EN Zóna pre darcov

Nadácia otvorenej spoločnosti Bratislava

Otvorené školy

Podpora demokratického prostredia v školách a výchova k občianstvu prostredníctvom systematickej práce so školskými kolektívmi formou rovesníckeho vzdelávania

Vyškolení dobrovoľníci/čky diskutujú s deťmi o ľudských právach, demokracii, fungovaní štátu a pod. Vedia im vhodne priblížiť témy, ktorým sa na školách venuje malá či formálna pozornosť a ktorým sa občas učitelia vyhýbajú, prípadne nevedia, ako a či o nich diskutovať. Dobrovoľníci pracujú aj so žiackymi školskými radami a pomáhajú im stať sa skutočným orgánom školskej samosprávy zaoberajúcim sa riešením problémov bežného života na školách.

Program rozvíja organizačné, komunikačné a negociačné zručnosti detí, buduje vzťahy detí a pedagógov – zlepšuje klímu na škole, pochopenie mechanizmu rozhodovania a vnímania vlastného hlasu pri rozhodovaní o veciach a problémoch, ktoré sa detí týkajú.

Časová náročnosť:

- 2 školenia/5 dní/1 školský rok (pre pedagógov a členov žiackych školských rád)

- 6 workshopov (90 minút x 6)/1 školský rok – vedené dobrovoľníkmi/čkami (učiteľ môže byť prítomný)

- 3 stretnutia so žiackymi školskými radami (45 minút x 3)/1 školský rok – vedené dobrovoľníkmi/čkami (učiteľ môže byt prítomný)

- 2 monitorovacie stretnutia (60 minút x 2) – prítomné vedenie školy, koordinátor/ka žiackej školskej rady, triedny/a učiteľ/ka, členovia žiackej školskej rady

Personálna náročnosť Zapojené vedenie školy počas celého školského roka

Finančná náročnosť Workshopy na škole pre žiakov aj zapojenie do programu je zadarmo

Cieľová skupina Žiaci od 13 do 15 rokov

Zodpovedná osoba Zuzana Čačová

E-mail zuzana.cacova@osf.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Dubová, Bratislava

ZŠ Námestie mladosti, Žilina

ZŠ Jilemnického „Trojka“, Zvolen

ZŠ Veľké Ripňany,

ZŠ Rozmarínová, Komárno

ZŠ Chminianske Jakubovany

ZŠ Pribinova, Zlaté Moravce

Späť
EDUmapa