
kariérne a podnikateľské zručnosti, sociálne a občianske kompetencie. Podporujeme pozitívne inovácie v systéme vzdelávania.

Osobnosť pripravená na zmeny

 • rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj

 • schopnosť prispôsobiť sa zmenám

 • inovatívnosť, kreativita, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa

 • sebaovládanie

 • zdravý životný štýl

Technologické a prírodovedné znalosti

 • prírodné vedy, matematika

 • informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie

 • technické predmety

Kariérne a podnikateľské zručnosti

 • komunikácia – schopnosť štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa

 • schopnosť spolupráce

 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita

 • riešenie problémov

 • podnikavosť

 • ekonómia a finančná gramotnosť

 • jazyky

Sociálne a občianske kompetencie

 • kritické myslenie - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu

 • tolerancia, citlivý prístup k odlišnostiam

 • sociálna a emocionálna inteligencia - empatia, súcit a úcta, pomoc a solidarita

 • čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie

 • občianska angažovanosť, demokratické postoje

 • medzikultúrna komunikácia, prekonanie xenofóbie a extrémizmu

 • ochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

Inovácie v systéme vzdelávania

 • zlepšovanie vzdelávacieho prostredia

 • podporné programy moderného vzdelávania pedagógov

 • šírenie nových metód vyučovania

 • schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo

Naši ľudia

Vladimír Bužek
Vladimír Bužek

Top slovenský vedec, teoretický fyzik, Hlava roka 2008, vedie Centrum pre výskum kvantovej informácie na Fyzikálnom ústave SAV. Vyhľadáva príležitosti na prepájanie vízií pre Slovensko a Generáciu 3.0.

Andrea Cocherová
Andrea Cocherová

Správkyňa Nadácie Orange, predsedníčka Asociácie firemných nadácií a firemných nadačných fondov.

Alena Kanabová
Alena Kanabová

Pracuje v Accenture ako manažérka koordinujúca zodpovedné podnikanie. Jej expertíza je v manažovaní biznis projektov.

Štefan Klein
Štefan Klein

Vynálezca a konštruktér lietajúceho auta AeroMobil, vedúci ateliéru Transport Dizajn na Katedre dizajnu VŠMU. Pre Generáciu 3.0 prináša skúsenosti z oblastí výskumu a vývoja.

Jana Kontúrová
Jana Kontúrová

Riaditeľka Základnej školy v Bošanoch. Posudzuje detaily a uskutočniteľnosť vybraných intervencií.

Dušan Meško
Dušan Meško

Vysokoškolský profesor na Jesseniovej lekárskej fakultej UK v Martine. Rozvíja aktivity v oblasti podpory výskumnej a inovatívnej činnosti.

Ivan Pavlov
Ivan Pavlov

Vysokoškolský učiteľ na katedre andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Mapuje aktérov vo vzdelávaní, pomáha konzultovať a škálovať projekty.

Saskia Repčíková
Saskia Repčíková

Prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska. Do programu prináša inovácie vo vzdelávaní. Pomáha pri rozvoji komunikačnej stratégie smerom ku kľúčovým aktérom.

Lucia Šicková
Lucia Šicková

Spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation. V rámci Generácie 3.0 bude podporou pri tvorbe stratégie, budovaní leadership zručností ľudí v podporených projektoch. Zastreší tiež kontrolu efektivity a využitie gamifikácie.

Matej Šiškovič
Matej Šiškovič

Riaditeľ štátneho think tanku - Inštitútu pre vzdelávaciu politiku. Nastavuje metodológiu merania dopadu intervencií, zosúlaďuje aktivity Generácie 3.0 s aktivitami ministerstva.

Thomas Collins
Thomas Collins

Predseda správnej rady Dublin Institute of Technology, interim President Maynooth University, poradca vlády pre Green Paper (1998) a White Paper (2000) v oblasti vzdelávania dospelých.

Greta Gornnert
Greta Gornnert

Konzultantka vo firme Poetica Ltd. v Kalifornii, ktorá má 20-ročné skúsenosti s evaluáciou projektov a organizácií a s meraním dopadu na globálnej úrovni. Dlhšiu dobu žila aj na Slovensku, vďaka čomu dobre pozná miestny kontext.

Helmuth Hartmeyer
Helmuth Hartmeyer

Docent Inštitútu pre medzinárodný rozvoj na Viedenskej univerzite s dôrazom na globálne vzdelávanie

Michael Jacobsen
Michael Jacobsen

Úspešný podnikateľ, investor, zakladateľ The Global Entrepreneurs Agency

Pasi Mattila
Pasi Mattila

Riaditeľ Finpeda Ltd., zodpovedný za niekoľko významných inovatívnych projektov vo vzdelávaní, akademický líder Immersive Learning Research Network.

Lenka Surotchak
Lenka Surotchak

Od roku 2002 strategicky a exekutívne vedie Nadáciu Pontis. Vyhľadáva príležitosti na prepájanie vízií a kľúčových aktérov.

Norbert Maur
Norbert Maur

V Nadácii Pontis exekutívne vedie aktivity projektu Generácia 3.0.

Jakub Šimek
Jakub Šimek

Programový manažér v Nadácii Pontis, venuje sa téme inovácií a podnikania. Do Generácie 3.0 prináša svetové príklady dobrej praxe.

Tomáš Janeček
Tomáš Janeček

Venuje sa šíreniu EduPointov do regiónov, vedie proces udeľovania cien a starostlivosti o finalistov a víťazov Generácie 3.0. 

Veronika Gilanová
Veronika Gilanová

V Nadácii Pontis spravuje firemné nadačné fondy a pomáha pri aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko. V Generácii 3.0 má zodpovedať aj za prípravu ceny, proces hodnotenia a koordináciu nefinančnej pomoci pre finalistov.

Katarína Teglassyová
Katarína Teglassyová

Spravuje firemné nadačné fondy a koordinuje proces merania u víťazných projektov Generácie 3.0.

Fero Pauliny
Fero Pauliny

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov, s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní. Venuje sa podujatiam programu Generácie 3.0 a pripravuje podklady pre jeho podporovateľov.

Judita Majerová
Judita Majerová

Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0.

Katarína Šujanová
Katarína Šujanová

Rozvíja vzťahy s podporovateľmi Generácie 3.0 a prináša nové podnety v oblasti strategickej filantropie.

Zuzana Schaleková
Zuzana Schaleková

PR koordinátorka v Nadácii Pontis. V Generácii 3.0 má na starosti komunikáciu.

Romana Kanovská
Romana Kanovská

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, pracovala ako výskumno-vývojová zamestnankyňa v Štátnom pedagogickom ústave a aktuálne je riaditeľkou NÚCEM.

Venuje sa sledovaniu dopadu projektu Lepšia geografia.

Lucia Kováčová
Lucia Kováčová

Venuje sa najmä vzdelávacím politikám, hlavne v kontexte inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študovala politológiu a verejnú politiku na UK v Bratislave, v súčasnosti pracuje ako výskumníčka v SGI.

Pomáha pri sledovaní dopadu projektu Rozbehni sa! Academy.

Martin Kuruc
Martin Kuruc

Študoval na Pedagogickej UK v Bratislave. Pracoval ako špeciálny pedagóg v prevýchovnom zariadení, ako supervízor na Linke detskej istoty. V súčasnosti pôsobí ako výskumný pracovník na Pedagogickej fakulte UK.

Venuje sa sledovaniu dopadu projektu Reflexia slobody a zodpovednosti na ZŠ Dubová

Zuzana Petrová
Zuzana Petrová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, venuje sa aj úlohe jazyka v učení a rozvoju počiatočnej jazykovej gramotnosti detí. V súčasnosti pracuje ako výskumníčka na Katedre školskej pedagogiky na Trnavskej univerzite.

Pomáha sledovať dopad projektu Rozvoj Turnaja mladých fyzikov a Olympiády mladých vedcov

Andrej Salner
Andrej Salner

Spoluzaložil spoločnosť Basta digital, v minulosti bol výkonným riaditeľom SGI. Venoval sa najmä znalostnej ekonomike, sociálnej inklúzii a evaluácii. Absolvoval ekonómiu na Brandeis University v USA a na University of Edinburgh.

Venuje sa dizajnu evaluácie vzdelávacích projektov. 

Lukáš Vaško
Lukáš Vaško

Vyštudoval Filozofickú fakultu UCM v Trnave, odbor psychológia. Venuje sa aj vzdelávaniu detí a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pracuje ako výskumník na Katedre školskej pedagogiky na Trnavskej univerzite.

Pomáha sledovať dopad projektu Rozšírenie slovenského debatného programu

Príbeh Nadácie Pontis

Vyhlásili sme druhý ročník Ceny Generácia 3.0 pre ocenenie vzdelávacích prístupoch v piatich kategóriach

Rozbiehame projekt Generácia 3.0 na podporu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní a rozbiehame iniciatívu Charta diverzity

Vytvárame Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

Spoluzakladáme Asociáciu firemných nadácií (ASFIN)

Organizujeme Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia a zakladáme Fond pre transparentné Slovensko

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

Spúšťame program individuálneho darcovstva DobraKrajina.sk

Koná sa prvý ročník Fóra o firemnej filantropii

Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava (dnešné Naše Mesto)

Vzniká združenie zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a organizujeme prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní (dnešný CEE CSR Summit)

Vznikajú u nás prvé nadačné fondy firiem

Meníme sa na Nadáciu Pontis

Organizujeme prvý ročník Via Bona Slovakia a motivačnú kampaň Rock Volieb ’98

Vzniká Nadácia pre občiansku spoločnosť

2018

Vyhlásili sme druhý ročník Ceny Generácia 3.0 pre ocenenie vzdelávacích prístupoch v piatich kategóriach

2017

Rozbiehame projekt Generácia 3.0 na podporu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní a rozbiehame iniciatívu Charta diverzity

2015

Vytvárame Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

2013

Spoluzakladáme Asociáciu firemných nadácií (ASFIN)

2012

Organizujeme Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia a zakladáme Fond pre transparentné Slovensko

2011

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2010

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2009

Spúšťame program individuálneho darcovstva DobraKrajina.sk

2008

Koná sa prvý ročník Fóra o firemnej filantropii

2007

Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava (dnešné Naše Mesto)

2004

Vzniká združenie zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a organizujeme prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní (dnešný CEE CSR Summit)

2003

Vznikajú u nás prvé nadačné fondy firiem

2001

Meníme sa na Nadáciu Pontis

1998

Organizujeme prvý ročník Via Bona Slovakia a motivačnú kampaň Rock Volieb ’98

1997

Vzniká Nadácia pre občiansku spoločnosť

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou