EN Zóna pre darcov

Meranie dopadu v Generácii 3.0

Čo skutočne meriame?
27. máj 2018 -

Norbert Maur

Meranie dopadu v Generácii 3.0

Na úvod jedna kvízová otázka. Podľa nedávneho výskumu, do akej miery vplýva IQ na úspech v kariére?
a) 50 - 60 % 
b) 34 - 49 %
c) 23 - 33 %
d) 11 - 22 %

Odpoveď na túto otázku má lepší efekt, keď vyzvete účastníkov dvíhať ruky ku každej z možností. Pravda je taká, že ani jedna z možností nie je správna. Správna odpoveď je totiž 4 - 10 %. Otázku položil vo svojej knihe A Whole New Mind, Daniel Pink. Chcel ukázať, že obmedzenie sa na viditeľné odpovede, je symptóm nadmerného využívania ľavej časti nášho mozgu. Podobne je to s našou mysľou pri nakupovaní vecí alebo pri výbere škôl do ktorých chodia naše deti. Myseľ vyhľadáva argumenty pre a nie argumenty proti. Cítime sa tak lepšie, ale nevedie nás to k lepšiemu záveru. Daniel Pink poukazuje na nevyhnutnosť, aby ľudia v organizáciách používali pri svojich rozhodnutiach aj pravú časť mysle a aby kompexne využívali svoju myseľ. Tým dosiahnu presnejší obraz reality. 

V akom štádiu merania dopadu sme?

Pri svojej práci v Nadácii Pontis sa niekedy stretávam s organizáciami, ktoré si myslia, že ich riešenie problému je dobré. V skutočnosti sú v štádiu „veríme, že to funguje“. V meraní dopadu sú však iba na začiatku. Pri tomto stupni dokážu sledovať a analyzovať príbehy alebo interné dáta. Druhý stupeň v meraní dopadu je charakterizovaný ako “máme dokázaný dopad.” Pri tomto stupni organizácie sledujú a analyzujú existujúce externé dáta. Pri treťom stupni merania dopadu optimalizujeme náš dopad. Analyzujeme dopad vporovnaní s vynaloženou investíciou a sledujeme vplyv dopadu na naše finančné výsledky a vice versa. 

Aby sme sa však dostali k meraniu samotného dopadu, predchádza tomu dlhá cesta. Vyjadruje ju reťazec tvorby dopadu, ktorý začína definovaním problému, ktorý sa snažíme vyriešiť. V programe Generácia 3.0. sme si definovali problém, v ktorom vidíme, že ľudia nie sú pripravení na zmeny. Ukazuje sa, že v zamestnaní chýbajú mladým ľuďom sociálne a občianske kompetencie a pre rozvoj krajiny nám chýbajú technologické, prírodovedné znalosti, podnikateľské myslenie a kariérne zručnosti. 

Po definovaní problému nasleduje získanie vstupov, čo sú v našom prípade financie, a nefinančná pomoc expertov vo vzdelávaní a ľudí z biznisu. Vďaka ním dokážeme realizovať aktivity a z nich sledovať výstupy. Príkladom výstupu je počet zrealizovaných EDUpointov alebo počet učiteľov, ktorí sa vzdelávali. 

Po výstupoch nasleduje v reťazci tvorby dopadu sledovanie výsledkov. Tu už sledujeme a overujeme, či učitelia aj zmenili svoje postoje a dokázali napríklad zmeniť svoje staré metódy vyučovania, alebo či nastala zmena v zručnostiach alebo postojoch u žiakov. 

Cyklus uzatvára meranie dopadu. Ten sa sleduje po ukončení programu. Pri dopade sa vyžaduje dať do súvislosti naše výsledky s ďalšími efektmi, ktoré predpokladáme, že vznikli v dôsledku našich aktivít a výsledkov. V prípade Generácie 3.0 je to sledovanie, či kritická masa 15 000 učiteľov, ktorí budú vďaka Generácii 3.0 využívať inovatívne vzdelávacie prístupy, spôsobia masívne zavádzanie týchto prístupov do vzdelávacieho systému a či sa zmení paradigma vo vzdelávaní. 

Štíhle meranie výsledkov a dopadu

Pri meraní výsledkov programu Generácia 3.0 a meraní výsledkov projektov víťazov Generácie 3.0 sme sa naučili okrem iných, jednu dôležitú vec: nemôžeme čakať na výsledky až na konci merania. V súčasnom rýchlo sa meniacom svete, plnom meniacich sa a novo pribúdajúcich premenných, musíme sledovať priebežne, či naše aktivity smerujú dobrým smerom. Ak všetko prispôsobujeme zmenám, musíme prispôsobiť aj naše meranie dopadu. Lebo ak zistíme na konci, že výsledky nie sú podľa našich očakávaní, minuli sme si finančné zdroje, náš čas a čas expertov, stratili sme rok, dva a musíme začať odznova. 

Eric Ries, jeden z najznámejších zástancov lean startupu napísal okrem známej knihy Lean Startup aj knihu Lean Analytics. V nej ukazuje, že pre získanie priebežných výstupov, alebo výsledkov v našom napredovaní musíme najskôr identifikovať, v akom štádiu rastu sa organizácia alebo firma nachádza. Až následne sa vieme rozhodnúť, akú metriku na sledovanie našich výstupov, alebo výsledkov sa zameriame. 

Ries v svojej knihe na jednej strane píše, že pre ľahšie rozhodovanie sa v našich aktivitách by sme sa mali zamerať iba na jednu kľúčovú metriku. No dodáva, že zamerať by sme sa mali na správnu metriku v správnom čase. Pretože metrika, ktorou meriame naše výsledky, závisí od štádia progresu nášho projektu / produktu. Štádií je päť a v každom z nich využívame iné metriky, iné indikátory a iné metódy sledovania výsledkov. 

Empatia (Empathy) V tomto štádiu identifikujete reálny problém a reálne riešenie. Je to štádiu, v ktorom sa prepájate s inými ľuďmi, aby ste zistili ich reálne problémy, ktoré dokážete vyriešiť. Odporúča sa vyjsť von z kancelárie a hovoriť najmenej s 15 ľuďmi o vašom riešení. Pre získanie spätnej väzby, názorov je najlepší kvalitatívny prieskum/výskum/feedback. Výsledkom takéhoto prieskumu je minimálne životaschopný produkt (minimal viable product - MVP). Pri Generácii 3.0 to bola štúdia uskutočniteľnosti, pri ktorej sme si overili, že naše navrhované riešenia sú zmyslupné a budú viesť k nášmu cieľu - 15 000 učiteľov, ktorí využívajú inovatívne vzdelávacie prístupy. 

Lepkavosť (Stickiness) Štádium, v ktorom zisťujete, ako efektívne riešiť stanovený problém. Je to štádum v ktorom vytvárate produkt / projekt, za ktorý sú ľudia ochotní platiť / ktorý prináša sociálnu návratnosť. Cieľom je vytvoriť jadro vlastností produktu, ktorý je používaný pravidelne a úspešne. Teda cieľom je dôkaz, že ste vytvorili produkt, ktorý rieši úspešne definovaný problém. Pred ďalším štádiom musíte zistiť, či ľudia používajú produkt ako ste očakávali a či ľudia majú dostatočnú hodnotu z produktu. Výsledkom môže byť aj zmena produktu - pivot. Pri tomto štádiu sa metriky zameriavajú na používanie a zapojenie ľudí. Sledujú sa denní, týždenní aktívni užívatelia, ich zapojenie. V programe Generácia 3.0 sme v tomto štádiu vytvárali paralelne všetky kľúčové aktivity. Jednou z nich bola nefinančná / pro bono podpora finalistom v Cene Generácia 3.0. Vytvorili sme spolu s pro bono partnerom katalóg služieb, z ktorého si mohli organizácie vybrať, čo im expertne pro bono pomôžeme vyriešiť. Výsledky víťazov Ceny Generácia 3.0 sme merali v tomto štádiu - sledovali sme, nakoľko u žiakov rozvíjajú svojimi aktivitami zručnosti, kompetencie a hodnoty. 

Šírenie (Virality) Tu už budujete ďalšie časti produktu / projektu, ktoré pomáhajú udržať zákazníka a rozširovať povedomie o produkte. Dôraz kladiete na získavanie viac zákazníkov a na rast. Treba si však dať pozor, aby ste nešli skoro do tohto štádia, ešte keď nemáte vyriešený dobre fungujúci produkt (stickiness). Meria sa tu najmä konverzia zákazníkov a virálny koeficient - počet pozvaných/počet akceptovaných * počet ktorí aktívne použivajú/počet pozvaných. V prípade Generácie 3.0 sledujeme počet účastníkov na EDUpointoch a ich aktívne využívanie získaných zručností z EDUpointov. 

Udržateľnosť (Revenue) To je štádium, kedy začínate rásť, expandovať a byť si istí, že máte udržateľný projekt. V tomto štádiu je posun od dokazovania, že vaša myšlienka je správna, k štádiu, že dokážete získavať peniaze konzistentným, udržateľným spôsobom. Meria sa príjem za jedného zákazníka, viac peňazí od zákazníka, viac zákazníkov, väčšia frekvencia, efektivita. Pri startupoch tu nastáva posun od “máme dobrý produkt” k "máme reálny biznis”. Pri neziskových projektoch môžeme hovoriť o posune od “máme dobrý projekt”, k “máme sociálnu návratnosť našich financií” a zároveň “máme finančne udržateľný projekt". V Generácii 3.0 premýšľame nad sledovaním návratnosti prostredníctvom metriky Social Return on Investment. 

Škálovanie (Scale) V prípade, keď vaša organizácia, alebo firma vstupuje na nový trh a začína naberať veľa nových zamestnancov. Sledujú sa vzťahy, nový trh, konkurencia. Z tohto štádiá sa zrejme nikdy nedostanete. Zakladatelia sa v tomto štádiu stávajú intrapreneurs a inovujú veci zvnútra. V prípade Generácie 3.0 bude úspech, ak vzdelávacie prístupy, ktoré oceňujeme, podporujeme a škálujeme, budú štandardom vo vzdelávacom systéme. 

Spoločným dopadom všetkých neziskových organizácií, firiem, ale aj štátu by mala byť masovo prijímaná nová paradigma vo vzdelávaní, ako ju navrhuje riaditeľka Nadácie Escuela Nueva, Vicky Colbert - posun od prenosu vedomostí, k sociálnej konštrukcii vedomostí. Aby deti neboli iba pasívnymi prijímateľmi vedomostí, ale aby sa stávali “aktérmi zmeny”. Ukazuje sa, že meranie dopadu je to top téma aj v neziskovkách a firmách. Pokiaľ však hovoríme o dopade, musíme si zladiť svoje očakávania - definovať si, čo meriame ak hovoríme o dopade a ak hovoríme o výsledkoch. 

 

 

 

 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou