EN Zóna pre darcov

Creative Industry Košice, n.o.

CO.Create

Vzdelávanie učiteľov pre osvojenie si design thinking postupov a co-create metód

Projekt CO.Create sa zameriava na šírenie metodológie co-create / co- design (tzv. participatívny dizajn). Tieto metodológie sú v súčastnosti chápané ako jedny z najfunkčnejších postupov pri riešení  problému či výzvy. Združenie poskytuje workshopy pre učiteľov, ktorí následne vedia odovzdávať vedomosti študentom na hodinách.
 
Spolupráca väčšej skupiny ľudí, ktorí sú z rôznych oblastí, je náročná, čo sa týka uchopenia problému a dopracovania sa k jeho riešeniu. Preto využívanie týchto metodológií pomáha ľuďom správne pristúpiť k ich problémom, poskytuje im relevantné a zmysluplné skúsenosti a sprevádza ich na ceste za riešením. Vďaka ich využívaniu vieme lepšie vopred reagovať na potreby užívateľov a spotrebiteľov a efektívnejšie spolupracovať ako v rámci organizácie, tak s vonkajším svetom.
 
Co-creation prekračuje hranicu "klasického" zapojenia užívateľa len ako zdroja informácií. Pri co-creation, sa používatelia aktívne zapájajú do budovania riešenia, každý z nich má svoju rolu a tie sa navzájom dopľňajú. Inak povedané, co-creation je postavené na predpoklade, že výskum a dizajn istého produktu alebo služby nie sú robené PRE používateľa, ale S NÍM. Správnym zapojením zúčastnených strán sa tak zvyšuje relevantnosť, motivácia účastníkov, efektivita a aj samotný výsledok.
 
Združenie tiež ponúka Co-Create workshop pre študentov, kde si priamo vyskúšajú túto formu spolupráce. Počas dvojdňového workshopu si vysvetlené metódy aj rovno vyskúšajú aplikovať (learning by doing) ​​​​​​.​

Personálna náročnosť 1 učiteľ na škole, ktorý vedie hodinu zameranú na tento prístup

Cieľová skupina Metodológia je ideálna pre stredné a vysoké školy

Zodpovedná osoba Denisa Draganovská

E-mail denisa.draganovska@cike.sk

EDUmapa