EN Zóna pre darcov

Inovácie v systéme vzdelávania

Inšpirujte sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. V tejto kategórii nájdete projekty zamerané na zlepšovanie vzdelávacieho prostredia, podporné programy moderného vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód vyučovania či schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Reflexia slobody a zodpovednosti

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Nová Uršulínska Škola

Transformačný program, ktorý organizačne spojil MŠ, ZŠ a Gymnázium do jednej Spojenej školy sv. Uršule a vylepšuje výchovno-vzdelávací proces

Zelená škola

Výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie

TALENTWAY.NET

Zavedenie didaktických metód problem-based learning aj desing thinking do vybraných predmetov

Inkluzívna materská škola ako učiaci sa organizmus

Teoretická a praktická príprava pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ na aplikáciu inkluzívneho vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU)

Koučingovo-mentoringový program pre učiteľov II. stupňa základných škôl a stredných škôl

MyMachine Slovakia

Rozvoj tvorivosti cez prácu na spoločnom projekte žiakov ZŠ, študentov SOŠ a VŠ - vysnívanom vynáleze.

Modelová inkluzívna škola so vzdelávacím centrom

Získať zručnosti v rovesníckom a diferencovanom učení podporenom facilitatívno - reflektívnym prístupom ako jedným zo základných pilierov inklúzie v škole.

OpenLab

Systémové vzdelávanie v najnovších technológiách s odborníkmi z praxe na stredných školách

Encourage | Empower | Engage

Školenie je určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a je zamerané na zlepšenie atmosféry a vzťahov v škole budovaním a rozvojom morálnych hodnôt u žiakov a zamestnancov materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Komenského inštitút

Celoročný program s workshopmi, prednáškami a realizovaním vlastného pedagogického projektu pre pedagogických lídrov Slovenska

Škola inkluzionistov

Rozvoj a podpora inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ s dôrazom na rozmanitosť žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia

KUBO EDU

Tisíce detských kníh na jednom mieste, okamžite dostupných všetkým žiakom a učiteľom - KUBO EDU je kľúčom k rozvoju čitateľskej gramotnosti na Slovensku.

Úsmevná komunikácia

Worshopy o empatii a rozvoji osobnosti pre žiakov ZŠ

Učiteľ Slovenska

Ocenenie inšpiratívnych pedagógov základných a stredných škôl z celého Slovenska

Premena školy zvnútra

Zlepšovanie klímy na škole a zvyšovanie aktivity a vnútornej motivácie žiakov aj učiteľov cez ročný program pre školy

Tvorivá trieda

Projekt je zameraný na inovatívne prístupy k výučbe a je určený pre študentov bakalárskych a magisterských učiteľských študijných programov

Učiace sa školy

Cieľom projektu je ukázať, ako sa môžu zmeny navrhnuté v dokumente "Učiace sa školy" dosiahnuť na všetkých druhoch škôl po celom Slovensku

Ponorka v tíme

Projekt na zlepšovanie atmosféry, klímy a efektivity v tímoch a pracovných kolektívoch

Zručnosti pre úspech

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl, ktorý rozvíja praktické zručnosti pre zamestnateľnosť.
EDUmapa