EN Zóna pre darcov

Sociálne a občianske kompetencie žiaka

Inšpirujte sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. V tejto kategórii nájdete projekty rozvíjajúce kritické myslenie, citlivý prístup k odlišnostiam, emocionálnu inteligenciu, občiansku angažovanosť či pochopenie globálnych súvislostí. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Dramatická výchova do škôl

Vzdelávacie projekty pre školy, workshopy a semináre pre pedagógov postavené na zážitku, v ktorom si môžete vyskúšať životné situácie nanečisto

Reflexia slobody a zodpovednosti

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá

Rozvoj schopností od najmenších detí rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Storyliving

Zavedenie larpov ako inovatívnej metódy, ktorá má potenciál formovať postoje a hodnoty žiakov do formálneho vzdelávania

Otvorené školy

Podpora demokratického prostredia v školách a výchova k občianstvu prostredníctvom systematickej práce so školskými kolektívmi formou rovesníckeho vzdelávania

Nenápadní hrdinovia

Oboznámenie študentov s totalitným režimom cez prednášku, diskusiu a premietanie krátkeho filmu

Online živá knižnica

Autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu so znevýhodnenými ľuďmi

Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludnajšie kluby

Metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania rozvíja kognitívne schopnosti detí zo sociálne vylúčených komunít a prináša deťom radosť z úspechu

AKO OSTAŤ FÉR: Podpora antikorupčného vzdelávania na stredných školách a online

Neformálne interaktívne vzdelávanie, ktoré budú viesť vyškolení mladí protikorupční aktivisti a aktivistky

Stredoškolský debatný program

Podpora kritického myslenia, otvorenosti a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez debatné aktivity

Občianske vzdelávanie ako prevencia proti extrémizmu

Workshopy pre učiteľov o použití inovatívnych metód občianskeho vzdelávania ako prevencia extrémizmu a realizácia prednášok metódami inovatívneho občianskeho vzdelávania na SŠ.

FIRST LEGO League

Rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, technických znalostí a schopností

Greenpower Slovensko

Pre tím študentov je postavená výzva: „Postav so spolužiakmi elektrickú formulu a zúčastni sa s ňou pretekov“

Jeden svet na školách

Projekt Jeden svet na školách prináša výber dokumentárnych filmov z festivalu do škôl

Akadémia veľkých diel

Voľnočasový vzdelávací program pre stredoškolákov. Diskusie o dielach, ktoré zásadne ovplyvnili našu civilizáciu a otvárajú veľké životné otázky.

Rozmanité školy

Inovatívny pohľad na interkultúrne vzdelávanie a metodiky, ktoré citlivo pracujú s témami rozmanitosti na oboch stupňoch základných škôl

Globálne vzdelávanie a práca s mládežou

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá obsahuje výber 8 aktivít

Vzdelávanie hrou s Gamifactory

Projekt učiteľom ponúka hry, metodiky, cvičenia a návody ako učiť hrou na ich škole.

Expresívne terapie v školách

Zážitkové workshopy pre žiakov zamerané na posilnenie prosociálneho správania, sociálnych a komunikačných zručností, zlepšeniu atmosféry v triedach s dôrazom na rovesnícke vzťahy a vzájomnú pomoc

Študenti po stopách totality

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať rôzne aspekty života pod vládou komunistickej strany

Putovná výstava "Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh Anny Frankovej"

Putovná výstava, ktorou sprevádzajú stredoškolskí žiaci a žiačky, sprostredkúva životný príbeh Anny Frankovej na pozadí druhej svetovej vojny a súčasné príbehy mladých ľudí, ktorí čelia diskriminácii

IWalks

Historická prehliadka mesta prepájajúca svedectvá ľudí, ktorí prežili holokaust s fyzickým miestom, na ktoré sa viažu ich spomienky

Príručka Rómovia mýty a fakty

Príručka pre učiteľov ZŠ a SŠ, ktorí chcú bližšie porozumieť Rómom a problematike (sociálneho) vylúčenia

Čo skutočne (s)potrebuješ

Príručka k zodpovednému spotrebiteľskému správaniu slúži ako doplnkový vzdelávací materiál pre učiteľov a učiteľky v školách

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu anglický jazyk na stredných školách

Príručka pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do predmetu anglický jazyk na stredných školách

Koncept globálneho vzdelávania v školách

Publikácia predstavuje koncept globálneho vzdelávania a poskytuje príklady, ako ho možno začleniť do vyučovania vybraných predmetov na stredných školách

Globálne vzdelávanie na ZŠ- Geografia

Príručka so zážitkovými aktivitami pre geografiu na druhom stupni základných škôl

Globálne vzdelávanie na ZŠ - Matematika

Príručka so zážitkovými aktivitami pre matematiku na druhom stupni základných škôl

Globálne vzdelávanie na ZŠ - Občianska náuka

Príručka so zážitkovými aktivitami pre občiansku náuku na druhom stupni základných škôl

Globálne vzdelávanie na ZŠ - výtvarná a hudobná výchova umením

Príručka so zážitkovými aktivitami pre výtvarnú a hudobnú výchovu na druhom stupni základných škôl

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu dejepis na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania dejepisu

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania geografie

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania občianskej náuky

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu umenie a kultúra na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania umenia a kultúry

Globálne vzdelávanie ZŠ - Biológia a Dejepis

Aktivity a námety, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa ZŠ

Aktívne globálne školy

Príručka sa venuje témam Klimatické zmeny, Spravodlivejší obchod a Práva pre všetkých

Škola priateľská k deťom

Program nabáda k uplatňovaniu práv dieťaťa a zároveň umožňuje zahrnúť témy globálneho a rozvojového vzdelávania do vyučovacieho procesu, so zapojením celých školských komunít

Etika v podnikaní

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl na podporu etického rozhodovania nie len v oblasti podnikania.
EDUmapa