EN Zóna pre darcov

Nadácia Pontis vyhlasuje 2. ročník Ceny Generácia 3.0

Ocení, zmeria a rozšíri inovatívne vzdelávacie prístupy, ktoré pomáhajú zmene vzdelávania
15. jan 2018 -

Norbert Maur

Nadácia Pontis vyhlasuje 2. ročník Ceny Generácia 3.0

Školy, učitelia či neziskové organizácie, ktoré sa snažia učiť deti moderne, môžu prihlásiť svoj vzdelávací prístup do unikátneho ocenenia Cena Generácia 3.0. Víťazi získajú nielen finančnú pomoc, ale aj možnosť pod dohľadom odborníkov rozvíjať svoj projekt, zmerať jeho efektivitu a dopad a následne rozšíriť do ďalších škôl.

Po úspešnom pilotnom ročníku vyhlasuje Nadácia Pontis 2. ročník Ceny Generácia 3.0. O ocenenie budú bojovať inovatívne vzdelávacie projekty v 5. kategóriách. Spoločným kritériom bude to, či pripravujú žiakov a študentov tak, aby dokázali formovať vlastnú budúcnosť.  

„S nástupom nových technológií a spoločenských zmien prichádza globálna potreba, aby mladí ľudia získavali zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí. Preto aj pri oceňovaní chceme vyzdvihnúť projekty, vďaka ktorým mladí ľudia nové výzvy zvládnu, vďaka čomu sa lepšie uplatnia na trhu práce,“ hovorí Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Každý z víťazov získa finančnú podporu do výšky 15 000 € a nefinančnú podporu v hodnote 20 000 €. „Ocenením sa to neskončí. S vybranými projektmi  budeme pracovať ďalej. Chceme zmerať ich dopad a overiť ich účinnosť a efektívnosť. Poskytneme im podporu odborníkov, ktorí pomôžu s nastavovaním projektu. Overené prístupy plánujeme ďalej rozširovať a zároveň ich ponúkneme Ministerstvu školstva ako príklady úspešného vzdelávania,“ dodáva N. Maur.

V roku 2018 budú môcť inovátori vo vzdelávaní zabojovať  o Cenu Generácia 3.0 v týchto kategóriách. 

Viac informácií spolu s prihláškami nájdete kliknutím na každú nomináciu:

  1. Osobnosť pripravená na zmeny
  2. Technologické a prírodné znalosti
  3. Kariérne a podnikateľské zručnosti
  4. Sociálne a občianske kompetencie
  5. Inovácie v systéme vzdelávania

Nominácie budú hodnotené podľa nasledovných kritérií:

  1. Potenciál pozitívneho dopadu (DOPAD)
  2. Potenciál finančnej efektívnosti (EFEKTÍVNOSŤ)
  3. Potenciál na ďalšie šírenie (ŠKÁLOVATEĽNOSŤ)
  4. INKLUZÍVNOSŤ - ako sa dá uplatniť daný vzdelávací prístup u detí a mladých ľudí s rôznorodým potenciálom, nadaním, sociálnym prostredím ale aj znevýhodnením
  5. ZREALIZOVATEĽNOSŤ - miera úspešnej realizácie predloženého projektu vzhľadom na skúsenosti, kvalitu podkladov a referencie predkladateľa a jeho tímu.  

Nominácie je možné prihlasovať na stránke www.generacia30.sk do 15. februára 2018. Cena Generácia 3.0 vyvrcholí 3. mája 2018 na celodennom podujatí, na ktorom budú vybrané projekty prezentovať svoje prístupy a hodnotiaca komisia vyberie víťaza z každej kategórie.

Ukážka prázdneho formuláru so zoznamom všetkých otázok"

Najčastejšie kladené otázky

Kto môže prihlasovať projekty?
Na udelenie ocenenia môžu byť nominované základné školy, stredné školy, školské zariadenia, vysoké školy, mimovládne neziskové organizácie a iniciatívy venujúce sa vzdelávaniu.
Čo môžem získať, keď sa prihlásim na ocenenie Generácia 3.0?
Konzultačnú podporu

Vybrané projekty v užšom kole získajú profesionálnu podporu v prezentačných zručnostiach, ktoré využijú pri prezentovaní svojho projektu na podujatí Generácia 3.0 Fórum. Taktiež dostanú možnosť získať vstup do profesionálneho konzultačného procesu Generácia 3.0 Akcelerátor. V rámci neho sa im budú venovať skúsení profesionáli v rôznych oblastiach, ktorí im pomôžu rozviť zručnosti a pracovať na silných i slabých stánkach projektu.

Komunikáciu projektov

Projekty vybrané v užšom kole získajú možnosť prezentovať sa pred odbornou verejnosťou. Videá z prezentácií budú komunikované a šírené prostredníctvom komunikačných kanálov Nadácie Pontis.

Zmeranie dopadu

Víťazné projekty získajú možnosť overiť spoločenský dopad a efektívnosť svojich projektov prostredníctvom nezávislých výskumníkov.

Finančnú podporu

V prvom ročníku oceňovania získa každý víťaz finančnú podporu až do výšky 15 000 eur. Minimálna výška finančnej podpory nie je stanovená, maximálna je 15 000 eur. Ocenené môžu byť projekty, ktoré si vyžadujú malú finančnú podporu, ale aj projekty, ktoré sledujú systémové zmeny vo vzdelávaní a vyžadujú vyššie finančné krytie. Projekty môžu byť rôzne – od malých projektov na jednej škole až po veľké celoštátne iniciatívy.
Čo sa očakáva od realizátorov prihlásených projektov?
V prípade postupu do užšieho výberu účasť na podujatí Cena Generácia 3.0 a prezentácia svojho projektu.

V prípade získania ocenenia:
• spolupráca pri meraní úspešnosti projektu až po jeho ukončenie
• účasť na pravidelných stretnutiach lídrov projektov
• účasti na konzultačnom procese v rámci Generácia 3.0 Akcelerátora
Kto bude posudzovať projekty a ako bude prebiehať hodnotiaci proces?
Nominované projekty bude posudzovať Poradná rada Generácie 3.0 a externí hodnotitelia – odborníci na vzdelávanie.
Komisia zhodnotí nominované projekty v dvoch kolách. Na svojom prvom stretnutí rozhodne, ktoré nominácie postúpia do druhého kola (tzv. shortlisty). Druhé kolo prebehne na podujatí Cena Generácia 3.0 (viď. o podujatí Cena Generácia 3.0 nižšie) po verejnej prezentácii shortlistovaných projektov. Po nej vyberú členovia komisie víťazov.
Môžeme sa nominovať vo viacerých kategóriách? Môžeme v jednej kategórii podať viac projektov?
Nominovaný subjekt môže byť v jednej kategórii navrhnutý len jedenkrát. Nominovaný subjekt sa s rovnakým projektom nemôže nominovať do viacerých kategórií. Organizátor je oprávnený odporučiť nominovaný projekt do inej kategórie, ak je toho názoru, že daný projekt je vhodnejšie z hľadiska jeho predpokladov zaradiť do inej kategórie. Nominovaný sa môže s rôznymi projektmi nominovať v rôznych kategóriách.
Môžeme sa nominovať, ak sme v minulosti už Cenu Generácia 3.0 získali?
Subjekt, ktorý získal Cenu Generácia 3.0 v jednom roku, nemôže byť nominovaný na víťazstvo v ďalšom roku. Nominovaný, ktorý postúpil v minulom roku Ceny do užšieho kola, môže nominovať znova svoj projekt.
Kto má prístup k údajom a informáciám uvedeným v nominačných hárkoch?
V zmysle štatútu (bod 13) sú všetci pracovníci Nadácie Pontis, hodnotitelia a nezávislý dohľad nad výberom víťazov Ceny Generácie 3.0 viazaní mlčanlivosťou. Podaním nominácie však nominovaný súhlasí so zverejnením obsahu nominácie.
Do kedy je potrebné poslať nominačný hárok?
Do 15. februára 2018 do 24:00 hod. Rozhodujúca je hodina prijatia cez aplikáciu Formsite. Potvrdenie o zaradení do nominácií na Cenu Generácie 3.0 dostanete e-mailom do týždňa od termínu uzávierky.
V prípade, že v zaslanom hárku chýba požadovaná informácia, konzultant môže kontaktovať nominovanú spoločnosť ohľadom doplnenia.
Aké sú kritériá hodnotenia projektov?
• Potenciál pozitívneho dopadu (DOPAD) - Do akej miery prístup vychádza z overených skúseností. Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný?
• Potenciál finančnej efektívnosti (EFEKTÍVNOSŤ) - ako je daný prístup finančne náročný? (napr. Ročné náklady na jedného absolventa)
• Potenciál na ďalšie šírenie (ŠKÁLOVATEĽNOSŤ) - aké sú možnosti na ďalšie rozšírenie prístupu / do akej miery je daný prístup šíriteľný (prípadne, aké sú prekážky pre ďalšie šírenie.
• INKLUZÍVNOSŤ - ako sa dá uplatniť daný vzdelávací prístup u detí a mladých ľudí s rôznorodým potenciálom, nadaním, sociálnym prostredím ale aj znevýhodnením
• ZREALIZOVATEĽNOSŤ - aká je odhadovaná miera úspešnej realizácie predloženého projektu vzhľadom na skúsenosti, kvalitu podkladov a referencie predkladateľa a jeho tímu.
Čo bude nasledovať, keď sa dostanem do užšieho kola (na shortlist)?
Projekty, ktoré sa dostanú do užšieho kola absolvujú odbornú prípravu na prezentáciu počas podujatia Cena Generácia 3.0. Na základe tejto prezentácie odborná komisia vyberie piatich. Cieľom prípravy je maximalizovať šance projektu na úspech. Prezentácie sa budú zároveň natáčať, aby slúžili ako inšpirácia pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie.
Kedy budú vyhlásené výsledky cien?
Výsledky cien budú vyhlásené 3. mája 2018 vo Vodárenskom múzeu v Bratislave. Odborná porota vyberie víťazov na základe prezentácií priamo na podujatí.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou