EN Zóna pre darcov

OZ Cesty k podnikaniu

Prepájanie svetov

Príprava mladej generácie na svet práce v 21. storočí prepájaním školy s podnikateľmi formou aktívnej spolupráce

Projekt spočíva v prepájaní školy s podnikateľmi. Súčasťou sú tiež praktické aktivity so žiakmi smerom k podnikateľským zručnostiam a príprava študentov na trh práce. Projekt rozšíruje vedomie dôležitosti a využiteľnosti vzdelávania k podnikaniu na školách,

Súčasnú generáciu mladých zasahuje exponenciálna zmena v ekonomike. Nástup novej technológie, robotizácia, digitalizácia, zdieľanie, spôsobia zánik mnohých povolaní. Zároveň prichádza príležitosť vytvárať nové povolania. Zmeny sa dejú i vo využiteľnosti lokálnej ekonomiky, vytvárania nových možností v samozamestnaní.Uvedené globálne a lokálne príležitosti vyžadujú pripravenosť mladej generácie pre podnikateľské  zručnosti. Významné zmeny sa dejú i v organizačnom riadení firiem, kde postupne i od zamestnancov sa budú vyžadovať zručnosti k spoluvytváraniu hodnôt podniku. Na trhu práce sú a budú potrební ľudia s podnikateľským myslením.

Súčasné vzdelávanie na bežných stredných školách nepripravuje dostatočne svojich absolventov do sveta práce v 21. storočí. Snažíme sa doplniť vzdelávanie praktickými aktivitami, ktorými  účastníci získavajú zručnosti potrebné k podnikateľskej gramotnosti

Projekt sme doplnili pre deti ZŠ s názvom: Podnikanie deti baví

Pre deti realizujeme workshopy zamerané na témy:  osobnostný rozvoj, hľadanie vlastných talentov, riešenie problémov, improvizácia, finančná gramotnosť, práca a rozhodovanie v tíme, komunikácia, biznis modely... Všetky aktivity sú zážitkové, vizuálne, kreatívne a vedú deti k rozvoju  podnikateľského myslenia. Cieľom  projektu je spolu s deťmi hľadať a realizovať vlastný nápad do konkrétnej podoby. Záverečné aktivity sú zamerané na propagáciu zhotoveného produktu,  možný predaj a finančnej analýze. Súčasťou celého projektu sú experti z praxe, z podnikateľského prostredia.

Časová náročnosť: workshopy na školách, letné tábory, víkendovky

Personálna náročnosť 1 učiteľ na škole

Cieľová skupina Študenti stredných škôl a deti ZŠ /cca od 10 do 14 rokov/

Zodpovedná osoba Renáta Fogeltonová

E-mail renata.fogeltonova@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Žilina
Obchodná akadémia sv. T. Akvinského, Žilina
Súkromná SOŠ Proscholaris, Žilina
Stredná poľnohospodárska škola, Žilina

Späť
EDUmapa