EN Zóna pre darcov

Inovácie vo vzdelávaní budeme šíriť v ďalších mestách na Slovensku

Do siete EDUpointov pribudnú na jeseň ďalšie tri.
28. júl 2022 -

Nadácia Pontis

Inovácie vo vzdelávaní budeme šíriť v ďalších mestách na Slovensku

EDUpointy vznikali od roku 2017 vďaka spolupráci Nadácie Pontis a lokálnych organizácií či samospráv.

Aktívni pedagógovia, riaditelia škôl sa v nich oboznamujú s inovatívnymi metódami, ktoré môžu využívať počas vyučovania, a budovať nimi u žiakov a žiačok zručnosti potrebné pre život v 21. storočí. „EDUpointy tiež prispievajú k sieťovaniu aktérov vo vzdelávaní na regionálnej úrovni – zriaďovateľov škôl, učiteľov, vysokoškolských pedagógov a budúcich učiteľov, či miestnych podnikateľov,“ hovorí Norbert Maur, senior programový manažér Nadácie Pontis a dodáva: „Za päť rokov fungovania sa v nich konalo 152 workshopov, diskusií či ukážkových hodín, čo predstavovalo viac než 9-tisícovú účasť.“

Rozšírenie o južné regióny

Do siete EDUpointov patrilo deväť miest v rámci celého Slovenska: Bratislava, Trnava, Nitra, Zvolen, Žilina, Poprad, Snina, Prešov a Košice (pozn. od roku 2021 má EDUpoint Košice prerušenú činnosť). Chýbalo však pokrytie južných regiónov, vnímali sme potrebu prinášať inovácie z Generácie 3.0 aj do nich.

Do výzvy, prostredníctvom ktorej sme hľadali nových partnerov na koordináciu EDUpointov, sa prihlásili viacerí. Kritériami výberu boli napr.: etablovanosť v učiteľskej komunite, chuť spolupracovať s rôznymi aktérmi vo vzdelávaní, vízia udržateľnosti aktivít či dlhodobej spolupráce s Nadáciou Pontis.

Pohovormi prešli štyria záujemci. Nové EDUpointy tak budú koordinovať COMENIUS Pedagógiai Intézet (EDUpoint Komárno), OZ Naše školstvo (EDUpoint Lučenec) a Mesto Rožňava – Stredisko služieb škole (EDUpoint Rožňava).
Zmení sa tiež koordinátor EDUpointu v Prešove, od septembra ním bude OZ EDUSTEPS.

Nové formáty rozvoja učiteľov aj príležitosť prepájať ľudí z rôznych organizácii a sektorov

Pod Mesto Rožňava patrí Stredisko služieb škole (ďalej „SSŠ Rožňava“), ktoré pripravilo strategický dokument – Koncepcia rozvoja školstva v regióne. Podľa Mareka Kmeťa zo SSŠ Rožňava tak vznikol priestor pre zdieľanie know-how, ale otvorili sa aj dvere inováciám vo vzdelávaní, a začala sa spolupráca s aktérmi v oblasti školstva z celého Slovenska. 

„Nakoľko však chceme byť v kontakte s dôležitými aktérmi školstva aj naďalej, plánujeme prinášať nové formáty rozvoja učiteľov a vedenia škôl, dostávať školiace aktivity na organizačne vyššiu úroveň, podpora partnera, akým je Nadácia Pontis, je ďalší krok ku profesionalite nášho regiónu a pomoci ďalším generáciám,“ hovorí Kmeť, ktorý bude koordinovať EDUpoint Rožňava a dodáva: „Spoločne máme šancu rásť, vystupovať zo zóny komfortu a vytvárať učiacu sa komunitu.“


Aktivity pre učiteľov organizované SSŠ Rožňava. Zdroj foto: SSŠ Rožňava

EDUpoint Prešov, ktorý vznikol v roku 2021, bude mať nového koordinátora, neziskovú organizáciu EDUSTEPS. Jej spoluzakladateľka Katarína Hvizdová oceňuje na EDUpointoch myšlienku prezenčných stretnutí pre pedagógov zameraných na aktuálne témy, ktoré vychádzajú z potrieb učiteľskej komunity. Taktiež je to podľa nej skvelá príležitosť prepájať ľudí z rôznych organizácii a sektorov, ktorí môžu pedagógom odovzdávať svoje praktické skúsenosti.

„Veríme, že sa nám prostredníctvom EDUpointu podarí vybudovať komunitu učiteľov, s ktorými budeme vedieť dlhodobo pracovať, a prinášať tak priamo do škôl najnovšie informácie z rôznych oblastí,“ uvádza Hvizdová. „Zároveň sa tešíme na spoluprácu s ďalšími organizáciami, ktoré sa dlhodobo venujú školstvu, a od ktorých načerpáme nové inšpirácie,“  dopĺňa spoluzakladateľka OZ EDUSTEPS.


Zakladatelia organizácie EDUSTEPS Martin Kuľha a Katarína Hvizdová. Zdroj foto: OZ EDUSTEPS

Podpora pri realizácii aktivít

Partneri EDUpointu získajú finančnú podporu v maximálne výške 2 500 eur na obdobie od septembra 2022 do januára 2023, s možnosťou predĺženia grantu aj na nasledujúci školský polrok.

Nadácia Pontis zabezpečí organizáciám či samosprávam aj nefinančnú pomoc, a to formou školení, koordináciou aktivít či ich propagáciou prostredníctvom svojich sociálnych sietí.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou