EN Zóna pre darcov

Osobnosť a rozvoj žiaka

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. V tejto kategórii nájdete projekty zamerané na rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, vlastný sebarozvoj, schopnosť prispôsobiť sa zmenám či inovatívnosť a kreativitu. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Dramatická výchova do škôl

Vzdelávacie projekty pre školy, workshopy a semináre pre pedagógov postavené na zážitku, v ktorom si môžete vyskúšať životné situácie nanečisto

Reflexia slobody a zodpovednosti

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá

Rozvoj schopností od najmenších detí rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje

Otvorené školy

Podpora demokratického prostredia v školách a výchova k občianstvu prostredníctvom systematickej práce so školskými kolektívmi formou rovesníckeho vzdelávania

Zelená škola

Výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie

Nenápadní hrdinovia

Oboznámenie študentov s totalitným režimom cez prednášku, diskusiu a premietanie krátkeho filmu

Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludnajšie kluby

Metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania rozvíja kognitívne schopnosti detí zo sociálne vylúčených komunít a prináša deťom radosť z úspechu

Show your talent

Program pomáha zlepšiť vzťahy medzi študentmi a učiteľmi, podporuje spoluprácu, vzájomné porozumenie a objavovanie talentov

MyMachine Slovakia

Rozvoj tvorivosti cez prácu na spoločnom projekte žiakov ZŠ, študentov SOŠ a VŠ - vysnívanom vynáleze.

Modelová inkluzívna škola so vzdelávacím centrom

Získať zručnosti v rovesníckom a diferencovanom učení podporenom facilitatívno - reflektívnym prístupom ako jedným zo základných pilierov inklúzie v škole.

Encourage | Empower | Engage

Školenie je určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a je zamerané na zlepšenie atmosféry a vzťahov v škole budovaním a rozvojom morálnych hodnôt u žiakov a zamestnancov materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Škola inkluzionistov

Rozvoj a podpora inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ s dôrazom na rozmanitosť žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia

Zmudri

Krátke videokurzy pre študentov na praktické a občianske témy

I AMbitious- Ročný program neformálneho vzdelávania

Prepájanie proaktívnych študentov s osobnosťami, ktoré im predávajú osobné aj kariérne vedomosti a skúsenosti

Rozmanité školy

Inovatívny pohľad na interkultúrne vzdelávanie a metodiky, ktoré citlivo pracujú s témami rozmanitosti na oboch stupňoch základných škôl

Orientačné dni - zážitok pre triedu

Posilňujeme triedne kolektívy vzájomným spoznávaním sa žiakov, prehlbovaním ich vzťahov a budovaním rešpektu voči sebe prostredníctvom zážitkových, kreatívnych, diskusných a mnohých ďalších aktivít.

O krok pokrok

Jednou z hlavných aktivít projektu je doučovanie a mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie ich študijných výsledkov počas pandémie i mimo nej a program zastrešuje aj vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií -kurzy rómskeho jazyka.

Vzdelávanie hrou s Gamifactory

Projekt učiteľom ponúka hry, metodiky, cvičenia a návody ako učiť hrou na ich škole.

Emocionálny KOMPAS

Emocionálny KOMPAS je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Duševné zdravie je totiž základ všetkého.

Spokojná škola

Workshopy o spôsobe, ako naučiť žiakov premeniť problémy na zručnosti

Ateliér Les- naša malá revolúcia vo výchove a vzdelávaní

Workshopy, semináre, letná škola na tému dôležitosti trávenia času v školách aj voľnou hrou a časom v prírode

Expresívne terapie v školách

Zážitkové workshopy pre žiakov zamerané na posilnenie prosociálneho správania, sociálnych a komunikačných zručností, zlepšeniu atmosféry v triedach s dôrazom na rovesnícke vzťahy a vzájomnú pomoc

Úsmevná komunikácia

Worshopy o empatii a rozvoji osobnosti pre žiakov ZŠ

Literárne dielne čítania

Podpora čítania, čitateľstva a čitateľskej gramotnosti

Krúžky v škole – všetko pre detský úsmev

Záujmové krúžky pre deti priamo v materských a základných školách

ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj

Učenie prírodovedných predmetov, ktoré poskytuje žiakom druhého stupňa ZŠ priestor na objavovanie rozmanitostí sveta prírody vlastným skúmaním a vyhodnocovaním, v kontexte medzipredmetových súvislostí a v spolupráci s rovesníkmi

Študenti po stopách totality

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať rôzne aspekty života pod vládou komunistickej strany

Putovná výstava "Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh Anny Frankovej"

Putovná výstava, ktorou sprevádzajú stredoškolskí žiaci a žiačky, sprostredkúva životný príbeh Anny Frankovej na pozadí druhej svetovej vojny a súčasné príbehy mladých ľudí, ktorí čelia diskriminácii

Hrdinovia - Vzdelávací program pre mladých ľudí zo sociálne vylúčeného prostredia

Metodická príručka prináša vzdelávací modul a skúsenosti so vzdelávacím programom, ktorý využíva zážitkovú pedagogiku a dobrovoľníctvo na posilnenie mladých a ich osobný rozvoj

Kto iný? Študentské lokálne iniciatívy

Príručka je určená pre študentských lídrov a učiteľom či mentorom študentských iniciatív, ktorí chcú podporiť študentov k angažovanosti a aktívnemu prístupu k svetu okolo nich

TRIZ-Talent

Majú vaši žiaci kreatívne nápady, vedeli by zhotoviť vlastný vynález alebo vylepšiť existujúcu vec? Zapojte sa do TRIZ-Talentu a pomôžte im rásť po rebríčku odbornosti.

Globálne vzdelávanie v predmete etická výchova

Príručka poslúži ako inšpiratívna pomôcka, ktorá vás bude motivovať, aby ste otvárali na svojich hodinách aj nové a niekedy citlivé témy

Roots & Shoots

Roots & Shoots Slovakia ponúka školám vytvárať si vlastné komunitné projekty v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja.

InnoSchool- Inovačný vzdelávací systém

Edukatívna hra InnoSchool je zameraná na posilnenie sociálnych inovácií a podnikateľského ducha u mladých ľudí

Marker do škôl

Dlhodobé viacfázové školenie o tom, ako prinášať kompetenčný prístup a neformálne vzdelávanie do vyučovania v škole.
EDUmapa