EN Zóna pre darcov

Inklucentrum – centrum inkluzívneho vzdelávania

Modelová inkluzívna škola so vzdelávacím centrom

Získať zručnosti v rovesníckom a diferencovanom učení podporenom facilitatívno - reflektívnym prístupom ako jedným zo základných pilierov inklúzie v škole.

Vytvorenie otvorenej základnej školy  s inkluzívnym centrom ako dvoch autonómnych, spolupracujúcich, synergických a prepojených organizácií, v aktuálnych podmienkach štátneho školstva, s kľúčovým presahom na vzdelávanie učiteľov a výskum v oblasti prístupov zameraných na človeka (dieťa, dospelý – učiteľ, asistent, odborný zamestnanec, rodič, školník,...) a to zmenou kultúry a klímy školy smerom k hľadaniu potenciálu jednotlivca, založenom na prosociálnom princípe, identifikovania silných/slabých stránok a príležitostí, nastavením participatívnych modelov riadenia a zefektívnenia procesov smerom k realizácii stanovených cieľov. Následne cieľom projektu bude šíriť takýto prístup do ostatných škôl/tried.

Časová náročnosť: 8 hodín/diferencovaný prístup, peer learning vo vyučovaní 8 hodín/facilitatívne a reflektívne učenie vo vyučovaní 8 hodín/odborný tím 8 hodín/participatívne riadenie

Personálna náročnosť 6 zamestnancov školy (riaditeľ/zástupca + 1 člen odborného tímu + 2 učitelia 1.stupňa + 2 učitelia II.stupňa)

Finančná náročnosť 1 školenie / 1 učiteľ = 80eur ( 30eur učiteľ + 50 eur zamestnávateľ). Celkovo 2000 Eur/4 školenia pre 6 ľudí z jednej školy

Cieľová skupina Učitelia, vedenie školy a odborné tímy; sekundárne žiaci

Zodpovedná osoba Viktor Križo, Mária Rothensteinová

E-mail info@inklucentrum.sk, mariarothensteinova@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Svojím prístupom sme ovplyvnili tvorbu programu Inkluzionistov (Nadácia NDS) a školy zapojené v tomto programe - napr. ranné komunity, reflexia, zameranie na učiteľa, zamestnancov, školy/účastníci Edupointov (v Žiline, Zvolene, Bratislave, Nitre)

Späť
EDUmapa