EN Zóna pre darcov

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Storyliving

Zavedenie larpov ako inovatívnej metódy, ktorá má potenciál formovať postoje a hodnoty žiakov do formálneho vzdelávania

Larp je špecifický druh zážitkovej hry, ktorá umožňuje hráčom vstúpiť do rôznych rolí, ktoré sú vopred dané. Umožňuje riešiť v kontexte svojej roly situácie, ktoré hra prináša a zároveň si aj uvedomovať dôsledky svojich činov a rozhodnutí.

Larpový program zahŕňa uvádzanie, samotnú hru larpu a reflexiu, ktorá je jeho nevyhnutnou súčasťou. Larpy, ktoré sa budú využívať, sú zamerané na rozvoj sociálnych zručností. Vytvoríme dotazníky, ktoré nám umožnia merať posun v postojoch účastníkov a zaviesť larpy na deväť ZŠ a SŠ v Žilinskom, Prešovskom a Trnavskom kraji. Združenie plánuje pripraviť aj akreditované vzdelávanie pre učiteľov ako zavádzať larpy do výuky, a ako viesť reflexie.

Časová náročnosť:

5 hodín pre uvedenie do témy larpov a pre základné uvedenie larpu pre jednu skupinu žiakov.

24 hodín na akreditovanom školení.

15 hodín pre vlastné uvádzanie larpov pre svojich študentov – každý učiteľ, ktorý sa zúčastní vzdelávania, bude mať za úlohu zrealizovať larp na svojej škole na piatich skupinách žiakov a študentov.

Personálna náročnosť 2 učitelia na škole

Finančná náročnosť Realizácia jedného larpu zabezpečeného lektorským tímom = 200 €

Cieľová skupina Žiaci 8. – 9. ročníka základných škôl a študenti stredných škôl

Zodpovedná osoba Mgr. Branislav Kožuch

E-mail branislav.kozuch@ozviac.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Liesek
ZŠ Vavrečka
ZŠ Šmálika Tvrdošín
ZŠ Sihelné
ZŠ Námestovo

EDUCO Slanica
Spojená škola Nižná
Gymnázium Dolný Kubín
Stredná zdravotnícká škola Dolný Kubín

Späť
EDUmapa