EN Zóna pre darcov

OZ Edusteps

Vytvorme si vlastný svet

Projektové vyučovanie cudzieho jazyka na báze interaktívnej hry

Projekt je založený na projektovom vyučovaní cudzieho jazyka a na báze interaktívnej hry, ktorá je prepojená CLILOM v rámci rozšírenia vedomostí z geografie a dejepisu. Cieľom je odstránenie učebnice z vyučovacieho procesu, využívať prirodzenú zvedavosť detí, aktivizovať ich schopnosť kritického myslenia a dokázať komunikovať v cudzom jazyku v reálnom živote.

Interaktívna hra TRIP AROUND THE WORLD je vytvorená  v súlade s učebnými osnovami, tematickými celkami a zahŕňa všetky oblasti vyučovania cudzieho jazyka. Funguje na princípe počítačovej hry, s tým rozdielom, že deti hru prežívajú reálne - nie virtuálne. Hra je prepojená s využívaním moderných technológií, pretože momentálne učíme tzv. iGeneráciu, ktorá sa v tejto technickej dobe narodila a našou výzvou je žiakom ukázať čo najviac možností ako technológie vhodne využívať.

Zároveň je veľmi dôležité venovať sa aj učiteľom prostredníctvom workshopov a seminárov, na ktorých im ukážeme spôsob využívania interaktívnej hry a možnosti využitia IKT nástrojov pri plnení úloh.    

Časová náročnosť

- Oboznámenie sa s hrou a projektovým vyučovaním - 4h

- Oboznamovanie sa s jednotlivými IKT nástrojmi (1 nástroj v rozpätí od 1-2 hodiny) -  závisí od záujmu učiteľa.

- Programovacie aktivity (školenie v rozsahu cca 2-3 hodín na jeden program).

 

Personálna náročnosť 1 učiteľ na celý školský rok

Finančná náročnosť Hrací plán = cca 20 eur

Cieľová skupina Žiaci druhého stupňa ZŠ

Zodpovedná osoba PaedDr. Katarína Hvizdová

E-mail k.hvizdova@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Ul.karpatská, Svidník

Späť
EDUmapa