EN Zóna pre darcov

Základná škola, Dubová, Bratislava

Reflexia slobody a zodpovednosti

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch

Projekt je zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov základnej školy v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad artefiletiku, teda terapeutom vedený proces umeleckého rozvoja detí, tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie atď.

Všetky tieto a ďalšie aktivity vedú k tomu, aby deti vnímali a hovorili o vlastných pocitoch, názoroch, potrebách, aby prijímali zodpovednosť za svoju slobodu. Aktivity pomáhajú k nadobudnutiu nových zručností a zmene klímy jednotlivých tried, ako aj celej školy.

Personálna náročnosť na škole

Zapojiť sa môže každý svojím vlastným spôsobom, rýchlosťou, zapojenosťou. Nie je nutné, aby všetci robili aktívne všetko, ale aby mal každý možnosť participovať podľa vlastnej chuti. Ide o prístup, ktorý mení kultúru a vnímanie myslenia, čo je kvalitatívne špecifická premena.

Časová náročnosť: Premena práce s deťmi (3 mesačný výcvik), premena práce s kultúrou školy - učiteľmi a vedením (min. 2 roky)

Finančná náročnosť 200-300 eur na osobu/60 hodín výcviku - 4 víkendy, ďalšie vzdelávanie v princípoch a aktivitách, supervízia/podľa dohody

Cieľová skupina 7 - 15 rokov/žiaci, ale aj učitelia a vedenie školy

Zodpovedná osoba Eva Dubeňová, Zuzana Krnáčová

E-mail eva.duben@gmail.com

EDUmapa