EN Zóna pre darcov

Súkromná základná škola Giraltovce

Edu-paths - edukačné cesty

Edukačné chodníky pre žiakov 2.stupňa ZŠ a SŠ

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie žiakov o prírodných, kultúrnych a historických pamiatkach, miestach a osobnostiach. Súčasťou projektu je vytvorenie dvoch edukačných ciest, ktoré prostredníctvom multidisciplinárneho a bilinguálneho prístupu sprostredkúvajú žiakom trvalé vedomosti o Európskom kultúrnom dedičstve.

Žiaci majú možnosť pracovať v autentickom prostredí, navštevujú miesta, kde sa nachádzajú prírodné, kultúrne a historické pamiatky, pracujú s autentickými materiálmi a osobne sa stretávajú s odborníkmi a dobrovoľníkmi z rozličných oblastí.

Žiaci plnia úlohy prostredníctvom pracovného listu CLIL. Keďže ide o celodennú aktivitu, je potrebné ju vopred naplánovať z hľadiska materiálneho zabezpečenia(tlač materiálov) i logisticky (doprava, strava...)

Časová náročnosť: Učiteľ môže projektovú aktivitu aplikovať bez potreby špeciálnych školení

Personálna náročnosť Dvaja učitelia/jedna aktivita

Finančná náročnosť bezplatná aktivita

Cieľová skupina Žiaci 2.stupňa ZŠ a SŠ

Zodpovedná osoba Mgr. Andrea Kytíková

E-mail andrea.kytikova@gmail.com

EDUmapa