EN Zóna pre darcov

Odporúčané Generáciou 3.0

Inšpirujte sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. V tejto kategórii nájdete projekty, ktoré vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Dramatická výchova do škôl

Vzdelávacie projekty pre školy, workshopy a semináre pre pedagógov postavené na zážitku, v ktorom si môžete vyskúšať životné situácie nanečisto

Reflexia slobody a zodpovednosti

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch

Turnaj mladých fyzikov

Tímová súťaž z fyziky pre žiakov stredných škôl

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá

Rozvoj schopností od najmenších detí rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje

Ako vyhrať vedeckú súťaž

Príprava pedagógov prírodovedných predmetov ako lektorov pre tvorbu študentských projektov

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Nová Uršulínska Škola

Transformačný program, ktorý organizačne spojil MŠ, ZŠ a Gymnázium do jednej Spojenej školy sv. Uršule a vylepšuje výchovno-vzdelávací proces

Storyliving

Zavedenie larpov ako inovatívnej metódy, ktorá má potenciál formovať postoje a hodnoty žiakov do formálneho vzdelávania

Vytvorme si vlastný svet

Projektové vyučovanie cudzieho jazyka na báze interaktívnej hry

Experiment je zážitok

Workshopy pre učiteľov fyziky - ako urobiť vyučovanie fyziky pútavejším

Otvorené školy

Podpora demokratického prostredia v školách a výchova k občianstvu prostredníctvom systematickej práce so školskými kolektívmi formou rovesníckeho vzdelávania

Zelená škola

Výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie

Dramatickou výchovou a poznaním minulosti k lepšej budúcnosti

Zážitkové workshopy, ktoré konfrontujú žiakov a študentov s nedávnymi dejinami Slovenska

Nenápadní hrdinovia

Oboznámenie študentov s totalitným režimom cez prednášku, diskusiu a premietanie krátkeho filmu

Ja a peniaze

Vzdelávací program pre žiakov prvého stupňa ZŠ na podporu a zvýšenie zručností vo finančnej gramotnosti

Online živá knižnica

Autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu so znevýhodnenými ľuďmi

AJ Ty v IT pre základné školy

Praktické workshopy IT zručností pre dievčatá od 8 rokov

AJ Ty v IT pre stredné školy

Praktické workshopy IT zručností pre stredoškoláčky

TALENTWAY.NET

Zavedenie didaktických metód problem-based learning aj desing thinking do vybraných predmetov

Inkluzívna materská škola ako učiaci sa organizmus

Teoretická a praktická príprava pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ na aplikáciu inkluzívneho vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ChemPlay

Didaktická hra ako efektívny nástroj na motiváciu žiakov pri výučbe anorganickej chémie na základných a stredných školách

JA Aplikovaná ekonómia

Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov stredných škôl prostredníctvom osvojovania praktických zručností.

Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludnajšie kluby

Metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania rozvíja kognitívne schopnosti detí zo sociálne vylúčených komunít a prináša deťom radosť z úspechu

Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU)

Koučingovo-mentoringový program pre učiteľov II. stupňa základných škôl a stredných škôl

AKO OSTAŤ FÉR: Podpora antikorupčného vzdelávania na stredných školách a online

Neformálne interaktívne vzdelávanie, ktoré budú viesť vyškolení mladí protikorupční aktivisti a aktivistky

Učíme s hardvérom

Projekt vnáša do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky

Lepšia geografia

Vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity pre učiteľov geografie

Stredoškolský debatný program

Podpora kritického myslenia, otvorenosti a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez debatné aktivity

Show your talent

Program pomáha zlepšiť vzťahy medzi študentmi a učiteľmi, podporuje spoluprácu, vzájomné porozumenie a objavovanie talentov

Občianske vzdelávanie ako prevencia proti extrémizmu

Workshopy pre učiteľov o použití inovatívnych metód občianskeho vzdelávania ako prevencia extrémizmu a realizácia prednášok metódami inovatívneho občianskeho vzdelávania na SŠ.

MyMachine Slovakia

Rozvoj tvorivosti cez prácu na spoločnom projekte žiakov ZŠ, študentov SOŠ a VŠ - vysnívanom vynáleze.

Modelová inkluzívna škola so vzdelávacím centrom

Získať zručnosti v rovesníckom a diferencovanom učení podporenom facilitatívno - reflektívnym prístupom ako jedným zo základných pilierov inklúzie v škole.

OpenLab

Systémové vzdelávanie v najnovších technológiách s odborníkmi z praxe na stredných školách

Encourage | Empower | Engage

Školenie je určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a je zamerané na zlepšenie atmosféry a vzťahov v škole budovaním a rozvojom morálnych hodnôt u žiakov a zamestnancov materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

FIRST LEGO League

Rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, technických znalostí a schopností

Greenpower Slovensko

Pre tím študentov je postavená výzva: „Postav so spolužiakmi elektrickú formulu a zúčastni sa s ňou pretekov“

Jeden svet na školách

Projekt Jeden svet na školách prináša výber dokumentárnych filmov z festivalu do škôl

Komenského inštitút

Celoročný program s workshopmi, prednáškami a realizovaním vlastného pedagogického projektu pre pedagogických lídrov Slovenska

Akadémia veľkých diel

Voľnočasový vzdelávací program pre stredoškolákov. Diskusie o dielach, ktoré zásadne ovplyvnili našu civilizáciu a otvárajú veľké životné otázky.

Škola inkluzionistov

Rozvoj a podpora inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ s dôrazom na rozmanitosť žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia

Zmudri

Krátke videokurzy pre študentov na praktické a občianske témy

I AMbitious- Ročný program neformálneho vzdelávania

Prepájanie proaktívnych študentov s osobnosťami, ktoré im predávajú osobné aj kariérne vedomosti a skúsenosti

Rozmanité školy

Inovatívny pohľad na interkultúrne vzdelávanie a metodiky, ktoré citlivo pracujú s témami rozmanitosti na oboch stupňoch základných škôl

Globálne vzdelávanie a práca s mládežou

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá obsahuje výber 8 aktivít
EDUmapa