EN Zóna pre darcov

Dramacentrum EDUdrama

Dramatická výchova do škôl

Vzdelávacie projekty pre školy, workshopy a semináre pre pedagógov postavené na zážitku, v ktorom si môžete vyskúšať životné situácie nanečisto

Zažiť, precítiť, byť zasiahnutý, emocionálne sa búriť, nechať sa uniesť, prežiť radosť a smútok, napätie a úľavu, tvoriť, hrať sa, hľadať, vracať dej, skúmať z iného uhla.

EDUdrama stiera hranice medzi učením a učením sa. Pracujeme spôsobom, ktorý aktívne vťahuje všetkých do diania, kde sa učitelia a žiaci učia spolu a navzájom. Využitím metód a postupov dramatickej výchovy zostavujeme vzdelávacie lekcie, ktoré svojou témou prepájajú obsahy viacerých predmetov na akomkoľvek stupni či druhu školy (či mimoškolskom zariadení).

Je to tvorivý proces v skupine, systém hier a cvičení zameraný na komplexný rozvoj osobnosti, ktorý umožňuje preveriť si vedomosti v praktických situáciách prostredníctvom zážitku. Upevňuje vlastnú identitu, rozvíja prezentačné a komunikačné zručnosti, eliminuje konflikty a učí kritickému mysleniu.

Časová náročnosť

Program „na kľúč“ – telefonát 3 min.

Naučiť sa používať niektorú z techník, napr. živý obraz - 3 hodiny

Používať túto metódu vo vyučovaní - víkendový workshop, cca 15 hodín

Vedieť vystavať vyučovací blok ako štruktúrovanú dramatickú hru - školenie cca 80 hodín / 1 semester

Finančná náročnosť Workshop na škole (2-4 hodiny) 100 eur, školenie pre učiteľa (5 hodín) 20 eur

Cieľová skupina Žiaci MŠ, ZŠ, SŠ; pedagógovia, lektori, knihovníci

Zodpovedná osoba Barbora Jurinová a Veronika Kořínková

E-mail jurinova@edudrama.sk; korinkova@edudrama.sk

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

SZŠ Felix Bratislava;

ZŠ s MŠ Pobedim;

ZŠ Ľ. Štúra Modra;

edu.SNG;

Knižnica Prievidza;

Miestna knižnica Petržalka

Späť
EDUmapa