EN Zóna pre darcov

MIRABILIS o. z.

Ako vzdelávať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami inkluzívne a zmysluplne

Zážitkové workshopy pre pedagógov detí so ŠVVP v inklúzii

Workshop zážitkovou formou prináša pedagógom nový pohľad na žiakov v integrácii a ponúka efektívne možnosti ich edukácie. Počas workshopu sa ponoríme do sveta detí s dyslexiou, dysgrafiou, dysortografiou, dyskalkúliou, ADHD, porúch správania  a iných ťažkostí vytvárajúcich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby v škole. Naučíme sa ako so žiakmi, žiačkami pracovať spôsobom, aby to bolo optimálne pre deti, zmysluplné pre pedagógov a transparentné pre intaktných žiakov.

Časová náročnosť: workshop je nastavený na 3 hod.

Personálna náročnosť 2 lektori. Po absolvovaní workshopu absolventi aplikujú osvojené inkluzívne vzdelávacie metódy vo vyučovaní v každej triede školy s integrovanými žiakmi, žiačkami.

Finančná náročnosť 30 € na 1 vyškoleného pedagóga, pedagogičku (materiál, certifikát, manuál)

Cieľová skupina pedagógovia ZŠ, ktorí pracujú s integrovanými žiakmi

Zodpovedná osoba Mgr. Svetlana Síthová

E-mail svetlana.sithova@gmail.com

Príklad organizácii, ktoré majú skúsenosť s týmto projektom Referencie

ZŠ Ždaňa,

ZŠ Orešie Pezinok,

ZŠ Ivanka pri Nitre,

ZŠ Kláštor pod Znievom,

školy v pôsobnosti CPPPaP Holíč,

školy v pôsobnosti CPPPaP Poprad,

účastníci zo škôl počas workshopu na konferencii Raabe Učiteľ nie je google v júni 2019 

Späť
EDUmapa