EN Zóna pre darcov

Človek v ohrození, n. o.

Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk

Príručka pre učiteľky a učiteľov, ktorí chcú rozvíjať kompetencie žiačok a žiakov pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry

Príručka je primárne určená pre učiteľky a učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa o globálne vzdelávanie (GV), ktorí chcú viesť svoje žiačky a žiakov porozumieť svetu v súvislostiach a rozvíjať ich kompetencie pre život pomocou slovenského jazyka a literatúry.​

Predmetová príručka obsahuje návody na interaktívne aktivity, ktoré sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov.

Všetky aktivity sme do príručky zaradili po viacnásobnom pripomienkovaní a úpravách , pričom momentálne predstavujú to najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém globálneho vzdelávania, ktoré sú uvedené v infografike v časti Rámec globálneho vzdelávania. Všetky aktivity sú vytvorené s cieľom čo najväčšej miery zapojenia žiakov a žiačok do výučby, pretože využívajú konštruktivistické spôsoby vyučovania.

Link na objednávkový formulár príručky https://globalnevzdelavanie.sk/sjl/

Príručka vznikla s finančnou podporou Slovak Aid a Európskej  únie.

Časová náročnosť: po prečítaní aktvivity a príprave v rozsahu bežnej prípravy na vyučovaciu hodinu by mal byť učitel/ka schopný/á na základe nej odučiť hodinu

Personálna náročnosť 1 na každú aktivitu

Finančná náročnosť bezplatne

Cieľová skupina žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ

Zodpovedná osoba Lukáš Osvald

E-mail globalnevzdelavanie@clovekvohrozeni.sk

EDUmapa