EN Zóna pre darcov

Inštitút pre aktívne občianstvo

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Program Školy, ktoré menia svet je expertný vzdelávaco-mentoringový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis a pod.) na ZŠ a SŠ kdekoľvek na Slovensku.

Prostredníctvom profesionálnej podpory a zážitkového vzdelávania pedagógov podnecuje a rozvíja kritické myslenie, myslenie v kontexte, mediálnu gramotnosť, demokratické zmýšľanie, morálne hodnoty, empatiu, občianske povedomie, občiansku angažovanosť a zodpovednosť žiakov, teda budúcich občanov, ale tiež rozvíja žiacku školskú radu a posilňuje demokratickú a otvorenú klímu na škole.

Odborným garantom programu je prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. z Katedry etickej a občianskej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Časová náročnosť: 6x 3-dňový zážitkový tréning (5x pre školského koordinátora, 1x pre vedenie školy) počas 2 školských rokov

Personálna náročnosť 1 školský koordinátor, 3 ďalší kolegovia/kolegyne zapojené do projektu, vedenie školy

Finančná náročnosť Školné vo výške 200 eur / šk. rok (balík Líder) alebo 300 eur / šk. rok (balík Inovátor)

Cieľová skupina Žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ

Zodpovedná osoba Michaela Beck-Lehrhauptová

E-mail miska@ipao.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Súkromná spojená škola - eŠkola, Prievidza

Gymnázium J.B. Magina, Vrbové

Gymnázium Martina Hattalu, Trstená

Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice

Súkromná základná škola Kysucká 14, Senec

Základná škola Rajčianska 3, Bratislava

Základná škola s materskou školou, Pliešovce

Základná škola s materskou školou, Poprad - Matejovce

Evanjelická spojená škola, Martin

Gymnázium bilingválne, Žilina

Späť
EDUmapa