EN Zóna pre darcov

Post Bellum SK

Dramatickou výchovou a poznaním minulosti k lepšej budúcnosti

Zážitkové workshopy, ktoré konfrontujú žiakov a študentov s nedávnymi dejinami Slovenska

V Post Bellum SK veríme v silu zážitkového vzdelávania, ktoré je plnohodnotnou metódou vzdelávania a jeho výhodou je, že si účastníci/čky nášho projektu informácie nielen vyhľadajú pod kvalifikovaným dozorom, spracujú, odprezentujú, ale hlavne zapamätajú a pochopia ich význam a kontext. Naše celodenné zážitkové workshopy pre základné a stredné školy napĺňajú ciele:

- pochopenie historických súvislostí prostredníctvom neformálneho vzdelávania,

- zoznámenie sa atraktívnou a interaktívnou formou s historickými reáliami a ľudskoprávnou problematikou;

- rozvíjanie sociálnej a emočnej inteligencie účastníkov (pomocou vciťovania sa do motivácií a emócií postav workshopu);

- výchova k tolerancii a porozumeniu;

- rozvoj komunikačných a argumentačných zručností účastníkov a ich schopnosti kriticky myslieť;

- prevencia sociálno-patologických javov  (xenofobných a rasistických postojov);

- prevencia šikany;

- prispenie k zlepšeniu klímy tried.

Všetky workshopy sú teraz dostupné aj v online verzii.

Časová náročnosť: Zabezpečenie žiakov na workshop

Personálna náročnosť Koordinovanie realizácie workshopu/1 učiteľ

Finančná náročnosť workshopy zadarmo

Cieľová skupina Žiaci 7.-9. ročníka ZŠ; študenti stredných škôl

Zodpovedná osoba Sandra Polovková, Dagmar Kudelová Kopčanská

E-mail sandra.polovkova@postbellum.sk ; dagmar.kudelova.kopcanska@postbellum.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Benkova 34, Nitra

SPŠ strojnícka, elektrotechnická F. Kráľa 20, Nitra

ZŠ Dostojevského, Poprad

SOŠ Stavebná, Žilina

Gymnázium M. Kukučína, Revúca

ZŠ Školská 3, Poltár

ZŠ P. Jilemnického 2, Zvolen

Súkromná ZŠ Sabinov 

ZŠ Košarovce (škola výlučne s rómskymi žiakmi)

ZŠ Terňa (škola výlučne s rómskymi žiakmi)

Späť
EDUmapa