EN Zóna pre darcov

Geografické myslenie pomáha žiakom chápať svet

Víťaz Ceny Generácia 3.0 v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania.
27. jún 2018 -

Nadácia Pontis

Geografické myslenie pomáha žiakom chápať svet

Geografia má učiť žiakov premýšľať v súvislostiach, tvrdí Peter Farárik, učiteľ a autor metodického portálu Lepšia geografia. Stránka ponúka stovky vzdelávacích aktivít, vďaka ktorým sa z geografie môže stať najobľúbenejší predmet na škole. Projekt je víťazom Ceny Generácia 3.0 v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania.

Keď Peter Farárik začal učiť, zarazilo ho, ako málo podkladov existuje pre prípravu hodín geografie. „Pochopil som, že čo si sám nepripravím, to nemám,“ hovorí. Preto začal vymýšľať aktivity, ktoré by žiakov hravou formou vtiahli do tajov tohto predmetu. Jeho cieľom bolo, aby žiaci získali „geografické myslenie“, teda aby rozmýšľali v súvislostiach a prepájali poznatky z tejto disciplíny s reálnym svetom. Ako príklad uvádza prácu s mapou – aby sa žiak vedel vďaka nej orientovať je základ, no je možné z nej vyčítať aj množstvo iných, zaujímavých informácií.

Svoju databázu aktivít neskôr zverejnil na portáli lepsiageografia.sk, ktorý je dnes prístupný základným, stredným i vysokým školám. Na portáli sa nachádzajú vzdelávacie aktivity, metodiky, kvízy a mapové hry, ale aj rôzne prezentácie o učive. V poslednom období pribúdajú aj návrhy celých vyučovacích hodín, čo značne uľahčí pedagógom prípravu.

Žiaci sa učia bádaním

Podstatou metodík je, aby sa žiaci sami dopracovali k výsledku a bádaním spoznali fungujúce princípy. „Niektorí učitelia si myslia, že je najjednoduchšie učiť iba výkladom, no moja skúsenosť je, že keď detí baví to, čo robia, keď je hodina dobre vymyslená, učiteľ je len mentorom a nemusí celých 45 minút rozprávať,“ vysvetľuje P. Farárik. Ako sám hovorí, ešte sa mu nestalo, že by žiaci odmietli robiť niektorú z aktivít. Keď deti vidia zmysel v tom, čo robia, a baví ich to, spolupracujú.

Počas hodín geografie tak napríklad experimentujú, ako vznikli krátery na Mesiaci, vytvárajú si model slnečnej sústav či vlastnú mapu, vypočítavajú plochy námestí a budov, ktoré nájdu na Google Earth, ale aj rozhodujú o tom, či nad obcou postaviť lyžiarske stredisko alebo ako distribuovať globálne bohatstvo. Všetky tieto a ďalšie aktivity vedú k tomu, aby žiaci premýšľali kriticky, zvažovali pre a proti, alebo sa zamýšľali nad tým, čo s čím vo svete súvisí.

Podporuje aj medzipredmetové vzdelávanie

Učitelia geografie na Slovensku predtým takýto zdroj inšpirácií a materiálov ihneď k použitiu nemali. „Podľa spätnej väzby od nich vieme, že práve Lepšia geografia znamenala významnú zmenu v ich pohľade na školskú geografiu a v metódach a formách jej vyučovania,“ hovorí P. Farárik. Napríklad, Peter striktne odlišuje zemepis a geografiu. „Zemepis je súbor faktov. Geografia má za úlohu učiť žiakov samostatne myslieť a na základe vstupov dospieť k záveru,“ vysvetľuje.

Materiály, ktoré učiteľ na portáli nájde, zároveň podporujú medzipredmetové vzdelávanie a sú prepájané napríklad s dejepisom, biológiou, občianskou výchovou, ale aj matematikou. Navyše, metodický portál ovplyvňuje nielen vyučovanie na základných školách či gymnáziách, ale aj spôsob prípravy budúcich učiteľov geografie.

Víziou je zmena paradigmy

Do budúcna by projekt, aj vďaka víťazstvu v Cene Generácia 3.0, chcel prispievať k tomu, aby sa aj naďalej menila paradigma geografického vzdelávania na Slovensku. Spôsob výučby tohto predmetu sa u nás nezreformoval prinajmenšom 50 rokov, zatiaľ čo na západe je vyučovanie geografie v súvislostiach úplne bežné. Úspech tiež zúročí pri rozširovaní projektu o ďalšie aktivity a metodiky.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou