EN Zóna pre darcov

Súkromná materská škola TROJRUŽA n.o.

Inkluzívna materská škola ako učiaci sa organizmus

Teoretická a praktická príprava pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ na aplikáciu inkluzívneho vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Projekt sa skladá z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti je zameraný na prípravu pedagogických a nepedagogických zamestnancov materských škôl na prácu s deťmi v inkluzívnom prostredí. Hlavne vytvorenie podmienok na zvládnutie inklúzie a to: personálne, materiálne a technické zázemie.

Praktická časť je zameraná na poskytnutie know-how v prostredí našej materskej školy, kde budú môcť pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci materských škôl priamo byť účastní v procese inkluzívneho vzdelávania. Takto sa vytvoria pozitívne väzby aj medzi materskými školami, kde je možnosť pri začiatkoch aplikácie inkluzívneho vzdelávania získať priamu pomoc od našej materskej školy smerom k materskej škole, ktorá sa rozhodne realizovať inkluzívne vzdelávanie.

Veľmi dôležitou časťou je komunikácia materskej školy smerom k rodičom, ktorým je potrebné ozrejmiť vhodným spôsobom zmenu bežnej materskej školy na inkluzívnu.

Časová náročnosť pre učiteľa

- 60 hodín prezenčne pozorovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v prostredí našej materskej školy,

- 60 hodín záverečná práca so zameraním na implementáciu vo svojej domovskej materskej škole,

- 2+2 dni montessori kurzy (2 dni základné a 2 dni voliteľné)

Finančná náročnosť na zavedenie programu do MŠ

- 1000 € montessori pomôcky,

- 330 € vzdelávanie,

- 170 € odborná literatúra

Personálna náročnosť Na kolektív 20 detí sú potrební 2 učitelia a minimálne 1 špeciálny pedagóg pri miere inklúzie 10 – 20 %

Cieľová skupina Učitelia predprimárneho vzdelávania, deti od 3 do 6 rokov

Zodpovedná osoba Marek Duda

E-mail marek.duda@post.sk

EDUmapa