EN Zóna pre darcov

Kto mení naše vzdelávanie

Zostavili sme zoznam vzdelávacích aktivít v občianskom sektore.
24. okt 2019 -

Norbert Maur

Kto mení naše vzdelávanie

Na Slovensku máme desiatky občianskych organizácií, ktoré  sa snažia o čiastkové či komplexné zmeny vedúce k modernému vzdelávaniu. V Nadácii Pontis sme zostavili  zoznam aktivít, ktoré sa dejú v občianskom sektore.

Niektoré iniciatívy idú do hĺbky problémov, tie označujeme ako transformačné alebo systémové. Iné z povahy svojej činnosti pomáhajú školám  „iba” materiálne a označujeme ich ako kompenzačné. Na pomedzí sú rozvojové typy aktivít, ktoré rozvíjajú konkrétne zručnosti, kompetencie a hodnoty mladých ľudí.

Začnem najrozšírenejším typom aktivít vo vzdelávaní – kompenzačným. Ten má veľmi roztrieštenú podobu. Najčastejšie ide o skvalitnenie materiálneho vybavenia, vylepšovanie priestorov, či podporu získavania zručností a vedomostí, ktoré je možné rýchlo si osvojiť, napríklad práca s excelom. Napriek tomu, že tento typ aktivít nerieši systémové zmeny vo vzdelávaní, je stále potrebný. Pomáha zlepšovať vybavenie škôl.

Takúto podporu poskytujú napr. niektoré firemné nadácie, ale aj občianske združenia pri materských alebo základných školách vedené rodičmi. Dáta Nadácie Pontis z roku 2017 ukazujú, že firmy pri svojich filantropických aktivitách dávajú na tento účel až 59 % z darov alebo grantov*.

Rozvojové rozvíjajú už nadobudnuté poznatky

Rozvojové aktivity sú rozširované medzi väčšiu skupinu inštitúcií a klientov. „Rozvojové“ sú preto, že rozvíjajú už nadobudnuté zručnosti, kompetencie, hodnoty. Firmy na tento typ aktivít dávajú 21 %** svojich filantropických výdavkov.

Ide napríklad o rozvoj podnikateľských zručností, kde výraznejšie pôsobí organizácia Junior Achievement alebo programy Rozbehni sa! či iKid. Výrazne je zastúpený aj rozvoj technologických zručností napr. cez organizácie Indícia, P-Mat, Amavet, Turnaj mladých fyzikov, Aj ty v IT, Learn to Code, Spy, o.z., Edulab alebo First Lego League.

V oblasti rozvoja sociálnych a občianskych kompetencií, ako sú kritické myslenie, občianska angažovanosť, demokratické postoje, pochopenie globálnych súvislostí pôsobia napríklad Inštitút pre aktívne občianstvo, Nadácia otvorenej spoločnosti, Slovenská debatná asociácia, Post Bellum SK, Od emócii k poznaniu, n.o., alebo Nadácia zastavme korupciu. Osobitne sú zastúpené organizácie rozvíjajúce osobnosť, teda schopnosť celoživotne sa učiť či experimentovať, sebarozvoj, inovatívnosť a pod. Medzi výrazné organizácie tohto typu patrí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Dramacentrum EDUdrama, Teach for Slovakia, CEEV Živica, alebo V.I.A.C. – Inštitút pre rozvoj a podporu mládeže.

Snažia sa aj o systémové zmeny

Tie aktivity, ktoré majú dosah na tvorbu pravidiel, nazývame transformačné. Tu môžeme zahrnúť občianske platformy, snažiace sa o systémové zmeny vo vzdelávaní. Príkladom sú prieskumy, výskumy vo vzdelávaní, príprava analýz na zmenu verejnej politiky v oblasti školstva, ako to robí napr. projekt To dá rozum, realizovaný organizáciou Mesa 10. Ďalej to môžu byť aj kampane na zlepšenie vnímania vzdelávania, ako ich robila napr. organizácia Nové školstvo. Viac či menej aktívne, staršie, alebo novovznikajúce sú napr. Inklukoalícia, Fórum proaktívnych škôl, Asociácia Učiace sa Slovensko, Stála konferencia aktérov vo vzdelávaní.

Firmy na tento typ dávajú zhruba 20 % svojich filantropických výdavkov.

Výrazné sú organizácie, venujúce sa rozvoju a vzdelávaniu učiteľov a riaditeľov. Príkladom je celoročný program s workshopmi a prednáškami – Komenského inštitút, realizovaný CEEV Živica, koučingovo-mentoringový program Individuálny rozvojový program učiteľov, realizovaný organizáciou Leaf, rozvoj a podpora inkluzívneho vzdelávania cez program Škola inkluzionistov od Nadácie pre deti Slovenska alebo Centrum inkluzívneho vzdelávania,  ďalej program na zlepšovanie klímy na škole s názvom Ponorka v tíme, realizovaný organizáciou Educon, autonómny rozvoj škôl cez organizáciu Školský network – podpora škôl na ceste ich autonómneho rozvoja, prípadne regionálne miesta pre šírenie inovatívnych vzdelávacích prístupov – EDUpointy, koordinované Nadáciou Pontis.

Kľúčový je verejný, aj firemný sektor

Občianske organizácie pôsobiace vo vzdelávaní však neexistujú izolovane. Nevyhnutným a logickým partnerom občianskych organizácií pri zavádzaní projektov do škôl a do neformálneho vzdelávania je verejný sektor cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kľúčový je aj firemný sektor pri podpore občianskych organizácií.

Príklady zo zahraničia ukazujú, že spolupráca viacerých sektorov dokáže priniesť lepšie výsledky***. Na jednej strane občiansky sektor v spolupráci s univerzitami pomerne rýchlo dokáže overiť a otestovať účinnosť vzdelávacích programov a projektov, následne aj v spolupráci s firmami ich rozšíri a štát potom môže overený, otestovaný, naškálovaný prístup aplikovať v systéme. Hľadajme viac takýchto spoluprác. 

 

* Dostupné na: https://www.nadaciapontis.sk/novinky/vieme-na-co-najcastejsie-prispievaju-firmy-na-slovensku/

*** Kania, John & Kramer, Mark (2011). Collective Impact. Stanford Social Innovation Review. Dostupné na: https://ssir.org/articles/entry/collective_impact

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou