EN Zóna pre darcov

Výzva: Hľadáme partnerské organizácie a samosprávy pre EDUpointy

Nadácia Pontis hľadá externých spolupracovníkov na organizáciu EDUpointu z Trnavského, Košického, Trenčianskeho a Prešovského kraja.
07. sep 2020 -

Nadácia Pontis

Výzva: Hľadáme partnerské organizácie a samosprávy pre EDUpointy

Zámerom EDUpointu je vytvoriť aktívnym učiteľom a učiteľkám, riaditeľom a riaditeľkám škôl, ako aj širokej verejnosti prístup k inšpiratívnym prednáškam o vzdelávaní, príkladom dobrej praxe zo škôl a vytvárať im priestor pre formovanie podnetov na zlepšenia vo vzdelávaní.

Čo je EDUpoint

EDUpoint je priestor na stretávanie sa a miesto na šírenie a posilňovanie inovatívnych prístupov, ktoré majú pozitívny dopad na vzdelávanie žiakov a študentov. Jeho program má byť zdrojom pozitívnych príkladov vo vzdelávaní, skladať sa môže zo zaujímavých workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení praktických problémov a učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie.

Nadácia Pontis v rámci programu Generácia 3.0 sprostredkuje finančnú aj nefinančnú pomoc vybraným partnerským organizátorom so záujmom budovať a prepájať komunitu aktívnych učiteľov. Partnerské organizácie hľadá v Trnavskom, Košickom, Trenčianskom a Prešovskom kraji.

Prvý slovenský EDUpoint vo Zvolene vytvorili spolu Nadácia Pontis (program Generácia 3.0) a OZ Živica (program Komenského inštitút) v roku 2017. Od školského roku 2018/2019 fungujú EDUpointy aj v Bratislave v spolupráci s neziskovou organizáciou Indícia a v Košiciach v spolupráci so Súkromnou základnou školou Kechnec. Od školského roku 2019/2020 pribudli EDUpointy v Nitre – v spolupráci s Mestom Nitra, v Poprade je koordinátorom organizácia V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže a v Žiline OZ Komunitné vzdelávanie Kalimba.

Ciele EDUpointu

 • Predstaviť učiteľom a učiteľkám inovatívne metódy, ktoré môžu využívať počas vyučovania
 • Predstaviť účastníkom stretnutí vzdelávacie prístupy, ktoré budujú zručnosti potrebné pre život v 21. storočí
 • Predstaviť fungovanie škôl, ktoré podporujú zavádzanie moderných a funkčných trendov vo vzdelávaní
 • Vytvárať pre učiteľskú verejnosť bezpečné prostredie, v rámci ktorého sa vedia podeliť o skúsenosť pri zavádzaní inovatívnych prvkov do vzdelávania

Koho hľadáme

 • Mimovládne neziskové organizácie so samostatnými a schopnými lídrami, ktorí vedia zastrešiť fungovanie EDUpointu
 • Tímy šikovných a tvorivých ľudí, ktorí chcú prispieť k lepšiemu vzdelávaniu žiakov a študentov a budovať komunitu ľudí so záujmom o vzdelávanie
 • Zriaďovateľov škôl – mestá, VÚC a pod., pre ktorých je vzdelávanie prioritou, chcú poskytovať odbornú podporu školám a prinášať kvalitné vzdelávanie učiteľom a riaditeľom

Požiadavky na budúceho organizátora EDUpointu

 • Organizovať aktivity EDUpointu v súlade s modelom vytvoreným Nadáciou Pontis
 • Absolvovať úvodný tréning
 • Zabezpečiť relevantný a atraktívny program EDUpointu – účasť lektorov, autorov inovatívnych vzdelávacích prístupov či lídrov vo vzdelávaní. Organizátor EDUpointu by mal zabezpečiť minimálne jedno podujatie za každý mesiac počas školského roka
 • Zabezpečiť priestory a občerstvenie 
 • Zabezpečiť propagáciu podujatia v spolupráci s Nadáciou Pontis
 • Pripraviť účtovné podklady pre vyúčtovanie použitých nákladov
 • Spolupracovať s ostatnými organizátormi EDUpointov na Slovensku a s koordinátorom EDUpointov v Nadácii Pontis
 • Snažiť sa o dlhodobú udržateľnosť EDUpointu (finančnú aj obsahovú) – cieľom je, aby EDUpointy fungovali samostatne aj po skončení finančnej podpory od Nadácie Pontis. Organizátor EDUpointu by preto mal mať predstavu o tom, ako zabezpečí jeho chod aj po niekoľkých rokoch.

Podpora od Nadácie Pontis

 • Organizátor EDUpointu bude financovaný formou grantu. Maximálna výška grantu je 2 500 eur na obdobie od marca 2021 do júna 2021 s možnosťou predĺženia grantu aj na nasledujúci školský rok 2021/2022 (ďalších 6 000 eur)
 • Nadácia Pontis zabezpečí pre organizátora aj nefinančnú podporu. Partnerovi zabezpečí školenie pre prevádzkovanie EDUpointu.
 • Nadácia Pontis bude podporovať nový EDUpoint propagáciou na svojich sieťach
 • Nadácia Pontis sprostredkuje organizátorovi EDUpointu kontakty na autorov vzdelávacích prístupov ocenených v rámci ceny Generácia 3.0
 • Nadácia Pontis zabezpečí stretnutia organizátorov EDUpointov na celom Slovensku (osobné, alebo online)

Aké sú oprávnené náklady na prevádzkovanie EDUpointu

 • Mzda pre lektorov
 • Prenájom miestnosti
 • Cestovné pre lektorov
 • Mzda pre koordinátora programu EDUpointu (maximálne do výšky 1 500 eur)
 • Občerstvenie pre účastníkov
 • Materiál potrebný na uskutočnenie aktivít

Odporúčaný model

V spolupráci s Komenského inštitútom organizujeme od októbra 2017 EDUpoint vo Zvolene. Osvedčil sa model stretnutí prepájajúci učiteľov, riaditeľov a širokú verejnosť so záujmom o vzdelávanie dvakrát do mesiaca. Súčasťou programu sú workshopy s lektormi ako aj stretnutia učiteľov pri káve, v rámci ktorých môžu diskutovať o zavádzaní inovatívnych a efektívnych prvkov do vzdelávania.

Kritériá hodnotenia

 • Doterajšie aktivity organizátora pre učiteľov
 • Ciele projektu a aktivity popísané v žiadosti
 • Efektívne naplánovaný rozpočet
 • Udržateľnosť EDUpointu v nasledujúcich rokoch
 • Počet učiteľov, ktorých zasiahnu aktivity

Dôležité termíny

7. 9. 2020 – 19. 10. 2020 – podávanie žiadostí, priebežné konzultácie

19. 10. 2020 – uzávierka prijímania žiadostí

6. 10. 2020 – 2. 11. 2020 – kontrola žiadostí, stretnutia so žiadateľmi

3. 11. 2020 – 30. 11. 2020 – podpis zmluvy s vybranými organizátormi

December 2020 – úvodné školenie pre budúcich organizátorov EDUpointu

11. 1. 2021 – 28. 2. 2021 – prípravná fáza na organizovanie EDUpointu

1. 3. 2021 – 30. 6. 2021 – aktivity pre učiteľov

31.7. 2021 – podanie záverečnej správy a vyúčtovanie grantu

Ostatné informácie

Grant nie je nutné kofinancovať. Rovnako by nemal byť súčasťou iného projektu už podporeného subjektmi, voči ktorým má budúci organizátor EDUpointu svoje povinnosti. 

Prijímanie žiadostí

 • Žiadosti prijímame prostredníctvom formulára na www.darca.sk. Kliknutím vľavo na „Registrácia“ sa otvorí okno, v ktorom žiadateľ vyplní základné požadované informácie. Ako darcu zvolí Program (nadačný fond) Generácia 3.0 a ako program zvolí EDUpoint 2020. Registrovať sa pod novým prihlasovacím menom musí aj žiadateľ, ktorý sa už v minulosti cez www.darca.sk registroval.
 • na vami zadaný e-mail vám príde potvrdzujúci link, na ktorý kliknete a pokračujete prihlásením sa do systému www.darca.sk.
 • formulár žiadosti nájdete na záložke „Náš projekt“. V žiadosti je potrebné poskytnúť informácie o žiadateľovi (o organizácii či škole), pre ktorého je grant určený, ďalej informácie o účele, na ktorý budú finančné prostriedky z grantu použité, o požadovanej, prípadne celkovej výške potrebnej finančnej sumy, ciele a očakávané výsledky a pod. 
 • odoslaním projektu na www.darca.sk žiadateľ berie na vedomie, že Nadácia Pontis je oprávnená spracovávať jeho osobné údaje v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.

 Podmienky podpory

Organizátor EDUpointu bude financovaný formou grantu. Nadácia Pontis po schválení žiadosti uzavrie s partnerom Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • Spolupracovník dostane na svoj účet po podpise zmluvy 1. splátku grantu vo výške 90 % sumy grantu. Druhú splátku grantu vo výške 10 % získa až po správnom zdokladovaní použitia celého objemu finančných prostriedkov schváleného grantu a po zaslaní záverečnej správy cez www.darca.sk.
 • Spolupracovník po zrealizovaní projektu zašle záverečnú správu s opisom aktivít, a tiež vyúčtovanie najneskôr do termínu uvedeného v grantovej zmluve. Druhú splátku grantu získa žiadateľ až po doložení korektnej finančnej dokumentácie týkajúcej sa celej sumy grantu.
 • Svoje otázky smerujte ideálne cez priečinok Pošta vo Vašom konte v systéme www.darca.sk.

Pre prípadné ďalšie informácie kontaktujte programovú manažérku Dominiku Hroššovú, dominika.hrossova@nadaciapontis.sk, 0905 900 426

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou