EN Zóna pre darcov

Predlžujeme prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2020

Prihlášky prijímame do 24. februára 2020.
14. jan 2020 -

Nadácia Pontis

Predlžujeme prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2020

Hľadáme osvedčené projekty (nie práve vznikajúce alebo vo fáze nápadu) občianskych organizácií a škôl, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania. Päť projektov pripravených na šírenie do škôl postúpi do 3-mesačného mentoringového programu EDUakcelerátor, získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia, aj grant na podporu šírenia projektu.

Hľadáme organizácie a školy, ktoré:

 • minimálne dva roky realizujú v školách inovatívne vzdelávacie projekty, ktoré v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíjajú zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie,
 • majú záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace),
 • majú záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy,
 • majú cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy,
 • majú cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti.

Čo získate zapojením sa do programu:

 • Vybraných 10 až 15 organizácií/škôl pozveme na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získate expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania a biznisu, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov komplexnú analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie.
 • Päť vybraných organizácií/škôl na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

FORMULÁR NA PRIHLASOVANIE NÁJDETE NIŽŠIE

Účasťou v EDUakcelerátore získate:

 • skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie),
 • expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať (minimálne dve konzultácie),
 • tri celodenné školenia zamerané na fundraising, komunikáciu organizácie a financovanie sociálnych inovácií
 • odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie),
 • finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne do 15 000 eur,
 • napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov.

Aktivity EDUakcelerátora (stretnutia s mentorom, expertom, vzdelávacie školenia a stretnutia s výskumníkom na sledovanie dopadu) zaberú organizácii približne 80 hodín. Zúčastniť sa ich môžu rôzni členovia tímu, ktorí stoja za vzdelávacím prístupom.

Kto sú mentori a čo je ich úloha?

Mentor pomáha organizácii očami nezainteresovaného odborníka lepšie spoznať svoj projekt. Identifikuje potenciálne výzvy a pomáha navrhnúť riešenia na rozvoj.

Mentora vyberáme na mieru. V predchádzajúcich ročníkoch boli mentormi napríklad Martina Králová (spoluzakladateľka kaviarne Sväg To Go a konzultantka v KPMG a Teron Solutions), Jozef Šovčík (spoluzakladteľ IT spoločnosti Visicom), Ján Gregor (riaditeľ Koalice za snadné dárcovství), Nina Aleksieva (Certifikovaná Six Sigma líderka) či Lucia Pašková (CEO Curaden Slovakia, TREND top manažérka roka 2019).

„Mentorka do nášho fungovania vniesla poriadok, systém, štruktúru. Pomohla chaos upratať veľmi efektívne, už teraz vidíme prvé výsledky, a to ešte len začíname s implementáciou. Každému z nás to neuveriteľne pomohlo a zlepšilo prácu.“ (účastníčka EDUcampu a EDUakcelerátora v roku 2019)

KTO SA MÔŽE PRIHLASOVAŤ DO PROGRAMU

Aké kompetencie by mali projekty rozvíjať:

Do programu sa môžu prihlasovať projekty, ktoré rozvíjajú kompetencie žiakov v týchto oblastiach:

 • Osobnosť pripravená na zmeny (rozvíjanie zvedavosti a radosti z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť, schopnosť prispôsobiť sa zmenám, inovatívnosť, kreativita, originálnosť a experimentovanie),
 • Technologické a prírodovedné znalosti (prírodné vedy, matematika, informačná gramotnosť, technologické vedomosti a zručnosti, programovanie, technické predmety),
 • Kariérne a podnikateľské zručnosti (schopnosť spolupráce, líderstvo, samostatnosť, zodpovednosť, riešenie problémov, podnikavosť, finančná gramotnosť, jazyky komunikácia – schopnosť štruktúrovať myšlienky, schopnosť argumentovať, prezentovať, diskutovať),
 • Sociálne a občianske kompetencie (kritické myslenie, citlivý prístup k odlišnostiam, sociálna a emocionálna inteligencia, etické rozhodovanie, občianska angažovanosť, demokratické postoje, prekonanie xenofóbie a extrémizmu, pochopenie globálnych súvislostí, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu),
 • Inovácie v systéme vzdelávania (zlepšovanie vzdelávacieho prostredia, podporné programy moderného vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód vyučovania, schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo).

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, škola, školské zariadenie zaradené do sústavy škôl alebo vysoká škola. Program nie je určený pre podnikateľské subjekty.

Kritéria postupu do EDUakcelerátora

 • Zrealizovateľnosť – potenciál tímu pri šírení projektu na školy.
 • Potenciál pozitívneho dopadu – do akej miery prístup vychádza z overených skúseností? Rieši problém, ktorý je dôležitý, zanedbaný a riešiteľný? Ako výrazne vplýva intervencia na školy, žiakov?
 • Dosah (kvantitatívny rozmer) – potenciál šíriteľnosti na školy. Aký je odhadovaný počet zasiahnutých učiteľov? Aký je predpoklad, že škola/učitelia/žiaci dokážu absorbovať/aplikovať prístup. Aký je predpoklad záujmu škôl/učiteľov/žiakov o šírenie prístupu?

Časový plán a dôležité dátumy

14. január – 24. február 2020
Prihlasovanie projektov do programu

29. február 2020
Prvý výber projektov, ktoré postupujú do hodnotenia. Výber zostavuje realizátor programu, Nadácia Pontis

1. marec – 19. marec 2020      
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami

25. marec 2020
Výsledky hodnotenia – užší výber prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu

27. máj – 29. máj 2020
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora

15. jún 2020
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora

September – december 2020 (8. 9.  – 11.12.)
EDUakcelerátor

Apríl 2021
Záverečné podujatie Generácia 3.0

Podľa platného Štatútu programu Generácie 3.0 budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Máte otázky?
Vaše otázky radi zodpovieme na generacia30@nadaciapontis.sk, prípadne na 0917 965 277 (Tomáš Janeček, programový manažér Generácie 3.0).

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou