EN Zóna pre darcov

Podporujeme rozvoj zručností,
vedomostí a postojov potrebných pre 21. storočie

Program Generácia 3.0 je ročný cyklus, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku.

Cieľom programu je priniesť na Slovensku zmenu vzdelávania zdola tak, aby každé dieťa a mladý človek mali možnosť rozvinúť svoj potenciál a získať vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí.

Program je určený občianskym organizáciám a startupom, ktoré svoj prístup už realizujú.

Cyklus Generácie 3.0

1

Výber projektov do EDUcampu

Vyhlasujeme výzvu pre občianske organizácie a startupy. Komisie na základe stanovených kritérií vyberú inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré sa zúčastnia EDUcampu.

2

EDUcamp

Intenzívne 3-dňové podujatie, na ktorom vybrané projekty prepájame s odborníkmi a odborníčkami z biznisu a školstva. Cieľom je nájsť spôsoby, ako vzdelávacie prístupy šíriť do ďalších škôl. Projekty s najväčším potenciálom šírenia postupujú do EDUakcelerátora.

3

EDUakcelerátor

3-mesačný mentoringovo-vzdelávací program s individuálnym mentorom a prístupom k inšpiratívnym vzdelávacím aktivitám. Súčasťou je aj finančná podpora v maximálnej výške 10 000 eur pre jeden projekt. Je zameraný predovšetkým na nastavenie biznis modelu, fundraisingu a sledovania dopadu.

4

Miesto, kde sa stretávajú učitelia, riaditelia, študenti pedagogiky či rodičia. Program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín a riešení problémov z praxe, ale aj z praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na EDUpointoch sa prezentujú aj prístupy účastnkov EDUakcelerátora.

5

Online portál pre učiteľov zhromažďujúci kvalitné vzdelávacie prístupy, ktoré prinášajú inovácie do bežného vyučovania. Ponúka tipy na ucelené programy, workshopy pre žiakov a tréningy pre učiteľov. Absolventi EDUakcelerátora sú uvedení v samostatnej kategórii „Odporúčané Generáciou 3.0“

6

Záverečné podujatie Generácie 3.0

Pre projekty, ktoré úspešne absolvovali ročný program, pripravujeme záverečné slávnostné podujatie. Jeho cieľom je dať organizáciám priestor na prezentáciu svojich výsledkov a posúdenie progresu. Ide však aj o dôležitú príležitosť na spoznávanie a prepájanie sa s inými aktérmi vo vzdelávaní.

7

EDUmni

Absolvovaním cyklu G3.0 sa organizácie od septembra 2019 zaraďujú do alumni klubu. Členstvom v tejto skupine získavajú prístup k širším aktivitám Nadácie Pontis, školeniam, tréningom, ako aj k príležitosti ďalšieho sieťovania a užšej spolupráce s inými aktérmi nielen v oblasti vzdelávania, ale aj z biznisu a iných profesií.

8

Sledovanie dopadu

Nastavujeme kritériá sledovania dopadu pre každý projekt v EDUakcelerátore. Výskumníci a výskumníčky vo vzdelávaní pomáhajú organizáciám nastaviť dlhodobý zber dát, učia ich dáta analyzovať a vyhodnocovať, aby boli neskôr schopné efektívne sledovať svoj dopad. Zároveň pomocou dotazníka pre učiteľov sledujeme dopad celého programu.

Nadácia Pontis vyhľadáva vzdelávacie programy zamerané na rozvoj osobnosti, technologické a prírodovedné znalosti, kariérne a podnikateľské zručnosti, sociálne a občianske kompetencie. Podporujeme pozitívne inovácie v systéme vzdelávania.

Osobnosť pripravená na zmeny

 • rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, samovzdelávanie, vlastný sebarozvoj

 • schopnosť prispôsobiť sa zmenám

 • inovatívnosť, kreativita, originálnosť a experimentovanie, umelecké vnímanie a vyjadrovanie sa

 • sebaovládanie

 • zdravý životný štýl

Technologické a prírodovedné znalosti

 • prírodné vedy, matematika

 • informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie

 • technické predmety

Kariérne a podnikateľské zručnosti

 • komunikácia – schopnosť štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať, dorozumieť sa

 • schopnosť spolupráce

 • líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, proaktivita

 • riešenie problémov

 • podnikavosť

 • ekonómia a finančná gramotnosť

 • jazyky

Sociálne a občianske kompetencie

 • kritické myslenie - čítanie s porozumením, schopnosť dokázať rozlišovať manipuláciu

 • tolerancia, citlivý prístup k odlišnostiam

 • sociálna a emocionálna inteligencia - empatia, súcit a úcta, pomoc a solidarita

 • čestnosť, dôveryhodnosť, etické rozhodovanie

 • občianska angažovanosť, demokratické postoje

 • medzikultúrna komunikácia, prekonanie xenofóbie a extrémizmu

 • ochopenie globálnych súvislostí, kompetencie nevyhnutné pre život a úspech v dnešnom globálne prepojenom svete, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu

Inovácie v systéme vzdelávania

 • zlepšovanie vzdelávacieho prostredia

 • podporné programy moderného vzdelávania pedagógov

 • šírenie nových metód vyučovania

 • schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo

Naši ľudia

Andrea Cocherová
Andrea Cocherová

Riaditeľka Asociácie firemných nadácií a firemných nadačných fondov.

Alena Kanabová
Alena Kanabová

Pracuje v Accenture ako manažérka koordinujúca zodpovedné podnikanie. Je expertka v manažovaní biznis projektov.

Jana Kontúrová
Jana Kontúrová

Pôsobí ako riaditeľka Základnej školy v Bošanoch. 

Dušan Meško
Dušan Meško

Vysokoškolský profesor na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Ivan Pavlov
Ivan Pavlov

Vysokoškolský učiteľ na Katedre andragogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Saskia Repčíková
Saskia Repčíková

Pôsobí ako Managing Partner v ProSchola s. r. o. a ako CEO v Mentor, zriaďovateľ škôl a školských zariadení.

Lucia Šicková
Lucia Šicková

Spoluzakladateľka spoločnosti Pixel Federation.

Matej Šiškovič
Matej Šiškovič

Senior konzultant v spoločnosti MIM, bývalý riaditeľ štátneho think tanku – Inštitútu pre vzdelávaciu politiku. 

Thomas Collins
Thomas Collins

Predseda správnej rady Dublin Institute of Technology, interim President Maynooth University, poradca vlády pre Green Paper (1998) a White Paper (2000) v oblasti vzdelávania dospelých.

Greta Gornnert
Greta Gornnert

Konzultantka vo firme Poetica Ltd. v Kalifornii, ktorá má 20-ročné skúsenosti s evaluáciou projektov a organizácií a s meraním dopadu na globálnej úrovni. Dlhšiu dobu žila aj na Slovensku, vďaka čomu dobre pozná miestny kontext.

Pasi Mattila
Pasi Mattila

Riaditeľ Finpeda Ltd., zodpovedný za niekoľko významných inovatívnych projektov vo vzdelávaní, akademický líder Immersive Learning Research Network.

Martina Kolesárová
Martina Kolesárová

Martina je výkonnou riaditeľkou Nadácie Pontis a zodpovedá za strategické riadenie tímov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie.

Norbert Maur
Norbert Maur

Vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov. 

Dominika Hroššová
Dominika Hroššová

Koordinuje proces sledovania dopadu vzdelávacích prístupov v Generácii 3.0 a má na starosti prácu s projektmi, ktoré ukončili EDUakcelerátor. 

Matúš Labanc
Matúš Labanc

V Generácii 3.0 má na starosti koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora pre programy v portfóliu Generácie 3.0.

Tomáš Janeček
Tomáš Janeček

Vedie výberový proces projektov do programu G3.0, koordinuje EDUcamp, EDUakcelerátor a sieť absolventov programu EDUmni.

Fero Pauliny
Fero Pauliny

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov, s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu vo vzdelávaní. Venuje sa podujatiam programu Generácie 3.0 a pripravuje podklady pre jeho podporovateľov.

Zuzana Schaleková
Zuzana Schaleková

PR manažérka v Nadácii Pontis. V Generácii 3.0 má na starosti komunikáciu.

Xenia Daniela Poslon
Xenia Daniela Poslon

Vyštudovala sociálnu a pracovnú psychológiu na FSEV UK a kognitívnu vedu na FMFI UK. V súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV v spolupráci so FSEV UK. Pomáha pri sledovaní dopadu projektu Zmúdri do škôl. 

Anna Dráľová
Anna Dráľová

Vyštudovala politológiu na UK v Bratislave, ako výskumníčka pôsobí v Inštitúte SGI, kde sa v posledných rokoch venovala najmä téme druhošancového vzdelávania. Spolupracuje s OZ Nové školstvo a s ďalšími organizáciami. Konzultuje nastavovanie sledovania dopadu projektu KUBO Media.

Soňa Koreňová
Soňa Koreňová

Študovala politické vedy na UCM v Trnave. Absolvovala program Teach for Slovakia a Professional Fellows Program. Vedie svoje organizácie Cesta mladých, Edubox a pracuje ako analytička na úrade splnomocnenca pre rómske komunity. Konzultuje nastavovanie sledovania dopadu organizácie Človek v ohrození.

Jana Fúsková
Jana Fúsková

Pôsobí na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a na Trnavskej univerzite v Trnave. Medzi jej hlavné výskumné záujmy patrí identita menšín, konštrukcia sociálnych a politických bariér dotýkajúcich sa sexuálnych menšín. Venuje sa sledovaniu dopadu projektu Komenského inštitútu.

Romana Kanovská
Romana Kanovská

Vyštudovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, pracovala ako výskumno-vývojová zamestnankyňa v Štátnom pedagogickom ústave a aktuálne je riaditeľkou NÚCEM.
Aktuálne sa venuje projektu Informatiky 2.0.

Iveta Juricová
Iveta Juricová

Pôsobila ako vedeckovýskumná pracovníčka na Katedre školskej pedagogiky Pedagogickej Fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave. Momentálne pôsobí ako učiteľka na základnej bilingválnej škole. Konzultovala nastavovanie sledovania dopadu projektu My Machine.

Martin Kuruc
Martin Kuruc

Pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogická diagnostika porúch správania. Konzultoval nastavovanie sledovania dopadu projektu Rozmanité školy.

 

Radomír Masaryk
Radomír Masaryk

Pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a ako prorektor pre vonkajšie vzťahy na UK. Medzi jeho hlavné výskumné záujmy patrí Sociálna psychológia, psychológia marketingu, psychológia zdravia. Konzultoval nastavovanie sledovania dopadu projektu I AMbitious.

 

Lucia Kováčová
Lucia Kováčová

Venuje sa najmä vzdelávacím politikám, hlavne v kontexte inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Študovala politológiu a verejnú politiku na UK v Bratislave, v súčasnosti pracuje ako výskumníčka v SGI. Pomáhala pri sledovaní dopadu projektu JA Slovensko.

Simona Oľhová
Simona Oľhová

Vyštudovala FSEV na UK a PF Trnavskej Unverzity s pracoviskom na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV. Je odbornou asistentkou na Ostravskej univerzite. Založila slovenskú verziu Science Slamu SAV. Venovala sa sledovaniu dopadu projektu Nadácie otvorenej spoločnosti.

Martin Posch
Martin Posch

Vedecký pracovník SAV, titul PhD. získal v Historickom ústave. Zaoberá sa výsadkami v Československu za 2. svet. vojny a činnosťou západných spravodajských služieb. Absolvoval viaceré zahraničné výskumné pobyty. Venoval sa organizácii Post Bellum.

Andrej Salner
Andrej Salner

Spoluzaložil agentúru Basta digital, bol výkonným riaditeľom SGI. Zameriaval sa na znalostnú ekonomiku, sociálnu inklúziu a evaluáciu. Študoval ekonómiu na Brandeis University a University of Edinburgh. Venoval sa dizajnu evaluácie vzdelávacích projektov.

Príbeh Nadácie Pontis

2019

Ocenenie Generácia 3.0 meníme na program Generácia 3.0

2019

Odštartovali sme projekt This is 21. Osobnosti z biznisu a spoločenského života rozprávajú na svojich stredných školách ich životný príbeh a motivujú študentov k rozvoju potenciálu, ktorý sa v nich skrýva.

2018

Vyhlásili sme druhý ročník Ceny Generácia 3.0 pre ocenenie vzdelávacích prístupoch v piatich kategóriach

2017

Rozbiehame projekt Generácia 3.0 na podporu inovatívnych prístupov vo vzdelávaní a rozbiehame iniciatívu Charta diverzity

2015

Vytvárame Mapu sociálnych inovátorov, ktorí menia Slovensko k lepšiemu

2013

Spoluzakladáme Asociáciu firemných nadácií (ASFIN)

2012

Organizujeme Medzinárodnú konferenciu Rozvoj a demokracia a zakladáme Fond pre transparentné Slovensko

2011

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2010

Rozbiehame prvý projekt rozvojovej spolupráce v Keni

2009

Spúšťame program individuálneho darcovstva DobraKrajina.sk

2008

Koná sa prvý ročník Fóra o firemnej filantropii

2007

Organizujeme prvý ročník dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava (dnešné Naše Mesto)

2004

Vzniká združenie zodpovedných firiem, Business Leaders Forum a organizujeme prvú konferenciu o zodpovednom podnikaní (dnešný CEE CSR Summit)

2003

Vznikajú u nás prvé nadačné fondy firiem

2001

Meníme sa na Nadáciu Pontis

1998

Organizujeme prvý ročník Via Bona Slovakia a motivačnú kampaň Rock Volieb ’98

1997

Vzniká Nadácia pre občiansku spoločnosť

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou