EN Zóna pre darcov

Poznáme organizácie, ktoré postúpili do EDUakcelerátora 2020

5 organizácií získa osobného mentora, prístup k vzdelávacím aktivitám na mieru a finančnú podporu.
25. jún 2020 -

Nadácia Pontis

Poznáme organizácie, ktoré postúpili do EDUakcelerátora 2020

Počas 6 dní online EDUcampu sme hĺbkovo spoznávali 14 vzdelávacích projektov, ktoré už dnes prispievajú k zmene vzdelávania na Slovensku. Spoločne so zapojenými mentormi sme vybrali 5 projektov, ktoré postupujú do EDUakcelerátora – intenzívneho 3-mesačného mentoringového programu.

Jeho model je inšpirovaný startupovým svetom. Každý z 5 vybraných projektov získa svojho osobného mentora, ktorý mu pomôže nastaviť svoj inovatívny vzdelávací prístup čo najefektívnejšie, aby sa mohol šíriť do ďalších škôl.

Okrem toho budú pre účastníkov pripravené školenia a workshopy na mieru. Môžu tiež získať finančnú podporu na rozvoj projektu až do výšky 15 tisíc eur, podľa individuálnych potrieb.

„Pri výbere postupujúcich sme zvažovali dopad programu na učiteľa či žiaka, naliehavosť riešenej témy, skúsenosti organizácie, realizačný tím, potenciál organizácie šíriť program ďalej, schopnosť zabezpečiť udržateľnosť programu a aj to, ako vieme organizácii v akcelerátore pomôcť,“ vymenúvava hodnotiace kritéria Noro Maur, senior programový manažér Generácie 3.0.

Účastníci EDUakcelerátora 2020:

Názov projektu: Rozmanité školy
Predkladateľ: Nadácia Milana Šimečku

Vďaka projektu majú učitelia a učiteľky 1. a 2. stupňa ZŠ možnosť získať pedagogické zručnosti, metódy a materiály v oblasti interkultúrneho vzdelávania. Poskytuje im tútorský servis, ktorý im pomáha plánovať vyučovacie hodiny tak, aby boli kultúrne citlivejšie a smerovali na témy rozmanitosti. Cieľom je zameriavať sa na individuálnu kultúrnu skúsenosť každého žiaka. Namiesto kultúrnych rozdielov a čisto etnického prístupu prístup reflektuje skôr identitu, vedomú prácu so stereotypmi či oceňovanie rozmanitosti v škole a blízkom okolí. Vďaka tomu môže učiteľ viac spoznať žiakov a žiačky v triede v ich osobnej jedinečnosti.

Mentori vyzdvihli napríklad vypracované metodiky a to, že program má potenciál šíriteľnosti. Upozornili tiež, že organizácia má skúsenosti so sledovaním dopadu, pričom si vytýčila cieľ merať klímu školy, čo je cesta, ako dosiahnuť zmenu.

Názov projektu: OpenLab
Predkladateľ: OpenLab, o. z.

OpenLab je vzdelávací program pre stredné školy vytvorený expertmi z top slovenských firiem. Pod vedením odborníka z praxe – LabMastra, študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch s firmami, ktoré spolupracujú s OpenLab-om. Partnerský prístup dáva študentom slobodu, ktorú vyvažujú zodpovednosťou. LabMaster je mentor s expertízou, ktorý nastavuje rámce a sprevádza študentov pri dosahovaní míľnikov. Získavajú tak mäkké a digitálne zručnosti pri používaní technológií 21. storočia.

Mentori vyzdvihli medzi iným aj to, že obsah programu je vytvorený odborníkmi z firiem na princípoch open source. Ocenili tiež prítomnosť odborníka z praxe priamo na vyučovaní a to, že študenti v rámci vyučovania pracujú v tímoch na reálnych projektoch. Obsah programu má veľký potenciál na šírenie, napríklad aj ako online vzdelávanie pre ďalšie, nielen technické, stredné školy.

Názov projektu: I AMbitious Leadership Academy
Predkladateľ: I AMbitious

I AMbitious je program zameraný na neformálne vzdelávanie študentov stredných škôl. Jeho zámerom je prepojiť proaktívnych mladých ľudí s profesionálmi, ktorí im poskytujú osobné i profesné skúsenosti a vedomosti. Pozostáva z 8 základných častí, ktorými sú mentoringový program, workshopy, diskusie a debaty, projekt v praxi s krajským mestom, projekt v praxi vo firme a vlastný projekt. Program pomáha študentom zlepšovať ich zručnosti, a zároveň vytvára komunitu mladých občiansky aktívnych ľudí, ktorých prepája s občianskym, súkromným a verejným sektorom.

Mentori vyzdvihli napríklad nasadenie tímu a doterajšie výborné výsledky. Ocenili, že program sa snaží minimalizovať regionálne rozdiely prostredníctvom vzdelávania a prepájania. Vyzdvihli aj veľký potenciál šíriteľnosti.

Názov projektu: MyMachine Slovakia
Predkladateľ: Karpatská nadácia

MyMachine je vzdelávací program rozvíjajúci tvorivé myslenie detí a mladých ľudí. Jeho jedinečnosť spočíva v spolupráci troch úrovní vzdelávacieho systému – základných, stredných odborných a vysokých škôl. Počas jedného školského roka spolupracujú na spoločnom projekte – vlastnom vynáleze. MyMachine v sebe spája princípy designthinkingu, projektového a medzigeneračného vyučovania. Žiaci a študenti sa učia pracovať v tímoch, komunikovať, prezentovať, vnímať a rešpektovať vzájomne svoje talenty, kriticky myslieť a tvorivo pristupovať k riešeniu problémov. Program kladie dôraz na technické smery vzdelávania – vedu, technológiu, inžinierstvo, umenie a matematiku – STE(A)M.

Mentori okrem iného ocenili jasnú víziu z hľadiska počtu zapojených škôl a žiakov. Vyzdvihli medzinárodné zázemie, ktoré môže pomôcť pri udržateľnosti programu. Upozornili tiež na prepájanie rôznych stupňov vzdelávania.

Názov projektu: FIRST LEGO League
Predkladateľ: FLL Slovensko o.z.

Súťaž FIRST LEGO League je na Slovensku organizovaná od roku 2008. Jej cieľom je rozvíjať deti a mládež v oblasti techniky a robotiky. Deti, ktoré sa súťaže zúčastnia, získajú svoje prvé reálne IT skúsenosti, buduje sa u nich tímový duch a kreativita pri riešení komplexných úloh. Program FIRST LEGO League je inovatívny v zmysle nového konceptu výučby STEAM. Do súťaže sa zapájajú 2- až 10-členné tímy s členmi vo veku od 9 do 16 rokov, ktoré vedie dospelý tréner. Súťaž zahŕňa školenie trénerov, ako aj rozhodcov, 7 regionálnych kôl, celoslovenské finále a celosvetové finále.

Mentori vyzdvihli napríklad potenciál šíriteľnosti tohto programu. Upozornili na jednoduchú aplikovateľnosť medzinárodnej metodiky. Ocenili tiež prepojenie práce s technológiami s rozvíjaním softskills. 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou