EN Zóna pre darcov

Poznáme organizácie, ktoré postúpili do EDUcampu

Pozrite sa, aké projekty sa dostali do užšieho výberu programu Generácia 3.0.
31. mar 2020 -

Nadácia Pontis

Poznáme organizácie, ktoré postúpili do EDUcampu

Do 4. ročníka programu Generácia 3.0 sa prihlásilo 23 projektov. Najviac prihlášok prišlo od občianskych organizácií (16), no prihlásili sa aj základné (5), stredné (1) a materské školy (1). Do užšieho výberu nakoniec postúpilo 14 škôl a organizácií.

„V tomto roku sme záujemcom zdôrazňovali, že Generácia 3.0 je v prvom rade rozvojový, a až potom grantový program. Sme nesmierne radi, že sa prihlásili organizácie a školy, ktoré majú v súlade s víziou nášho programu záujem na sebe pracovať, mať svoj projekt nastavený ešte efektívnejšie a chcú sa šíriť do ďalších škôl,“ uviedol Norbert Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Organizácie, ktoré sa dostali do užšieho výberu, sa zúčastnia EDUcampu – 3-dňového podujatia, na ktorom ich Nadácia Pontis prepojí s odborníkmi z biznisu a vzdelávania, aby nachádzali riešenia pre šírenie projektov na slovenské školy. Zároveň sa na EDUcampe rozhodne, ktorých 5 účastníkov postúpi do EDUakcelerátora – intenzívneho 3-mesačného vzdelávacieho programu. V rámci neho získajú osobného mentora, sadu vzdelávacích školení na mieru a finančnú podporu na šírenie sa do čo najviac škôl.

Finalisti programu Generácia 3.0 za rok 2020

Kategória: Sociálne a občianske kompetencie

Názov projektu: Encourage | Empower | Engage
Predkladateľ: Súkromná materská škola, Vavilovova 18

Medzinárodná základná a materská škola uplatňuje unikátny program na rozvoj charakteru. Skladá sa z dvoch častí. Prvú tvorí školiaci materiál pre pedagógov, rodičov a všetky inštitúcie zamerané na vzdelávanie detí. Vzdelávací rámec je postavený na neustálej túžbe človeka učiť sa a usilovať sa o vlastný pokrok. Druhú časť tvorí komplexný program pre deti vo veku 3 až 11 rokov zameraný na vzdelávanie a praktizovanie hodnôt a cností (ako láskavosť, štedrosť, jednota, služba pre ostatných, čistotnosť,...). Cez skúmanie a praktizovanie cností tak program rozvíja aktívnych občanov 21. storočia. Zároveň sa zameriava na láskavý a inovatívny prístup k vzdelávaniu.

Názov projektu: Nezlomní mladí
Predkladateľ: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Jedným z dlhodobých cieľov organizácie V.I.A.C. je prinášať do vzdelávania inovácie, ktoré posilňujú mentálne zdravie mladých ľudí a budujú ich mentálnu odolnosť. Projekt spočíva v zážitkových hrách založených na hraní rolí, ktoré sú vhodné pre 7. – 9. ročník ZŠ a SŠ. Všetky situácie a rozhodnutia, ktoré sa v rámci hry odohrajú, sú reflektované, hráč tak má možnosť okamžite vidieť ich dôsledky. V súčasnosti je vytvorených 14 hier na rôzne témy, ako sú extrémizmus, rozhodovanie a preberanie zodpovednosti, drogová závislosť a pod. Snahou je presadiť ich do formálneho vzdelávania ako inovatívnu metódu, ktorá má potenciál formovať u mladých ľudí postoje ľudskej zrelosti a mentálnej odolnosti a prispievať tak k ich väčšej mentálnej stabilite.

Názov projektu: Zmudri
Predkladateľ: Zmudri

Zmudri je nezisková online platforma určená pre mladých ľudí aj učiteľov. Združenie v spolupráci s odbornými garantmi tvorí video kurzy na rôzne všeobecné a občianske témy. Chce priniesť zlepšenie informovanosti študentov v praktických, ale aj občianskych oblastiach života. Venuje sa napríklad rozhodovaniu, ekonómii, sebapoznaniu, kritickému mysleniu a iným. Smeruje k zvýšeniu motivácie študentov zaujímať sa o veci okolo seba a zmene predstavy o tom, ako môže vzdelávanie v rôznych témach vyzerať – že môže byť interaktívne, zábavné a zaujímavé. Zároveň chce Zmudri pomáhať učiteľom základných aj stredných škôl tým, že témy, ktoré sú veľmi potrebné pre bežný život, spracuje do formy, ktorá je mladým ľuďom blízka a zaujme ich.

Kategória: Osobnosť pripravená na zmeny

Názov projektu: Vzdelávacie centrum C. Rogersa
Predkladateľ: Centrum inkluzívneho vzdelávania

Ústrednou témou Vzdelávacieho centra C. Rogersa je inkluzívne vzdelávanie. Jeho ambíciou je ponúkať praktické zážitkové vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov nielen v ZŠ. Je taktiež určené pre metodickú podporu zriaďovateľov, ale aj budúcich expertov. Zámerom je ukázať v bežnej štátnej škole, ako je možné ju urobiť inkluzívnou a humanistickou. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť prototyp takejto školy. Mala by rozvíjať potenciál a vzťahy každého človeka v školskom prostredí. Neskôr by sa mala transformovať na otvorené vzdelávacie stredisko expertov, analytikov, výskumníkov a terapeutov na vzdelávanie, podporu a terénnu prácu v ostatných ZŠ.

Kategória: Inovácie v systéme vzdelávania

Názov projektu: Jeden svet na školách – dokumentárne filmy ako nástroj vzdelávania o ľudských právach na Slovensku
Predkladateľ: Človek v ohrození, n.o.

Projekt sprostredkováva študentom a ich učiteľom a učiteľkám funkčnú a účinnú alternatívu ku formálnemu vzdelávaniu – projekcie dokumentárnych filmov o ľudských právach. Súčasťou sú tiež následné diskusie s odborníkmi a práca so vzdelávacími príručkami. Filmy sú spolu s príručkami distribuované učiteľom a učiteľkám v regiónoch Slovenska.

Názov projektu: Vytvorme si vlastný svet
Predkladateľ: OZ EDUSTEPS

Projekt spočíva vo vyučovaní cudzieho jazyka interaktívnou hrou Trip Around The World. Funguje na princípe počítačovej hry, s tým rozdielom, že deti hru prežívajú reálne, nie virtuálne. Hra je prepojená s metódou CLIL a rozširuje vedomosti z geografie a dejepisu. Obsah sa však dá transformovať do akéhokoľvek predmetu. Učiteľom poskytuje metodický materiál na výučbu cudzieho jazyka a súvisiacich medzipredmetových vzťahov. Cieľom je odstrániť učebnice z vyučovacieho procesu cudzieho jazyka, využívať prirodzenú zvedavosť detí, aktivizovať ich schopnosť kritického myslenia a dokázať komunikovať v cudzom jazyku v reálnom živote.

Názov projektu: Totalitné režimy v 20. st. na Slovensku – kľúč k modernému občianskemu vzdelávaniu
Predkladateľ: LIVING MEMORY

Projekt Living Memory vzdeláva o totalitných režimoch tak, aby u študentov podnecoval kritické myslenie. Na prednáškach s diskusiou populárnou formou a atraktívnymi autentickými dokumentmi oboznamuje študentov s aktuálnymi témami. Konfrontuje ich s riešeniami, ktoré ponúkajú extrémisti a ktoré ohrozujú demokraciu. Podstatnou časťou metodiky je, aby študenti formulovali svoje skutočné názory a pomenovávali zdroje, o ktoré svoje stanoviská opierajú. V diskusii organizátori podnecujú budovanie rešpektu voči iným názorom a kritické myslenie pri posudzovaní zdrojov. Projekt pracuje s unikátnym modelom zmeny a spolupráce zdola.

Názov projektu: Vzdelávacie workshopy pre pedagógov: Ako vzdelávať žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami inkluzívne a zmysluplne
Predkladateľ: Mirabilis

Mirabilis organizuje zážitkové vzdelávacie workshopy pre pedagógov bežných základných škôl. Ich cieľom je vzdelávať učiteľov a učiteľky a pripravovať ich na prácu so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Projekt je inovatívny vďaka prínosu nových prístupov k symptomatológií porúch u detí. To znamená, že príjemnou, ľudskou a efektívnou formou prináša bežným pedagógom pohľad na svet detí v integrácii.

Kategória: Technologické a prírodovedné znalosti

Názov projektu: FIRST LEGO League
Predkladateľ: FLL Slovensko o.z.

Súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná od roku 2008. Jej cieľom je rozvíjať deti a mládež v oblasti techniky a robotiky. Deti, ktoré sa súťaže zúčastnia, získajú svoje prvé reálne IT skúsenosti, buduje sa u nich tímový duch a kreativita pri riešení komplexných úloh. Program FIRST LEGO League je inovatívny v zmysle nového konceptu výučby STEAM. Do súťaže sa zapájajú 2- až 10-členné tímy s členmi vo veku od 9 do 16 rokov, ktoré vedie dospelý tréner. Súťaž zahŕňa školenie trénerov, ako aj rozhodcov, 7 regionálnych kôl, celoslovenské finále a celosvetové finále.

Názov projektu: Greenpower Slovensko
Predkladateľ: Greenpower To Schools

Snahou projektu Greenpower je zvýšiť záujem mladých ľudí na základných školách o techniku a technológie, s ohľadom na životné prostredie, a podporiť rozvoj mäkkých zručností. Žiaci riešia konkrétne technologické zadanie – majú navrhnúť a postaviť jednosedadlový elektrický automobil z vopred dodaným balíčkom komponentov. S autom následne súťažia a majú možnosť zúčastniť sa aj celosvetového finále. Projekt je univerzálny a dokáže viesť študentov k rôznym smerom techniky podľa ich prejaveného záujmu (strojárstvo, elektrotechnika, programovanie, mechatronika, dizajn a umenie, manažment atď.).

Názov projektu: OpenLab
Predkladateľ: OpenLab, o. z.

OpenLab je vzdelávací program pre stredné školy vytvorený expertmi z top slovenských firiem. Pod vedením odborníka z praxe – LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami, ktoré spolupracujú s OpenLab-om. Partnerský prístup dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou. LabMaster je mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov. Získavajú tak mäkké a digitálne zručnosti pri používaní technológií 21. storočia.

Kategória: Kariérne a podnikateľské zručnosti

Názov projektu: I AMbitious Leadership Academy
Predkladateľ: I AMbitious

I AMbitious je program zameraný na neformálne vzdelávanie študentov stredných škôl. Jeho zámerom je prepojiť proaktívnych mladých ľudí s profesionálmi, ktorí im poskytujú osobné i profesné skúsenosti a vedomosti. Pozostáva z 8 základných častí, ktorými sú mentoringový program, workshopy, diskusie a debaty, projekt v praxi s krajským mestom, projekt v praxi vo firme a vlastný projekt. Program pomáha študentom zlepšovať ich zručnosti, a zároveň vytvára komunitu mladých občiansky aktívnych ľudí, ktorých prepája s občianskym, súkromným a verejným sektorom.

Názov projektu: MyMachine Slovakia
Predkladateľ: Karpatská nadácia

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mladých ľudí. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Počas jedného školského roka spolupracujú na spoločnom projekte – vlastnom vynáleze. MyMachine v sebe spája princípy designthinkingu, projektového a medzigeneračného vyučovania. Žiaci a študenti sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. Program kladie dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M.

Názov projektu: Rozmanité školy
Predkladateľ: Nadácia Milana Šimečku

Vďaka projektu majú učitelia a učiteľky 1. a 2. stupňa ZŠ možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania. Poskytuje im tútorský servis, ktorý im pomáha plánovať vyučovacie hodiny tak, aby boli kultúrne citlivejšie a smerovali na témy rozmanitosti. Cieľom je zameriavať sa na individuálnu kultúrnu skúsenosť každého žiaka. Namiesto kultúrnych rozdielov a čisto etnického prístupu prístup reflektuje skôr identitu, vedomú prácu so stereotypmi či oceňovanie rozmanitosti v škole a blízkom okolí. Vďaka tomu môže učiteľ viac spoznať žiakov a žiačky v triede v ich osobnej jedinečnosti.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou