EN Zóna pre darcov

Junior Achievement Slovensko, n.o.

JA Aplikovaná ekonómia

Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov stredných škôl cez praktické skúsenosti

JA Aplikovaná ekonómia je vzdelávací program, ktorý ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Vďaka nemu študenti stredných škôl získavajú praktické skúsenosti a súčasne rozvíjajú svoje komunikačné, personálne a pracovné kompetencie.

Študenti si zakladajú skutočnú firmu (JA Firmu), simulujúcu akciovú spoločnosť a musia prejsť všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu, vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Získavajú tak možnosť okamžite v praxi aplikovať teoretické vedomosti o fungovaní podnikateľského subjektu.

Finančná náročnosť programu

Poplatok za vzdelávanie je stanovený na sumu 80 € za učiteľa. Učiteľ má však možnosť získať v prípade včasného prihlásenia sa na vzdelávanie zľavu a uhradiť poplatok vo výške 60, príp. 70 € (v závislosti od dátumu prihlásenia).

Ak má učiteľ a škola záujem program realizovať a získať prístup ku vzdelávacím materiálom, je poplatok za prihlásenie sa školy do programu stanovený na 30 € za školu (bez ohľadu na počet zapojených učiteľov, tried, či žiakov) na 1 školský rok.

Cieľová skupina Študenti stredných škôl

Zodpovedná osoba Gréta Balátová

E-mail balatova@jaslovensko.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

Banská Bystrica, Obchodná akadémia, Tajovského 25                   

Bratislava, Evanjelické lýceum, Vranovská 2       

Bratislava, Galileo School, Hradská 85   

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová 3   

Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska 107 

Bratislava, Spojená škola, Tokajícka 24  

Handlová, Stredná odborná škola, Lipová 8                       

Komárno, Stredná odborná škola obchodu a služieb - Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szaközöpiskola, Budovateľská 32                           

Košice, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3            

Košice, Súkromná stredná odborná škola, Postupimská 37

Späť
EDUmapa