EN Zóna pre darcov

CEEV Živica

Komenského inštitút

Celoročný program s workshopmi, prednáškami a realizovaním vlastného pedagogického projektu pre pedagogických lídrov Slovenska

Komenského inštitút je inšpiratívnym priestorom pre pedagogických lídrov Slovenska. Cieľom Komenského inštitútu je poukazovať na významné problémy v slovenskom školstve a prostredníctvom praktických riešení realizovaných priamo učiteľmi ukázať možné cesty ich postupného prekonania.

Výučba na Komenského inštitúte prebieha formou zážitkových a praktických workshopov, neformálnych rozhovorov a prednášok. Štúdium trvá jeden školský rok, počas ktorého účastníci absolvujú 6 workshopov. Workshopy tematicky pokrývajú oblasti, ktoré v slovenskom školstve dlhodobo absentujú. Sú vedené špičkovými lektormi, ktorí okrem prehlbovania svojich tém posilňujú účastníkov v role učiteľa.

Neodmysliteľnou súčasťou štúdia každého jedného účastníka je aj pedagogický projekt, ktorý je reálnym príkladom malej školskej reformy priamo v školskej komunite.

Príklady pedagogických projektov:

· vytvorenie učiacej záhrady, kde sa budú môcť žiaci učiť prostredníctvom zážitkového učenia

· participatívne formy riadenia v školách

· inovácie v metódach učenia, či hodnotenia

· prevencia šikany prostredníctvom interaktívnych inscenačných techník „Divadlo fórum“

Časová náročnosť: Celoročný program - 3-dňový teambulding v júli, 5-dňová letná škola v auguste, štyri 4-dňové workshopy počas roka a 20 webinárov

Personálna náročnosť Do jedného ročníka môže byť prijatý z jednej školy len jeden učiteľ

Finančná náročnosť Program je bezplatnný, Komenského inštitút hradí všetky náklady spojené so štúdiom

Cieľová skupina Študenti učiteľských odborov VŠ, učitelia a riaditelia 18+

Zodpovedná osoba Veronika Suváková

E-mail suvakova@zivica.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Gymnázium Štefana Moysesa, Školská 13, Moldava nad Bodvou

ZŠ Sadová 620, Senica

ZŠ Dolinský potok

Gymnázium Golianova 68 Nitra, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Základná škola, Nábrežie mládeže 5, Nitra

ZŠ s MŠ Pohorelá

Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

ZŠ s MŠ Pliešovce

ZŠ s MŠ Veľké Leváre

ZŠ s MŠ Školská 2, Podolínec

Späť
EDUmapa