EN Zóna pre darcov

Geografia, dejepis, občianska náuka

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Vytvorme si vlastný svet

Projektové vyučovanie cudzieho jazyka na báze interaktívnej hry

Otvorené školy

Podpora demokratického prostredia v školách a výchova k občianstvu prostredníctvom systematickej práce so školskými kolektívmi formou rovesníckeho vzdelávania

Dramatickou výchovou a poznaním minulosti k lepšej budúcnosti

Zážitkové workshopy, ktoré konfrontujú žiakov a študentov s nedávnymi dejinami Slovenska

Nenápadní hrdinovia

Oboznámenie študentov s totalitným režimom cez prednášku, diskusiu a premietanie krátkeho filmu

Lepšia geografia

Vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity pre učiteľov geografie

Občianske vzdelávanie ako prevencia proti extrémizmu

Workshopy pre učiteľov o použití inovatívnych metód občianskeho vzdelávania ako prevencia extrémizmu a realizácia prednášok metódami inovatívneho občianskeho vzdelávania na SŠ.

Akadémia veľkých diel

Voľnočasový vzdelávací program pre stredoškolákov. Diskusie o dielach, ktoré zásadne ovplyvnili našu civilizáciu a otvárajú veľké životné otázky.

ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj

Učenie prírodovedných predmetov, ktoré poskytuje žiakom druhého stupňa ZŠ priestor na objavovanie rozmanitostí sveta prírody vlastným skúmaním a vyhodnocovaním, v kontexte medzipredmetových súvislostí a v spolupráci s rovesníkmi

Študenti po stopách totality

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať rôzne aspekty života pod vládou komunistickej strany

Putovná výstava "Nechajte ma byť takou, aká som - Životný príbeh Anny Frankovej"

Putovná výstava, ktorou sprevádzajú stredoškolskí žiaci a žiačky, sprostredkúva životný príbeh Anny Frankovej na pozadí druhej svetovej vojny a súčasné príbehy mladých ľudí, ktorí čelia diskriminácii

IWalks

Historická prehliadka mesta prepájajúca svedectvá ľudí, ktorí prežili holokaust s fyzickým miestom, na ktoré sa viažu ich spomienky

Globálne vzdelávanie na ZŠ- Geografia

Príručka so zážitkovými aktivitami pre geografiu na druhom stupni základných škôl

Globálne vzdelávanie na ZŠ - Občianska náuka

Príručka so zážitkovými aktivitami pre občiansku náuku na druhom stupni základných škôl

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu dejepis na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania dejepisu

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu geografia na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania geografie

Globálne vzdelávanie vo vyučovaní predmetu občianska náuka na stredných školách

Metodická príručka pre učiteľov na stredných školách, ktorá pomáha systematicky začleňovať globálne vzdelávanie do vyučovania občianskej náuky

Globálne vzdelávanie ZŠ - Biológia a Dejepis

Aktivity a námety, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa ZŠ

Zabudnuté príbehy

Príručka sa venuje obdobiu totality v 50. rokoch minulého storočia. Obsahuje informačné texty a aktivity k štyrom vybraným filmom.

ENVI-Talent

Majú vaši žiaci radi prírodu a chceli by ste si preveriť ich vedomosti o nej? Zapojte sa do ENVI-Talentu a pomôžte im rásť po rebríčku odbornosti.
EDUmapa