EN Zóna pre darcov

Čo ukázal krízový rok v oblasti vzdelávania

Recept na úspech je spolupráca
20. jan 2021 -

Norbert Maur

Čo ukázal krízový rok v oblasti vzdelávania

Pandémia naplno ukázala vo viacerých oblastiach života ich slabé a silné stránky. Vzdelávanie bola jedna z tých, ktorá sa musela v mnohom prispôsobovať. Zatváranie škôl a dištančné vyučovanie ešte výraznejšie odhalili potrebu meniť systém vzdelávania.

Prieskum Inštitútu pre vzdelávaciu politik [1] ukázal, že učitelia počas prvej vlny pandémie žiakom a žiačkam väčšinou síce zasielali úlohy prostredníctvom internetu, ale neorganizovali online hodiny, ktoré umožňujú interaktívnejšiu výučbu a poskytovanie spätnej väzby žiakom a žiačkam. Online priestor ešte výraznejšie odhalil, že deťom nestačí iba prenos vedomostí, ale potrebujú nové kompetencie, zručnosti a postoje, ktoré im pomôžu fungovať v prostredí neustálych zmien a neistoty. Pokiaľ nebudú vedieť, ako hľadať informácie, filtrovať ich, nedokážu ich dobre použiť.

Recept na úspech je spolupráca

Kľúčovú úlohu v čase pandémie zohrávali občianske organizácie. Prvé kroky k dištančnému vzdelávaniu spravil občiansky sektor – cez skupiny na sociálnych sieťach, ktoré radili, ako pracovať s deťmi online, či vďaka webinárom pre učiteľov a učiteľky. Pomáhali v teréne pri podpore vzdelávania detí z nízkopríjmových rodín či málo podnetného prostredia. V spolupráci s občianskymi organizáciami vznikla aj stránka ministerstva školstva ucimenadialku.sk, alebo televízne vysielanie na RTVS, ktorého obsah  aj odbornosť zastrešovali a vytvárali občianske organizácie.

Pandémia v tomto nerozdeľovala úlohu „tretieho“ sektora a štátu, ale ukázala symbiózu občianskeho (inovačného) sektora a štátnej správy. Potvrdila sa nevyhnutnosť spolupráce týchto dvoch sektorov.  Do budúcna to berme ako pozitívny príklad, v ktorom občianske organizácie sektor rýchlo a lacno vymyslia a otestujú a štát zavedie a rozšíri v  praxi.  

Online ako hlavné dejisko aj pre Generáciu 3.0

Pandémia samozrejme ovplyvnila aj priamo náš akceleračný program Generácia 3.0. Takmer všetky stretnutia, tréningy, podujatia, konzultácie sme boli nútení presunúť do online priestoru. Zorganizovali sme takto 3-dňový online EDUcamp a takisto 3-mesačný EDUakcelerátor. Aj vzdelávanie pre učiteľky a učiteľov cez EDUpointy sme takmer celé presunuli do online priestoru. Pozitívne na tom bolo to, že sme v porovnaní s minulým rokom dokázali osloviť raz toľko učiteliek a učiteľov ako offline. Tiež sa ukázala výborná flexibilita EDUpointov – promptne reagovali na aktuálne výzvy, ktoré riešili školy, a organizovali webináre napríklad o tom, ako využiť technológie na  dištančne učenie, ako zvládať výučbu na diaľku, či ako získať pozornosť žiakov.

Nová forma vzdelávania už nepočká

V roku 2020 sa naplno odhalili niektoré nevyhnutné zmeny a potreby vo vzdelávaní. V roku 2021 nás však čakajú nové výzvy po pandémii. Sme na ceste znovuotvárania škôl, v ktorých potrebujeme pre žiakov do budúcna nanovo vytvorené (reimagined) vzdelávanie, ktoré je kvalitné, prispôsobené pre všetkých a pri ktorom je zabezpečená psychická pohoda žiakov, ale aj učiteľov.[2]

V roku 2021 chceme v našom programe rozvíjať:

  • Využitie technológií na kolaboráciu, prepájanie, podporu tímovej spolupráce a prístup k vzdelávaciemu obsahu;
  • Efektívne formy offline či online vzdelávania (programy na zapájanie žiakov, projektové vyučovanie, konštruktivistický prístup);
  • Podporu emocionálnej a sociálnej inteligencie žiakov (psychická pohoda, duševné zdravie);
  • Adaptáciu na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
  • Podporu zručností a kompetencií pedagógov pri vyučovaní (offline či online);
  • Riešenia efektívnej prípravy nových pedagógov na pedagogických fakultách (napríklad prepájanie študentov s praxou);
  • Podporu vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia.

Otvárame novú výzvu na prihlasovanie do akceleračného programu (jeho cyklus nájdete na tomto linku).

Hľadáme občianske organizácie a start-upy, ktoré do vzdelávania prinášajú inovatívne prístupy, ako aj riešenia na zmiernenie dopadu pandémie, či riešenia zabezpečujúce prístup k vzdelávaniu pre všetkých žiakov. V tomto ročníku sa zameriavame na občianske organizácie a startupy, ktoré majú za sebou už otestovaný projekt (nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu).

Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringového programu EDUakcelerátor, získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia, aj grant na podporu šírenia projektu. Výzvu na prihlásenie nájdete na tomto linku.

 

[1] https://www.minedu.sk/komentar-022020-hlavne-zistenia-z-dotaznikoveho-prieskumu-v-zakladnych-a-strednych-skolach-o-priebehu-distancnej-vyucby-v-skolskom-roku-20192020/

[2] https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/Microsoft-EducationReimagined-Paper.pdf

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou