generacia30@nadaciapontis .sk (421 2)5710 8111 English Zóna pre darcov Prihlásiť sa Inšpiruj sa

EDUpoint

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady najlepšej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Kde?

Nadácia Pontis, v rámci programu Generácia 3.0, stojí za tromi EDUpointmi. Vo Zvolene tvorí program EDUpointu v spolupráci s Komenského inštitútom, v Bratislave v spolupráci s organizáciou Indícia a v Košiciach so Súkromnou základnou školou Kechnec.

Najbližšie podujatia

Pozrite si, aké podujatia pre vás pripravujeme. Zvoľte si miesto,
v ktorom vás EDUpoint zaujíma.

Zvolen
Pátrame po reči iného
Lektor: Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Na seminári sa budeme venovať písomným historickým prameňom a ich funkcii vo výučbe dejepisu. Pôjde o praktický didaktický seminár pre učiteľov/ľky dejepisu základných škôl. Získané poznatky môžu učitelia/ľky automaticky aplikovať na svojich hodinách dejepisu aj vďaka materiálom, ktoré každý účastník získa.

V. Kratochvíl bol dlhoročným učiteľom dejepisu na základnej škole a gymnáziu a dlhodobo sa podieľa na vzdelávaní učiteľov dejepisu na Slovensku i v Českej republike. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebnicových titulov pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 až 2012. Svoje vedecké a odborné práce publikoval okrem Slovenska, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku či Maroku. Je dlhoročným členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu so sídlom v Norimbergu. 

Zobraziť viac
26.11.2018, 09:00
Zvolen
Afrika: Mýty a fakty
Lektor: Lukáš Zorád

Cieľom workshopu bude podrobne si predstaviť metodickú príručku Afrika: mýty a fakty, vyskúšať si praktické aktivity určené pre stredné školy, či druhý stupeň základných škôl. 

Pozostávať bude z: 
1) teoretickej prednášky, ktorá kombinuje osobné skúsenosti a zážitky zo šiestich rokov života vo Východnej Afrike s štatistikami, ekonomickými analýzami a novými vedeckými poznatkami v kontraste s europocentrickým pohľadom a rôznorodými stereotypmi, ktoré sprevádzajú Afriku v našich zemepisných šírkach. 
2) praktických cvičení, aktivít a video ukážok s rozborom a diskusiami, ktoré sa dajú realizovať so študentami na školách

Lukáš Zorád je lektor a konzultant PDCS, ktorý v rokoch 2011 až 2016 pôsobil ako projektový manažér na rozvojových projektoch vo Východnej Afrike. Dlhodobo sa venuje dianiu na Africkom kontinente a na Slovensku sa snaží predstavovať iné, menej poznané aspekty tohto mýtami opradeného kontinentu. Je spoluautorom metodicko-teoretickej príručky Afrika: Mýty a fakty. 

Zobraziť viac
27.11.2018, 10:00
Košice
Riadené Aktívne Učenie
Lektor: Zuzana Berová, Peter Bero

Riadené Aktívne Učenie je nová filozofia učenia, ktorá mení postavenie učiteľa a žiaka v triede. Na workshope sa porozprávame o zásadách R•A•U a na konkrétnych aktivitách si ukážeme, ako ho realizovať v praxi.

Zobraziť viac
27.11.2018, 13:30
Košice
Kritické myslenie pre učiteľov
Lektor: Ondrej Gažovič

Schopnosť zorientovať sa v množstve informácií získava neustále na dôležitosti. Mladé generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu a sociálnych sietí. Nové technológie sú užitočné, prinášajú však aj nástrahy. Ako vieme žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií? Workshop predstavuje základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktorými vieme rozvíjať kritické myslenie u žiakov stredných a základných škôl. 

Zobraziť viac
11.12.2018, 13:30

Predchádzajúce podujatia

Pozrite si, čo už máme za sebou.
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
14.11.2018, 10:00
Od skúsenosti k poznaniu
Lektor: Peter Guštafík

Na workshope sa budeme venovať reflexívnej praxi v práci učiteľa. Zoznámime sa s praktickou aplikáciou Kolbovho cyklu učenia a vyskúšame si metódy aktívneho rozboru vzdelávacích aktivít v triede a mimo triedy.

*

Peter sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v neziskových organizáciách, verejnom sektore a biznise v témach ako gamifikácia, vyjednávanie, či tréning trénerov.

Spoluviedol vzdelávanie pre British Council na Slovensku v troch medzinárodných programoch Intercultural Navigators, Active Citizens a Empowering European Citizens.

Pôsobí ako kouč učiteľov na CZŠ Narnia v Bratislave a je spoluautorom publikácií Fundraising bez hraníc, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Neziskovky a zisk, Príručka podnikania pre neziskové organizácie.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
13.11.2018, 13:30
Seminár k projektu "Učiace sa školy"
Lektor: Vladimír Burjan

Myslíte si, že Vaša škola potrebuje zmenu? Ste inovatívnou školou v určitej oblasti, ale privítali by ste pomoc, ako postupovať ďalej, dochádzajú Vám nápady? Príďte sa inšpirovať na seminár o projekte Učiace sa školy.
Rýchle ekonomické, technologické a spoločenské zmeny výrazne ovplyvňujú fungovanie našej spoločnosti. Mení sa správanie a očakávania žiakov a ich rodičov vo vzťahu ku školám. Štátne vzdelávacie systémy (nielen ten slovenský) sa ocitajú v kríze, tradičné pojatie profesie učiteľa naráža na celý rad nových prekážok. Na túto situáciu by malo reagovať predovšetkým ministerstvo školstva so svojimi priamo riadenými organizáciami, čo sa však deje v nedostatočnej miere. Nádeje vkladané do dokumentu Učiace sa Slovensko sa zatiaľ nenaplnili a jeho inovačný potenciál zostáva trestuhodne nevyužitý.
Skupina neziskových organizácií preto prichádza s projektom Učiace sa školy, ktorého ambíciou je pomôcť zriaďovateľom, školám, riaditeľom a učiteľom implementovať v podmienkach svojich škôl vybrané myšlienky dokumentu Učiaceho sa Slovenska tak, aby sa potrebné zmeny nášho vzdelávacieho systému stali po malých krokoch skutočnosťou.
Vladimír Burjan – jeden zo spoluautorov Učiaceho sa Slovenska – priblíži na seminári v bratislavskom EduPointe projekt Učiace sa školy. Uvedie účastníkov seminára do problematiky projektu a predstaví desať pripravených tematických modulov, ktoré môžu školy začať implementovať bez zmien legislatívy a bez veľkých finančných nárokov. Reč bude aj o niektorých všeobecných princípoch zavádzania zmien v organizáciách a o spôsobe, ako posudzovať dosiahnuté výsledky.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
29.10.2018, 14:00
Podporujúce vyučovanie v rukách lenivého učiteľa
Lektor: Robert Čapek

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole, pričom vynaloží polovičnú námahu? Seminár ukazuje učiteľom, ako kvalitne vyučovať a zároveň nestrácať zbytočne energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne - a ešte mu stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je ten, kto by sa mal pri svojej práci zabávať a k tomu môže tento seminár veľmi účinne a prakticky pomôcť.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
18.10.2018, 13:30
Čítanie a práca s textom ako prostriedok učenia sa.
Lektor: Tibor Hujdič

Budeme sa zaoberať otázkami: Ako predisť zhoršovaniu sa čitateľských zručnosti žiakov? Ako učiť formou samostatného čítania žiakov? Ako vystavať hodiny kde expertom na tému nie je učiteľ ale text?

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
02.10.2018, 17:00
Edudrama. Workshop: 4 POSCHODIA
Lektor: Kořinková, Jurinová

Cieľ: Aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov kurikula
Téma: asociácie, forma, obsah, kontext, metódy, techniky a cvičenia

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť.
V štyroch fázach nazerania na vzdelávací obsah (napr. literárne dielo, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, matematické riešenia či vizuálny obraz,): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, vás naučíme, ako vystavať a zaradiť metódy DV do vášho vyučovania.
Táto metóda vám umožní prepájať vzdelávacie obsahy viacerých predmetov, napĺňať vyučovanie prierezových tém a prináša nové námety a inšpirácie aj pre ostatné vyučovacie predmety.
Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
29.05.2018, 9:30
Učiteľ ako bezpečná základňa pre deti
Lektor: Mgr. Dana Žilinčíková

Na workshope budeme hovoriť o deťoch, ktoré PREŽILI, ČO NEMALI - opustenie, zanedbávanie, týranie v prvých rokoch života. 
Zažijeme aspoň trochu, aké to je byť v ich koži a akou optikou sa dívajú na svet. Prejdeme sa symbolicky ich životným príbehom, ktorý ovplyvnila trauma. Pozrieme sa ako ZA NEGATÍVNYM SPRÁVANÍM (konfliktnosťou, lenivosťou, neposlušnosťou) UVIDIEŤ DIEŤA s jeho zranením. 

Upozorníme na mimoriadne DôLEŽITÉ OSOBY v ich živote: učiteľov a ich MOC zvýšiť psychické BEZPEČIE detí. Dobrou témou sa ukáže byť aj PARTNERSTVO s rodičom či opatrovateľom takéhoto dieťaťa. A povieme si o zodpovednej nevyhnutnosti: "POSTARANÍ SA O SEBA". 

Bude to v mnohých ohľadoch zážitkový workshop. Ako bonus sa dozviete aj čo to o adopcii, pestúnstve, náhradnej osobnej starostlivosti, profesionálnom rodičovstve a detskom domove.

LEKTORKA: Mgr. Dana Žilinčíková
Som koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka. Vždy mi záležalo na konkrétnych ľuďoch v Návrate a na hodnotách, ktoré Návrat cez týchto ľudí nesie. Zoznámila som sa tu s deťmi, ktoré nemali najkrajší začiatok života. Ale ja som človek, ktorý verí v dobré konce. A preto som tu. A ešte aj preto, že verím, že je v ľudských silách (a snáď aj naším skutočným zmyslom) uskutočniť dobré a poctivé dielo s ľuďmi a pre ľudí tu na zemi, tu v tejto krajine, tu v meste, kde žijem a pracujem. Toto dielo si viem predstaviť len keď mám rodinu, ktorá ma podporuje. Verím v jej silu a silu ľudských vzťahov. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
18.05.2018, 9:00
Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín
Lektor: Janette Motlová (Maziniová)

Ako pracovať s deťmi z vylúčených komunít alebo zraniteľných skupín? Ako ich vzdelávať, rozvíjať a viesť tak, aby dokázali v sebe objaviť svoju jedinečnosť? 
Ako pracovať s rodičmi a na čom je postavená dobrá komunikácia? Ako zistiť, čo detí trápi, aké majú vzťahy v škole a aký obraz majú o škole, predmetoch, či učiteľoch? Ako deti pripraviť na nové výzvy v živote, škole, rodine? 

LEKTORKA: Janette Motlová (Maziniová)
Lektorka, zakladateľka neziskovej organizácie Od emócii k poznaniu - Eduma, blogerka a expertka na inkluzívne vzdelávanie a sociálnu inklúziu mládeže na národnej i medzinárodnej úrovni.
Je spoluatorkou prvej publikácie a metodiky realizácie kontaktných Živých knižníc na Slovensku, inovátorkou v práci s ohrozenými skupinami mládeže, venuje sa emocionálnemu učeniu a prežívaniu mladých ľudí ohrozených vylúčením pre svoj pôvod, hendikep alebo chudobu. 
Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Je tiež trénerkou a mentorkou 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia.
V roku 2017 získala ocenenie spoločnosti Orange za občiansku angažovanosť a v roku 2018 bola nominovaná ocenenie Lektor roka.
 

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
15.05.2018, 9:30
Vnútorná motivácia
Lektor: Martin Kuruc

Ukážeme si ako sa človek – dieťa prirodzene učí. Čo vnútornú motiváciu podporuje a naopak, čo ju oslabuje. Čo je vnútorne motivované prirodzene, a čo sú okolnosti, v ktorých žijeme. Ako sprevádzať človeka (dieťa, dospievajúceho, dospelého, seniora) procesom učenia sa, a hlavne ako podporiť človeka v tom, aby bol samostatne mysliacou, zodpovednou a predovšetkým šťastnou bytosťou. Ako žiť spolu a vzájomne sa rešpektovať.
Budeme sa rozprávať napríklad o rodičovských/učiteľských (dospeláckych) predsudkoch, súťaživosti, hodnotení a čomkoľvek, na čo sa opýtate.

LEKTOR: Martin KURUC
Vyštudoval Špeciálnu pedagogiku psycho-sociálne narušených na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium skupinovej psychoterapie, dynamický model SUR na KU v Prahe. Absolvoval kurz Efektívneho rodičovstva a kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný. Niekoľko rokov viedol výchovnú skupinu, terapeutickú skupinu a rodičovskú skupinu v Liečebno-výchovnom sanatóriu pre dospievajúcich chlapcov s ADHD, poruchami učenia v kombinácii s poruchami správania. Ako supervízor pre konzultantov pôsobil na Linke detskej istoty. 
Aktuálne pôsobí ako výskumný pracovník v Centre pedagogického výskumu, ÚPVaŠ, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy: podpora seba-regulácie, motivácie, rozvoj morálneho usudzovania a výchovu k zodpovednosti a samostatnosti u detí a dospievajúcich v rodine a škole, pedagogickú diagnostiku porúch správania a prežívania. Je otec dvoch krásnych dcér a milujúci manžel. Veľký sympatizant Lenivého rodičovstva a Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
02.05.2018, 14:30
Keď stretne učiteľ študenta. Keď stretne človek človeka.
Lektor: Ondrej Székely

Charakterové vzdelávanie na našich školách prebieha vo veľkej miere nesystematickým spôsobom. A hoci sa ho u nás na škole snažíme systematizovať, celé sme to postavili na zjavne nesystémovej veci – vzťahu. 

Workshop chce ukázať, aký je priestor charakterového vzdelávania aj v bežných situáciách školského dňa. Ako to môže fungovať na chodbe, v kabinete, počas hodiny či prestávky, alebo aj v lese, tak to sa pokúsime hľadať s našimi študentami. Prineste aj vy svojich. Ide o nich, potrebujeme počuť, čo potrebujú.

LEKTOR: 
Ondrej Székely vyštudoval Fakultu informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave a učí na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa. Popri informatike učí teraz aj náboženstvo a etiku. Sám to vníma ako skvelé prepojenie dvoch zdanlivo nespojiteľných svetov. Je spoluautorom programu charakterového vzdelávania, ktoré získalo Cenu Generácia 3.0 za rok 2017. Behá dlhé trate a myslí si, že dobrý pedagóg má byť autentický. Ak sa učiteľ na niečo hrá, študenti to podľa neho vždy vycítia.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
19.04.2018, 9:30
Nenásilná komunikácia (nielen) v prostredí školy
Lektor: Adam Čajka

Zoznámite sa s prístupom Nenásilnej komunikácie (NVC – Nonviolent communication) a vyskúšate si techniky aplikovať na situácie z vlastných životov. 
Vyskúšate si spôsoby ako reagovať v komplikovaných situáciách z prostredia školského vyučovania – a vzdelávania všeobecne. Tieto techniky budete schopní použiť v triede a zapájať do nich žiakov (napr. formou kruhu obnovy). Výstupom workshopu bude posilnenie orientácie v sebe i v druhých a rozšírenie spektra možných reakcií v komunikačných situáciách. 

LEKTOR: Adam Čajka
Lektor, facilitátor a spoluzakladateľ platformy Nenásilnej komunikácie v ČR. Túto metódu zastrešuje CNVC (Centre for Nonviolent Communication), kde je v trénerskom výcviku. S chuťou facilituje stretnutia, vedie strategické plánovania tímov a kurzy Nenásilnej komunikácie. Ako lektor rád používa zážitkové metódy, vďaka ktorým si účastníci upevňujú princípy na základe vlastnej skúsenosti a komunikačné zručnosti sami trénujú. Adam pracuje s organizáciami, firmami, študentmi (ZŠ, SŠ, VŠ) a pedagógmi. Kvalitu komunikácie a prostredia na školách vníma ako kľúčovú pre smerovanie spoločnosti. 
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
14.03.2018, 14:30
Ako rozvíjať kritické myslenie na školách
Lektor: Mgr. Ondrej Gažovič, PhD.

Schopnosť zorientovať sa v množstve informácií získava neustále na dôležitosti. Mladé generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu a sociálnych sietí. Nové technológie sú užitočným pomocníkom, prinášajú však aj mnohé nástrahy. 

Ako vieme žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií? Ako im vštepiť základy mediálnej a informačnej gramotnosti? Ako máme viesť žiakov zábavnou formou k tomu, aby dokázali jasne sformulovať vlastné argumenty a nebáli sa ich doručiť druhým ľuďom v diskusii či v písanom texte? 

Workshop predstavuje základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktorými vieme rozvíjať kritické myslenie u žiakov stredných a základných škôl.

O lektorovi:

Ondrej Gažovič vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 - 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
28.02.2018, 9:30
Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc
Lektor: Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. 

Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež poznať jednotlivé časti našej učiteľskej roly a vedome medzi nimi prechádzať, dávať okolo nich jasnejšie hranice, ak ich ľudia okolo nás posúvajú mimo našej zodpovednosti. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
12.02.2018, 14:30
Ukážme študentom ako formujú svet, v ktorom žijeme
Lektor: Zuzana Labašová

V akom svete žijeme a aká je moje miesto v ňom? Čo pre mňa znamená chudoba, miznúce pralesy, otroci a čo mám s nimi spoločné? Ako súvisí moja večera s chudobou v Afrike? Odkiaľ prišla ruža, ktorú dostaneme na Valentína? 

Pohľad na svet cez optiku a techniky globálneho vzdelávania pomáhajú študentom jasne a prakticky uchopiť problémy, ktoré sužujú celú planétu. Ukazujú súvislosti, ktoré vtiahnu každého priamo do epicentra problému. 

Globálne vzdelávanie je o otázkach, pohľade do seba, hľadaní riešení. Poskytuje témy, metódy a nástroje vhodné najmä na etickú výchovu a občiansku náuku, ale tiež geografiu, dejepis či cudzie jazyky. Na workshope okrem vtiahnutia do témy zažijete aktivity, ktoré môžete využiť pri práci s vašimi žiakmi.

Pokiaľ chceme, aby jednotlivci prevzali zodpovednosť nad stavom planéty, potrebujú najprv vedomostnú bázu, na ktorej môžu stavať. Potrebujú tiež zažiť, že zmena je možná a vytvárať alternatívy môže byť zábavné. Globálne vzdelávanie je interaktívne, zážitkové a stimuluje ľudí k hlbokému zamysleniu a hľadaniu riešení. 

Zuzana Labašová sa v Živici venuje globálnemu vzdelávaniu už 8 rokov. Ku globálnemu vzdelávaniu ju priviedla životná cesta – detstvo strávila na malom ostrove v Stredozemnom mori, neskôr študovala psychológiu na Univerzite Komenského a City University of New York. Dôležitosť globálneho vzdelávania vníma aj vďaka svojej dcére, ktorá je Slovenka indicko – afrického pôvodu, pričom polovica jej rodiny žije v USA. 
 

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
31.01.2018, 14:30
Zaostrené na riešenia - krátko, jednoducho, účinne
Lektor: Klára Giertlová

Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. 

Skúsená koučka Klára Giertlová nás zoznámi s efektívnou metódou, ktorú sa naučíme využívať pri hľadaní riešení pre naše výzvy/problémy. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia...) budeme zdieľať skúsenosti a nachádzať odpovede na naše otázky. 

Zo stretnutia si odnesiete dvojaký úžitok - citeľný posun v samotnej téme a zároveň sa naučíte postupy a techniky, využiteľné už nasledujúci deň vo vašej práci so žiakmi, kolegami a tiež v osobnom živote.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
17.01.2018, 14:30
Generácia Z – Digitálne deti v postpravdivom svete
Lektor: Štefan Machajdík

Príbeh o tom, ako sa deti a pravda stratili na internete. (A my s nimi.)

Prejdeme spolu fascinujúci príbeh generácií 20. storočia až po Generáciu Z.
Budeme sa snažiť preniknúť do sveta súčasných teenagerov. Do ich túžob, spôsobu života a virtuálneho sveta, v ktorom trávia väčšinu času. 

Spolu budeme uvažovať o spôsoboch, ako im porozumieť, byt s nimi a učiť sa spolu žiť v tomto rýchlom a komplikovanom svete.

Štefan Machajdík, Mentor Združenia D3, spoluautor tútoringového programu, učiteľ Náboženstva a etiky na Bilgyme, zakladateľ teenagerských neformálnych skupín, riaditeľ firmy OIL Partner. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s prácou a budovaním vzťahov s teenagermi.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
12.12.2017, 15:00
Rozmanitý alebo čiernobiely- Aký svet tvoríme našim vzdelávaním?
Lektor: Bryan Mukandi

Ako vzdelávať novú generáciu tak, aby bola pripravená na svet, do ktorého sa narodila? 
Čo je úlohou učiteľa v súčasnom svete a v dnešných školách?

Príďte diskutovať s pedagógom z Queensland University v Austrálii o tom ako využiť kritické myslenie, etiku a globálne vzdelávanie so žiakmi a študentami na základných a stredných školách. 

Bryan Mukandi - sa narodil a vyrastal v Zimbabwe. Vyštudoval medicínu na University of Zimbabwe a začal klinickú prax v čase, kedy vrcholila pandémia AIDS. Neskôr sa presťahoval do Írska, kde dosiahol magisterský titul v odbore ľudských práv a zároveň pracoval pre organizáciu zaoberajúcu sa globálnym vzdelávaním The Galway One World Centre. Následne získal magisterské vzdelanie v oblasti Politická filozofia v Belfaste. Jeho kroky ďalej viedli do Austrálie, kde žije a pracuje v oblasti medicínskej etiky. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
06.12.2017, 9:00
Moderný učiteľ: klimatická a podporná edukácia v praxi
Lektor: Robert Čapek

Interaktívny workshop s praktickými ukážkami bude viesť český lektor, psychológ, učiteľ a didaktik Robert Čapek. Jeho knihu „Moderní didaktika“ pozná veľa učiteľov aj u nás. 

Oblasti, ktorým sa budeme na workshope venovať:
Zložky klímy v triede a ich praktická podpora. Čo je pre vyučovanie dôležité? Výučbové metódy a ich využitie pri budovaní klímy triedy. 
Práca so žiakmi a ich vedenie. Dobrej výučbe sa hodí symetria. Hodnotenie a sebahodnotenie žiaka. Nevýhody súčasného klasifikovania. 
Komunikácia v triede. Ako podporovať vhodnú klímu a ako zisťovať jej úroveň? Reálne problémy vyučovania a ich riešenie.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
28.11.2017, 14:30
DISKUklub – čas a priestor pre vaše témy
Lektor: Klára Giertlová

Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia...) budeme o nej diskutovať, zdieľať skúsenosti a hľadať prípadné riešenia.

AKO BUDE DISKUklub PREBIEHAŤ?

Z tém, ktoré účastníci prinesú budeme spoločne hľadať východiská za pomoci prístupu zameraného na riešenie (Solution-focused approach). Je to veľmi prirodzený a praktický, pritom stále osviežujúco nezvyklý a málo využívaný spôsob premýšľania. 

Z diskusie si odnesiete dvojaký úžitok - badateľný posun v samotnej téme, ale zároveň aj princípy a postupy ihneď použiteľné pri práci so žiakmi, s triedou, s rodičmi, s kolegami, na poradách, iných pracovných stretnutiach a tiež v mimopracovnom živote. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
08.11.2017, 10:00
Učiteľ ako sprievodca - koučingové techniky v škole
Lektor: Jana M. Balážová a Vierka Lasáková

Nechápete čo majú postavičky z úvodnej fotky spoločné s témou workshopu? Zístíte to 8.11. na akcii vo zvolenskom EDUpointe.

Workshop je určený pre učiteľov, ktorým nestačí učiť žiakov len “predmet” a chcú prispieť k ich i svojmu celostnému rozvoju a zmene klímy na škole. Pomôže vám pootvoriť dvere k efektívnemu sprevádzaniu, rešpektovaniu a partnerskému prístupu. 

Prevedieme vás modelom aktívneho počúvania, vyskúšame si prácu s rôznymi technikami ako je parafrázovanie, práca s tichom a poučíme sa z najčastejších chýb pri kladení otázok.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
25.10.2017, 14:30
Ako dať vyučovaniu šťavu? Príklady metód aktívneho vyučovania
Lektor: Peter Farárik

Chcete preniesť aktivitu viac na žiakov? Zažite a vyskúšajte si konkrétne metódy aktívneho vyučovania na príklade ich využitia v geografii. Vďaka inšpiráciám, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť, môžete predstavené metódy uplatniť v akomkoľvek vyučovacom predmete. 

Zároveň si ukážeme príklady hier, pomocou ktorých budete mať v triede motivovanejších žiakov, ktorí sa viac naučia. Spoznáte desiatky odskúšaných didaktických hier, ktoré si môžete pridať do databanky svojich vlastných učiteľských “zbraní”. Účastníci workshopu dostanú editovateľné šablóny a opisy hier.

Zobraziť viac

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou