EN Zóna pre darcov

EDUpoint

EDUpoint je miesto šírenia inovatívnych prístupov vo vzdelávaní. Jeho program sa skladá z workshopov, diskusií, ukážkových hodín, riešení problémov z praxe, ale aj praktického učenia sa inovatívnych metód, ktoré rozvíjajú zručnosti potrebné pre 21. storočie. Na podujatiach sa stretávajú učitelia, riaditelia škôl, študenti pedagogiky, rodičia, ale aj široká verejnosť, ktorá sa zaujíma o lepšie učenie. Navzájom zdieľajú príklady najlepšej praxe, diskutujú na aktuálne témy, vymieňajú si skúsenosti a zbierajú podnety na zlepšenia vo vzdelávaní.

Kde?

Nadácia Pontis pri koordinácii EDUpointov spolupracuje s lokálnymi partnermi: Komenského inštitút - EDUpoint Zvolen, EDUpoint Snina,
Indícia - EDUpoint Bratislava,
V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže - EDUpoint Poprad,
EDUSTEPS - EDUpoint Prešov,
Komunitné vzdelávanie Kalimba - EDUpoint Žilina,
Mesto Nitra - EDUpoint Nitra,
Lifestrarter - EDUpoint Trnava.

V roku 2022 pribudli nové tri EDUpointy v južných regiónoch, a to vďaka:
Pedagogický inštitút COMENIUS - EDUpoint Komárno,
OZ Naše školstvo - EDUpoint Lučenec,
Mesto Rožňava - Stredisko služieb škole - EDUpoint Rožňava.

EDUpoint Košice, ktorý koordinovala učiteľka Ibolya Straussová, má aktuálne pozastavenú aktívnu činnosť.

Najbližšie podujatia

Pozrite si, aké podujatia pre vás pripravujeme. Zvoľte si miesto,
v ktorom vás EDUpoint zaujíma.

Predchádzajúce podujatia

Pozrite si, čo už máme za sebou.
Komárno
online
26.05.2023, 14:00-15:30
ŠKOLA BUDÚCNOSTI (webinár)
Lektor: Eva Polláková a Peter Bero

Dobrá škola budúcnosti by mala byť založená na princípe rozvoja individuálnych potrieb a schopností študentov. Študenti by mali mať prístup k podpore, ktorá sa bude zameriavať na ich osobné ciele a záujmy a škola by mala ponúkať inovatívne a flexibilné učebné prostredia, ktoré budú prispôsobené študentom a ich učebným štýlom. Na otázku: „Ako to dosiahnuť v praxi?“ hľadáme odpoveď s lektormi, ktorí sa podelia o vlastné skúsenosti formou webinára.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
16.05.2023, 9:00 - 14:00
AKO HODNOTIŤ ŽIAKOV VNÍMAVO A UŽITOČNE
Lektor: Anna Jančová

Čo bude obsahom workshopu?
- vysvetlíme si rozdiel medzi známkovaním a hodnotením
- objasníme si pojmy "formatívne hodnotenie" a "responzívne učenie"
- prakticky si vyskúšame viacero nástrojov na formatívne hodnotenie
- vysvetlíme si, ako naučiť hodnotiť žiakov
- ukážeme si alternatívne spôsoby testovania
- ako bonus zaradíme niekoľko interaktívnych aktivít, ktoré môžete použiť bez prípravy

Workshop je určený učiteľom základných a stredných škôl

Zobraziť viac
Trnava
online
09.05.2023, 17:00
Ako na komunikáciu s rodičmi?
Lektor: Doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

Milí učitelia, srdečne Vás pozývame na online webinár plný skúsenosti z praxe, odporúčaní a odpovedí na Vaše konkrétne otázky a problémy, ktorým čelíte pri komunikácii s rodičmi.

Ako vytvárať a udržiavať partnerské a spolupracujúce vzťahy s rodičmi? Ako komunikovať s nespolupracujúcimi rodičmi? Ako hovoriť s rodičmi v náročných situáciách?

Cieľom webinára je priniesť Vám odporúčania na riešenie konkrétnych problémových situácii, s ktorými sa počas praxe stretávate, a tiež poskytnutie odpovedí na otázky, ktoré máte. Lektorka je odborníčka priamo z praxe a počas podujatia bude odpovedať na podnety a otázky, ktoré napíšete do formulára priamo pri registrácii.

Účasť na webinári je bezplatná, je však potrebné sa registrovať. Po skončení podujatia Vám bude zaslaný dotazník spätnej väzby, po ktorého vyplnení získate certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Veríme, že toto stretnutie bude pre Vás obohacujúce a prínosné!

LEKTORKA:
Doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
Psychologička pôsobiaca na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity, Venuje sa témam zmyslu života, šikany u detí, ale aj životnej spokojnosti učiteľov. Verí, že komunikácia je cesta ku zdravým vzťahom, a že ich utváranie je dôležité podporovať aj prostredníctvom zdieľania emócií.

Zobraziť viac
Komárno
Základná škola s VJM, ul. Mieru, Komárno
01.05.2023, 08:30-15:30
DIFER - pedagogická diagnostika v praxi 2 (metodický deň)
Lektor: Mgr. Malvína Bereznaiová

Metodický deň je zameraný na predstavenie konkrétneho prostriedku pedagogickej diagnostiky „DIFER“ a možností jeho využitia v podmienkach MŠ a 1. stupňa ZŠ s VJM.

Lektorka: Mgr. Malvína Bereznaiová (špeciálny pedagóg, CPaP Dunajská Streda)

Zobraziť viac
Zvolen
online
26.04.2023, 17:00
Kreatívne formy hodnotenia - NUTNÁ REGISTRÁCIA
Lektor: Zuzana Diová

Aby sme zistili ako žiaci zvládli nejakú tému, tematický celok alebo ako pochopili nové učivo musíme ich nejakým spôsobom hodnotiť a dať spätnú väzbu na ich výkon. 😎 Dá sa to len známkou? Percentami? Bodmi? 🤔

👉 Na webinári si ukážeme kreatívne formy hodnotenia, ktoré spadajú do formatívneho hodnotenia. Dozviete sa, prečo je toto hodnotenie efektívnejšie a prečo žiaci dosiahnu lepšie výsledky, keď sú hodnotení inak ako len známkou. Počas webinára si budete môcť niektoré nástroje aj reálne vyskúšať. Webinár je určený učiteľom a učiteľkám ZŠ a SŠ

Počet miest je limitovaný. O účasti vás budeme informovať emailom. Link na stretnutie dostanú vybraní záujemcovia pár dní vopred.

Lektor:
👩‍🏫 Zuzana Diová
Zuzka je účastníčkou Ročného vzdelávacieho programu Komenského inštitútu a absolventka IRPU. Svoje skúsenosti a vedomosti odovzdáva ďalej cez webináre OZ EDUSTEPS, grantový program Nadácie ZSE Učíme sa spolu online a školenia priamo v ich škole.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
19.04.2023, 9:00 - 14:00
HRAVÉ A PÚTAVÉ (PO)ČÍTANIE NA PRVOM STUPNI
Lektor: Stanka Opátová

Komenského inštitút s podporou Nadácie Pontis Vám prinášajú ďalší zo série živých workshopov EDUpoint Zvolen. Interaktívnou formou ho povedie skúsená učiteľka a lektorka Stanislava Opátová. Zoznámi Vás s vyučovacími metódami, ktoré Vám pomôžu zatraktívniť malým školákom čítanie a počítanie, aby bolo pre nich učenie sa radostné a objavné.

Určené pre:

👉 učiteľov prvého stupňa ZŠ, vychovávateľov v ŠKD, učiteľov matematiky, slovenského jazyka a všetkých tých, ktorí sa chcú obohatiť o nové poznatky

✅ ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ.
☝ NUTNÁ REGISTRÁCIA vyplnením tohto formulára:
https://forms.gle/i2tH8V8U7GBxXUcS7

KRAJINA ČITATEĽOV

- prečo je dôležité čítanie pre rozvoj a vzdelávanie detí

- ako vybrať tie správne knihy pre deti

- ako získať vhodné knihy pre svoju triedu, školu

- priateľská diskusia a obohacujúce stretnutie s kolegami

HRAVÁ MATEMATIKA

- využitie ľahko dostupných pomôcok pri matematike

- ako ľahko precvičiť základné matematické operácie

👩‍🏫 STANISLAVA OPÁTOVÁ, učiteľka a lektorka

Stanka učí na 1. stupni ZŠ s MŠ v Nižnej už vyše 30 rokov. Jej najväčším koníčkom je vzdelávanie a sama sa neustále zlepšuje, inovuje a zapaľuje pre nové veci seba aj iných.

Venuje sa propagácii pravidelného čítania rodičov a učiteľov deťom a jeho pozitívnemu dopadu na ďalšie vzdelávanie a rozvoj kritického myslenia.

Používa nové originálne vyučovacie metódy, buduje u detí pozitívny vzťah k matematike. Prebúdza v nich zvedavosť, chuť učiť sa, objavovať, spolupracovať, argumentovať a nachádzať matematické zákonitosti prostredníctvom Hejného metódy.

Je absolventkou Komenského inštitútu aj IRPU (Individuálny rozvojový plán učiteľa), pravidelne organizuje letné školy. V roku 2019 bola finalistkou ocenenia Učiteľ Slovenska. Momentálne je nominovaná v ankete Slovenka roka.

Zobraziť viac
Prešov
online
19.04.2023, 18:00 - 19:30
SMARTBOOKS - INTELIGENTNÁ VZDELÁVACÍ SYSTÉM
Lektor: Mgr. Peter Belan

Zaujímajú vás inovácie vo vzdelávaní? Na podujatí si predstavíme inteligentný vzdelávací systém, ktorý pomáha efektívnym spôsobom výučby získavať vedomosti a rozvíjať schopnosti žiakov za kratší čas a bez nevyhnutnej pomoci dospelého. Žiak sa ľahko naučí tému a vedomosti si sám aj overí. Smartbooks obsahuje učivo 0-9. ročníka ZŠ spracované podľa učebných osnov MŠVVaŠ SR. Podporuje samostatné učenie sa a navyše digitálne prostredie prináša dynamizáciu a gamifikáciu úloh.

Zobraziť viac
Komárno
Školiace stredisko Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku v Komárne, Kúpeľná 6, Komárno
18.04.2023, 13:30-17:00
ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI VÝTVARNÝM PROJEKTOM (odborná prednáška a kreatívna dielňa)
Lektor: PaedDr. Erika Tóth

Podujatie je určené pre vychovávateľov, odborných asistentov, pedagógov ZŠ a ZUŠ

V rámci aktivity formou odbornej prednášky preštudujeme základy metód rozvíjania čitateľskej gramotnosti a kreativity umeleckou výchovou a ich uplatnenie v rôznych predmetoch. Po prednáške nasleduje spoločná výtvarná tvorba kooperatívnou technikou.

Lektorka: PaedDr. Erika Tóth (vedúca rozvojového programu „Nyitnikék - Sýkorka“, pedagóg Základnej školy reformovanej cirkvi v Dolnom Štáli, spolupracovníčka Minority Kids)

 • maximálny počet účastníkov na podujatí je 20 osôb (max. 2 osoby/škola)
 • účasť je zdarma, povinná registrácia účastníkov do 16. apríla

 

Zobraziť viac
Trnava
online
18.04.2023, 17:00
Ide to aj po dobrom. Ako na agresivitu a konflikty v triede?
Lektor: Mgr. Lenka Danová a Mgr. Zuzana Žažová

Milí učitelia, srdečne Vás pozývame na online webinár plný skúsenosti z praxe, odporúčaní a odpovedí na Vaše konkrétne otázky a problémy, ktorým čelíte v súvislosti s problematikou agresivity a konfliktov v triede.

Webinár povedú psychologičky Mgr. Lenka Danová a Mgr. Zuzana Žažová a témou bude: Ide to aj po dobrom. Ako na agresivitu a konflikty v triede?

Cieľom webinára je priniesť Vám odporúčania na riešenie konkrétnych problémových situácii, s ktorými sa počas praxe stretávate, a tiež odpovedať na Vaše konkrétne otázky. Lektorky sú odborníčky priamo z praxe a budú odpovedať na podnety a otázky, ktoré napíšete priamo pri registrácii.

Účasť na webinári je bezplatná, je však potrebné sa registrovať. Po skončení podujatia Vám bude zaslaný dotazník spätnej väzby, po ktorého vyplnení získate certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Veríme, že toto stretnutie bude pre Vás obohacujúce a prínosné!

Lektorky:
Mgr. Lenka Danová
Vyštudovala Trnavskú univerzitu v odbore psychológia. Pracovala ako mediátor rodinných a školských sporov, potom v IPčku. Momentálne pracuje ako školská psychologička na základnej škole a venuje sa témam školskej mediácie, vytváraniu pozitívnych vzťahov medzi spolužiakmi, predchádzaniu a riešeniu konfliktov.

Mgr. Zuzana Žažová
Vyštudovala Trnavskú univerzitu v odbore psychológia. Aktuálne si dopĺňa vzdelanie v oblasti life koučingu. Pracovala s deťmi s nariadenými výchovnými opatreniami v rámci UPSVaR a CPP, a aktuálne pracuje ako školská psychologička na gymnáziu. V školskom prostredí vníma rôznorodé konflikty, v ktorých sa snaží nachádzať priestor na ich konštruktívne riešenie formou nenásilnej komunikácie a koučovacieho prístupu. Nazerá na konflikty ako na dôležitú cestu rastu žiakov, pedagógov i seba.

Zobraziť viac
Komárno
Základná škola s VJM, ul. Mieru, Komárno
17.04.2023, 08:00-15:00
DIFER - pedagogická diagnostika v praxi 1 (metodický deň)
Lektor: Mgr. Malvína Bereznaiová

Podujatie je určené pedagógom MŠ a 1. stupňa ZŠ s VJM, vychovávateľom ŠKD, špeciálnym pedagógom a školským psychológom a ďalším záujemcom.

Metodický deň je zameraný na predstavenie konkrétneho prostriedku pedagogickej diagnostiky „DIFER“ a možností jeho využitia v podmienkach MŠ a 1. stupňa ZŠ s VJM.

Lektorka: Mgr. Malvína Bereznaiová (špeciálny pedagóg, CPaP Dunajská Streda)

Zobraziť viac
Zvolen
online
04.04.2023, 17:00
SEXUÁLNA A VZŤAHOVÁ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH
Lektor: Lenka Rovňanová, Zuzana Bendíková, Andrej Návojský

Sexuálnu a vzťahovú výchovu na školách niektorí vítajú, iní majú obavy a ďalší voči nej otvorene bojujú. Vedú sa polemiky o tom, kedy sa o tejto téme s deťmi začať rozprávať aj či je to oblasť, ktorá má spadať výhradne do kompetencie rodičov. Zároveň sa vedie diskusia, ako učiť o týchto témach na školách. 🤔

Na webinári určenom učiteľkám, učiteľom aj rodičom sa dozviete:

👉 Či patrí vzťahová a sexuálna výchova do škôl
👉 Kedy je vhodné začať sa rozprávať o týchto témach s deťmi
👉 Ako učiť o vhodnom a nevhodnom sexuálnom správaní
👉 Ako dieťaťu vysvetliť, ako sa dostalo bábätko do bruška mamy
👉 Ako hovoriť o pornografii a bezpečnosti na internete

Hosťkami webináru bude lektorka vzťahovej a sexuálnej výchovy a dekanka Pedagogickej fakulty UMB Lenka Rovňanová, výkonná riaditeľka OZ InTYMYta Zuzana Bendíková a koordinátor prierezových gramotností Andrej Návojský z NIVAM.

Počas celého webináru je možné klásť hosťom otázky.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
17.03.2023, 9:00 - 12:00
TRENDY MLADÝCH - CESTA UČITEĽA K POCHOPENIU MLADEJ GENERÁCIE
Lektor: Tomáš Pešek

Aké sú prichádzajúce trendy v životoch mladej generácie?
▶️ Čo na nich najviac vplýva a ako ich to ovplyvňuje?
▶️ Aké nové naratívy vznikajú z hľadiska ich budúcej práce?
▶️ Akým dilemám denne čelia?
▶️ A ako do toho vstupuje nová generácia influencerov?

Ak im chcete trochu viac porozumieť a preniknúť do ich sveta, tento workshop je pre Vás. Bude priestor aj na reflexiu a diskusie.

Zobraziť viac
Zvolen
online
07.03.2023, 17:00
APLIKÁCIE, KTORÉ POMÁHAJÚ DEŤOM UČIŤ SA
Lektor: Petra Mazáčková, Peter Belan, Michal Ošvát

Sedíte so svojim dieťaťom nad cvičením z chémie a trápite sa rovnako ako váš potomok? Zisťujete správny postup v matematickej úlohe a v zúfalstve voláte rovno rodinnému príbuznému? Alebo sa snažíte naučiť svoje dieťa nepravidelná slovesá z angličtiny, pričom na škole ste sa učili len ruštinu? Prípadne ste učiteľ a niektorí vaši žiaci by potrebovali individuálny prístup, aby preberanú látku lepšie pochopili? 🤔😬

Dnes existuje množstvo aplikácií, ktoré pomáhajú deťom, učiteľom aj rodičom s učením (sa). 👩‍🏫👨‍🏫👨‍👧‍👧 Mnohé sú postavené na princípe, že učenie chybou je efektívny spôsob vzdelávania. Výučbu prispôsobujú individuálnym potrebám dieťaťa, sledujú jeho pokrok a prispôsobujú tomu tempo učenia. Mnohé pritom využívajú umelú inteligenciu, aby učenie bolo čo najefektívnejšie. 📱🤖

Na praktickom webinári si predstavíme aplikácie, ktoré pomáhajú s učením deťom, učiteľom aj rodičom. Dozviete sa:

👉 Prečo je Khan Academy svetovým fenoménom, ktorú používa milióny detí a učiteľov
👉 Ako sa učí chybou v SmartBooks
👉 Ako sa efektívne učiť cudzí jazyk cez slovenskú aplikáciu WocaBee
👉 Ako môžu pomôcť vzdelávacie aplikácie deťom zo sociálne slabších rodín
👉 Aké môžu učitelia využívať aplikácie na prípravu svojich hodín
👉 Aj aké benefity prináša takéto učenie (sa) rodičom

Hosťami webináru budú Petra Mazáčková z Khanovej školy, zakladateľ SmartBooks Peter Belan a Michal Ošvát z WocaBee. Počas celého webináru je možné klásť hosťom otázky.

Zobraziť viac
Zvolen
online
12.02.2023, 19:00
AKO VYCHOVAŤ DIEŤA S DOBRÝM VZŤAHOM K SEBE AJ INÝM
Lektor: lektorka terapie dotykom Dana K. Žilinčíková a špeciálna pedagogička Zuzana Zimová

Inšpirácie pre rodičov o vzťahovej väzbe a rešpektujúcich dotykoch. 🤲

Vzťahová väzba zahŕňa vzájomné pocity, porozumenie, zdieľanie emócií aj prijatie. Táto väzba sa vytvára v interakcii s dospelým, ktorý sa stará o dieťa a postupne sa zvnútorňuje. 👩‍🦰🧔‍♂️
Stáva sa vnútornou psychologickou „bezpečnou základňou“. 🧒

Dotyk je prvý vnem, ktorý dieťa má. Cez vhodný a príjemný dotyk sa cíti bezpečne, pozná samo seba, mamu, otca aj okolie. To, ako sa ako rodičia detí dotýkame aj ako sa k nemu správame, má kľúčový význam na vzťah dieťaťa k sebe samému. A neskôr aj k iným.

Na webinári sa okrem iného dozviete:
🖐 Ako sa zo vzťahov medzi rodičom a dieťaťom prenáša spôsob ako uvažujeme o vzťahoch s inými
🖐 O našej koži a dotykoch, vďaka ktorým si uvedomujeme, že sme v kontakte s okolitým svetom a inými ľuďmi
🖐 O budovaní sebaúcty dieťaťa a rozoznávaní svojich hraníc a hraníc iných
🖐 O terapii dotykom, ktorá pomáha liečiť ťažkosti súvisiace so vzťahmi rodič-dieťa a s fyzickými
kontaktmi

Hosťkami webináru bude lektorka terapie dotykom Dana K. Žilinčíková a špeciálna pedagogička Zuzana Zimová.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
10.02.2023, 9:00 - 12:00
EMOCIONÁLNE SPREVÁDZANIE A EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA V TRIEDE
Lektor: Martina Vagačová

My dospelí trávime veľké množstvo času učením detí i mladých ľudí. Avšak nie vždy ide o produktívne strávený čas. Na tomto interaktívnom workshope sa zameriame na pochopenie a precvičenie princípov a nástrojov efektívnej komunikácie, ktoré budujú kvalitný vzťah medzi vyučujúcim a žiakom.

Čo sa naučíte ?

▶️ Princípy vytvárania bezpečia v triede, ktoré rozvíja chuť bádať a spolupracovať.

▶️ Základy emocionálneho sprevádzania v problémoch.

▶️ Zručnosti podpornej a povzbudzujúcej komunikácie, ktorá rozvíja vnútornú motiváciu žiakov.

Workshop bude viesť:

👩‍🏫 MARTINA VAGAČOVÁ

Lektorka a výchovná poradkyňa
12 rokov sa venuje rodičom, pedagógom a vychovávateľom na Slovensku cez kurzy, workshopy a prednášky, ako aj individuálne poradenstvo.

Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, ale aj pre budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Ako certifikovaná lektorka kurzov Efektívneho rodičovstva vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie
Viac info martina.vagacova.sk , www.efektivne-rodicovstvo.sk

Zobraziť viac
Trnava
lifestarter, Šrobárova 6, Trnava
02.02.2023, 16:00 - 18:00
Učiteľ = Študentov sprievodca k poznaniu
Lektor: Miroslava Duranková

V spolupráci s Akadémiou veľkých diel sme pre vás pripravili zážitkový seminár.

Cieľom seminára je zažiť jedinečnú formu zážitkového vzdelávania Akadémie veľkých diel, ktorá je postavená na práci s konkrétnym umeleckým dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje do diskusie a vytvára dôverný priestor pre rozvoj hodnôt a charakteru.

Súčasťou programu je:
- Zoznámenie sa a networking (15 min)
- Seminár k dielu, kde sa ocitnete v roli študenta (70 min)
- Reflexia seminára, kde si povieme viac o metódach, ktoré sme práve použili (15 min)
- Predstavenie Akadémie veľkých diel a diskusia k otázkam (20 min)

VIAC INFO:
https://lifestarter.sk/portfolio/edupoint-trnava/

Zobraziť viac
Prešov
zasadačka Mestského úradu v Prešove, Jarkova 24
30.01.2023, 14:00 - 17:00
Projektový manažment
Lektor: Ivan Rosa

Zaujímajú vás inovácie vo vzdelávaní? Máte nápad ako zlepšiť svoje vyučovacie hodiny novými prístupmi, nástrojmi, či pomôckami? Vnímate potreby pedagógov alebo svojich študentov a nebojíte sa výziev? Ak ste odpovedali "áno" nasledovný EDUPOINT je práve pre vás. Spoločne sa pozrieme na možnosti vzdelávacích projektov, ktoré môžete na škole iniciovať! Prejdeme si základy projektového manažmentu v rozsahu analýzy potrieb, nastavovania vzdelávacích cieľov a výberu vhodných aktivít. Podrobnejšie sa zameriame na možnosti programu Erasmus+, konkrétne na partnerstvá pre spoluprácu - malé partnerstvá a kooperačné partnerstvá. Avšak vedomosti môžete využiť aj v iných grantových výzvach.

Workshop je najvhodnejší pre učiteľov II. stupňa ZŠ.

Zobraziť viac
Zvolen
online
18.01.2023, 18:00
Ako využiť umelú inteligenciu vo vyučovaní
Lektor: Vladimír Šucha, Peter Guštafík

Zloží maturitnú skúšku, napíše slušnú esej 🖋, má veľmi obstojné vedomosti z fyziky 💡 aj histórie a hovorí plynule viacerými jazykmi 🗣. Maľuje obrazy pričom využíva impresionizmus aj pop-art 🎨. A taktiež dokáže vytvárať dezinformácie a hoaxy.
Umelá inteligencia sa v posledných mesiacoch stala veľkou témou. To, čo sme kedysi poznali len zo sci-fi kníh je ale stále väčšia realita.

⚙️ Umelá inteligencia už dnes výrazne ovplyvňuje aj vzdelávanie. Mnohí sa napríklad obávajú zneužitia tohto nástroja študentami, ktorí si nechajú vypracovať eseje alebo testy práve pomocou umelej inteligencie.

Na praktickom webinári si ale ukážeme, ako môžu práve učiteľky a učitelia už teraz využiť umelú inteligenciu vo vyučovaní 💻👇.

Okrem iného sa dozviete:
👉 Ako pomocou umelej inteligencie pripraviť testy
👉 Vytvoriť otázky napríklad pre aplikáciu Kahoot
👉 Rozvíjať jazykové zručnosti žiakov
👉 Podporiť kritické myslenie
👉 Aj čo môžeme od umelej inteligencie očakávať v blízkej budúcnosti

Hosťami webináru budú expert na vzdelávanie, výskum a inovácie a Vedúci zastúpenia Európskej komisie v SR Vladimír Šucha a školiteľ inovatívnych informačných technológií vo vzdelávaní dospelých a detí Peter Guštafík z PDCS.

Zobraziť viac
Rožňava
Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor
18.01.2023,
Káva s riaditeľmi škôl - hosť: Anna Chlupíková
Lektor: Anna Chlupíková

Pre riaditeľov základných škôl v okrese Rožňava sme pripravili v rámci aktivít EDUpointu Rožňava druhé stretnutie "Káva s riaditeľmi", ktoré sa uskutoční v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor.

Riaditeľom základných škôl v okrese Rožňava budú (resp. boli) zaslané pozvánky od RNDr. Jána Džubáka.
Potvrdenie účasti, prosíme, výhradne prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v pozvánke.

Zobraziť viac
Prešov
zasadačka Mestského úradu v Prešove, Jarkova 24
16.01.2023, 14:00 - 17:00
Projektový manažment
Lektor: Ivan Rosa

Zaujímajú vás inovácie vo vzdelávaní? Máte nápad ako zlepšiť svoje vyučovacie hodiny novými prístupmi, nástrojmi, či pomôckami? Vnímate potreby pedagógov alebo svojich študentov a nebojíte sa výziev? Ak ste odpovedali „áno“ nasledovný EDUpoint je práve pre vás. Pozrime sa spoločne na možnosti vzdelávacích projektov, ktoré môžete na škole iniciovať! Prejdime si základy projektového manažmentu v rozsahu analýzy potrieb, nastavovania vzdelávacích cieľov a výberu vhodných aktivít.Podrobnejšie sa zameriame sa na možnosti programu Erasmus+, konkrétne na partnerstvá pre spoluprácu – malé partnerstvá a kooperačné partnerstvá. Avšak vedomosti môžete využiť aj v iných grantových výzvach.

Zobraziť viac
Prešov
online
11.01.2023, od 17:00
AKO LEPŠIE RIADIŤ A MANAŽOVAŤ ŠKOLU
Lektor: Tomáš Kromka

Riaditeľ školy by mal byť manažérom, psychológom, mediátorom, učiteľom a dobrým kolegom v jednej osobe. Tipy ako na to Vám predstaví odborník z praxe, lektor, kouč a úspešný manažér Tomáš Kromka. Budeme hovoriť o tom ako správne viesť komunikáciu, ako získavať spätnú väzbu od zamestnancov a ako s ňou ďalej pracovať, ako predchádzať konfliktným situáciám, vyhoreniu, či riadiť a manažovať zamestnancov technikou kladenia otázok. Webinár je určený najmä pre vedenie škôl, ale vítaní sú všetci PZ/OZ.

Zobraziť viac
Prešov
online
16.12.2022, 15:00 - 17:00
METÓDY A STRATÉGIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Lektor: Katarína Hvizdová a Martin Kuľha

Na vzdelávaní budeme hovoriť o integrovanom projektovom vyučovaní na 1.stupni, ktoré prepája jazykovú, slohovú a literárnu zložku, ako vytvárať podnetné čitateľské prostredie, ktoré žiakov motivuje k čítaniu a práci s textom. Rovnako dôležité pre učiteľa 2.stupňa sú stratégie, ktoré môže využívať na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti u žiakov. Predstavíme si viaceré z nich: SQ3R, SQ4R, 3-2-1, KWL, PLAN, PROR, PQRST, RAP, REAP... a povieme si o dôležitosti ich striedania.

Ste srdečne vítaní!

Link na webinár Vám pošleme 30 minút pred začiatkom webinára na Váš mail. Potom sa prihláste do Vášho youtube účtu a kliknite na link. Youtube účet je potrebný vtedy, ak chcete mať možnosť písať do chatu počas webinára. LINK BUDE ZVEREJNENÝ AJ NA NAŠEJ WEB STRÁNKE www.edusteps.sk V ČASTI WEBINÁRE.

Vždy si prosím skontrolujte aj spam alebo reklamy, niekedy sa stane, že link spadne do týchto priečinkov. Ak by ste ho nemohli nájsť, kontaktujte nás telefonicky.

Zobraziť viac
Komárno
Školiace stredisko Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku v Komárne, Kúpeľná 6, Komárno
13.12.2022, 13:30-17:00
ROZVÍJANIE ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI A KREATIVITY UMELECKOU VÝCHOVOU (odborná prednáška a kreatívna dielňa)
Lektor: PaedDr. Erika Tóth

V rámci aktivity formou odbornej prednášky preštudujeme základy metód rozvíjania čitateľskej gramotnosti a kreativity umeleckou výchovou a ich uplatnenie v rôznych predmetoch. Po prednáške nasleduje spoločná výtvarná tvorba kooperatívnou technikou.

Lektorka: PaedDr. Erika Tóth (vedúca rozvojového programu „Nyitnikék - Sýkorka“, pedagóg Základnej školy reformovanej cirkvi v Dolnom Štáli, spolupracovníčka Minority Kids)

 • podujatie je určené: pre vychovávateľov, odborných asistentov, pedagógov ZŠ a ZUŠ
 • maximálny počet účastníkov na podujatí je 20 osôb (max. 2 osoby/škola)
 • účasť je zdarma, povinná registrácia účastníkov do 7. decembra
Zobraziť viac
Trnava
Lifestarter, Šrobárova 6, Trnava + online (link zašleme v deň vzdelávania)
13.12.2022, 17:00-19:00
Komunikácia a spolupráca učiteľov a pedagogických asistentov
Lektor: Mg.r art. Viera Máša Orogváni

Dozviete sa konkrétne skúsenosti, odporúčania a rady z praxe pedagogickej asistentky. Čo funguje a čo nefunguje? Prečo je to tak? Aké sú možnosti vzdelávania pre asistentov aj budúcich asistentov? Aké sú pripravované zmeny v legislatíve? Aké sú možnosti spolupráce a ako to môže vyzerať v triede, kde asistent spolupracuje s učiteľom alebo triednym učiteľom.

LEKTORKA:
Mg.r art. Viera Máša Orogváni
V minulosti pracovala ako pedagogická asistentka a tuto skúsenosť vníma ako dobrú školu do ďalšieho profesijného života. Má skúsenosť s učením deti (1. aj 2. stupeň) a rovnako aj s triednictvom. Momentálne (už 5. rok) pracuje v rámci Nadácie pre deti Slovenska v projekte Škola inkluzionistov, kde sa ako lektorka a konzultantka celého projektu venuje vzdelávaniu učiteľov a školských podporných tímov v rôznych témach. Taktiež sa v rámci Inklucentra podieľa na akreditovanom vzdelávaní pedagogických asistentov a spolupracuje aj so Zdravými regiónmi ako lektorka pre asistentov zdravia. Téma inakosti ju baví a najviac si želá, aby do budúcna nebola len témou, ale prirodzenou súčasťou života každého človeka.

Tentoraz sa workshop uskutoční prezenčne aj online (link zašleme v deň vzdelávania). Pri prezenčnej účasti bude možný prístup k doplnkovým materiálom, a tiež účasť na diskusii a praktických aktivitách. Stretneme sa v utorok, 13.12.2022 o 17:00 na Šrobárovej 6 v Trnave alebo online.

Zobraziť viac
Rožňava
online
12.12.2022, 14:00 - 16:00
Budovanie bezpečného prostredia v škole - ranné kruhy vo vyučovaní
Lektor: Jana Randa

Jana Randa absolvovala štúdium občianskeho sektora na UK v Prahe, tréning pre koučov na ČVUT, medzinárodný tréning trénerov. 10 rokov sa venuje lektorovaniu a facilitácii. Z tejto oblasti prináša inšpirácie z facilitatívneho vzdelávania a vedenia reflexie. Medzi jej srdcové témy patria poradné kruhy, práca s rozmanitosťou v triede, vedomá práca s predsudkami, participatívne procesy v škole a socio-emocionálne vzdelávanie. Pracovala v projektoch Rady Európy, Erazmus+ doma i v zahraničí. V Inklucenre pôsobí ako poradkyňa, expertka, facilitátorka a lektorka.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
05.12.2022, 9:00 - 15:00
Ako prakticky na mediálnu výchovu násťročných
Lektor: Marie Stracenská

Médiá sa menia, pretože sa meníme my. Pred 30 rokmi sme mali jeden TV program a jedny noviny. Pribudli programy aj celé televízie, ktoré postupne nahrádzajú weby a tie zas streamovacie platformy. Kedysi sme sa učili čítať medzi riadkami, dnes sa snažíme nezblázniť sa zo záplavy informácií.
▶️ Čo všetko vstupuje do mediálneho priestoru.
▶️ Ako o médiách hovoriť.
▶️ Ako viesť žiakov k tomu, aby sa o nich zaujímali a vnímali ich kriticky, aby nepodliehali rôznym, aj cieleným tendenciám, aby chápali rôznu kvalitu informácií. A možno aby sa vedeli ubrániť pretlaku aj nedostatku informácií – o tom budeme hovoriť, skúšať si, sporiť sa.

➡ VHODNÉ PRE stredoškolských pedagógov a učiteľov 2. stupňa základných škôl

WORKSHOP BUDE VIESŤ:
👩‍🏫 Marie Stracenská - novinárka, PR manažérka, lektorka, mama, ktorá o sebe píše: "30 rokov sa venujem komunikácii, prednášam prezentovanie, prácu s médiami, presvedčivé vystupovanie, zážitkovou formou. Venujem sa rôznym skupinám a programy vytváram vždy na mieru aktuálnym potrebám. Náš workshop vytvoríme spolu, budeme pracovať s hĺbkou, ktorú si vypýtate – pretože svet médií je veľký, pestrý a zaujímavý, premenlivý, no niektoré zákonitosti sa od stredoveku nezmenili. Ďakujem za váš záujem a teším sa.

Zobraziť viac
Žilina
online
30.11.2022, 14:30 - 16:30 (semináre na seba nadväzujú)
Starostlivosť o seba ako základ starostlivosti o druhých II. - druhá časť
Lektor: Katka Hommel

Seminár na dve stredajšie popoludnia pre učiteľov a učiteľky, ktorí si chcú zachovať elán, motiváciu a duševné zdravie. Byť učiteľom je náročné povolanie, založené na starostlivosti o druhých. Vyžaduje si tvorivosť, trpezlivosť, nadšenie, empatiu, energiu... ale kde ich čerpať?

Učitelia často okrem krýsnych okamihov s deťmi zažívajú aj množstvo sklamania, frustrácie, nevôle, s ktorými sa musia vyrovnať. Tieto okamihy spôsobujú, že učitelia môžu časom cítiť viac stresu ako zadosťučinenia zo svojej prace. Ako ale s týmto stresom pracovať, ako predísť jeho negatívnym dôsledkom?

Je možné budovať si odolnosť voči ťažkostiam a schopnosť zvládať stres? Našťastie áno! Výskum naznačuje, že jedným z faktorov, ktorý vplýva na našu schopnosť spracovať náročné situácie a zdravo zvládať stres, je naša schopnosť byť k sebe vľúdny a láskavý - mať voči sebe súcit (tento koncept sa v angličtine nazýva self-compassion). Učiť sa dopriať si dennodenne takéto láskavé porozumenie je ako učiť sa byť sám sebe dobrým kamarátom či kamarátkou.

Počas mojich dvoch seminárov by som Vás rada previedla pár cvičeniami, ktoré pomáhajú kultivovať 3 piliere súcitu k sebe. Takisto budem rada ak sa nám podarí vytvoriť priestor, v ktorom sa budete môcť v bezpečnej atmosfére podeliť o to, čo je pre Vás ako učiteľov náročné - aby ste vedeli, že v tomto krásnom a náročnom poslaní nie ste sami. A že stres a otázky, ktoré si so sebou nosíte sú znakom toho, že Vám na ňom záleží, že Vám záleží na Vašich žiakoch a študentoch... a že tiež ste len človek.

Vhodné pre učiteľov a učiteľky, riaditeľov, študentov pedagogiky, pomáhajúce profesie. 

Zobraziť viac
Zvolen
online
30.11.2022, 18:00
ŽIVOT S DEPRESIOU
Lektor: novinár Matej Ondrišek, psychiater Jozef Hašto a epidemiologička Alexandra Bražinová

😟 Depresia je celosvetovo najčastejšie diagnostikovanou psychickou poruchou. Podľa WHO ňou trpí 280 miliónov ľudí a jej výskyt narastá 🌏. Odborníci taktiež upozorňujú na nárast tohto ochorenia aj u detí a mladých ľudí.

Depresia je veľkým zásahom nielen pre toho, kto trpí touto psychickou chorobou, ale aj pre jeho rodinu a blízkych. 😔

Na webinári sa dozviete:

👉 Ako rozpoznať príznaky depresie u dospelých a detí?
👉 Kedy je dôležité vyhľadať odbornú pomoc?
👉 Ako komunikovať s ľuďmi trpiacimi depresiou a ktorým frázam je lepšie sa vyhnúť?
👉 Ako sa lieči depresia?
👉 Aké sú formy prevencie u dospelých aj detí?

Hosťami webináru bude novinár Matej Ondrišek, ktorý otvorene píše o svojom živote s depresiou, psychiater Jozef Hašto a epidemiologička Alexandra Bražinová, ktorá sa venuje výskumu epidémie duševných chorôb a prevencii.

Počas webináru bude možné klásť hosťom otázky.

Zobraziť viac
Bratislava
online
28.11.2022, 16:00 - 17:20
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – aké sú skúsenosti so systematickým konštruktivizmom na vyučovaní biológie?
Lektor: Romana Jánošíková , Mgr. Mária Ondášová

Pozývame vás na bezplatný informačný webinár, na ktorom predstavíme skúsenosti učiteliek so vzdelávacím programom Expdícia skús, skúmaj, spoznaj na vyučovaní biológie. Prírodovednú gramotnosť si žiaci formujú systematickým rozvojom viacerých zložiek. Podmienky na školách, postupný rozvoj spôsobilostí učiteľov sprevádzať poznávací proces žiakov a predstavy rodičov o tradičnom vzdelávaní však nesú so sebou nie ľahké výzvy. V spolupráci s viacerými odborníkmi tvoríme a overujeme koncepciu a pracovné učebnice pre všetkých žiakov. Ako ale vyzerá aktívna výskumná práca žiakov, rovesnícke učenie a konštruovanie si svojich poznatkov v každodennej realite?

Na webinári si vypočujete skúsenosti dvoch učiteliek z odborného tímu ExpEdície. Priblížia vám aj prácu s elektronickou Mapou ExpEdície uľahčujúcou plánovanie spolupráce učiteľov na medzipredmetových presahoch a s platformou H-edu, na ktorej sú vzdelávacie materiály ExpEdície v editovateľnom digitalizovanom formáte.

 Webináre  určené pre učiteľov biológie na základných školách a osemročných gymnáziách a pre zástupcov vedenia škôl na Slovensku aj v Českej republike. Webinár organizujeme v spolupráci s českou organizáciou H-edu, ktorá je partnerom Indície. Momentálne spolupracujeme na digitalizácií pracovných učebníc a plánujeme spoluprácu na šírení vzdelávacích materiálov ExpEdície aj v Čechách. 

Zobraziť viac
Bratislava
online
23.11.2022, 16:00 - 17:20
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – aké sú skúsenosti so systematickým konštruktivizmom na vyučovaní fyziky?
Lektor: Mgr. Martina Šnircová , Mgr. Martina Nociarová , PaedDr. Renáta Tóthová, PhD.

Pozývame vás na bezplatný informačný webinár, na ktorom predstavíme skúsenosti učiteliek so vzdelávacím programom Expdícia skús, skúmaj, spoznaj na vyučovaní fyziky. Prírodovednú gramotnosť si žiaci formujú systematickým rozvojom viacerých zložiek. Podmienky na školách, postupný rozvoj spôsobilostí učiteľov sprevádzať poznávací proces žiakov a predstavy rodičov o tradičnom vzdelávaní však nesú so sebou nie ľahké výzvy. V spolupráci s viacerými odborníkmi tvoríme a overujeme koncepciu a pracovné učebnice pre všetkých žiakov. Ako ale vyzerá aktívna výskumná práca žiakov, rovesnícke učenie a konštruovanie si svojich poznatkov v každodennej realite?

Na webinári si vypočujete skúsenosti dvoch učiteliek a autorky učebníc z odborného tímu ExpEdície. Priblížia vám aj prácu s elektronickou Mapou ExpEdície uľahčujúcou plánovanie spolupráce učiteľov na medzipredmetových presahoch a s platformou H-edu, na ktorej sú vzdelávacie materiály ExpEdície v editovateľnom digitalizovanom formáte.

Webináre  určené pre učiteľov fyziky na základných školách a osemročných gymnáziách a pre zástupcov vedenia škôl na Slovensku aj v Českej republike. Webinár organizujeme v spolupráci s českou organizáciou H-edu, ktorá je partnerom Indície. Momentálne spolupracujeme na digitalizácií pracovných učebníc a plánujeme spoluprácu na šírení vzdelávacích materiálov ExpEdície aj v Čechách. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O. Hviezdoslavova 28
22.11.2022, 13:30 - 16:00
Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu
Lektor: Miroslava Duranková

Srdečne pozývame stredoškolských pedagógov i nepedagogických zamestnancov a riaditeľov na zážitkový seminár z dielne Akadémie veľkých diel s názvom Učiteľ = študentov sprievodca k poznaniu, s mottom: Príbeh inšpiruje, diskusia formuje a učiteľ sprevádza.
⬇⬇⬇
Cieľom seminára je zažiť jedinečnú formu výučby Akadémie veľkých diel, ktorá je postavená na práci s konkrétnym dielom (maľba, hudba, film, text), angažuje študenta do procesu vzdelávania a vytvára dôverný priestor pre rozvoj charakteru učiteľa a študenta.

Zážitkový seminár spojený s charakterovým vzdelávaním v praxi vedie Miroslava Duranková, riaditeľka Akadémie veľkých diel.

▶️ Cieľová skupina: stredoškolskí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci (všetky aprobácie)
▶️ seminár je nápomocný všetkým, ktorí sa chcú rozvíjať a chcú rozvíjať stredoškolských študentov vo svojom okolí
▶️ seminár je určený nielen na získanie poznatkov, ale aj na osvojenie si praktických zručností, čas na reflexiu, diskusiu a spätnú väzbu

Zobraziť viac
Komárno
Školiace stredisko Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku v Komárne, Kúpeľná 6, Komárno
22.11.2022, 14:00 - 16:00
DIGITALIZÁCIA VO VZDELÁVANÍ (diskusné fórum) / DIGITALIZÁCIÓ AZ OKTATÁSBAN (pódiumbeszélgetés)
Lektor: Moderátor: Mgr. Gábor Tóth, PhD

Podujatie je určené pedagógom, riaditeľom, širokej aj odbornej verejnosti.

V rámci projektu organizujeme diskusné fórum zamerané na otázky digitalizácie v našom vzdelávaní. Prítomnosť a budúcnosť, pozitíva a negatíva.

Moderátor: Mgr. Gábor Tóth, PhD (NIVaM pracovisko Komárno, Cirkevná spojená škola MARIANUM)

Hostia: Ing. Norbert Beták, PhD (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), Mgr. György Henzel (ZŠ Mihálya Katonu s VJM v Búči, NIVaM pracovisko Komárno), Ing. Barnabás Molnár (Základná škola Arnolda Ipolyiho s VJM, Balog nad Ipľom), RNDr. Róbert Tomolya PhD. (Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo)

Zobraziť viac
Bratislava
online
22.11.2022, 16:00 - 17:20
ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – aké sú skúsenosti so systematickým konštruktivizmom na vyučovaní chémie?
Lektor: Mgr. Ivana Ľuptáčiková , Doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

Pozývame vás na bezplatný informačný webinár, na ktorom predstavíme skúsenosti učiteliek so vzdelávacím programom Expdícia skús, skúmaj, spoznaj na vyučovaní chémie. Prírodovednú gramotnosť si žiaci formujú systematickým rozvojom viacerých zložiek. Podmienky na školách, postupný rozvoj spôsobilostí učiteľov sprevádzať poznávací proces žiakov a predstavy rodičov o tradičnom vzdelávaní však nesú so sebou nie ľahké výzvy. V spolupráci s viacerými odborníkmi tvoríme a overujeme koncepciu a pracovné učebnice pre všetkých žiakov. Ako ale vyzerá aktívna výskumná práca žiakov, rovesnícke učenie a konštruovanie si svojich poznatkov v každodennej realite?

Na webinári si vypočujete skúsenosti učitelky a autorky učebníc z odborného tímu ExpEdície. Priblížia vám aj prácu s elektronickou Mapou ExpEdície uľahčujúcou plánovanie spolupráce učiteľov na medzipredmetových presahoch a s platformou H-edu, na ktorej sú vzdelávacie materiály ExpEdície v editovateľnom digitalizovanom formáte.

 Webináre  určené pre učiteľov chémie na základných školách a osemročných gymnáziách a pre zástupcov vedenia škôl na Slovensku aj v Českej republike. Webinár organizujeme v spolupráci s českou organizáciou H-edu, ktorá je partnerom Indície. Momentálne spolupracujeme na digitalizácií pracovných učebníc a plánujeme spoluprácu na šírení vzdelávacích materiálov ExpEdície aj v Čechách. 

Zobraziť viac
Trnava
Šrobárova 6 v Trnave alebo online
21.11.2022, 17:00
Čo so šikanou v triede?
Lektor: Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová psychologička, lektorka

V rámci EduPointu si priblížime nielen špecifiká a identifikátory šikany a kyberšikany, ale aj možnosti, ako sa v rámci pomoci jednotlivým žiakom, ale aj celému triednemu kolektívu s nimi popasovať. Zameriame sa na novodobé fenomény kyberprostredia a možnosti, ktoré môžeme deťom a mladým ponúknuť pre to, aby bol internet pre nich bezpečnejším miestom.

LEKTORKA:
Mgr. Dominika Ondačková Rajznerová
psychologička, lektorka
Psychologička a programová riaditeľka občianskeho združenia IPčko. Stará sa o kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb vo viacerých projektoch. Osem rokov pôsobila najprv ako psychologička, neskôr ako supervízorka a vedúca chatovej poradne pre mladých IPčko.sk, na ktorú sa mladí ľudia so svojimi ťažkosťami obracajú najčastejšie. Absolvovala výcviky v krízovej intervencii, v dištančnom psychologickom poradenstve, aktuálne je frekventantkou psychoterapeutického výcviku v prístupe zameranom na riešenie.

Zobraziť viac
Rožňava
Radnica, Rožňava
16.11.2022, 8:30-14:00
Regionálna konferencia
Lektor: Zuzana Révészová, Katarína Hvizdová, Martin Kuľha, Monika Murínová, Vavro Tkačik, Ján Duračinský

Pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých škôl v regióne.

Streda 16.11.2022 bude v regióne v znamení EDUpointu Rožňava, prepájania kolegov a odborných stretnutí.

Zuzana Révészová (Omama/Cesta von): Príčiny akademických neúspechov detí z MRK a SZP

Katarína Hvizdová, Martin Kuľha (Edusteps): Kurikulum - premena tradičnej školy

Monika Murínová (ŠŠI Košice): Kritický priateľ škôl

Vavro Tkačik, Ján Duračinský (ZŠ s MŠ Jurské): Využitie prvkov programu AFLATOUN v pedagogickej práci

Zobraziť viac
Žilina
online
16.11.2022, 14:30 - 16:30
Starostlivosť o seba ako základ starostlivosti o druhých II. - prvá časť
Lektor: Katka Hommel

Seminár na dve stredajšie popoludnia pre učiteľov a učiteľky, ktorí si chcú zachovať elán, motiváciu a duševné zdravie. Byť učiteľom je náročné povolanie, založené na starostlivosti o druhých. Vyžaduje si tvorivosť, trpezlivosť, nadšenie, empatiu, energiu... ale kde ich čerpať?

Učitelia často okrem krýsnych okamihov s deťmi zažívajú aj množstvo sklamania, frustrácie, nevôle, s ktorými sa musia vyrovnať. Tieto okamihy spôsobujú, že učitelia môžu časom cítiť viac stresu ako zadosťučinenia zo svojej prace. Ako ale s týmto stresom pracovať, ako predísť jeho negatívnym dôsledkom?

Je možné budovať si odolnosť voči ťažkostiam a schopnosť zvládať stres? Našťastie áno! Výskum naznačuje, že jedným z faktorov, ktorý vplýva na našu schopnosť spracovať náročné situácie a zdravo zvládať stres, je naša schopnosť byť k sebe vľúdny a láskavý - mať voči sebe súcit (tento koncept sa v angličtine nazýva self-compassion). Učiť sa dopriať si dennodenne takéto láskavé porozumenie je ako učiť sa byť sám sebe dobrým kamarátom či kamarátkou.

Počas mojich dvoch seminárov by som Vás rada previedla pár cvičeniami, ktoré pomáhajú kultivovať 3 piliere súcitu k sebe. Takisto budem rada ak sa nám podarí vytvoriť priestor, v ktorom sa budete môcť v bezpečnej atmosfére podeliť o to, čo je pre Vás ako učiteľov náročné - aby ste vedeli, že v tomto krásnom a náročnom poslaní nie ste sami. A že stres a otázky, ktoré si so sebou nosíte sú znakom toho, že Vám na ňom záleží, že Vám záleží na Vašich žiakoch a študentoch... a že tiež ste len človek.

Vhodné pre učiteľov a učiteľky, riaditeľov, študentov pedagogiky, pomáhajúce profesie. 

Zobraziť viac
Zvolen
online
15.11.2022, 18:00
AKO UČIŤ O 17. NOVEMBRI
Lektor: učiteľ Adam Baran, historik Martin Posch a disident a novinár Martin M. Šimečka

Deti a mladí ľudia sa častokrát v školách dozvedia viac o praveku, neolitickej revolúcii alebo Sumeroch ako o 17. novembri. Jedna z najvýznamnejších udalostí z moderných dejín našej krajiny je častokrát len okrajovou záležitosťou na hodinách dejepisu. Nie je ničím nezvyčajným, ak sa nestihne vôbec prebrať. Pritom táto historická udalosť zásadne zmenila celé Slovensko.

 

„Mladí ľudia nemôžu pochopiť to, čo sa deje, ak nepochopia to, čo sa dialo v nedávnej minulosti. Na Slovensku totiž ešte dnes stále vládne generácia, ktorá v detstve či puberte zažila komunizmus a je ním dodnes hlboko poznačená,“ hovorí disident a novinár Martin M. Šimečka.

 

Na praktickom webinári určenom nielen učiteľkám a učiteľom sa dozviete:

👉 Prečo je dôležité s deťmi hovoriť o 17. novembri.
👉 Ako otvárať a diskutovať o období komunizmu.
👉 Ktoré aktivity použiť na vyučovaní.
👉 Tipy na metodické materiály, cvičenia aj videá, ktoré môžete využiť vo svojej výučbe.

Hosťami webináru bude učiteľ Adam Baran, historik Martin Posch a disident a novinár Martin M. Šimečka.

Počas webináru bude možné klásť hosťom otázky. Tento webinár pripravuje Komenského inštitút v spolupráci s odborníkom na vzdelávanie Jurajom Hipšom.

Zobraziť viac
Trnava
Lifestarter, Šrobárova 6, Trnava + online (link zašleme v deň vzdelávania)
15.11.2022, 17:00
Psychologické aspekty integrácie a inklúzie
Lektor: Mgr. Andrea Lehenová, PhD.

Milí pedagogickí asistenti a učitelia! Pripravili sme tretí workshop zo série "EDUpoint asistentom". Tentoraz sa uskutoční prezenčne+online, avšak zdieľania praktických skúseností účastníkov, ktoré bude v druhej časti vzdelávania, bude možné zúčastniť sa len prezenčne.
CHARAKTERISTIKA:
Workshop si kladie za cieľ interaktívnou formou spolupráce s účastníkmi nachádzať nové podnety pre ďalšie pôsobenie v praxi asistentom pedagóga v procese inkluzívnej edukácie.
LEKTORKA:
Mgr. Andrea Lehenová, PhD.
školská psychologička, lektorka preventívnych programov
Lektorka workshopu pracuje ako školská psychologička v základnej škole a zároveň ako lektorka preventívnych programov zameraných na bio-psycho-sociálne aspekty zdravia žiakov na základných a stredných školách.
CERTIFIKÁT:
Všetci účastníci workshopu získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania (pri prezenčnej aj online účasti).
REGISTRÁCIA:
Workshop je zadarmo, no je potrebné sa zaregistrovať 

Zobraziť viac
Prešov
Zasadačka Mestského úradu, Jarkova 24, Prešov
14.11.2022, 14:00 - 17:00
ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA 101
Lektor: Andrea Nina Gašparovičová

Pojem, ktorý sa v dnešnej dobe objavuje takmer v každom strategickom vzdelávacom dokumente, a predsa má málokto jasnú predstavu o tom, čo znamená - kritické myslenie. Pokiaľ sa chcete zaradiť k skupine pedagógov a pedagogičiek, ktoré vidia do súboru zručností schovaným za týmto pojmom, prihláste sa na workshop o rozvoji kritického myslenia. Počas neho sa dozviete ako ľudská myseľ nakladá s informáciami, akým skratkám podlieha, na vlastnej koži si vyskúšate aktivitu zameranú na rozvoj kritického myslenia a oboznámite sa s princípmi a nástrojmi vyučovania kritického myslenia v školách.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
25.10.2022, 9:00 - 15:00
Zóna bez šikany
Lektor: Peter Humay

Budeme sa venovať stále aktuálnej téme ŠIKANY, jej formám, obetiam i agresorom. Pozrieme sa na to, čo by mala obsahovať školská stratégia proti šikane a čo sa osvedčilo v rámci prevencie v školskej praxi. Naučíme sa rozpoznať a správne riešiť šikanu a kyberšikanu na škole. Povieme si ako viesť debatu o šikane v rovesníckom učení aj v rannom kruhu. Zoznámime sa s metodickou pomôckou KI Zóna bez šikany. Vhodné pre učiteľov, triednych učiteľov, výchovných  poradcov, preventistov,  školských psychológov.

lektor: Peter Humay, učiteľ, predseda výchovnej komisie, absolvent a mentor Komenského inštitútu

Zobraziť viac
Komárno
Školiace stredisko Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku v Komárne, Kúpeľná 6, Komárno
25.10.2022, 13:30-17:00
Ľudové tradície v modernej škole / Néphagyomány a korszerű iskolában
Lektor: Mgr. Kornélia Vargová (ZŠ L. Mocsáryho, Fiľakovo), Mgr. Mónika Ölveczky (Pedagogický inštitút COMENIUS, Komárno)

V rámci projektu organizujeme workshop zameraný na integráciu ľudovej kultúry do vyučovacieho procesu netradičnými spôsobmi, ktoré priblížia tradície k modernému spôsobu života a spájajú výhody oboch oblastí. Náplň workshopu tvorí analýza aktuálneho stavu integrácie tradičných prvkov ľudovej kultúry do vyučovania na školách a zhrnutie skúseností a požiadaviek pedagógov v danej tematike.

Podujatie je určené pedagógom 1. a 2. stupňa ZŠ s VJM

Zobraziť viac
Zvolen
online
25.10.2022, 18:00
O RADOSTI Z POZNÁVANIA S HEJNÝMI
Lektor: Milan Hejný a Anna K. Sukniak

Profesor Milan Hejný je pedagogickou legendou. Je autorom inovatívnej výučby matematiky, ktorú dnes poznáme pod názvom Hejného metóda. 📏🧮 Učí deti samostatne rozmýšľať, objavovať matematické zákonitosti a učiteľ v nej vystupuje viac ako sprievodca než autorita poznajúca správne odpovede. 🧒👧 Jeho vnučka Anna K. Sukniak sa stala taktiež učiteľkou a je spoluautorkou učebníc matematiky. Milan Hejný sám o sebe hovorí, že ako otec dcéry bol neschopný. Ako dedko vnučky bol ďaleko lepší��

Milan Hejný a Anna K. Sukniak budú hosťami webináru, kde sa budeme rozprávať aj o tom:

👉 ako vznikla Hejného metóda matematiky
👉 čo jej vyčítajú kritici
👉 čo a ako by sa mali dnes učiť deti v školách
👉 ktoré veci sú vo vzdelávaní najdôležitejšie,
👉 akú úlohu zohrávajú rodičia pri reforme školstva

S hosťami sa budeme rozprávať aj o celospoločenských témach ako je vojna na Ukrajine alebo šírenie konšpirácií a ako ich uchopiť v školách.

Počas webináru bude možné klásť hosťom otázky.

Zobraziť viac
Prešov
zasadačka Mestského úradu v Prešove, Jarkova 24
20.10.2022, 14:00 - 17:00
Gamifactory: Urobme zo vzdelávania zábavu
Lektor: Jakub Žaludko

Workshop je najvhodnejší pre učiteľov II. stupňa ZŠ a SŠ.

Anotácia workshopu: Len 6 percent študentov na našich školách sa učí pre radosť z poznávania. Ostatných motivujú známky, pochvaly a ďalšie externality. Na workshope si predstavíme metódu vzdelávania hrou, ktorá pomáha stimulovať vnútornú motiváciu študentov a a pomáha im dosahovať lepšie školské výsledky. Okrem toho sa zoznámime so základnou metodikou vzdelávania hrou, s portálom www.gemifactory.eu a prakticky si vyskúšame dve hry z ponuky Gamifactory. Na workshop si prosím prineste smartfón.

Zobraziť viac
Rožňava
online - MS Teams
19.10.2022, 15:00 - 17:00
Skupinová dynamika v triede
Lektor: Martin Kuruc

Stretnutie s Martinom Kurucom na tému Skupinová dynamika v triede.

Martin Kuruc učí tak študentov, ako aj ich učiteľov. Zameriava sa hlavne na tzv. mäkké zručnosti a mediáciu. Rozumie vývinu dieťaťa, rôznym poruchám, práci v skupinách. V jeho profesnom životopise však okrem pedagogických a vychovávateľských pozícií nájdete aj spoluprácu so samosprávou, či firemným a neziskovým sektorom.

Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácia a motivácia, výchova k zodpovednosti a samostatnosti, či pedagogická diagnostika porúch správania. Svoje expertné rady okrem Indície momentálne poskytuje aj Živici, Teach for Slovakia či Nadácii Pontis. Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill. Je spokojne ženatý a má štyri dcéry.

Zobraziť viac
Komárno
Školiace stredisko Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku v Komárne, Kúpeľná 6, Komárno
19.10.2022, 13:30-17:00
A differenciált tanulás-tanítás támogatása CED-es munkafüzetek alkalmazásával (módszertani nap) / Podpora diferencovaného vzdelávania využitím pracovných zošitov CED (metodický deň)
Lektor: Mgr. Andrea Győző , Mgr. Sylvia Kováčová

Metodický deň je zameraný na podporu diferencovaného prístupu vo vyučovaní. Náplň metodického dňa tvorí predstavenie princípov a metodiky uplatňovania holandského modelu individualizácie a diferenciácie vo vyučovaní záujemcom a zhrnutie skúseností škôl využívajúcich pracovné zošity Pedagogického Inštitútu COMENIUS zamerané na diferenciáciu. Podujatie je určené pedagógom 1. stupňa ZŠ s VJM.

Lektorky: Mgr. Andrea Győző (ZŠ M. Katonu, Búč), Mgr. Sylvia Kováčová (ZŠ G. Czuczora, Nové Zámky)

Zobraziť viac
Bratislava
online
19.10.2022, 16:00 - 17:30
Informačný webinár - ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj
Lektor: Jan Šedo , Mgr. Ivana Ľuptáčiková , Mgr. Martina Šnircová , Mgr. Mária Ondášová , Mgr. Martina Nociarová , Doc. PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.

ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj – ako vyzerá viacúrovňová zmena na vyučovaní prírodných vied?

Pozývame vás na bezplatný webinár, na ktorom predstavíme naše skúsenosti so vzdelávacím programom ExpEdícia skús, skúmaj, spoznaj na vyučovaní prírodných vied. Prírodovednú gramotnosť si žiaci formujú systematickým rozvojom viacerých zložiek. Podmienky na školách, proces zmeny v prvom roku a predstavy rodičov o tradičnom vzdelávaní však nesú so sebou nie ľahké výzvy. V spolupráci s viacerými odborníkmi tvoríme a overujeme koncepciu a pracovné učebnice pre všetkých žiakov. Kľúčovým prvkom je aktívna výskumná práca, rovesnícke učenie a priestor konštruovať si svoje poznanie, ktoré pri tejto práci žiaci nadobúdajú.

Na webinári si vypočujete pohľad spoluautorky a výskumníčky z odborného tímu ExpEdície, štyri pani učiteľky a dve pani zástupkyne, ktoré sprevádzajú svojich žiakov podľa ExpEdície už šiesty rok a dozviete sa aj, čo navyše ponúka zdigitalizovaný formát pracovných učebníc ExpEdície. 

Webinár je určený pre učiteľov prírodovedných predmetov na základných školách a osemročných gymnáziách a pre zástupcov vedenia škôl na Slovensku aj v Českej Republike.

Zobraziť viac
Trnava
lifestarter, Šrobárova 6, Trnava
18.10.2022, 17:00 - 18:30
EDUpoint asistentom | Žiak s vývinovými poruchami učenia v triede
Lektor: PaedDr. Monika Šulovská, PhD.

Milí pedagogickí asistenti a učitelia! Pripravili sme druhý workshop zo série "EDUpoint asistentom". Tentoraz sa uskutoční len prezenčne, keďže bude plný praktických ukážok a aktivít.

CHARAKTERISTIKA
Aké sú špecifiká a potreby žiakov s vývinovými poruchami učenia? Ako možno pomôcť týmto žiakom s osvojením vybraných problematických učív? Aké sú kompetencie a úlohy pedagogického asistenta pri práci so žiakom s vývinovými poruchami učenia?
V poradí druhé vzdelávanie zo série EDUpoint asistentom prinesie odpovede nielen na tieto otázky. Prakticky vedený seminár bude plný inšpirácie, postrehov a skúseností z praxe.

LEKTORKA:
PaedDr. Monika Šulovská, PhD.
pedagogička, lektorka

Pracuje ako učiteľka základnej školy pri zdravotníckom zariadení a zároveň ako vedecký zamestnanec v Ústave špeciálnopedagogických štúdií na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Publikačne a výskumne sa venuje modernizácii spoločenskovedných predmetov. V súčasnosti pracuje na vývoji elektronickej učebnici geografie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vo svojej pedagogickej praxi sa snaží inšpirovať študentov a kolegov pri aplikácii tvorivých a inovatívnych metód vo výučbe na základe vlastnej výskumnej činnosti i dlhoročných skúseností zo špeciálnopedagogickej praxe. Je držiteľkou Ďakovného listu sv. Gorazda za aktívnu prácu a projektovú činnosť v oblasti špeciálneho školstva.

Zobraziť viac
Zvolen
online
17.10.2022, 18:00
Ako sa rozprávať v škole aj doma o inakosti
Lektor: Anna Symington-Maar, Dušan Ondrušek, Rebecca Murray

Vražda dvoch mladých ľudí, ktorých zabil 19-ročný muž len preto, že mali menšinovú sexuálnu orientáciu 🏳️‍🌈 mnohých hlboko zasiahla a šokovala. Prezidentka v tejto súvislosti pripomína, že aj slová sú zbraň. 🗣⚔️

Práve učiteľky, učitelia aj rodičia vo veľkej miere pracujú práve so slovami. Výrazne ovplyvňujú deti a mladých ľudí v ich názoroch a postojoch nielen k sexuálnym menšinám.

☝️ To, ako sa vyjadrujeme o druhých, ako reagujeme na nenávistné prejavy aj aký postoj zaujímame k inakosti sú dôležité signály pre naše deti. Jazyk môže ubližovať a viesť k zločinom k nenávisti. Môže ale zároveň pomáhať, rozvíjať rešpekt a porozumenie.

Na mimoriadnom webinári sa dozviete:
👉 ako a kedy otvárať témy o menšinách
👉 čo robiť, ak má dieťa v triede nenávistné prejavy
👉 ako citlivo pracovať v triedach, kde sú mladí ľudia napríklad s inou farbou pleti, telesným znevýhodnením alebo menšinovou sexuálnou orientáciou
👉 ako rozvíjať citlivosť detí k inakosti
👉 čo robiť, ak rodič nesúhlasí s otváraním týchto tém

Pozvanie na webinár prijala spolupredsedníčka Dúhových rodín a zakladateľka Rozmanity n.o. Anna Symington-Maar, psychológ Dušan Ondrušek a učiteľka Rebecca Murray.
Počas webináru bude možné klásť hosťom otázky.

Tento webinár pripravuje Komenského inštitút v spolupráci s odborníkom na vzdelávanie Jurajom Hipšom.

Zobraziť viac
Trnava
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
12.10.2022, 10:00-12:00
Ako učiť neformálne vo formálnom prostredí?
Lektor: Ing. Tomáš Pešek

Milí učitelia, študenti pedagogiky či pracovníci s mládežou!
Je tu ďalší EDUpoint workshop, tentoraz zameraný na neformálne vzdelávanie.

LEKTOR: Ing. Tomáš Pešek, kouč a lektor neformálneho vzdelávania

REGISTRÁCIA:
Workshop je zadarmo, no je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom formuláru: https://forms.gle/8SCtUDYHoMqt2DDz7

Tento EDUpoint je primárne určený pre študentov pedagogiky na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, avšak je tiež otvorený pre kohokoľvek, kto má záujem, stačí sa len prihlásiť.

Zobraziť viac
Trnava
online
30.09.2022, 17:00 - 18:15
EDUpoint asistentom | Pedagogický asistent - dôležitý článok školstva
Lektor: Bc. Nikola Máliková

Pozývame vás na prvý webinár zo série EDUpoint (nielen) asistentom!

OBSAH WEBINÁRA
Pedagogický asistent nie je súčasťou školstva „prvý rok“. Už niekoľko rokov sa s týmto pojmom stretávame vo vzdelávacom procese. Avšak, aj vzhľadom na to, máloktorý pedagogický asistent vie, aké sú jeho kompetencie a ako pracovať so žiakmi so ŠVVP. Budeme sa venovať témam: Kto je to pedagogický asistent? Aké sú kompetencie pedagogického asistenta? S akými žiakmi sa môžem stretnúť? Ako pracovať so žiakmi, ktorí potrebujú pedagogického asistenta?

LEKTORKA
Bc. Nikola Máliková
pedagogička, vychovávateľka, lektorka
https://vedomostidovrecka.sk/

Vyštudovala anglické bilingválne gymnázium. Po jeho absolvovaní pokračovala v štúdium na Vysokej škole, kde vyštudovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s filozofiou. Pracuje ako asistentka učiteľa a vychovávateľka v školskom klube detí. Profesijne sa zaoberá problematikou práce s integrovanými žiakmi, motiváciou žiakov so špecifickými potrebami, tvorbou vzdelávacích a didaktických materiálov pre integrovaných žiakov.

CERTIFIKÁT
Každý účastník dostane certifikát ako potvrdenie o absolvovaní vzdelávania.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P. O. Hviezdoslava 28
30.09.2022, 9:00 - 13:00
Lenivý učiteľ: Kvalitná a efektívna výučba
Lektor: Robert Čapek

Aby pedagóg kvalitne učil a vytváral dobrú klímu v triede, stačí mu vlastne iba každodenne plniť niekoľko zásad: učiť pestrými metódami, hodnotiť podporujúcim spôsobom, symetricky komunikovať, udržiavať férové pravidlá a umožniť žiakom hlbokú spoluúčasť na dianí v triede. To je tiež vzdelávacou stratégiou Lenivého učiteľa, spolu s myšlienkou, že sú to žiaci, kto má v triede pracovať. Seminár konkrétne ukáže, ako má výučba a hodnotenie vyzerať a čo to vlastne znamená byť „didakticky šikovný“, aby mohol byť učiteľ Lenivý. 

lektor: Robert Čapek, didaktik, psychológ, autor publikácií a metodiky Lenivý učiteľ

Zobraziť viac
Trnava
komunitný priestor Lifestarter
29.09.2022, 17:00 - 18:30
Ako podporiť rozvoj každého žiaka?
Lektor: PhDr. Terézia Drdulová, MBA

OBSAH WORKSHOPU:
Poskytnúť podporu svojim žiakom je a zostane umením. Podporujúci pedagóg je umelec, ktorý vie, prečo robí to, čo robí a k čomu smeruje.

Učiteľ, pedagogický asistent, špeciálny pedagóg alebo iní zainteresovaní dospelí okolo žiaka si toto umenie môžu vychutnávať. Poďme sa spolu zamyslieť, ako objavovať jedinečnosť žiakov, prijať ju ako hodnotu a podporiť rast žiakov.
Nastavenie na rast prináša krásne zmeny!

LEKTORKA:
PhDr. Terézia Drdulová, MBA
Špeciálna pedagogička, koučka, supervízorka

Ukončila Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus. 18 rokov realizuje inkluzívne voľnočasové aktivity pre deti a mladých so zdravotným postihnutím. Autorka metodickej príručky pre pedagógov MŠ o začleňovaní detí so zdravotným postihnutím a konceptu zjednodušovania textu pre rôzne skupiny žiakov. Od roku 2018 riadi Centrum včasnej intervencie Trnava, n.o.. Je tiež lektorkou akreditovaného vzdelávania MPSVaR SR a expertkou Národného inštitútu vzdelávania a mládeže.

Zobraziť viac
Prešov
Zasadačka Mestského úradu na Jarkovej 24 v Prešove
26.09.2022, 15:00 - 18:00
Plán profesijného rozvoja
Lektor: Martin Kuľha, Katarína Hvizdová

Témou prvého bezplatného prezenčného stretnutia s workshopom bude aktuálna téma:  Plán profesijného rozvoja PZ/OZ - ako si identifikovať vzdelávacie ciele, akým smerom zamerať vlastný profesijný rozvoj, ako si zostaviť Osobný plán profesijného rozvoja a Ročný plán vzdelávania učiteľa. Zároveň Vám predstavíme ďalšie témy, ktoré sme v rámci Edupointu pripravili.

 

Zobraziť viac
Rožňava
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Rožňava
07.09.2022, 8:30
Káva s riaditeľmi škôl
Lektor: moderuje Marek Kmeť

Pre riaditeľov základných škôl v okrese Rožňava sme pripravili v rámci aktivít EDUpointu Rožňava prvé stretnutie, ktoré sa uskutoční v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského v Rožňave o 8:30 hod..
Riaditeľom budú zaslané pozvánky spolu s programom mailom.

Zobraziť viac
Trnava
komunitný priestor Lifestarter
23.06.2022, 17:00 - 18:30
Oddych je aj pre učiteľov!
Lektor: Mgr. Jana Kunová, PhD.

Blíži sa koniec ďalšieho neľahkého školského roka. Konečne prichádzajú prázdniny - teda dovolenka 😃

Ako nasledujúce obdobie využiť, aby ste si počas neho skutočne oddýchli a načerpali nové sily a entuziazmus? Ako zostať v pohode?

Pripravili sme workshop, na ktorom sa naučíte rôznym možnostiam relaxácie a dostanete tipy, ako využiť leto naplno pre vás.

Aby ste sa u nás cítili príjemne, pripravili sme malé prekvapenie - celý workshop bude vonku v našom komunitnom priestore Cukrovar Point a vy od nás dostanete aj kávu zadarmo 😉

LEKTORKA:
Lektorkou, ktorá nás bude sprevádzať, bude Mgr. Jana Kunová, PhD.
Je absolventkou Fakulty Humanistiky Trnavskej univerzity v Trnave v odbore psychológia. Na Inštitúte existenciálnej psychológie a noo-logoterapie FF TU ukončila psychoterapeutický výcvik so zameraním na logoterapiu V. Frankla. Má odbornú prax v poradenskej a školskej psychológii. Špecializuje sa na oblasť existenciálnej a edukačnej psychológie. Pracuje na Katedre psychológie FF Trnavskej univerzity v Trnave a má súkromnú prax pre deti aj dospelých.

REGISTRÁCIA
Workshop je bezplatný, je však potrebné sa zaregistrovať tu: https://forms.gle/Yee86DiAUqXcg9YR8

CERTIFIKÁT:
Všetci účastníci workshopu získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania.

Viac info nájdete na: https://lifestarter.sk/portfolio/edupoint-trnava/

Zobraziť viac
Trnava
komunitný priestor Lifestarter
07.06.2022, 17:00 - 18:30
Blíži sa vyhore(nie)?
Lektor: Mgr. Mário Schwarz PhD.

Je dokázané, že vyhorenie postihuje najviac ľudí, ktorí pracujú s ďalšími ľuďmi. Medzi rizikovými kategóriami sú aj učitelia. Viete, čo robiť, aby sa vyhorenie nestalo súčasťou aj toho vášho života? Cieľom tohto workshopu je predstaviť syndróm vyhorenia a jeho prejavy v práci učiteľa. Následne sa zameriame na jeho diagnostiku u seba pozrieme sa tiež na možnosti intervencie ako i prevencie.

LEKTOR:
Mgr. Mário Schwarz PhD. pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Výskumne sa venuje témam depresie, odpustenia, sociálno-psychologickým faktorom pri riešení konfliktov aj schopnosti čeliť strachu. Pracuje aj ako mediátor v Poradni rodinnej a školskej mediácie v Trnave.

CERTIFIKÁT:
Všetci účastníci workshopu získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania.

REGISTRÁCIA:
Účasť na workshope je bezplatná, avšak je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom tohto formuláru: https://forms.gle/WWoEbaB98GDpnWD38

Tešíme sa na vás! 

Zobraziť viac
Žilina
Žilinský lesopark
25.05.2022, 13:00 - 16:00
Pakuj (sa) von!
Lektor: Marika Balušíková

Zážitkovo - reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa. Tentokrát priamo v teréne!

 • Ochutnávka konkrétnych aktivít na vlastnej koži priamo v teréne
 • Tipy ako minimalisticky a efektívne využívať vo vyučovaní to, čo nám poskytuje krajina
 • Príklady, ako zmysluplne prepájať vyučovacie predmety do celku
 • Spoločné zdieľanie skúseností a nápadov

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením
registračného online formulára. Registrácia končí 24. 5. 2022.
*Počet miest limitovaný: max 15 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.

Zobraziť viac
Zvolen
online
25.05.2022, 17:00
Montessori matematika v bežnej triede
Lektor: Matej Bruncko

Aj vy si myslíte, že montessori aktivity a ich aplikácia v bežnej triede na I. stupni dokážu zlepšiť vedomosti žiakov? Ako aplikovať montessori prístup vo výučbe matematiky v bežnej triede?

 

Pripravili sme pre vás webinár, na ktorom sa dozviete:

👉 prečo využívať montessori prístup aj v bežnej triede

👉 praktické a teoretické tipy z montessori tried, využiteľné v bežnej škole

👉 aké montessori aktivity sa dajú pripraviť v triede bez alebo len s malými výdavkami

👉 ako v bežnej triede využiť Montessori prístup pri výučbe násobilky, počítania s prechodom cez 10-ku,

👉 ako pracovať s číselným radom do 100

Webinárom vás prevedie montessori učiteľ a absolvent Komenského inštitút Matej Bruncko.

Zobraziť viac
Trnava
komunitný priestor Lifestarter
19.05.2022, 17:00-18:30
Komunikácia je základ dobrých vzťahov v škole | EDUpoint
Lektor: Doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

Pozývame vás na ďalšie podujatie trnavského EDUpointu!
Tentoraz sa budeme rozprávať o tom, ako by mala vyzerať dobrá komunikácia a ako pri tom nezabúdať ani na (svoje) emócie.

CHARAKTERISTIKA
Učiteľ je každodenne postavený pred úlohu vytvárať a rozvíjať vzťahy. S deťmi, rodičmi aj kolegami na pracovisku. Umeniu zdravých vzťahov však je potrebné učiť sa, a k tomu patrí aj schopnosť vyjadrovania svojich emócií či ich rešpektovanie a u druhých. Ako efektívne komunikovať a ako nezabúdať pri tom na (svoje) emócie sa dozviete na našom workshope.

LEKTORKA:
Doc. PhDr. Mária Dědová, PhD. je psychologička pôsobiaca na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Venuje sa témam zmyslu života, šikany u detí, ale aj životnej spokojnosti učiteľov. Verí, že komunikácia je cesta ku zdravým vzťahom a že ich utváranie je dôležité podporovať aj prostredníctvom zdieľania emócií.

CERTIFIKÁT:
Všetci účastníci workshopu získajú certifikát o absolvovaní vzdelávania.

REGISTRÁCIA:
Účasť na workshope je bezplatná, no je potrebné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom tohto formuláru:
https://forms.gle/DhsUAYXEGhTAB9Eq7

Všetky informácie o EDUpointe Trnava nájdete na stránke: https://lifestarter.sk/portfolio/edupoint-trnava/

Tešíme sa na vás! 

Zobraziť viac
Zvolen
online
09.05.2022, 17:00
Z prvej ruky: Ako funguje fínske školstvo
Lektor: Zuzana a Břetislav Kuperovci, Michal Rehúš

Za lepším školstvom sa boli ochotní presťahovať do Fínska. Bývajú v dome pri lese, najbližšia autobusová zastávka je vzdialená niekoľko kilometrov. Pre deti ale chodí bezplatný školský taxík. Deti majú v škole všetko bezplatné – učebnice, pomôcky, desiate aj obedy. Ak príde dieťa skôr do školy, dokonca aj raňajky.

Zuzana a Břetislav Kuperovci žijú vo Fínsku už ôsmy rok a vychovávajú tam svojich päť detí. Fínske školstvo poznajú od základov. Od programu pro deti imigrantov, cez škôlku, prípravku, základnú školu až k programu pro tínedžerov, ktorí skončia základnú školu a nedostanú sa na strednú.
Na webinári sa okrem iného dozviete:
- prečo im volajú učitelia domov
- či majú na školách domáce úlohy
- ako je to s rušením predmetov vo vyučovaní
- prečo sa deti tešia do školy
- ako podporuje fínske školstvo slabších, ale menej už talentovaných

Hosťom webináru bude aj riaditeľ Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš, s ktorým budeme diskutovať aj tom, čím sa môžeme z fínskeho školstva inšpirovať a čo sú riziká tohto systému.

Webinárom vás bude sprevádzať odborník na vzdelávanie Juraj Hipš. Počas webináru bude možné klásť hosťom otázky.

Zobraziť viac
Zvolen
online
27.04.2022, 17:00
Ako som podľahol extrémistom a konšpirátorom
Lektor: Michal Gabriš, Juraj Illa, Jakub Goda, Juraj Hipš

Michal je bývalý extrémista. Pripíjal si na Tisa a oslavoval Slovenský štát. Počúval rasistickú kapelu Krátky proces a pridal sa k Slovenským brancom.

Juraj šíril konšpirácie a dezinformácie. Veril tomu, že bežné médiá v mnohom klamú a konšpirátori odhaľujú zamlčanú pravdu.

Zmenili sa a svoju minulosť dnes považujú za chybu. Michal Gabriš a Juraj Illa budú hosťami webináru, kde budú verejne o svojich príbehoch rozprávať. Tretím hosťom je Jakub Goda, odborník na dezinformácie, ktorý pod pseudonymom prispieval na portál Hlavnespravy.sk a odhalil tak jeho fungovanie.

Na webinári sa nielen učitelia a rodičia dozvedia:

- Čo vedie mladých ľudí stať sa súčasťou extrémistických skupín
- Prečo ľudia veria hoaxom a konšpiráciám
- Ako pracuje extrémistická skupina
- Ako funguje konšpiračný portál
- Čo extrémistu alebo konšpirátora motivuje zmeniť názor
- Akú rolu zohráva v ich rozhodovaní rodina, učitelia a iné autority

Webinárom vás bude sprevádzať odborník na vzdelávanie Juraj Hipš. Počas webináru bude možné klásť hosťom otázky.

Zobraziť viac
Trnava
Trnava - miesto upresníme
28.03.2022, 17:00
NIE stresu, ÁNO odolnosti
Lektor: Mgr. Jana Pozdechová

Pandémia, hrozba vojny, online vyučovanie, administratívna záťaž... a možno mnoho ďalšieho, čo vám, milí učitelia, vzalo radosť a energiu. Čo s tým?

CHARAKTERISTIKA
Stres je neraz nepriateľ, ktorý nás dokáže spomaliť alebo až zastaviť. Preto sme sa na Deň učiteľov rozhodli pripraviť pre vás workshop, na ktorom spoznáte, čo vás v skutočnosti stresuje, aktivujete vlastnú rezilienciu - čiže vnútornú silu a odolnosť a vyskúšate si techniky pre zvládanie náročných situácií. Súčasťou workshopu bude tiež tvorba osobného akčného plánu.

LEKTORKA:
Lektorkou workshopu bude Mgr. Jana Pozdechová (Mysliteľňa), ktorá má viac ako 14 rokov skúseností s HR procesmi, hľadaním a rozvojom talentov aj biznis developmentom. Je vyštudovanou andragogičkou a manažérkou ľudských zdrojov s doplnkovým vzdelaním v oblasti facilitácie, diagnostiky a koučingu.
Jej silnými stránkami sú pragmatickosť, empatia a zmysel pre zodpovednosť.

Zobraziť viac
Zvolen
online
09.03.2022, 17:00
Činnostné učenie
Lektor: Ľubica Demčáková

Chcete sa dozvedieť ako môžu všetci žiaci v jednom momente zažiť úspech? Hľadáte spôsob ako zapojiť do vyučovacieho procesu žiakov s ŠVVP? Počuli ste už o činnostnom učení? Jednoduchosť je len jedným z benefitov tejto metódy. Činnostné učenie vychádza z metódy objavovania, kedy žiaci hľadajú, skúmajú a objavujú.

Dozviete sa:
- čo je to činnostné učenie
- rady, tipy a návody ako sa stať činnostným učiteľom
- ako sa to dá aj online
- bude to praktické

Lektor: Ľubica Demčáková
Vyštudovala učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Je úspešnou absolventkou 5. ročníka Komenského inštitútu, finalistkou TOP 10 ocenenia Učiteľ Slovenska 2020 a zanietenou učiteľkou na prvom stupni ZŠ. Je autorkou odborných článkov, pracovných zošitov a metodických príručiek Škola v prírode a Šišidielko, lektorkou edukačnej pomôcky Aktívna matematika. Jej pracovný zošit Škola v prírode, získal Cenu MŠVVaŠ SR v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2020. Na svojej škole sa venuje činnostnému učeniu.
Prečítajte si o nej viac tu: https://ucitelslovenska.sk/finalisti/lubica-demcakova/

Zobraziť viac
Žilina
online
16.02.2022, 14:00 - 17:00
2. časť: Súcit a priateľské porozumenie voči sebe samému ako súčasť prevencie vyhorenia u učiteľov
Lektor: Katka Hommel

Seminár na dve stredajšie popoludnia pre učiteľov a učiteľky, ktorí si chcú zachovať elán, motiváciu a duševné zdravie. Byť učiteľom je náročné povolanie, založené na starostlivosti o druhých. Vyžaduje si tvorivosť, trpezlivosť, nadšenie, empatiu, energiu… bol by to veľmi dlhý zoznam!

V súčasnej situácii, keď neustále meniace sa požiadavky v súvislosti s pandémiou vyžadujú od učiteľov nekonečnú flexibilitu a bleskové osvojovanie si nových poznatkov, nie je žiadnym prekvapením, že vyhorenie je reálne riziko, ktoré dnes učiteľom a učiteľkám hrozí. 

Je možné budovať si odolnosť voči ťažkostiam a schopnosť zvládať stres? Našťastie áno! Výskum naznačuje, že jedným z faktorov, ktorý vplýva na našu schopnosť spracovať náročné situácie a zdravo zvládať stres, je naša schopnosť byť k sebe vľúdny a láskavý - mať voči sebe súcit (tento koncept sa v angličtine nazýva self-compassion). Učiť sa dopriať si dennodenne takéto láskavé porozumenie je ako učiť sa byť sám sebe dobrým kamarátom či kamarátkou. 

Počas mojich dvoch seminárov by som Vás rada previedla pár cvičeniami, ktoré pomáhajú kultivovať tieto 3 piliere súcitu k sebe. Takisto budem rada ak sa nám podarí vytvoriť priestor, v ktorom sa budete môcť v bezpečnej atmosfére podeliť o to, čo je pre Vás ako učiteľov náročné - aby ste vedeli, že v tomto krásnom a náročnom poslaní nie ste sami. A že stres a otázky, ktoré si so sebou nosíte sú znakom toho, že Vám na ňom záleží, že Vám záleží na Vašich žiakoch a študentoch… a že tiež ste len človek.

Katka Hommel (36) vyrastala v Ladcoch na Považí a teraz býva a pracuje v Holandsku. Medzitým:

- vyštudovala bakalára psychológie a sociálnej práce na Masarykovej Univerzite v Brne, 

- 5 rokov pôsobila ako dobrovoľníčka a junior trénerka v nadácii Olde Vechte v Holandsku, ktorá sa zameriava na osobnostný rozvoj, 

- pracovala 2 roky ako projektová manažérka vo YMCA na Slovensku,

- 8 rokov bola doma ako mama 4 detí,

- absolvovala štvorročný výcvik v integratívnej psychoterapii v Belgicku.

Momentálne pracuje ako pracovníčka s mládežou. Cieľom projektu, na ktorom pracuje je motivovať mladých ľudí, aby sa zapájali do dobrovoľníckej činnosti vo vlastnom meste a tak ovplyvňovali svet okolo seba, rozvíjali svoje talenty a vytvárali si nové kontakty. Jej deti sú jej najvytrvalejšími učiteľmi.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením tohto formulára.

Vhodné pre učiteľov a učiteľky, riaditeľov, študentov pedagogiky, pomáhajúce profesie.

Zobraziť viac
Trnava
Trnava - miesto upresníme
16.02.2022, 16:00
Ako nevychovávať vzdelaných barbarov
Lektor: Petra Tibenská

Správanie, postoje a hodnoty detí sú príliš dôležitou témou na to, aby sme sa im venovali len na etickej a náboženskej výchove. Na workshope sa dozviete prečo deťom dávať viac ako len vedomosti a ako rozvíjať charakter žiakov na všetkých vyučovacích predmetoch. Prakticky si ukážeme ako jednoducho môžete začať aj vy na vašich vyučovacích hodinách.

MGR. PETRA TIBENSKÁ
Je učiteľkou súkromnej základnej školy BESST v Trnave, kde je aj koordinátorkou Cambridge International School. Absolvovala program Komenského inštitútu, v rámci ktorého rozvíjala tému charakterového vzdelávania. So žiakmi sa rada rozpráva o ich skúsenostiach a zamýšľa nad tým ako môžeme byť obohatením pre svoje okolie.

Týmto workshopom štartujeme podujatia trnavského EDUpointu v roku 2022!
Workshop sa uskutoční v stredu 16.2. 2022 od 16:00 v Trnave (miesto ešte upresníme). Bude sa konať v režime OP a je potrebné sa naň zaregistrovať.

Zobraziť viac
Snina
online
16.02.2022, 16:00 - 18:00
AKO NA ZMENY V ŠKOLE (najmä ak ich nie všetci vítajú)
Lektor: Vladimír Burjan

Či sa nám to páči alebo nie, žijeme v dobe neustálych zmien. Niektorí ľudia ich priam vyhľadávajú, väčšina z nás však zmeny neobľubuje – sme psychologicky nastavení tak, že sa im snažíme vyhýbať.
O to ťažšiu situáciu majú manažéri a riaditelia, ktorí vo svojich organizáciách chcú či potrebujú nejaké zmeny zavádzať.

Budeme hovoriť najmä o tom, prečo naša psychika zmeny nevíta, ako s tým bojovať a ako manažovať zmeny v škole, najmä ak ich časť zborovne nevíta s nadšením, či priamo aktívne odmieta.

Riaditelia škôl sú zvyknutí, že na školeniach a seminároch sú väčšinou oboznamovaní s najnovšími legislatívnymi zmenami a dostávajú inštrukcie, ako ich implementovať.

Táto prednáška bude iná – nebude o žiadnych konkrétnych zákonoch a vyhláškach. Bude o psychologických aspektoch a prekážkach zmien, o tom, prečo sa ľudská psychi­ka často zmenám bráni. Dozviete sa, ako by mal dobrý riaditeľ zmeny na škole manažovať, aby získal učiteľov na svoju stranu a aby sa mu zamýšľané zmeny podarilo úspešne implementovať. A vôbec pritom nemusí ísť o legislatívne zmeny zhora.

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?
Riaditeľom, riaditeľkám a ďalším vedúcim pracovníkom základných a stredných škôl.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ.
NUTNÁ REGISTRÁCIA vyplnením formulára tu: https://forms.gle/x1Hy3kGMCrX95Ny57. Max 25 účastníkov

LEKTOR:
RNDr. Vladimír Burjan
Po vyštudovaní matematiky na MFF UK učil na gymnáziu v Bratislave. Po roku 1989 krátko pôsobil na ministerstve školstva a na Výskumnom ústave pedagogickom. V roku 1994 založil firmu EXAM testing, na čele ktorej stál 25 rokov. 11 rokov bol šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Bol externým poradcom ministra školstva a spoluautorom dokumentu Učiace sa Slovensko. V súčasnosti je riaditeľom Neziskovej organizácie DOBRÁ ŠKOLA, nezávislým konzultantom a prednášateľom. Je autorom a spoluautorom viacerých učebníc a kníh o vzdelávaní.

Zobraziť viac
Žilina
online
09.02.2022, 14:00 - 17:00
1. časť: Súcit a priateľské porozumenie voči sebe samému ako súčasť prevencie vyhorenia u učiteľov
Lektor: Katka Hommel

Seminár na dve stredajšie popoludnia pre učiteľov a učiteľky, ktorí si chcú zachovať elán, motiváciu a duševné zdravie. Byť učiteľom je náročné povolanie, založené na starostlivosti o druhých. Vyžaduje si tvorivosť, trpezlivosť, nadšenie, empatiu, energiu… bol by to veľmi dlhý zoznam!

V súčasnej situácii, keď neustále meniace sa požiadavky v súvislosti s pandémiou vyžadujú od učiteľov nekonečnú flexibilitu a bleskové osvojovanie si nových poznatkov, nie je žiadnym prekvapením, že vyhorenie je reálne riziko, ktoré dnes učiteľom a učiteľkám hrozí. 

Je možné budovať si odolnosť voči ťažkostiam a schopnosť zvládať stres? Našťastie áno! Výskum naznačuje, že jedným z faktorov, ktorý vplýva na našu schopnosť spracovať náročné situácie a zdravo zvládať stres, je naša schopnosť byť k sebe vľúdny a láskavý - mať voči sebe súcit (tento koncept sa v angličtine nazýva self-compassion). Učiť sa dopriať si dennodenne takéto láskavé porozumenie je ako učiť sa byť sám sebe dobrým kamarátom či kamarátkou. 

Počas mojich dvoch seminárov by som Vás rada previedla pár cvičeniami, ktoré pomáhajú kultivovať tieto 3 piliere súcitu k sebe. Takisto budem rada ak sa nám podarí vytvoriť priestor, v ktorom sa budete môcť v bezpečnej atmosfére podeliť o to, čo je pre Vás ako učiteľov náročné - aby ste vedeli, že v tomto krásnom a náročnom poslaní nie ste sami. A že stres a otázky, ktoré si so sebou nosíte sú znakom toho, že Vám na ňom záleží, že Vám záleží na Vašich žiakoch a študentoch… a že tiež ste len človek.

Katka Hommel (36) vyrastala v Ladcoch na Považí a teraz býva a pracuje v Holandsku. Medzitým:

- vyštudovala bakalára psychológie a sociálnej práce na Masarykovej Univerzite v Brne, 

- 5 rokov pôsobila ako dobrovoľníčka a junior trénerka v nadácii Olde Vechte v Holandsku, ktorá sa zameriava na osobnostný rozvoj, 

- pracovala 2 roky ako projektová manažérka vo YMCA na Slovensku,

- 8 rokov bola doma ako mama 4 detí,

- absolvovala štvorročný výcvik v integratívnej psychoterapii v Belgicku.

Momentálne pracuje ako pracovníčka s mládežou. Cieľom projektu, na ktorom pracuje je motivovať mladých ľudí, aby sa zapájali do dobrovoľníckej činnosti vo vlastnom meste a tak ovplyvňovali svet okolo seba, rozvíjali svoje talenty a vytvárali si nové kontakty. Jej deti sú jej najvytrvalejšími učiteľmi.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením tohto formulára.

Vhodné pre učiteľov a učiteľky, riaditeľov, študentov pedagogiky, pomáhajúce profesie.

Zobraziť viac
Zvolen
online
18.01.2022, 17:00
Ako podporiť duševné zdravie žiakov a citlivo hodnotiť
Lektor: Mgr. Dominika Rajznerová, PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

👉 Prečo mladí ľudia zvládajú pandémiu COVID-19 najťažšie?

👉 Čo zažívajú a potrebujú žiaci počas dišťančného vzdelávania a po návrate do škôl?

👉 Aké sú vývinové úlohy a potreby detí a žiakov?

👉 Aké sú úlohy a možnosti nás dospelých (rodičov a pedagógov) v ich vývine?

👉 Prečo práve teraz potrebujú motiváciu a povzbudenie viac ako inokedy?

👉 Ako hodnotiť a závoreň ich NEhodnotiť?

Na webinári sa so svojimi skúsenosťami, poznatkami a odporúčaniami podelia odborníčky z liniek pomoci občianskeho združenia IPčko, ktoré od roku 2012 stoja pri mladých ľuďoch a vytvárajú im v online prostredí bezpečný priestor na zdieľanie svojich pocitov, potrieb, ťažkostí a najmä na hľadanie riešení, ktoré ich posúvajú.

Webinár je špecificky zameraný pre skupinu učiteľov, ktorí rovnako ako aj ich žiaci okúsili náročné vzdelávanie počas pandémie a chcú im byť oporou a povzbudením nie len v čase hodnotenia ich vzdelávacích výsledkov.

➡️ O svoje skúsenosti sa podelia:

💬 PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Som špeciálna pedagogička s absolvovaným akreditovaným vzdelávaním v oblasti poskytovania dištančného poradenstva a krízovej intervencie. V IPčku pôsobím ako supervízorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi, aplikáciou intervencií v týchto rizikových skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu rôzneho charakteru (videá, vlogy, podcasty, články, plagáty,…). V IPčku zastrešujem aj video poradenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím, ktoré poskytuje internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením Dobrá linka.

💬 Mgr. Dominika Rajznerová

Som psychologička a programová riaditeľka v občianskom združení IPčko, kde sa starám o kvalitu a odbornosť poskytovaných služieb vo viacerých projektoch. Sedem rokov som pôsobila najprv ako psychologička, neskôr ako supervízorka a vedúca chatovej poradne pre mladých IPčko.sk, kde sa na nás mladí ľudia so svojimi ťažkosťami obracajú najčastejšie.

Absolvovala som výcviky v krízovej intervencii, v dištančnom psychologickom poradenstve, aktuálne som frekventantkou psychoterapeutického výcviku v prístupe zameranom na riešenie.

Mladí ľudia sú tí, ktorí sú najviac ohrozenými duševnými ťažkosťami a rôznymi krízovými situáciami, pre zvládnutie ktorých nemajú dostatok skúseností a zároveň psychologickú pomoc vyhľadávajú najmenej. Preto mi je ako odborníčke práca s nimi najbližšia.

Zobraziť viac
Snina
online
16.12.2021, 17:00
Ako zmysluplne testovať a hodnotiť žiakov? Rady lenivého učiteľa
Lektor: Robert Čapek

👉 Je tradičné testovanie jedným zo znakov nekvalitného vzdelávania? 👈

Naučené otázky, formálne úlohy, jednotné zadania a výkonové hodnotenia naozaj nemajú nič spoločné s dobrou výučbou. Učiteľ by sa nemal testovaniu žiakov vyhýbať, pretože testy si žiakov počkajú aj v ďalšom štúdiu, no sú spôsoby, ako testovať rozumnejšie a didakticky správne. Stačí testy diferencovať, individualizovať a dodržiavať niekoľko zásad.

📺 Sledujte náš webinár Lenivého učiteľa s lektorom a didaktikom Robertom Čapekom a získajte tak zdarma cenné rady využiteľné vo vašej praxi.

Zobraziť viac
Žilina
online
01.12.2021, 17:00-19:00
Čo chcú vedieť rodičia žiakov s poruchami učenia?
Lektor: Zdenka Valeková

Pozerať sa na vývinové poruchy učenia z viacerých pohľadov znie ako výzva. Webinár je venovaný pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ a ZŠ so zacielením na potreby rodičov detí s poruchami učenia.

Spolu budeme hľadať odpovede na otázky:
Čo prispieva k efektívnej komunikácii rodiny a školy? Akú pozíciu tu zastáva rodič?
Ako sa dá využiť spolupráca rodiča pri vzdelávaní žiaka s VPU?
Ako vnímame a vyhodnocujeme potreby rodičov a detí s VPU?

Webinár bude zahŕňať aj skupinovú prácu.

LEKTORKA:
Zdenka Valeková je presvedčená, že vnútorná motivácia k učeniu je hnací motor vzdelávania.

Má dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako učiteľka a špeciálna pedagogička. Aktuálne pracuje pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie na pozícii interný expert so zameraním na multidisciplinárny prístup v praxi.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením tohto formulára.
Vhodné pre učiteľov, študentov pedagogiky.

Zobraziť viac
Prešov
online
23.11.2021, 13:00 - 17:00
Práca s mocou a konflikty - 4. časť: Práca s mocou a pomáhanie
Lektor: Dušan Ondrušek, PhD. a Zuza Fialová, PhD.

Štvorfázový tréning pre pedagógov a vychovávateľov, ktorý sa uskutoční vo forme štyroch štvorhodinových blokov, online cez ZOOM.

Ideálne je, ak sa účastník môže zúčastniť všetkých blokov, ale je možné absolvovať aj jednotlivé
bloky osobitne.

Na každý blok je otvorené samostatné prihlasovanie:

👉 4. časť: Práca s mocou a pomáhanie

Ako sa prejavujú mocenské aspekty vo vzťahu pomáhajúceho a prijímateľa pomoci. Ako si
nastaviť hranice, na aké otázky si odpovedať, ak chcem účinne a zmysluplne pomôcť
inému? Aký má vplyv mocenská nerovnosť na efektivitu pomoci?

👉Tréneri:

👨‍💼Dušan Ondrušek, PhD., pôsobí ako tréner a konzultant v PDCS. Pôvodne pracoval ako psychológ. Zameriava sa na oblasť organizačného rozvoja, efektívnu komunikáciu a tvorivosť, ako aj na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov a v týchto témach publikoval
viacero kníh. Ako tréner a facilitátor pôsobil vo vyše 50 krajinách. Externe prednáša na viacerých slovenských univerzitách, vystupuje v médiách na témy ako polarizácia, hodnotové
konflikty, radikalizácia, kritické myslenie a ako čeliť manipulácii v online aj offline priestore.

👩🏻‍💼Zuza Fialová, PhD. pôsobí v PDCS ako trénerka a analytička. Vyštudovala sociológiu v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala vo Varšave. Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu konfliktov a výchovu k dialógu. Pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie, vrátane OBSE a NATO. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 25 krajinách sveta. V poslednom čase sa osobitne venuje sociálnym aspektom klimatickej zmeny.

Zobraziť viac
Prešov
online
11.11.2021, 13:00 - 17:00
Práca s mocou a konflikty - 3. časť: Polarizácia a hodnotové konflikty 2
Lektor: Dušan Ondrušek, PhD. a Zuza Fialová, PhD.

Štvorfázový tréning pre pedagógov a vychovávateľov, ktorý sa uskutoční vo forme štyroch štvorhodinových blokov, online cez ZOOM.

Ideálne je, ak sa účastník môže zúčastniť všetkých blokov, ale je možné absolvovať aj jednotlivé
bloky osobitne.

Na každý blok je otvorené samostatné prihlasovanie:

3. časť: Polarizácia a hodnotové konflikty 2

Aké témy polarizujú? Ako sa prejavuje polarizácia v konflikte rodičov,
učiteľov/vychovávateľov a mladých ľudí? Ako zvládať polarizačné situácie? Polarizácia
online a jej úskalia.

👉Tréneri:

👨‍💼Dušan Ondrušek, PhD., pôsobí ako tréner a konzultant v PDCS. Pôvodne pracoval ako psychológ. Zameriava sa na oblasť organizačného rozvoja, efektívnu komunikáciu a tvorivosť, ako aj na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov a v týchto témach publikoval
viacero kníh. Ako tréner a facilitátor pôsobil vo vyše 50 krajinách. Externe prednáša na viacerých slovenských univerzitách, vystupuje v médiách na témy ako polarizácia, hodnotové
konflikty, radikalizácia, kritické myslenie a ako čeliť manipulácii v online aj offline priestore.

👩🏻‍💼Zuza Fialová, PhD. pôsobí v PDCS ako trénerka a analytička. Vyštudovala sociológiu v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala vo Varšave. Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu konfliktov a výchovu k dialógu. Pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie, vrátane OBSE a NATO. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 25 krajinách sveta. V poslednom čase sa osobitne venuje sociálnym aspektom klimatickej zmeny.

Zobraziť viac
Prešov
online
05.11.2021, 13:00 - 17:00
Práca s mocou a konflikty - 2. časť: Polarizácia a hodnotové konflikty
Lektor: Dušan Ondrušek, PhD. a Zuza Fialová, PhD.

Štvorfázový tréning pre pedagógov a vychovávateľov, ktorý sa uskutoční vo forme štyroch štvorhodinových blokov, online cez ZOOM.

Ideálne je, ak sa účastník môže zúčastniť všetkých blokov, ale je možné absolvovať aj jednotlivé
bloky osobitne.

Na každý blok je otvorené samostatné prihlasovanie:

👉 2. časť: Polarizácia a hodnotové konflikty

Čím sa líši polarizácia od iného typu konfliktu? Ako viesť diskusiu s mladými o témach, ktoré
sú kontroverzné, výbušné, provokujú k radikálnym postojom? Ako zachovať výchovný
rozmer a zároveň nezablokovať dôveru a otvorenosť diskusie?

👉Tréneri:

👨‍💼Dušan Ondrušek, PhD., pôsobí ako tréner a konzultant v PDCS. Pôvodne pracoval ako psychológ. Zameriava sa na oblasť organizačného rozvoja, efektívnu komunikáciu a tvorivosť, ako aj na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov a v týchto témach publikoval
viacero kníh. Ako tréner a facilitátor pôsobil vo vyše 50 krajinách. Externe prednáša na viacerých slovenských univerzitách, vystupuje v médiách na témy ako polarizácia, hodnotové
konflikty, radikalizácia, kritické myslenie a ako čeliť manipulácii v online aj offline priestore.

👩🏻‍💼Zuza Fialová, PhD. pôsobí v PDCS ako trénerka a analytička. Vyštudovala sociológiu v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala vo Varšave. Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu konfliktov a výchovu k dialógu. Pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie, vrátane OBSE a NATO. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 25 krajinách sveta. V poslednom čase sa osobitne venuje sociálnym aspektom klimatickej zmeny.

Zobraziť viac
Prešov
online
04.11.2021, 13:00 - 17:00
Práca s mocou a konflikty - 1. časť: Práca s mocou v práci učiteľa, pedagóga, vychovávateľa
Lektor: Dušan Ondrušek, PhD. a Zuza Fialová, PhD.

Štvorfázový tréning pre pedagógov a vychovávateľov, ktorý sa uskutoční vo forme štyroch štvorhodinových blokov, online cez ZOOM.

Ideálne je, ak sa účastník môže zúčastniť všetkých blokov, ale je možné absolvovať aj jednotlivé
bloky osobitne.

Na každý blok je otvorené samostatné prihlasovanie:

👉1. časť: Práca s mocou v práci učiteľa, pedagóga, vychovávateľa

Aké sú aspekty moci v práci s mládežou? Ako si nastaviť hranice a ako vymedziť priestor pre
dôveru a autoritu? V cvičeniach a diskusiách si vyskúšame, ako reagovať v situáciách, keď
tradičné mocenské vzorce nepomáhajú.

👉Tréneri:

👨‍💼Dušan Ondrušek, PhD., pôsobí ako tréner a konzultant v PDCS. Pôvodne pracoval ako psychológ. Zameriava sa na oblasť organizačného rozvoja, efektívnu komunikáciu a tvorivosť, ako aj na alternatívne spôsoby riešenia konfliktov a v týchto témach publikoval
viacero kníh. Ako tréner a facilitátor pôsobil vo vyše 50 krajinách. Externe prednáša na viacerých slovenských univerzitách, vystupuje v médiách na témy ako polarizácia, hodnotové
konflikty, radikalizácia, kritické myslenie a ako čeliť manipulácii v online aj offline priestore.

👩🏻‍💼Zuza Fialová, PhD. pôsobí v PDCS ako trénerka a analytička. Vyštudovala sociológiu v Bratislave, doktorandské štúdium absolvovala vo Varšave. Odborne sa zameriava hlavne na riešenie a prevenciu konfliktov a výchovu k dialógu. Pracovala pre viaceré medzinárodné organizácie, vrátane OBSE a NATO. Má medzinárodnú trénerskú a konzultačnú skúsenosť, doteraz pracovala vo viac ako 25 krajinách sveta. V poslednom čase sa osobitne venuje sociálnym aspektom klimatickej zmeny.

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie online
04.11.2021, 9:00 - 14:00
Artefiletika vo vyučovaní
Lektor: Mgr. Miriama Kotríková

Artefiletika predstavuje spôsob ako pristupovať k vyučovaniu nielen výtvarnej výchovy na základnej škole. Je to spôsob, ktorý ponúka prostredníctvom zážitkovej tvorby a reflektívneho dialógu možnosť odhaľovať osobnosti žiakov a ich "postavenie" či úlohu medzi rovesníkmi či v skupine a zároveň otvára dvere alternatívnym formám vzdelávania, osobnostného rozvoja... 

Počas niekoľkých hodín nášho spoločného stretnutia sa dozviete teoretické základy artefiletiky a prakticky si vyskúšate artefiletické aktivity s metodicko-didaktickým komentárom lektorky. Môžeme sa porozprávať o možnostiach využitia artefiletiky na vašej škole v konkrétnych predmetoch a triedach.  Program určený učiteľom základných škôl, študentom pedagogických smerov, pedagógom voľnočasových aktivít.

Mgr. Miriama Kotríková - je učiteľkou 2. stupňa ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline s aprobáciou SJL/VV. V školstve pôsobí od roku 2009. Počas svojej praxe absolvovala niekoľko zaujímavých vzdelávaní, no pre ňu najviac obohacujúce bolo vzdelávanie - Artefiletika. 

Artefiletiku sa jej úspešne podarilo začleniť do vyučovacieho procesu dokonca aj vo forme rovesníckeho vzdelávania (heterogénne skupiny starších a mladších žiakov). V tomto spôsobe vyučovania objavila veľký potenciál a získala skúsenosti, o ktoré sa s vami rada podelí.

https://www.edupointzilina.sk/l/artefiletika-vo-vyucovani/

Zobraziť viac
Bratislava
online
26.10.2021, 15:00 - 16:00
Na duši záleží aj v škole
Lektor: Kornélia Ďuríková

Prečo sa svet uberá zlým smerom a kde sú trhliny, ktoré vytrvalo prehliadame? Kto je učiteľ vo svete, kde sa extrémne ľahko množí zlo? A čo s tým má detská duša? Príspevok sa bude venovať duševnému zdraviu a wellbeingu v dnešnej spoločnosti so zameraním na pôdu školy a ako môžeme zvnútra škôl bojovať o zdravé generácie detí aj učiteľov.

Kornélia Ďuríková: je predsedníčka Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka. Pracuje tiež ako školská psychologička na gymnáziu v Šamoríne. Absolvovala certifikované vzdelávanie v oblasti pozitívnej psychológie a vzdelávania v zahraničí. Je členkou Medzinárodnej asociácie pozitívnej psychológie (IPPA).

Prednáška prebiehať online a je potrebné sa naňu prihlásiť.

Zobraziť viac
Snina
online
13.10.2021, 14:00
Ako mať v škole aktívnu školskú radu?
Lektor: Ľubomíra Bezeková - zástupkyňa ZŠ Pliešovce

Na interAKTÍVNOM webinári si ukážeme konkrétne príklady a budeme hľadať odpovede na otázky:

Čo je úlohou žiackej školskej rady na ZŠ a SŠ?
Ako aktivizovať žiakov, aby participovali v škole, aj mimo nej?
Môže ŽŠR fungovať aj online a ako môže pomôcť s dištančným vyučovaním?
Ako môže spolupracovať ŽŠR z rôznych typov škôl?
Čo by vám pomohlo v rozbehnutí ŽŠR (ak ešte nemáte aktívnu ŽŠR)?

Počet účastníkov na webinári je limitovaný, svoj záujem nahláste na jana.scerbakova@snina.sk do 11. 10. 2021 (pondelok).

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie online.
05.10.2021, 14:00 - 18:00
Ako si určiť priority
Lektor: Michal Žarnay

Aj vám sa stáva, že neviete, kde vám hlava stojí? Že povinností pribúda, ale času ubúda? Tento workshop by mohol byť vhodným riešením. Zameriame sa na spojitú maticu priorít a na jej základe sa rýchlo rozhodnete, čomu chcete venovať svoj čas a byť tak čo najviac efektívny. Pridajte maticu priorít do svojho plánovania a zvýšte tak svoju produktivitu.

DOZVIETE SA:
    • vysvetlíme si celostný prístup k plánovaniu času
    • naučíme sa, ako si zostaviť spojitú maticu priorít a ako ju použiť
    • účastníci si zmapujú svoje aktuálne úlohy a vytvoria vlastnú maticu priorít
    • prediskutujeme svoje skúsenosti z dlhoročného používania priorít v rámci efektívnej organizácie pracovného času

O lektorovi

Michal Žarnay - jeho poslaním je pomáhať ľuďom a tímom napĺňať ich potenciál, a tým si plniť sny a žiť spokojnejšie. Na základe bohatých skúseností z pôsobenia v súkromnom, akademickom i neziskovom sektore sa venuje najmä produktivite a zmene návykov prostredníctvom neformálneho vzdelávania, koučovania a facilitácie.

Zobraziť viac
Poprad
online
18.06.2021, 15:00 - 16:00
Balzam na dušu - mentálne zdravie a emócie detí ako súčasť záujmu školy
Lektor: Mária Šimičáková Tóthová a Marek Madro

👉Téma mentálneho zdravia je stále prevažne vnímaná ako "téma dospelých", ktorá sa detí veľmi netýka. Deti predsa "nemôžu mať" depresiu, úzkosť, alebo iné psychické problémy. Aktuálna situácia však ukazuje, že sa táto téma stáva čoraz horúcejšou aj u detí. Čo spravilo odlúčenie a zavreté školy s psychikou žiakov? Aké následky bude mať sociálna izolácia a následný rýchly návrat do školy? Čo môže škola urobiť pre svojich žiakov pre ich mentálne zdravie? Aká je aktuálna situácia v praxi? A čo môžeme v tejto oblasti očakávať v ďalšom školskom roku?

👉Aj na tieto otázky nám odpovedia hostia našej diskusie Mária Šimičáková Tóthová a Marek Madro.

👉Mgr. Mária Tóthová Šimčáková - úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už skoro 30 rokov. Pôsobila ako školská psychologička na ZŠ a gymnáziu v Bratislave. V Rade pre reklamu pracuje ako odborník na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež. Je odbornou garantkou programu detinanete.sk , kde už 12 rokov monitoruje problematiku internetu a deti, dáva rodičom a učiteľom rady ako zvládnuť bezpečnosť detí .

 

👉PhDr. Marek Madro, PhD. - psychológ, zakladateľ a momentálne programový riaditeľ projektu Internetovej poradne pre mladých IPčko.sk. Ako spychológ sa špecializuje na krízovú intervenciu v extrémnych životných situáciách.

👉Termín: 18. 6. 2021
👉Čas: 15:00 - 16:00
👉Miesto: online cez ZOOM
👉Prihlasovanie do 17. 6. 2021 tu: https://viac.typeform.com/to/RWOu3jT2

Zobraziť viac
Prešov
online
16.06.2021, 15:00 - 18:00
Učiteľ - superhrdina ktorý všetko zvládne
Lektor: Michaela Bubelíniová

👉Zmena vzdelávania priniesla mnohé situácie, na ktoré učiteľ musel veľmi dynamicky reagovať. Neustále stál a stojí pred výzvami, novými požiadavkami a očakávaniami zo strany vedenia aj rodičov, pričom vykonáva svoje povolanie učiteľa v neustále meniacich sa podmienkach. Výzvou je tiež správanie žiakov, zosúladenie rodinného a pracovného života a mnoho ďalších vplyvov... V rámci tohto workshopu sa chceme spolu s vami zamyslieť nad tým, ako zvládnuť aktuálnu situáciu, ako sa pripraviť na ďalšie podobné situácie, ale zachovať si pritom mentálne zdravie. Ako znovu objaviť svoje zdroje, a ako sa v živote prepracovať k postoju wellbeingu? Tesne pred koncom školského roka a začiatkom letných prázdnin sa s vami chceme podeliť o to, ako ich čo najlepšie využiť, aby ste ďalší školský rok odštartovali plný energie a chuti do vašej práce resp. poslania učiteľa.

👉Lektor: Michaela Bubelíniová - lektorka, koučka, mentorka a konzultantka, ktorá pôsobí v rozvoji ľudí aj tímov viac ako 15 rokov. Má skúsenosti z práce s veľmi rôznorodými cieľovými skupinami – od zamestnancov z rôznych firiem (na rozličných úrovniach riadení aj pracovných pozíciách), cez učiteľov a pracovníkov v neziskových a mimovládnych organizáciách až po detí a mladých ľudí (študentov - najmä učiteľstva, sociálnej práce a psychológie). Jedným z jej obľúbených prístupov k rozvoju je zážitkové učenie sa prostredníctvom vlastných skúseností a ich následnej reflexie (experienciálna pedagogika) . Je spoluautorkou publikácie „Učíme (sa) zážitkom“.

👉Prihlasovanie do 15. 6. 2021 alebo do naplnenia kapacity (max. 20 účastníkov) tu: https://viac.typeform.com/to/amRr5z6T

Zobraziť viac
Zvolen
online
07.06.2021, 17:00
Hodnotenie ako dar
Lektor: Ľubica Noščáková
Zarámovali a zavesili ste si niekedy svoje vysvedčenie doma na stenu? Ani vám to nenapadlo?
Prečo nie? Ako by malo vyzerať hodnotenie, s ktorým by ste to urobili? Čo by v ňom nemalo chýbať?
Ako urobiť hodnotenie pravdivé, obohacujúce a podporujúce pre dieťa v napredovaní?
V čase, keď sa snažíme zistiť, ako reálne žiaci ovládajú učivo a pripraviť im vysvedčenia, ktoré to budú odrážať, mnohí učitelia dopĺňajú známky rôznymi formami slovného hodnotenia.
Robia to preto, že žiaci tak dostanú od nich dar- omnoho viac, než len známku. Dostanú pomenované, v čom sú skvelí, ako napredovali, kde majú rezervy, čo sú ich výzvy a v tom najlepšom prípade aj návod, ako ich zvládať, alebo čo urobiť, aby mohli byť úspešnými. Žiadne pochvaly, ani pokarhania, ale autentické hodnotenie, dar, ktorý im pomôže rozkódovať, čo sa skrýva za ich známkami a prečo a aj mapu na cestu za úspechom.
Webinár bude s pedagogičkou, ktorá už pred rokom 2 000 overovala v praxi slovné hodnotenie a za tých viac ako 20 rokov prešla so svojimi študentmi dlhú cestu, objavovala a zaraďovala nové a nové formy a spôsoby hodnotenia, ktoré je darom pre žiaka rovnako ako pre učiteľa a rodiča. Mnohé z nich vám ukáže, podelí sa o ne, dá návody, nápady, návrhy- či už slovné hodnotenie tvoríte po prvý raz, alebo ste v jeho príprave majster.
Zobraziť viac
Bratislava
online
03.06.2021, 16:30-18:00
Dobrovoľná školská dochádzka (aktivizačné metódy)
Lektor: Dávid Králik
Dávid o sebe hovorí, že čo sa týka formy, nie je moc prednášací typ, tak namiesto odprednášania veľkých múdrostí si na workshope zažijete na vlastnej koži niekoľko aktivizačných metód, alebo ak chcete, niekoľko konkrétnych aktivít, ktoré môžete následne skúsiť so svojimi žiakmi na rôznych predmetoch. A obsahovo sa spoločne pohraté s myšlienkou dobrovoľnej školskej dochádzky.
 
Workshop povedie Dávid Králik- učiteľ, mentor, kouč, lektor, spoluzakladateľ školy Felix. Bloger, autor niekoľkých metodík a knižiek. Momentálne pracuje v SZŠ Felix ako učiteľ a tiež v n. o. LEAF ako mentor a supervízor v mentoringovom programe IRPU (Individuálny rozvojový program učiteľa). Práve v LEAF-e sa prvýkrát stretol s mentoringom a väčšinu mentorských zručností, ktorými dnes disponuje, získal vďaka možnosti pracovať v tejto organizácii.
Workshop bude prebiehať prezenčne a je potrebné sa naň prihlásiť
Zobraziť viac
Trnava
online
03.06.2021, 17:00-18:30
Učiteľ a jeho duševné zdravie
Lektor: Jarmila Blahová
Milí učitelia, lektori, pracovníci s mládežou a vlastne všetci!
Viete, ako horieť, ale nevyhorieť? Ako zvládať stres alebo ako mu predchádzať? Čo môžete robiť, aby ste mali dobrú duševnú kondíciu? Odpovede aj na tieto otázky sa dozviete počas webináru s Jarkou Blahovou, učiteľkou psychológie na MTF STU v Trnave.
Webinár bude prebiehať vo štvrtok 3. júna 2021 od 17:00 h. prostredníctvom MS Teams, a preto je potrebné sa naň vopred registrovať
Zobraziť viac
Trnava
online
26.05.2021, 17:00-18:30
Na talentoch žiakov záleží
Lektor: Miriam Šelepová, Jana Žišková, Daniela Kellerová
Milí učitelia, riaditelia škôl či pracovníci s mládežou!
Je tu ďalšie z radu podujatí EDUpointu Trnava. Online diskusia s hosťami, ktorí nám predstavia projekt Budúcnosť INAK, ktorý zastrešuje Nadácia Pontis. S Janou Žiškovou, Miriam Šelepovou a Danielou Kellerovou sa porozprávame o tom, ako znižovať nerovnosť v škole, ako pomôcť žiakom získať skúsenosti zo života a určite sa dotkneme aj horúcej témy inklúzie. Panelovú diskusiu bude moderovať Maťka Hudcovičová a vy svoje otázky môžete písať už teraz do registračného formuláru alebo cez Slido potom počas podujatia.
Online diskusia bude prebiehať v stredu 26. 5. 2021 a budeme ju vysielať naživo cez Youtube, no aby ste sa k nej dostali, je potrebné zaregistrovať sa.
Zobraziť viac
Bratislava
online
25.05.2021, 15:00-16:30
Digitálny svet našich detí. Pozitíva aj negatíva ich online sveta
Lektor: Mgr. Mária Tóthová Šimčáková
Počas webináru Vás šokujeme či neprekvapíme Vás informáciami, čo robia naše deti na inetrnete podľa našich prieskumov a 12 ročných skúsenosti s práce a prevencii s deťmi. Pozrime sa na to číslami aj informáciami, aj v kontexte doby online vyučovania, ktoré aktuálne zažívame. Ukážeme si nápady na vyučovanie priamo s deťmi aj videoprojekcie našich činnosti v projekte detinanete.sk. Pozrieme sa na dištančné či online učenie a vzdelávanie a jeho pravidlá, ktoré treba dodržiavať a pritom nájsť pre deti pútavú formu učenia. Položíme si otázku: Čo deti na internete robia a vieme vlastne prečo ? V snahe o chápanie a vnímanie potrieb detí v kontexte internetu. Preberieme si podrobnejšie nástrahy a riziká, ktoré tam sú a či sa im deti vedia primerane vyhnúť, dokonca ich zvládnuť.
 
Mgr. Mária Tóthová Šimčáková je úspešná detská psychologička. Práci s deťmi sa venuje už 27 rokov, pričom vyše 14 rokov pôsobila ako školská psychologička v základnej škole a gymnáziu v Bratislave. Pracuje s deťmi s rôznymi problémami, s celými rodinami, s učiteľmi a so školskými kolektívmi. V Rade pre reklamu pracuje ako odborníčka na problematiku reklamy so zameraním na deti. Lektoruje a je autorkou mnohých programov pre deti a mládež. Je odbornou garantkou programu ,,detinanete", kde už 10 rokov monitoruje problematiku internetu a deti, dáva rodičom a učiteľom rady ako zvládnuť bezpečnosť detí. Prispieva do rôznych odborných aj iných publikácií, vedie internetové poradne niekoľkých časopisov. Veľa skúsenosti ako riešiť ťažkosti s výchovou deti získala priamo v rodinách na Slovensku v relácii Pestúnka televízie Markíza. Je šťastnou mamou dvoch detí.
Webinár bude prebiehať cez Zoom a je potrebné sa naň prihlásiť
Zobraziť viac
Prešov
online
25.05.2021, 15:00-18:00
Efektívne rodičovské združenia
Lektor: Andrea Lánczos
Komunikácia s rodičmi je nevyhnutnou súčasťou práce učiteľa. Rodičovské združenie je ideálny priestor pre spoznanie rodičov a nadviazanie spolupráce medzi učiteľom a rodičmi. Ako pripraviť dobré rodičovské združenie? Ako z neho urobiť viac ako len súhrn informácií o výsledkoch, príspevkoch, úpravách priestorov, či problémovom správaní? Ako sa vyhnúť jeho často negatívnemu vnímaniu zo strany rodičov a urobiť z neho príjemne strávený čas preospešný pre všetky strany? Ako čo najefektívnejšie zrealizovať rodičovské združenie a vyťažiť z neho maximum v online aj offline čase?
👉Lektor: Andrea Lánczos
Vyštudovala špeciálnu pedagogiku-logopédiu v Budapešti. Pôsobila ako logopéd v pedagogicko-psychologickej poradni v Dunajskej Strede. Absolvovala ročný výcvik pre školiteľov NK s Evou Rambalou (HU), neskôr workshopy a tréningy s ďalšími certifikovanými trénermi. Ako spoluautorka a lektorka sa venovala akreditovaným vzdelávacím aktivitám v téme Nenásilnej komunikácie na Slovensku pre pedagógov, špeciálnych pedagógov, psychológov, sociálnych pedagógov a pracovníkov. Popri lektorskej práci sa venuje aj mediácii pomocou nenásilnej komunikácie a koučovaniu. V súčasnosti pôsobí aj ako vysokoškolsý pedagóg na UJS v Komárne a tiež ako špeciálny pedagóg v CPPPaP v Dunajskej Strede.
Účasť je bezplatná.
Registrácia je nutná a záväzná- najneskôr do 24.5.2021
Workshop je vhodný pre učiteľov.
Počet miest je limitovaný.
Zobraziť viac
Prešov
online
20.05.2021, 15:00-18:00
ZBOROVŇA 2 - DOBRÉ VZŤAHY A SPOLUPRÁCA V UČITEĽSKOM KOLEKTÍVE
Lektor: Helena Rojkovičová
Tento workshop je voľným pokračovaním workshopu Zborovňa1, tentokrát je však určený nielen pre riaditeľov škôl, ale pre všetkých učiteľov.
👉Základom pre každú dobrú školu sú dobré vzťahy v kolektíve. Atmosféra a klíma školy začína práve v kolektíve učiteľov. Ak sú dobré vzťahy medzi učiteľmi, odzrkladí sa to na fungovaní a vzťahoch celej školy. Mnohokrát to však tak nie je. Aké sú príčiny a čo s tým?
👉Lektor: Helena Rojkovičová
Life, kariérny a business kouč, mentor, expert v projektovom a procesnom riadení, krízovom manažmente, ale predovšetkým v osobnom rozvoji a vzdelávaní. Jej vášňou je pomáhať ľudom rásť, pracovať s ich talentami, nachádzať a napĺňať ich poslanie, sny, zlepšovať veci okolo seba, život a jeho kvalitu. Verí, že každý problém či výzva majú riešenie, že každý môže tvoriť svoju budúcnosť. Verí v silu ľudského potenciálu, v jedinečnosť a talent, v dobro a lepšie JA každého človeka. Verím v rozvoj a rast, v príležitosti, v to, že vieme vytvoriť lepší svet - nielen pre seba a svojich blízkych.
Je SIX SIGMA Black Belt a členkou Mensy.
Účasť je bezplatná.
Registrácia je nutná a záväzná.
👉Workshop je vhodný pre učiteľov.
Počet miest je limitovaný.
Zobraziť viac
Bratislava
online
18.05.2021, 15:00-16:30
Ako na reflexiu a spätnú väzbu na 1. stupni ZŠ?
Lektor: Marta Páleníková
V bežnom živote, v rodinách, na poradách i v triede sa často bojíme chýb. Prečo? Od útleho veku sme za chyby trestaní. Je treba sa naučiť chyby prijímať, poučiť sa z nich a brať ich ako príležitosť k rastu. V tom nám pomáha spätná väzba a reflexia. Moje skúsenosti ukazujú, že túto životnú zručnosť by sme mali vštepovať deťom už od 1. triedy. Naučia sa byť úprimné a nebudú sa báť prejaviť svoje emócie. Úlohou učiteľky je naučiť deti preniesť túto zručnosť do reálneho života. Ponúknem vám Kuchársku knihu, kde nájdete recepty na spätnú väzbu a potom už len začať.
Viete, aký je rozdiel medzi spätnou väzbou a reflexiou?
Aké formy reflexie a spätnej väzby sa používajú na 1. st. ZŠ?
Prečo mení reflexia atmosféru v triede?
Na tieto otázky vám zodpovie učiteľka Marta Páleníková, učí na 1. stupni v ZŠ Félix v Bratislave. Je absolventkou Individuálneho rozvojového programu učiteľa, ktorý vedie organizácia LEAF a Vzdelávacieho programu Komenského inštitútu. Vydala metodiku k téme: „Kuchárska kniha“ plná receptov ako na reflexiu a spätnú väzbu na 1. st. ZŠ.
Zobraziť viac
Prešov
online
18.05.2021, 15:00-18:00
Zborovňa 1 - Ako pracovať s rezistentným tímom
Lektor: Helena Rojkovičová
Workshop určený pre riaditeľov škôl.
👉Vedenie ľudí a práca s tímom je neustály proces, ktorý prináša mnohé výzvy. Inak to nie je ani v tímoch učiteľov, ktoré tvoria rôzni učitelia s odlišnými skúsenosťami, názormi, ale každý z nich má svoju dôležitú úlohu. Aktuálna situácia prináša mnohé zmeny, ktoré by mali pre efektívne fungovanie rešpektovať všetci členovia tímu. Mnohokrát to tak nie je, čo prináša veľkú výzvu pre riaditeľov škôl a ďalších riadiacich pracovníkov. Prečo je to tak? Čo robiť v prípade, že členovia tímu nespolupracujú? Ako ich zapojiť a zmeniť ich nastavenie k spolupráci? Dá sa to?
👉Tento workshop bude pokračovať ďalším na tému: Zborovňa 2 - Dobré vzťahy a spolupráca v učiteľskom kolektíve, ktorý bude vhodný pre všetkých učiteľov.
👉Lektor: Helena Rojkovičová
Life, kariérny a business kouč, mentor, expert v projektovom a procesnom riadení, krízovom manažmente, ale predovšetkým v osobnom rozvoji a vzdelávaní. Jej vášňou je pomáhať ľudom rásť, pracovať s ich talentami, nachádzať a napĺňať ich poslanie, sny, zlepšovať veci okolo seba, život a jeho kvalitu. Verí, že každý problém či výzva majú riešenie, že každý môže tvoriť svoju budúcnosť. Verí v silu ľudského potenciálu, v jedinečnosť a talent, v dobro a lepšie JA každého človeka. Verím v rozvoj a rast, v príležitosti, v to, že vieme vytvoriť lepší svet - nielen pre seba a svojich blízkych.
Je SIX SIGMA Black Belt a členkou Mensy.
Účasť je bezplatná.
Registrácia je nutná a záväzná.
Workshop je vhodný pre riaditeľov a vedúcich pracovníkov škôl.
Počet miest je limitovaný.
Zobraziť viac
Zvolen
online
13.05.2021, 17:00
Ako hodnotiť žiakov vnímavo a užitočne
Lektor: Anna Jančová
Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania. Žiaľ, často sa chápe len ako známkovanie, ktoré nemá veľkú výpovednú hodnotu.
Cieľom webinára je ukázať, ako sa dá hodnotením zlepšiť práca žiaka i učiteľa.
Odpovieme na tieto a iné otázky:
Prečo je hodnotenie učenia dôležité? Čo môže vhodné hodnotenie priniesť žiakovi? Čím je hodnotenie užitočné pre učiteľa? Kedy, čo a ako hodnotiť? 
S
Zobraziť viac
Trnava
online
06.05.2021, 17:00
Učiteľský mindfulness
Lektor: Dávid Králik
Milí učitelia, lektori, pracovníci s mládežou!
Viete, ako pracovať so svojimi myšlienkami a ako stať viac všímavým? Ako môže všímavosť pomôcť vzdelávaciemu procesu a vzťahom medzi vami a vašimi žiakmi? Príďte sa inšpirovať na online webinár s lektorom Dávidom Králikom!
Webinár bude prebiehať vo štvrtok 6. mája 2021 od 17:00 h. prostredníctvom MS Teams, a preto je potrebné sa naň vopred registrovať vyplnením tohto formuláru: https://forms.gle/SL1Bp135EDngRDQW6
Počet miest na tento webinár je limitovaný, preto je v tejto fáze prihlasovanie otvorené len pre učiteľov z okresu Trnava.
Po registrácii očakávajte e-mail s potvrdením, že sa môžete zúčastniť. V prípade, že sa zaregistrujete a nebudete sa môcť zúčastniť, dajte nám vedieť e-mailom na info@lifestarter.sk, aby sme miesto uvoľnili pre ďalšieho záujemcu. Ďakujeme za pochopenie!
Zobraziť viac
Zvolen
online
06.05.2021, 17:00
Mentoring a koučing na škole
Lektor: Katarína Petrisková, Slavomír Matejka, Tomáš Pešek
Pre koho je mentoring určený a ako s ním na škole začať? Aký je rozdiel v mentoringu a koučingu?
Diskutovať budeme o prínosoch mentoringu na školách pre žiaka, učiteľa i riaditeľa školy.
Dozviete sa aký typ sprevádzania potrebujú mladí ľudia dnes.
Zobraziť viac
Bratislava
online
28.04.2021, 15:00-16:30
Jednoduché, moderné a súčasné - Comenia Script/ Webinár pre riaditeľky a riaditeľov základných škôl
Lektor: Mgr. Andrea Cinegová
Comenia Script. Už ste sa s tým stretli, možno uvažujete nad zavedením na vašej škole, alebo je to pre vás niečo úplne nové a chcete sa dozvedieť viac? Práve pre vás je určený tento webinár, na ktorom sa dozviete na čo Comenia Script slúži a čo dokáže ponúknuť.
Webinárom vás povedie certifikovaná lektorka Mgr. Andrea Cinegová z CZŠ Narnia v Bratislave, ktorá sa Comenia Script venuje už viac ako 10 rokov.
Webinár bude prebiehať cez MS Teams a je potrebné sa naň prihlásiť
Zobraziť viac
Žilina
online
27.04.2021, 16:30 - 18:30
Montematika - montessori matematika v klasickej triede
Lektor: Matej Bruncko

Na čo sa môžete tešiť? Práca s montessori materiálmi pre vek od 4 do 10 rokov. Vhodné pre materské školy a prvý stupeň ZŠ. Oboznámime sa s vybranými materiálmi určenými pre deti v predškolskom veku, deti na prvom stupni ZŠ alebo pre zdravotne znevýhodnené deti. Konkrétne:

 • červenomodré tyče
 • stovková reťaz
 • perlový materiál
 • známková hra
 • stovková tabulka
 • čierny koberec
 • násobkový kruh
Zobraziť viac
Prešov
online
27.04.2021, 15:00-18:00
Hybridné vzdelávanie ako nový model učenia
Lektor: Marcela Havrilová, Zuzana Molčanová
Aktuálna téma, ktorú priniesla aktuálna situácia. Prevedú Vás ňou lektorky -odborníčky na vzdelávanie zo spoločnosti Microsoft Slovensko.
👉Učíme sa tak ako sme si nevedeli predstaviť, tam kde sme si nevedeli predstaviť. Rozhodujúce faktory pre zmenu vzdelávania sú čas a priestor, čo prináša zmenu filozofie vzdelávania - učím sa tam kde som, v situácii v ktorej sa ocitám.
👉Hybridné vzd. kombinuje to najlepšie z klasickej pedagogiky s tým najlepším z e-learningu.
👉Čo zahŕňa hybridný model vzdelávania a ako ho využiť v praxi? Počas tohto webinára predstavíme stratégiu hybridného vzdelávania a jeho využitie v praxi.
👉Aké sú konkrétne kroky prechodu na hybridné vzdelávanie? Ako zistiť, či je škola na to dostatočne pripravená? A čo konkrétne k tomu potrebuje?
👉Ukážeme vám nový metodický material, ktorý pomôže školám vyberať tie správne zariadenia pre učiteľov aj žiakov. No a povenujeme sa aj téme rozvoja učiteľov a ich wellbeingu v hybridnom svete vzdelávania.
👉Prihlasovanie do 26. 4. 2021 tu: https://viac.typeform.com/to/jSaQXkkT
👉Lektorky:
👉 Marcela Havrilová - riaditeľka pre oblasť školstva Microsoft Slovensko. Zameriava sa na oblasť školstva, ale aj podporu a realizáciu projektov v oblasti digitálnej transformácie škôl. Je aktívna vo viacerých oblastiach v rámci biznisu, podpori žien v spoločnosti, leadershipu, silných stránok a prácou s nimi, a prezentačných zručností.
👉Zuzana Molčanová - vedúca sekcie vzdelávania v spoločnosti Microsoft Slovensko. Venuje sa témam transformácie vzdelávania, a tiež rozvoju mladých ľudí v rámci "Študentského trénerského centra Microsoft".
Zobraziť viac
Snina
online
14.04.2021, 16:00
Ako rozhýbať decká za počítačom
Lektor: Slavomír Pačuta
Naučíme sa aktivity, ktoré nás vytiahnu na chvíľu preč od počítača, oživia vzdelávania v online prostredí a zároveň podajú spätnú väzbu o práci žiakov.
Predstavíme aplikáciu Actionbound prepájajúcu vonkajší svet s virtuálnym. Stiahnite si ju vopred, napríklad aj tu: https://cutt.ly/TlwHJiY
LEKTOR: Slavomír Pačuta, učiteľ telesnej výchovy, jeden zo zakladateľov Outdoor Institute, tréner animátorov a riaditeľ Stageman - žijeme animáciami, vášnivý cestovateľ 
Zobraziť viac
Žilina
praktická časť - vonku, reflektívna časť - online
14.04.2021, 15:00 - 18:00
Pakuj (sa) von!
Lektor: Marika Balušíková

Zážitkovo- reflektívny kurz pre pedagógov 1. stupňa bude prebiehať nasledovne:

 • Ochutnávka konkrétnych aktivít na vlastnej koži priamo v teréne
 • Tipy ako minimalisticky a efektívne využívať vo vyučovaní to, čo nám poskytuje krajina
 • Príklady, ako zmysluplne prepájať vyučovacie predmety do celku
 • Spoločné zdieľanie skúseností a nápadov

Kurz má dve časti:

 1. Praktickú: individuálna ochutnávka aktivít priamo v teréne (osamote alebo s deťmi či triedou)
 2. Reflektívnu: online stretnutie, spoločná analýza aktivít, praktické tipy ako s nimi pracovať ďalej

Termín: Praktická časť - pokyny a metodický materiál vám pošleme po potvrdení prihlášky. Reflektívna časť - streda 14. apríla, 15:00 - 18:00

Organizácia podujatia: Praktická časť - kdekoľvek vo vašom okolí. Reflektívna časť - online, ZOOM.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením
registračného online formulára. Registrácia končí 12. 4. 2021.
*Počet miest limitovaný: max 20 účastníkov. Za jednu organizáciu sa môžu zúčastniť max. traja.

Zobraziť viac
Trnava
online
08.04.2021, 17:00
Inovácie vo vzdelávaní
Lektor: Ondrej Grenčík

Milí učitelia, lektori, pracovníci s mládežou!
Viete, čo sú trendy vzdelávania v 21. storočí? Čo nové môžeme priniesť do našich škôl? Aké sú moderné prístupy a metódy? Alebo ako bude vyzerať škola 22. storočia? Odpovede aj na tieto otázky dostanete od nášho hosťa, Ondreja Grenčíka, ktorý je zakladateľom inovatívnej strednej školy budúcnosti PRONEA.
Nechajte sa inšpirovať a príďte načerpať zaujímavé nápady!

Zobraziť viac
Zvolen
online
07.04.2021, 17:00
Matematické prechádzky
Lektor: Silvia Haringová
Matematické prechádzky sa realizujú v teréne alebo aj z pohodlia domova.
Webový portál https://mathcitymap.eu/sk/ ponúka registráciu užívateľom, ktorí môžu vytvoriť svoje vlastné úlohy a prechádzky.
Bližšie informácie o tomto projekte nájdete na stránke:
https://komenskehoinstitut.sk/matematicke-prechadzky.../
Zobraziť viac
Snina
online
30.03.2021, 17:00
STEM - prepájanie vedomostí a zručností z oblasti prírodných vied, techniky, technológie a matematiky
Lektor: Miroslav Škoviera

Miroslav Škoviera je stredoškolský učiteľ na bilingválnom gymnáziu v Martine. Mal možnosť stráviť dva týždne na Purdue univerzite v Indiane s vysokoškolskými učiteľmi, ktorí pripravujú STEM učebné jednotky pre učiteľov v USA. Rád sa podelí o praktické tipy, ako vyučovanie touto metodikou funguje na hodinách biológie.

Dozviete sa:

- ako prepájať hodiny biológie s praxou

- metodický postup riešenia problému ekologickej čističky odpadových vôd

- exit ticket - výstupný lístok z hodiny ako iná forma spätnej väzby

Zobraziť viac
Poprad
online
30.03.2021, 17:00
Učiteľ a rodič - spolupráca a komunikácia
Lektor: Facilituje: Ľubica Matušáková
Online diskusná kaviareň, kde môžete z pohodlia vášho domova, pri vašej obľúbenej káve, diskutovať s kolegami na tému "Učiteľ a rodič - spolupráca a komunikácia" a zdieľať svoje skúsenosti, riešenia, prístupy a dobrú prax.
Komunikácia medzi učiteľom a rodičom je jednou z tém, ktorú učitelia v našich spätných väzbách často spomínajú ako veľkú výzvu. Počas obdobia neosobného kontaktu a online vyučovania sa v tejto téme vynárajú aj mnohé nové otázky a výzvy. Ako komunikujete s rodičmi vy? Čo vnímate ako najväčšiu výzvu v komunikácii a čo sa Vám naopak veľmi osvedčilo?
Príďte sa v rámci online diskusnej kaviarne podeliť o svoje skúsenosti a načerpať zo skúseností vašich kolegov.
👉Facilitovať diskusiu bude Ľubica Matušáková.
Mgr. Ľubica Matušáková - pracuje vo V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže v centre neformálneho a zážitkového vzdelávania AAPO. Je koordinátorkou inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov NeSt EDU a EDUpoint a akreditovaných vzdelávacích programov pre pracovníkov s mládežou. Venuje sa tiež témam inklúzie a vnímavosti najmä cez „Vnímajkov ktorí pomáhajú vnímať a prijímať odlišnosti“, ktorých je aj autorkou.
👉Prihlasovanie do 29. 3. 2021, alebo do naplnenia kapacity tu: https://viac.typeform.com/to/dX5syG72
Táto online diskusná kaviareň sa koná v rámci siete EDUpointov na Slovensku a je určená pre učiteľov, pracovníkov s mládežou, študentov pedagogiky a pracovníkov MVO.
Účasť je bezplatná.
Registrácia je nutná a záväzná.
Diskusná kaviareň je vhodná pre učiteľov, iných pedagogických pracovníkov, študentov pedagogiky, zástupcov MVO.
Počet miest je limitovaný.
Zobraziť viac
Snina
online
24.03.2021, 17:00
Trieda, v ktorej sa číta pre radosť
Lektor: Stanislava Opátová

Webinár o tom, prečo je čítanie dôležité a ako vytvoriť v triede prostredie, aby deti čítali s radosťou. Praktické aktivity, ktoré možno v škole realizovať hneď zajtra.

O lektorke:
Stanislava Opátová - finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2019, učí už 34 rokov na prvom stupni v Nižnej. Jej srdcovkou je učenie matematiky Hejného metódou.
Zobraziť viac
Trnava
online
18.03.2021, 17:00
Škola, ktorú majú radi deti aj rodičia
Lektor: Ján Grexa, Marek Korňan

Milí učitelia, riaditelia škôl či pracovníci s mládežou!
Je tu druhé podujatie EDUpointu Trnava. Online panelová diskusia s Jánom Grexom, lídrom pre nepedagogické procesy a učiteľom Marekom Korňanom z CZŠ Narnia Trnava, s ktorými sa porozprávame o princípoch a hodnotách v škole, o tom, ako vyzerá deň v Narnii, ale aj potrebe a význame vízie školy. Panelovú diskusiu bude moderovať Martina Hudcovičová a vy svoje otázky môžete písať do registračného formuláru alebo do četu priamo počas podujatia.

 

Zobraziť viac
Žilina
online
18.03.2021, 16:00 - 17:30
Káva s logopedičkou
Lektor: Mgr. Zuzana Jagerčíková

Ná káve s logopedičkou v neformálnej atmosfére preberieme - Ako rozvíjať komunikačné schopnosti v domácom prostredí. Teda:

 • Čo všetko spadá pod komunikačné schopnosti

 • Stručný prehľad vývinu komunikačných schopností v jednotlivých vekových fázach dieťaťa

 • Ako podporiť rozvoj komunikačných schopností u dieťaťa

 • Otázky, s ktorými prídete

Stretnutie v prostredí ZOOM je určené pre rodičov, učiteľov ZŠ, MŠ, členov školského podporného tímu, ktorí majú záujem sprevádzať rodičov.

Mgr. Zuzana Jagerčíková

Vyštudovala logopédiu v Bratislave, následne pôsobila ako výskumníčka v oblasti vývinových jazykových porúch a porúch učenia. Následne začala pracovať ako logopedičke v poradenských zariadeniach v rezorte školstva. Momentálne už 5. Rok pracuje v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva so sídlom v Strečne.

Vo svojej praxi sa venuje predovšetkým deťom s vývinovými jazykovými poruchami od raného do mladšieho školského veku.

ÚČASŤ JE BEZPLATNÁ. PODMIENKOU JE REGISTRÁCIA vyplnením
registračného online formulára. Registrácia končí 16. 3. 2021.

Zobraziť viac
Zvolen
online
16.03.2021, 17:00
Bádateľské učenie - fascinujúci svet vedeckého skúmania
Lektor: Václav Fiala - Učiteľ Česka 2020

Bádateľské vyučovanie vtiahne žiakov do výučby a otvorí im fascinujúci svet vedeckého skúmania. Víťaz ocenenia Učiteľ Česka Vás prevedie niekoľkými zaujímavými pokusmi a oboznámi s používaním bádateľských denníkov. Odpovieme aj na otázku, ako hodnotiť žiakov v tomto koncepte. 

Dozviete sa, ako u žiakov rozvíjať čitateľskú a prírodovednú gramotnosť.

Uvidíte efektné pokusy vhodné aj do online priestoru, stránky z bádateľského denníka a oveľa viac.

Moderuje Katarína Jakubcová

Zobraziť viac
Snina
online
10.03.2021, 16:00
Diskusia: Ako zvládnuť aktuálne výzvy vo vzdelávaní
Lektor: Miroslava Hapalová, Petra Fridrichová, Jana Karľová
TÉMY, ktorým sa v diskusii budeme venovať:
- ako podporiť žiakov pri návrate do škôl,
- ako vyrovnávať rozdiely medzi žiakmi, ktorí boli online a ktorí sa nepripájali,
- ako riešiť že sa žiaci nezapájali do vyučovania,
- ako lepšie spolupracovať s rodinou žiaka,
- ako si upraviť obsah vzdelávania,
- ako hodnotiť žiakov počas dištančného vzdelávania a po jeho ukončení.
DISKUTOVAŤ budú:
Miroslava Hapalová, riaditeľka Štátneho pedagogického ústavu
Petra Fridrichová, Štátny pedagogický ústav
Jana Karľová, finalistka ocenenia Učiteľ Slovenska 2018
Podujatie je určené predovšetkým záujemcom z okresov Snina, Humenné a Medzilaborce. Počet miest je limitovaný.
Zobraziť viac
Trnava
online
04.03.2021, 17:00-20:00
Študentov smartfón nemusí byť nepriateľ
Lektor: Michal Koricina
Milí učitelia, lektori, pracovníci s mládežou!
Otvárame trnavský EDUpoint a začíname webinárom, ktorý vám v tomto období určite pomôže!
Ako zapojiť študentov do vyučovania prostredníctvom mobilných aplikácií? Ako urobiť svoju hodinu viac zaujímavou pomocou rôznych online nástrojov? Ako na online spätnú väzbu?
Aj na tieto nájdeme spoločne odpovede spolu s naším lektorom, Michalom Koricinom.
Nechajte sa inšpirovať a príďte načerpať zaujímavé nápady!
Webinár bude prebiehať prostredníctvom MS Teams, a preto je potrebné sa naň vopred registrovať vyplnením tohto formuláru: https://forms.gle/ToTHUtnUvQio41ph8
Zobraziť viac
Nitra
online
03.03.2021, 16:30-18:00
DYSLEXIA - dar alebo porucha?
Lektor: Zuzana Vogelová
DISKUSIA pre učiteľov, odborných zamestnancov, rodičov, študentov pedagogiky, pracovníkov s mládežou: DYSLEXIA – dar alebo porucha?
❓Má vaše dieťa/žiak DYSLEXIU?
❓Hľadáte pomoc a podporu?
Pozývame vás na diskusiu plnú inšpiratívnych nápadov so Zuzanou Vogelovou, ktorá pôsobí ako učiteľka na Základnej škole Topoľová v Nitre, je externou doktorandkou na UKF Nitra a účastníčkou Komenského inštitútu.
Moderuje: Katarína Michalíková
Počas 90-tich minút Zuzana Vogelová pozdieľa svoj príbeh, skúsenosti a know-how. Dozviete sa:
👉 O rôznych pohľadoch na dyslexiu.
👉Aké sú príznaky dyslexie v predškolskom veku?
👉 Čo spôsobuje DYSLEXIA v škole?
👉Ako úspešne zvládnuť život s DYSLEXIOU?
👉O DYSLEXII v kombinácii s inými poruchami učenia.
👉Ako uľahčiť deťom prípravu na vyučovanie? Ako (ja-rodič) môžem svoje dieťa podporiť?
👉Ako môže pedagóg pomôcť dieťaťu s DYSLEXIOU?
👉Je DYSLEXIA dočasná alebo celoživotná záležitosť?
👉Aké vtipné AHA momenty môžete zažiť s DYSLEXIOU v dospelosti?
📌Naše pozvanie prijal aj vzácny hosť, ktorý porozpráva o svojom živote s ďalšou vývinovou poruchou učenia - s DYSGRAFIOU.📌
Zobraziť viac
Bratislava
online
25.02.2021, 15:00-16:30
NA ČO NÁM JE HÚŽEVNATOSŤ?
Lektor: Kristína Uhlíková
✅Čo nás poháňa vpred aj v ťažkých situáciách?
✅Ako si vybudovať odhodlanie?
👉Odpovede nám dá na interaktívnom worskhope Kristína Uhlíková. Kristína pracovala 9 rokov ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na . Od roku 2015 pôsobí v ako mentorka.
👉BEZPLATNÝ ONLINE workshop sa bude zaoberať konceptom húževnatosti, ako ho definuje americká psychologička Angela Duckworth. Učiteľom poskytne príležitosť na reflexiu svojej motivácie a prehodnotenie svojich cieľov.
Zobraziť viac
Poprad
online
25.02.2021, 18:00-19:00
Inkluzívne počas pandémie - dá sa to?
Lektor: Viktor Križo, Masha Orogváni
Budeme diskutovať o téme, ktorá často zaznieva, ale v online dobe „neosobného“ kontaktu prináša mnohé otázky a výzvy.
👉Ako sa dá inkluzívne vzdelávať v čase, keď sa forma vyučovania neustále mení a mnohé deti majú sťažený prístup ku vzdelaniu, resp. sa nevzdelávajú vôbec?
Ako si ako učiteľ, či škola poradiť s výzvami, ktoré prináša vzdelávanie žiakov v ich rozmanitosti? Čo na to školy potrebujú, aby aj teraz mohli vzdelávať inkluzívne? Aké sú možnosti podpory pre deti, školy, či učiteľov? V rámci príkladov dobrej praxe sa budeme zaoberať aj aktuálnymi možnosťami v oblasti inkluzívneho vzdelávania. Čo konkrétne vieme urobiť aj v týchto podmienkach?
👉Hostia:
Viktor Križo - dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Garantuje inovačné vzdelávanie v Centre a lektoruje kurzy. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.
Masha Orogváni - špeciálna pedagogička, scenáristka a regionálna konzultantka projektu Škola inkluzionistov. Venuje sa lektorovaniu a supervízii pre asistentov a lektoruje aj kurzy efektívneho rodičovstva. Do dejín inkluzívneho vzdelávania sa zapísala ako neúnavná asistentka dievčatka s downovým syndrómom v bežnej základnej škole a poukázala na to, ako je všetko možné, keď sa chce. Odvtedy je ukážkou toho, ako sa dá byť asistentom nádeje.
👉NA TOTO PODUJATIE JE POTREBNÉ VOPRED SA REGISTROVAŤ.
Diskusia je vhodná pre učiteľov, iných pedagogických pracovníkov, študentov pedagogiky, zástupcov MVO.
Zobraziť viac
Zvolen
online
23.02.2021, 17:00
Webinár Ako predchádzať online záškoláctvu
Lektor: Dávid Králik

Ponúkneme vám:
- tipy na zmysluplné vyučovanie a aktívne učenie žiaka
- čo robiť a nerobiť v online - spôsoby vyučovania, ktoré si koledujú o záškoláctvo
- ako rozvíjať vzťah učiteľ-žiak prostredníctvom individuálneho rozhovoru učiteľa so žiakom

Zobraziť viac
Žilina
online
18.02.2021, 16:00-17:30
Otvorene o šikane
Lektor: Mgr. Júlia Švecová /psychologička CPPPaP Žilina

Na webinári sa dozviete:

 1. Čo môžeme definovať ako šikanu.
 2. Ako podporiť a vytvárať bezpečné prostredie na školách- prevencia proti šikanovaniu aj v aktuálnej situácii.
 3. Zaujímavé výsledky slovenského výskumu o súvislosti šikany v detstve s výskytom psychopatológie v dospelosti.
 4. Čo by mali robiť jednotliví aktéri zapojení do riešenia šikanovania na školách (rodičia, žiaci, vedenie školy, pedagógovia, odborní zamestnanci...).

Webinár je určený učiteľom MŠ, učiteľom 1. a 2. stupňa ZŠ, vedeniu škôl, členom školského podporného tímu.

Priestor bude aj na vaše otázky!

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

 • Uvedomenie si rozdielu medzi závažným šikanovaním a bežnými konfliktmi medzi žiakmi.
 • Zamyslenie nad tým, ako môžeme ako jednotlivci prispievať k tvorbe
  bezpečného prostredia pre žiakov na školách.
 • Zoznámenie sa s novými poznatkami slovenského výskumu súvislostí medzi šikanovaním a psychopatológiou v dospelosti.
 • Možnosť klásť otázky, zdieľať svoje postrehy a skúsenosti z praxe
  a diskutovať o nových možnostiach a prístupoch v tejto oblasti.

Mgr. Júlia Švecová vyštudovala psychológiu v Trnave a po štúdiu odišla na prax v oblasti gerontopsychológie do Švajčiarska. Neskôr tam mala možnosť praxovať u detského psychológa. Vzdelanie si dopĺňa doktorandským štúdiom v Inštitúte sociálneho zdravia na Univerzite Palackého v Olomouci, kde sa zameriava na výskum v oblasti vzťahovej väzby. Je súčasťou tímu, ktorý pod vedením psychiatra Jozefa Hašta skúma okrem iného aj súvislosti medzi šikanovaním v detstve a výskytom psychických problémov v dospelosti.

Je frekventantkou dlhodobého výcviku v adlerovskom poradenstve a ako lektorka spolupracuje s univerzitou tretieho veku v Žiline. Tri roky pracovala ako školská psychologička na základnej škole, aktuálne pôsobí v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Žiline.

Zobraziť viac
Zvolen
online
11.02.2021, 17:00
MALÉ INOVÁCIE - VEĽKÉ ZMENY Ako sa dá meniť atmosféra školy
Lektor: Iveta Barková, Jana Augustovičová

S Učiteľkou Slovenska 2020 Ivetou Barkovou a zástupkyňou Súkromnej základnej školy v Senci Janou Augustovičovou sa budeme rozprávať o tom:
- prečo na škole nezvoní a predmety sa prelínajú,
- prečo v stredu žiaci nesedia za počítačom, ale plnia školskú výzvu,
- ako u žiakov rozvíjať životné zručnosti a dávať im spätnú väzbu formou slovných hodnotení,
- aj o tom, aké online aplikácie využívajú v čase vzdelávania na diaľku.

Zobraziť viac
Nitra
online
27.01.2021, 18:00-19:30
Čáry- máry a triky pri deťoch s ADHD
Lektor: Radovan Kyrinovič, Zuzana Vogelová
‼️WEBINÁR PRE rodičov: Čáry- máry a triky pri deťoch s ADHD‼️
✅Má vaše dieťa ADHD?
✅Hľadáte pomoc a podporu?
Pozývame vás na diskusiu plnú inšpiratívnych nápadov s Radovanom Kyrinovičom, ktorý pôsobí ako psychológ a výchovný poradca na gymnáziu v Bratislave.
🗣 Moderuje: Zuzana Vogelová - učiteľka na Základnej škole Topoľová v Nitre a taktiež externá doktorandka na UKF v Nitre.
Obaja sú súčasťou programu @Komenského inštitút, ktorý vzdeláva, prepája, inšpiruje pedagógov a poskytuje kvalitné ročné vzdelávanie, šité na mieru súčasným potrebám na školách..
Počas 90-tich minút Radovan Kyrinovič pozdieľa svoj príbeh, skúsenosti a know-how. Spoločne s vami sa pokúsi nájsť odpovede na otázky:
👉Ako úspešne zvládnuť školu s ADHD?
👉Čo funguje a čo nie?
👉Ako uľahčiť deťom prípravu na vyučovanie? Ako (ja-rodič) môžem svoje dieťa podporiť?
👉Ako sa dá aj malými krokmi prispieť k veľkému posunu?
👉Aké problémy, ale aj radosti spôsobuje ADHD v sociálnych kontaktoch?
Ste zvedaví?
Link na registráciu (pre max. 100 účastníkov) ▶ https://forms.gle/wnbhL7LehRfTAvL7A
Zobraziť viac
Košice
online
09.12.2020, 16:00 -17:30
Vytváranie inkluzívneho prostredia v triede - ako na to?
Lektor: Peter (Pietro) Farbar

Peter (Pietro) Farbar, liečebný pedagóg, nám v treťom zo série workshopov Komplexná podpora optimálneho rozvoja dieťa ukáže praktické tipy - metódy a techniky práce s kolektívom s cieľom podporiť pozitívnu klímu triedy, rešpektovanie a prijímanie každej odlišnosti, zlepšenie vzťahov a súdržnosti medzi žiakmi v triede.
Doteraz sme sa venovali viac teórii (ako funguje mozog dieťaťa, čo sa skrýva za prácou a pomocou liečebného pedagóga), tentokrát sa zameriame na kľúčové oblasti pri zabezpečovaní inklúzie
- prevenciu vzniku bariér, ktoré bránia dieťaťu s odlišnosťou začleniť sa do kolektívu v triede,
- vytvorenie prostredia, kde je každé dieťa prijímané a rešpektované

Zobraziť viac
Žilina
online
08.12.2020, 14:00-16:00
PRÁCA S ROZMANITOSŤOU V TRIEDE
Lektor: Jana Randa

Budeme sa venovať 4 základným otázkam, ktoré pomáhajú vytvárať priestor pre

každého žiaka a zároveň zabraňujú vzniku šikany:

1. Ako posilniť sebavedomie dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnej identite a identite jeho

blízkych?

2. Ako umožniť deťom zažiť rozmanitosť?

3. Ako podnietiť kritické myslenie voči predsudkom, jednostrannosti a diskriminácii?

4. Ako podporiť deti, aby vystupovali proti predsudkom a diskriminácii?

KOMU JE WEBINÁR URČENÝ?

- učitelia MŠ

- učitelia 1. stupňa ZŠ

- vedenie škôl

- členovia školského podporného tímu

ČO VÁM WEBINÁR PRINESIE?

- Uvedomenie si, v čom všetkom môže rozmanitosť byť.

- Zamyslenie nad priestorom, jazykom a obsahom vyučovania, ktorým občas

komunikujeme úplne iné veci ako by sme si priali.

- Zoznámenie sa so slovami a obratmi, ktoré blokujú učenie.

- Inšpirácie, z ktorých si budete môcť vybrať tú vhodnú pre vašu triedu / školu.

ŠKOLITEĽKA: Janka Randa

Jana Randa sa viac než 10 rokov venuje lektorovaniu a facilitácii. Vzdeláva pedagógov

a školské tímy. Niekoľkoročná spolupráca s Berlínskou organizáciou Kinderwelten,

ktorá sa venuje práci s rozmanitosťou v triede, bola pre Janu veľmi podnetná. V

súčasnosti pôsobí ako expertka pre Výskumný ústav detskej psychológie a

patopsychológie.

 

Zobraziť viac
Poprad
online
02.12.2020, 16:30 - 18:30
Ako učiť a nemučiť/Zamerané na žiakov so špecifickými potrebami
Lektor: Mgr. Katarína Sipos
V dnešnej dobe zápasíme v školskom prostredí s mnohými deťmi, ktoré majú rôzne špecifické potreby. Avšak sú medzi nami aj deti, ktorým bežná diagnostika nepreukáže žiadne poruchy, no oni napriek tomu vykazujú ťažkosti s učením, koncentráciou a/alebo správaním. Spoločne sa skúsime pozrieť na časť možných, v pozadí stojacich príčin, a ozrejmíme si, aký veľký význam má vedieť ich odhaliť včas a správnym spôsobom. Taktiež sa pozrieme na to, prečo je dôležité nastaviť intervenciu správne a v správnej postupnosti, ak chceme dieťaťu čo najviac pomôcť. Povieme si aj o tom, prečo nižšie vrstvy mozgových štruktúr môžu brániť v dosahovaní dobrých akademických výsledkov. Niekoľko slov budeme venovať aj exekutívnym fuknciám, ktoré sú naopak riadené z frontálnej oblasti mozgu - tej najvyspelejšej. Ako ich môžeme rozvíjať? Kedy sa približne vyvíjajú? Prečo sú tak nesmierne dôležité pre náš život? O tomto všetkom budeme spolu hovoriť. Prvá hodina bude viac menej teoretická. Druhá hodina bude venovaná diskusii a ukážkam rôznych námetov, ako s deťmi pracovať inak. Vaše otázky budú vítané po celý čas webináru. Teším sa na virtuálne stretnutie s vami.
👉Lektor: Mgr. Katarína Sipos
Vyštudovala odbor Klinickej logopédie na PdFUK v Bratislave, absolvovala nadstavbové dvojročné štúdium zamerané na psychoterapiu.
Absolvovala niekoľko odborných výcvikov, štúdium INPP metódy v anglickom Chesteri, sluchovej stimulácie JIAS v Dánsku, Bilaterálnej integrácie v Poľsku, a bola ako prvá licencovaná osoba na Slovensku v týchto oblastiach. Venuje sa individuálnej práci s detskými a dospelými klientmi.
Vzdeláva a školí odbornú verejnosť v oblasti neurovývinovej intervencie. Založila poradenské Centrum AVARE, ktoré sa venuje prevencii a komplexnej intervencii porúch učenia, koncentrácie, správania a pridružených ťažkostí u detských, aj dospelých klientov.
„Keď som pracovala na škole, videla som, čím všetkým sa rodičia trápia, ako chodia od dverí k dverám, často bezradní a zúfalí. Povedala som si, že raz budem robiť všetko pre to, aby to mali jednoduchšie. A keď sa mi narodila dcérka, môj osobný aj pracovný život sa zrazu stal úplný. Akoby sa dotvoril obraz. Už nielen vidím, ale viem aj pochopiť a vnímať, že vývin dieťaťa má svoje potreby a že to, čo do dieťaťa vložíme, sa vráti nielen v rámci rodiny, ale aj v rámci celej spoločnosti.“
Zobraziť viac
Košice
online
02.12.2020, 16:00
Liečebnopedagogická podpora dieťaťa s odlišnosťou v škole
Lektor: Peter Farbar

Liečebný pedagóg ako menej známy člen inkluzívneho tímu na škole. V čom spočíva liečebno-pedagogická pomoc ako súčasť multidisciplinárneho prístupu k dieťaťu s odlišnosťou. Aké sú možnosti a limity liečebného pedagóga na škole. Zameriame sa na emocionálnu stránku dieťaťa a cez praktické aktivity sa zameriame na budovanie jeho sebavedomia.
Webinár je v poradí druhým zo série webinárov k téme Komplexná podpora optimálneho rozvoja dieťa vo výchovno-vzdelávacom procese.
Lektor, Peter Farbar, nám priblížil pred v prvom webinári, ako funguje mozog dieťaťa a čo všetko vplýva na jeho funkcionalitu. Počas tohto webinára si povieme, prečo je dôležité dbať na rozvoj emocionálnej stránky dieťaťa a ako budovať jeho sebavedomie.

Zobraziť viac
Nitra
online
19.11.2020, 17:00-18:30
ADHD úplne inak
Lektor: Radovan Kyrinovič
Pozývame vás na diskusiu s Radovanom
Kyrinovičom, ktorý pôsobí ako psychológ a výchovný poradca na gymnáziu a ako vychovávateľ v špeciálnej internátnej škole pre deti s ADHD v Bratislave.
Moderuje: Zuzana Vogelová - učiteľka na Základnej škole Topoľová v Nitre a taktiež externou doktorantkou na UKF v Nitre.
Téma: ADHD úplne inak- z vlastnej skúsenosti.
Čo je to ADHD?
Ako sa prejavuje?
Triky a
Tipy v škole, ktoré fungujú?
Sociálne vzťahy a priateľstvá, rodina.
Proste život s ADHD.
Zobraziť viac
Košice
online
18.11.2020, 16:00-17:30
Komplexná podpora optimálneho rozvoja dieťa / Ako funguje mozog dieťaťa
Lektor: Peter (Pietro) Farbar

Venujete sa vzdelávaniu? Venujete sa integrácii, inklúzii, no stále vám čosi chýba, akoby vám niečo unikalo?
V škole sú si všetky deti rovné, ale nie rovnaké. Vytváranie inkluzívneho prostredia je samozrejmosťou pre každú školu. Inklúzia nie je len o zabezpečení podpory dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ale aj o rozvoji a podpore každého dieťaťa, spôsobom akým je mu blízky a zrozumiteľný. Rozvoj potenciálu žiaka je výzvou, v ktorej nám môžu pomôcť najnovšie poznatky z oblasti neuropsychológie a neuropedagogiky.
18.11. od 16:00 do 17:30, v prvej z tretice webinárov, si vysvetlíme základné fungovanie mozgu dieťaťa. Pozrieme sa na možnosti, ako sa dajú najnovšie poznatky o mozgu využiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Workshop bude zameraný aj na využitie Montessori pedagogiky vo vyučovaní na základnej škole. Ponúkneme vám praktické tipy a návrhy, ako zefektívniť učenie.
Lektor: Peter (Pietro) Farbar
liečebný pedagóg, venuje sa deťom so zdravotným znevýhodnením, nie len ich podpore a stimulácií, ale aj hľadaniu ich miesta vo svete. Je zanieteným inkluzionistom, venuje sa Montessori pedagogike, Montessori terapii, je fanúšikom arteterapie a terapie hrou a aktivistom za efektívne vzdelávanie.

Zobraziť viac
Zvolen
online
18.11.2020, 18:00
Webinár Ako učiť dištančne vonku
Lektor: Ivana Poláčková, Soňa Chlebničanová, Eduard Gemza, Lenka Škarbeková
Vzdelávacia platforma Hurá von! Učíme (sa) vonku si pre vás v spolupráci s Komenského inštitút pripravila inšpiratívny webinár na tému vyučovania vonku von, a to i v prípade dištančného vzdelávania.
Rozprávať sa budeme so zástupcami základných, špeciálnych i stredných škôl a okrem iného sa tiež dozviete:
• ako učiteľom v súčasnosti pomáha platforma Hurá von! (Ivana Poláčková, CEEV Živica)
• ako preniesť von akýkoľvek vyučovací predmet na základnej škole (Soňa Chlebničanová, Základná škola Zaježová, zapojená v programe Zelená škola)
• či môžeme úlohu považovať za splnenú aj keď ju žiak nesplnil presne podľa zadania (Eduard Gemza, Špeciálna základná škola Banská Štiavnica, absolvent vzdelávacieho programu Komenského inštitút)
• či musí učiteľ vedieť všetko a ako dištančne zadávať úlohy stredoškolákom na von (Lenka Škarbeková, Gymnázium Gelnica, finalistka národnej ceny Učiteľ Slovenska)
Zobraziť viac
Nitra
online
11.11.2020,
Príčiny vzdelávacích bariér žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít
Lektor: Zuzana Reveszová

Prečo žiaci z MRK a SZP neustále zlyhávajú v slovenskom školskom systéme? Počas webinára budeme hovoriť o témach: - Aký má vplyv generačná chudoba na vzdelávacie výsledky žiakov - Vplyv kultúrnych a jazykových kódov - Ukážky edukačných postupov, ktoré fungujú - Príklady mladých ľudí z generačnej chudoby, ktorí sa niekam posunuli. - Čo môžu robiť učitelia? Čo by mal robiť štát?

Zobraziť viac
Nitra
online
28.10.2020, 13:00, trvanie cca 90 minút
EDUpoint Nitra online: Sociálny pedagóg v škole
Lektor: Erik Papp a Mgr. Simona Kunčaková
ČO SA NA WEBINÁRI dozviete?
Erik Papp predstaví činnosť VÚDPaP a proces tvorby Štandardov.
Ďalšia časť webinára bude venovaná predstaveniu praktickej príručky pre sociálnych pedagógov v škole. Snažili sme sa vychádzať z princípov bežnej školskej praxe a vlastných praktických skúseností, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou. Táto príručka poskytuje príklady dobrej praxe, rady a usmernenia, ktoré postupne vyplynuli z potrieb školy a môže byť oporným bodom v nastavení odborných postupov sociálneho pedagóga. Pomôže zorientovať sa v školskej sociálno-pedagogickej problematike a skorigovať systém vlastnej práce. Materiál obsahuje aj rôzne vzory interných dokumentov zaužívaných v praxi sociálneho pedagóga.
V rámci pracovnej diskusie bude ďalšia časť webinára venovaná najčastejším otázkam/problémom s ktorými sa môže sociálny pedagóg vo svojej praxi stretnúť, jeho kompetenčnému profilu vo vzťahu k všetkým aktérom edukácie - žiakom, pedagógom, odborným zamestnancom i zákonným zástupcom a spolupráci sociálneho pedagóga s ďalšími oslovenými subjektmi školy, ktorí môžu participovať pri riešení rôznych problémov. Načrtneme i možné riešenia niektorých školských problémových situácií.
Napíšte nám svoje otázky či nejasnosti, ktoré aktuálne v praxi riešite. V diskusii budú zhrnuté a zodpovedané. Následne bude voľnejšia diskusia, otázky do „četu“ a pod.
Lektori:
Erik Papp
CEO Inštitútu sociálnej inovácie, bývalý školský psychológ, interný expert Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a národného projektu Štandardy.
Mgr. Simona Kunčaková
Pracujem štrnásty rok ako školská špeciálna pedagogička v bežnej základnej škole. Som vedúcou metodického združenia inkluzívneho tímu a pedagogických asistentov, koordinátorkou protidrogovej prevencie a prevencie sociálno-patologických javov, triedna učiteľka takmer chlapčenského kolektívu deviatakov, z ktorých polovica sú žiaci so ŠVVP, vyučujúca predmetov výtvarná výchova, technika a občianska náuka. Svoje skúsenosti pretavujem aj do projektovej činnosti školy, vďaka ktorej sa nám darí dopĺňať nielen členov inkluzívneho tímu, ale i zabezpečovať pre naše deti množstvo rôznych edukačných pomôcok. Neprestajne sa s mojimi kolegyňami Mgr. Betkou Eliášovou (školská psychologička), Mgr. Monikou Pintérovou (sociálna pedagogička) a Mgr. Evkou Vaďovskou (školská špeciálna pedagogička) zaoberám problematikou inkluzívnej edukácie. Vo svojej praxi preferujem k deťom prísny, ale láskavý prístup založený na otvorenej a partnerskej komunikácii. Moja práca ma baví i živí, ale predovšetkým je pre mňa darom.
 
Zobraziť viac
Poprad
online
27.10.2020, 18:00 - 19:00
Majstri vo vyrušovaní - diskusná kaviareň
Lektor: Slávka Takáčová
Online diskusná kaviareň, kde môžete z pohodlia vášho domova, pri vašej obľúbenej káve, diskutovať s kolegami na tému "Majstri vo vyrušovaní" a zdieľať svoje skúsenosti, riešenia, prístupy a dobrú prax.
Aké je to mať v triede "vyrušovača."? Aké máte skúsenosti vy? Ako k takémuto žiakovi/žiakom pristupujete? Ako riešite zložité situácie? Príďte sa v rámci online diskusnej kaviarne podeliť o svoje skúsenosti a načerpať zo skúseností vašich kolegov.
👉Facilitovať diskusiu bude psychologička Slávka Takáčová.
👉Mgr. Slávka Takáčová, DiplPOP, psychoterapeutka a klinická psychologička a lektorka. Spoluvedie inštitút POPI-SK a vyučuje Procesovú prácu na Slovensku a v zahraničí a bola lektorkou programu Posilnení učitelia. Zaujíma sa o témy osobného rastu, zmeny, autenticity, a zraniteľnosti, tiež o vysporiadavanie sa s traumou a hľadanie individuálnej cesty životom.
Na túto tému bude 11.11. 2020 prebiehať online workshop, na ktorom sa zameriame aj na otázky, ktoré vzídu z tejto diskusie.
Vaša registrácia je záväzná, ale v prípade, že sa nemôžete z Vážnych dôvodov zúčastniť, informujte nás prosím čo najskôr, aby sme Vaše miesto mohli posunúť ďalšiemu záujemcovi...
Ďakujeme a tešíme sa na Vás 🙂
Zobraziť viac
Zvolen
online
20.10.2020, 17:00
Webinár Ako a prečo sa hýbať aj v „online dobe“
Lektor: Michala Handzuš a Ladislav Ogurčák

Nenechajte si ujsť rady Michala Handzuša a Ladislava Ogurčáka k tomu, ako robiť pohybové aktivity v online dobe!
Naši hostia budú diskutovať aj o týchto otázkach:
Čo by malo byť cieľom telesnej výchovy na školách?
Ako budovať zdravý vzťah k pohybu a prečo je dôležitý pre naše fyzické a psychické zdravie?
Prečo a ako cvičiť so žiakmi (nielen) v tomto období?
Čo je dôležité, aby sa pohyb stal súčasťou nášho života – ako len nezačať, ale aj pokračovať? 

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, Žilina
08.10.2020, 09:30 -15.00
Artefiletika v triede
Lektor: Mgr. Zuzana Krnáčová, MA, PhD.

Artefiletika je brána do tvorivého a kooperatívneho vyučovania. Je to cesta k otvorenej škole, priateľskej všestrannému rozvoju detí. Jednodňový workshop "Artefiletika v triede" vám ponúka možnosť vyskúšať si artefiletickú techniku, vhodnú pre žiakov základných škôl. Lektorka ju premostí s reflektívnym dialógom, ktorý je nevyhnutnou súčasťou artefiletiky. Artefiletika poslúži aj ako brána do témy inkluzívneho vzdelávania. Budeme hľadať možnosti, ale aj prekážky aplikovania artefiletiky vo vašich školách.

Zobraziť viac
Zvolen
online
05.10.2020, 17:00
Učitelia Slovenska inšpirujú - ako dnes učiť efektívne a zmysluplne
Lektor: Zuzana Tkáčová a Peter Pallo
Pripravili sme pre Vás webinár s hviezdnymi lektormi - víťazmi  ocenenia - Zuzkou Tkáčovou a Petrom Pallom! 🏆 👩‍🏫 🧑‍🏫
Spoločne budeme diskutovať hlavne o týchto otázkach:
Ako sa pripraviť na možné zatvorenie školy či triedy?
Aké nástroje dištančnej/hybridnej výučby využívať?
Ako efektívne učiť na diaľku?
Ako pri výučbe spolupracovať s kolegami a motivovať žiakov?
Tešíme sa na Vašu účasť pri zmysluplnej debate!
Diskusia bude vysielaná naživo na: https://www.facebook.com/Komenskehoinstitut/
 
Zobraziť viac
Bratislava
EDUpoint, Rovniankova 15 Bratislava (v sídle Indície)
29.09.2020, 15:00
Škola ako park prípravy mladých aktérov 21. storočia
Lektor: Viera Grohová

Všetko zlé je aj na niečo dobré. Stojaté vody v školstve uviedla do nebývalého pohybu nová hrozba menom Covid -19. Všetko sformalizované razom prestalo fungovať. Do popredia sa ako potrebné základné stavebné kamene dostali zodpovednosť, vynaliezavosť a autentické vzťahy. Hrozba šírenia vírusu vytvorila jedinečnú príležitosť hľadať možnosti a spôsoby, ako školu prispôsobiť potrebám súčasnej doby. Počas nášho  spoločného stretnutia budeme hľadať odpovede na (nielen) tieto otázky: Pred akými výzvami stoja v súčasnosti školy a ich učitelia? Čo je potrebné urobiť pre zmenu edukačnej kultúry? Aká významná úloha stojí pred Slovenskom?

Viera Grohová vyštudovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu, pracovala ako učiteľka, školská inšpektorka i riaditeľka školy. Spojenú školu na Letnej ulici v Poprade viedla 10 rokov, počas ktorých pracovala na overovaní a tvorbe programu Škola pre každého – škola na každý deň v troch školách pod jednou strechou: materskej, základnej a základnej umeleckej školy. Viera Grohová je jednou zo spoluzakladateliek Fóra proaktívnych škôl, organizácie s medzinárodným prvkom. Cieľom Fóra je vytvoriť funkčnú sieť vzájomne sa inšpirujúcich škôl ako centier neustálej sebaobnovy, ktoré svoje modely overujú, reflektujú, distribuujú a navrhujú systémové riešenia v školstve. Viera Grohová v súčasnosti pôsobí na Štátnom pedagogickom ústave.

Prečítajte si rozhovor s Vierou Grohovou: https://dennikn.sk/2011973/riaditelka-vytvorila-novy-skolsky-program-su-trojkari-a-stvorkari-a-je-to-normalne-skusajme-ich-posunut/

Max. počet účastníkov prednášky je 20, prihláste sa čo najskôr.

Zobraziť viac
Nitra
CVČ Domino, Štefánikova t. 63, Nitra
25.06.2020,
Psychohygiena učiteľa
Lektor: Ľubor Foltán

Workshop pre učiteľov o tom, ako predchádzať syndrómu vyhorenia a ako sa starať o vlastné psychické zdravie. - Joga smiechu

Zobraziť viac
Nitra
CVČ Domino, Štefánikova t. 63, Nitra
18.06.2020,
Škola ako park prípravy mladých aktérov 21. storočia
Lektor: Viera Grohová

Workshop pre riaditeľov ZŠ so zdieľaním príkladov dobrej praxe z iných ZŠ na Slovensku. Pozornosť bude venovaná príkladom škôl, ktoré sa nebáli inovácií a dnes fungujú inak.

Zobraziť viac
Nitra
online
11.06.2020, 15:00
EduPoint Nitra 8: Ako na spätnú väzbu a reflexiu v triedach?
Lektor: JANA M. BALÁŽOVÁ

Spätná väzba a reflexia – v čom je rozdiel?
    Ako pracovať so spätnou väzbou a reflexiou v triede? Praktické príklady rôznych spôsobov práce s reflexiou a spätnou väzbou.
    V čom je ich prínos (pre žiakov i učiteľa), ak sa stanú pravidelnou súčasťou vyučovacích hodín?

    Reflexia a spätná väzba tvoria základ učenia sa (nielen) žiakov v škole. V klasickom poňatí hodnotenia pomocou známok však počas vyučovania často nielenže nevytvárame dostatok možností na to, aby žiaci uvažovali nad prežitými situáciami i interakciami (aj konfliktmi) a učili sa pomenovávať svoje pocity, potreby i ciele, ale ich vlastne nechtiac oberáme o príležitosť prevziať zodpovednosť za svoje učenie sa a získať zdravý prístup k práci s chybou – neoddeliteľnej a úplne prirodzenej súčasti rozvoja a učenia sa.

Lektorka:
JANA M. BALÁŽOVÁ
V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka rozvojových programov pre učiteľov v organizácií LEAF kde spoločne s kolegami umožňuje učiteľom i vedeniam škôl ďalej rásť po profesionálnej a osobnostnej stránke, pustiť sa do inovácií vo vedení vyučovacích hodín, či budovať komunikáciu a vzťahov v škole na všetkých rovinách. Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka mentoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku.

Zobraziť viac
Nitra
online
10.06.2020, 15:00
EduPoint Nitra 7: Sociálne a emocionálne učenie
Lektor: Kornélia Lohyňová

 Sociálne a emocionálne učenie (SEL) je proces, prostredníctvom ktorého si deti osvojujú zručnosti potrebné k tomu, aby porozumeli vlastným emóciám, zvládli ich, rozvíjali empatiu, vytvárali kvalitné vzťahy a robili zodpovedné rozhodnutia. Vedie k zlepšeniu pohody, sebaúcty, správania a vyššiemu výkonu. Odborníci sa zhodujú na tom, že je päť kľúčových kompetencií SEL. Počas webinára spoznáte tieto oblasti a dozviete sa, ako implementovať aktivity a nástroje na rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie u svojich žiakov.

Lektorka:
Kornélia Lohyňová
Za základ svojej práce považuje dobrý vzťah so žiakmi a preto sa snaží získať si ich dôveru. Myslí si, že viac ako to, čo ich naučí, si budú pamätať to, ako k nim pristupovala. Akú podporu a čas im ľudsky venovala. Uplatňuje tímovú a projektovú prácu, aby mal každý študent možnosť realizovať sa. Nevníma len predmety, ktoré vyučuje, teší ju, pokiaľ žiaci celkovo nadobudnú pozitívny vzťah ku vzdelávaniu a chcú na sebe pracovať. Používa rôzne aktivizujúce metódy, aspoň raz do roka projektové vyučovanie, kde žiaci dostávajú výzvu spojenú s reálnym životom. Na hodinách diskutujú, riešia problémy, učia sa kritickému mysleniu. Využíva vzájomné učenie podľa Jigsaw stratégie. Pozýva odborníkov z praxe na prednášky, formou Skype zapája aj zahraničných mentorov. Hotelová akadémia sa stala vďaka jej nasadeniu Podnikateľskou školou roka, ocenenie prebrala na pôde parlamentu v Bruseli. Spolupracuje s organizáciou Junior Achievement Slovensko. Okrem toho, že na škole učí ich programy, bola dlhoročnou školiteľkou programu Podnikanie v cestovnom ruchu. Je ambasádorkou e-Twinningu, programu spolupráce učiteľov v rámci celej Európy. Prednáša na medzinárodných konferenciách, za posledných 5 rokov vyškolila zhruba 6000 učiteľov počas online a prezenčných kurzov a seminárov.

Zobraziť viac
Poprad
online
04.06.2020, 18:00 - 20:00
Škola vo vlastných rukách, alebo menej "musíme", viac "môžeme"
Lektor: RNDr. Jozef Kokoška

Na tomto workshope priblížime 👉riaditeľom a riadiacim pracovníkom škôl👈 ako efektívne využiť skúsenosti a znalosti, ktoré sme získali v priebehu posledných mesiacov pre posun našich škôl dopredu. Ako potrebnú zmenu definovať a iniciovať, ako ju zaviesť a ako ju udržať. Ako získať pre túto potrebnú zmenu vašich pedagogických, nepedagogických pracovníkov, ale aj vašich žiakov / študentov ich rodičov a vášho zriaďovateľa? Tento workshop bude pre vás aj pozvánkou na 9-dňové školenie pre riaditeľov stredných a základných škôl, kde zatiahneme v týchto oblastiach na hlbinu...

Lektor: RNDr. Jozef Kokoška

- Individuálny a tímový mentor rozvoja cez talenty a silné stránky Certivikovaný Gallup-om
- Programový riaditeľ transformačného programu Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave a Angely Merici v Trnave
- Lektor Akadémie riaditeľov cez Profesiu
- Lektor kurzu prípravy snúbencov na manželstvo
- Do konca roka 2018 generálny riaditeľ vo firme Accenture

Má mnohoročné skúsenosti v rôznych oblastiach od biznisu až po úroveň generálneho riaditeľa divízie strategických programov v 40 tisícovej časti Accenture; mentoringových so zameraním na talenty a silné stránky pre 16 rôznych národností vo svete; ako lektor firemnej vízie / poslania / hodnôt v Accenture, lektor riadenia zmien v rámci akadémie riaditeľov a učiteľ na vojenskom gymnáziu; ako riadiaci pracovník v oblasti zodpovedného podnikania – filantropie v Accenture; ako zakladateľ úspešnej neziskovky; a ako líder transformácie škôl. Má skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou s viac ako 25-timi krajinami na svete.

Vedie transformačný program „Nová uršulínska škola“. Je to multi-dimenzionálny transformačný program troch škôl v Bratislave, ktoré boli úspešne a „hladko“ spojené do Spojenej školy sv. Uršule od septembra 2019. Jeho cieľom je, aby študenti a žiaci týchto škôl žili morálno - etické hodnoty, aby sa rozvíjali vo všetkých štyroch ľudských dimenziách (Telo, Myseľ, Srdce, Duša) a aby boli úspešní v ďalšom kroku ich štúdia. V tomto programe používam úspešne 4 hlavné metódy – Riadenie Zmien (Change Management), Týždenné Programové a projektové riadenie, Dizajnérske Myslenie (Design Thinking) a Individuálny rozvoj cez talenty a silné stránky (CliftonStrengths od Gallup).
Je jedným z hlavných lektorov Akadémie riaditeľov, ktorú poriada profesia.sk.

Deň pred workshopom, Vám na Váš e-mail pošleme link na ZOOM, kde bude workshop prebiehať.

Zobraziť viac
Nitra
online
04.06.2020, 15:00-16:30
EduPoint Nitra 6: Ako na spätnú väzbu a reflexiu v triedach?
Lektor: JANA M. BALÁŽOVÁ

Spätná väzba a reflexia – v čom je rozdiel?
    Ako pracovať so spätnou väzbou a reflexiou v triede? Praktické príklady rôznych spôsobov práce s reflexiou a spätnou väzbou.
    V čom je ich prínos (pre žiakov i učiteľa), ak sa stanú pravidelnou súčasťou vyučovacích hodín?

    Reflexia a spätná väzba tvoria základ učenia sa (nielen) žiakov v škole. V klasickom poňatí hodnotenia pomocou známok však počas vyučovania často nielenže nevytvárame dostatok možností na to, aby žiaci uvažovali nad prežitými situáciami i interakciami (aj konfliktmi) a učili sa pomenovávať svoje pocity, potreby i ciele, ale ich vlastne nechtiac oberáme o príležitosť prevziať zodpovednosť za svoje učenie sa a získať zdravý prístup k práci s chybou – neoddeliteľnej a úplne prirodzenej súčasti rozvoja a učenia sa.

Lektorka:
JANA M. BALÁŽOVÁ
V súčasnosti pôsobí ako mentorka, akreditovaná koučka (ACC, ICF) a koordinátorka rozvojových programov pre učiteľov v organizácií LEAF kde spoločne s kolegami umožňuje učiteľom i vedeniam škôl ďalej rásť po profesionálnej a osobnostnej stránke, pustiť sa do inovácií vo vedení vyučovacích hodín, či budovať komunikáciu a vzťahov v škole na všetkých rovinách. Vďaka zahraničným stážam mala možnosť spoznať zblízka britské a španielske školstvo. Vyše 10 rokov pôsobila na bilingválnom gymnáziu v Bratislave ako učiteľka jazykov, koordinátorka mentoringového programu pre študentov, vedúca PK a členka vedenia školy. Pomáhala rozbehnúť Komenského inštitút a Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu na Slovensku.
 

Zobraziť viac
Nitra
online
27.05.2020, 15:00-16:30
EduPoint Nitra online 5: Od skúsenosti k poznaniu
Lektor: Peter Guštafík

Prečo je priama osobná skúsenosť a odvaha byť autenticky sám sebou hnacou silou osobného rastu a rozvoja? Prečo je pre nás ľahšie získať nové poznanie cez množstvo vlastných pokusov a omylov než sledovaním odborných videí? Na workshope preskúmame kroky reflexie, ktorými môžu učitelia premeniť svoju každodennú prax na zdroj poznania a podnetov pre vlastný profesný a osobný rast. Budeme pracovať s konceptmi cyklu zážitkového učenia (David Kolb) a cyklu aktívneho rozboru (Roger Greenaway). Preskúmame, prečo a ako nám reflexia pomáha rásť na základoch vlastných úspechov aj zlyhaní.

Peter Guštafík

ako tréner, facilitátor a lektor pracuje s neziskovými organizáciami a školami v témach využitia reflexívnej praxe prostredníctvom koučovania, procesov strategického plánovania a formatívneho hodnotenia. Je zástancom reflexie ako nástroja pre profesný rozvoj pracovníkov vo vzdelávaní, ktorí čelia riziku vyhorenia.

PDCS sa venuje vzdelávaniu v oblasti konfliktov a rozvoja, vedie komunitné stretnutia aj procesy participatívneho rozhodovania. Pôsobím v troch hlavných oblastiach: práca s konfliktom, podpora participatívneho rozhodovania, globálne a občianske vzdelávanie.

Bližšie info: www.pdcs.sk/o-nas

Zobraziť viac
Poprad
online
26.05.2020, 18:00-20:00
Slovné hodnotenie nevezme talent a odvahu-motivuje a povzbudí
Lektor: Marta Páleníková

Otázka, ktorá je v tomto čase jednou z najaktuálnejších tém. Na možnosť slovného hodnotenia mnohí čakali, iní by radšej ostali pri známkovaní.

Ohodnotiť žiaka slovne znamená, že sa dozvie o sebe a svojej práci viac ako pri hodnotení známkou. Zistí, v čom sa mu darí a kde sa môže ešte zlepšiť. Ako začať? Spoločne sa pozrieme na to, čo je potrebné si uvedomiť ešte predtým, než začneme. Seminár bude zameraný na východiská, zásady, skúsenosti lektora a príklady z praxe.

Lektor:
Marta Páleníková - učiteľka SZŠ Felix. So slovným hodnotením má bohaté skúsenosti. Slovné hodnotenie vníma ako nástroj k posilňovaniu vnútornej motivácie, sebapoznania žiaka a k zlepšovaniu sa. Je absolventkou Komenského inštitútu, pracuje ako mentor v programe IRPU LEAF a organizuje workshopy o spätnej väzbe a reflexii na 1.st. ZŠ. Je matkou 6 detí. Aj z tohto pohľadu si stojí za názorom, že deti je treba povzbudzovať, motivovať a oceňovať.

Zobraziť viac
Poprad
online
20.05.2020, 18:00-20:00
Ako skrotiť displeje v koronakríze
Lektor: Slávka Kubíková

Digitálne technológie prinášajú deťom obrovské množstvo príležitostí, no ak sa s nimi nenarába rozumne, predstavujú veľké riziko. Ovplyvňujú výkonnosť detského mozgu, detskú psychiku, aj vzťahy. No v dobe koronakrízy sa rovnováha medzi online a offline svetom hľadá ťažko. Školy sú zavreté a učitelia môžu učiť svojich žiakov len za pomoci internetu. To znamená, že deti trávia veľa času za technológiami už len kvôli škole. A rodičia? Suplujú učiteľov, školskú jedáleň aj družinu, a to všetko popri vlastnej práci a starostlivosti o domácnosť.   

Ako v tejto situácii nepodľahnúť pascám digitálnych technológii? Ako dávkovať displeje v rozumnej miere tak, aby sa nevymkli spod kontroly rodičom, učiteľom ani deťom? Aký je ten „správny čas“ v online svete? Ako rozlišovať a určovať hranice pri učení a voľnom čase na internete? Aké sú pozitíva a riziká online sveta a ako nespadnúť do „virtuálnych pascí“? 

Slávka Kubíková
Autorka dvoch výchovných bestsellerov Klub nerozbitných detí a Krotitelia displejov. Pôsobila v médiách, aj v biznise a momentálne rozbieha základoškolskú vzdelávaciu skupinu v Bratislave.

Zobraziť viac
Nitra
online
14.05.2020, 17:00-18:30
DIEŤA a (m)učenie v koronačasoch - EduPoint Nitra online 4
Lektor: Svetlana Síthová

Odmieta vaše dieťa plniť zadania do školy? Trvá mu veľmi dlho, kým spraví všetky úlohy a naučí sa? Musíte ho doslova donútiť alebo „stáť nad ním“, kým zadanie nesplní? Hnevá sa pri učení? Ste v stave, kedy vás, ako aj dieťa, učenie do školy stresuje? Cítite nechuť či rezignáciu? Ukážeme vám jednoduché tipy ako tento stav zlepšiť a proces učenia na oboch stranách spríjemniť.

Napíšte nám svoje otázky či nejasnosti, ktoré aktuálne riešite. V diskusii budú zhrnuté a zodpovedané. Následne bude voľnejšia diskusia, otázky do „četu“ a pod.

Tu sa môžete priamo prihlásiť na webinár:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93722108013?pwd=MGQ1dzU2eXZZZW1lUGE0YUFlNHZ2QT09

Meeting ID: 937 2210 8013
Password: 840283

Lektorka: Svetlana Síthová je špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Je absolventkou mnohých stimulačných a rozvíjajúcich programov: Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie – FIE Basic, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, Ja na to mám, FreD, Kuriatko sa písania nebojí a mnohých ďalších. Je autorkou stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis. Je predsedníčkou sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácii špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Jej prácu v roku 2019 ocenil Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  udelením  ceny: "Talent poradenstva 2019". Lektorka je organizátorkou, už tradičných, špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. V súčasnosti pôsobí na Masarykovej Univerzite v Brne a Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
 

Zobraziť viac
Nitra
online
06.05.2020, 14:00-16:00
EduPoint Nitra online 3: Hodnotíme bez známok
Lektor: Martin Kuruc

Záznam si môžete pozrieť tu: https://www.niceedu.sk/?p=374

Posledné dva mesiace pred nás postavili mnoho nových výziev. Jednou z nich je aj hodnotenie žiakov počas vzdelávania v domácom prostredí bez známok. Slovné hodnotenie nie je na Slovensku nová téma. A aj dnes viaceré školy a učitelia experimentujú s rôznymi kombináciami slovného hodnotenia. Ale jedna vec je skúšať to spolu so žiakmi face-to-face v triede, komunikovať o tom s rodičmi a diskutovať s kolegami ako to nastaviť tak aby sa v tom cítili komfortne všetci aktéri vzdelávania. Martin Kuruc predstaví  jednoduché pravidlá slovnej spätnej väzby pre 1. stupeň a rôznych kombináciách hodnotenia na 2. stupni. Tiež si povieme pár odporúčaní ako hodnotiť slovne a nezblázniť sa.

Počet účastníkov je limitovaný. Bude sa prihliadať na región a zastúpenie škôl.

O lektorovi: Martin Kuruc
Pracoval s deťmi s poruchami správania a prežívania. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy seba-regulácie, motivácie, výchovy k zodpovednosti a samostatnosti či pedagogickej diagnostiky porúch správania. Spolupracuje s organizáciami Indícia, Živica, Teach for Slovakia, či Nadácii Pontis.  Je veľký sympatizant lenivého rodičovstva, Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
30.04.2020, ZRUŠENÉ
Stories that move - príbehmi proti predsudkom
Lektor: Peter Dráľ

Mladí ľudia majú svoje príbehy. Mnohé sa priamo dotýkajú ich vlastnej identity, spoločenskej a kultúrnej rozmanitosti, ako aj predsudkov či diskriminácie.

Autentické videá s príbehmi mladých ľudí z portálu Stories that Move možno ľahko zakomponovať do vyučovania i neformálneho vzdelávania a spolu s metodicky spracovanými aktivitami ich prepojiť s rôznym vzdelávacím obsahom, príbehmi z minulosti i s vlastnými skúsenosťami žiakov.

Vďaka využitiu príbehov si vysvetlíme, čo je zviditeľnené myslenie, aj ako môže fungovať viacvrstvové učenie. Chýbať nebudú ani skúsenosti s použitím príbehov v slovenských základných a stredných školách s cieľom zmierňovať predsudky a viesť zmysluplnú diskusiu aj o citlivých témach.


Peter Dráľ

je riaditeľom občianskeho združenia Nové školstvo a analytikom projektu To dá rozum. V Nadácii Milana Šimečku sa v spolupráci s Domom Anny Frankovej v Amsterdame podieľal na vyvíjaní medzinárodného online vzdelávacieho portálu Stories that Move o identite, rozmanitosti a diskriminácii. S tímom spolupracovníkov na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV sa v projekte INTERMIN podieľal na testovaní účinnosti príbehov mladých ľudí na zmierňovanie predsudkov v slovenských základných školách. Okrem toho je spoluiniciátorom kampane Chceme vedieť viac o budúcnosti vzdelávania na Slovensku a autorom a spoluautorom výskumných, analytických a metodických materiálov v oblastiach vzdelávania, práce s mládežou, integrácie Rómov a migrantov.
 

 

Zobraziť viac
Nitra
online
30.04.2020, 15:00-17:00
EduPoint Nitra online 2: Špeciálne a aktuálne potreby detí pri výučbe
Lektor: Zuzana Hronová, Viktor Križo

Diskusia s dvomi hosťami o možnostiach vzdelávania detí so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacími potrebami (individuálne vzdelávanie, individuálny vzdelávací plán a pod.). Táto diskusia reaguje na problém, že rodičia sa stretávajú s problémom zapísať svoje deti so špeciálnymi potrebami do škôl. Preto im chceme ukázať možnosti, ktoré môžu využiť. Súčasťou diskusie bude aj téma aktuálnych potrieb detí v čase korona krízy, možnosti, ktoré nám dáva pokyn na hodnotenie a pripravovaná kurikulárna zmena, zdieľanie dobrej praxe, ako zapojiť asistentov a odborných zamestnancov a i.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
23.04.2020, ZRUŠENÉ
Žiak s problémami a "Zázračná trieda" (naratívne riešenia pre školské prostredie)
Lektor: Jarmila Tomková

Naratívny prístup sa dá využiť nielen v individuálnej či rodinnej terapii, ale aj v práci so skupinami a kolektívmi. Inšpirácie z praxe umožnia učiteľom a školským psychológom:
- pomôcť žiakom byť zahrnutí do kolektívu, keď sú vyčleňovaní či vykúka šikanovanie
- pomôcť žiakom zvládnuť ich ťažkosti cez silu triedneho kolektívu
- umožniť každému v triede zažiť silu tranformácie a to, že na to práve on/a má zásadný vplyv
- zo žiakov spraviť superhrdinov, čarodejov, hľadačov dobra, rozprávačov pekných príbehov
- vytvoriť svedkov zdravej identity žiakov, ktorí bývali považovaní za „problémových“
- so zmenami ďalej cielene pracovať pre vedomosť a zručnosť využiteľnú kdekoľvek inde.

Žiak nikdy nie je problémový. Má určité problémy a čelí im ako vie. Za to mu patrí rešpekt. 

Jarmila Tomková

Je psychologička, ktorá využíva v práci s jednotlivcami a skupinami systemický a hlavne naratívny terapeutický prístup. Sedem rokov pôsobila ako školská psychologička na ZŠ, kde vyvinula a realizovala viaceré rozvojové a preventívne aktivity. Založila a vedie občianske združenie ViaSua, ktorého cieľom je podpora duševného zdravia, destigmatizácia duševných ochorení a využívanie naratívnych východísk v prostredí škôl. Vsádza na moc jazyka a diskurzov, na rovesnícky prístup v prevencii i riešení ťažkostí.
 

Zobraziť viac
Nitra
online
17.04.2020, 10:00
EduPoint Nitra online: Vzdelávanie na diaľku - diskusia s človekom v prvej línii
Lektor: Viktor Križo

Videozáznam si môžete pozrieť tu: https://www.niceedu.sk/?page_id=312

V rámci projektu EduPoint v Nitre vám v piatok 17.4. od 10,00 hod. prinášame možnosť porozprávať sa s človekom v prvej línii . Viktor Križo je koordinátorom centrálnej stránky MŠVVaŠ SR a ŠPÚ: učimenadialku.sk. V online diskusii ponúkne riaditeľom a učiteľom informácie a podporu v mnohých oblastiach od pracovnoprávnych až po metodické v čase koronavírusu. 

Napíšte nám do stredy večera svoje otázky či nejasnosti, ktoré aktuálne v praxi riešite. V diskusii budú zhrnuté a zodpovedané. Následne bude voľnejšia diskusia, otázky do „četu“ a pod.   

Viktor Križo

Učiteľ, psychológ a špeciálny pedagóg, koordinátor Inklucentra. Vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj PCA psychoterapeutický výcvik. Jedenásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako terénny odborný zamestnanec Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bratislave. Je šíriteľom konceptu inkluzívneho vzdelávania postaveného na humanistickej psychológii slobody a zodpovednosti C. Rogersa, Maslovových B- a D-potrebách a modelu Nenásilnej komunikácie. Aktuálne koordinuje národnú Stratégiu inkluzívneho vzdelávania, terénnej práci, komplexnej podpore detí v riziku a vzdelávaniu.

 

Zobraziť viac
Bratislava
online
07.04.2020, 8:30
Ako si poradiť s izoláciou. Webinár astrobiologičky Michaely Musilovej, ktorá sa zúčastnila simulovaných misií na Mars.
Lektor: Michaela Musilová

Videozáznam si môžete pozrieť tu: https://www.youtube.com/watch?v=TX3oNqii8i8

Už je to skoro mesiac. Mnohí sme si už našli svoj vlastný režim, ako fungovať v karanténe počas dňa. Pre všetkých je to nová situácia, s ktorou sa každý musíme vysporiadať. Svoje skúsenosti s izoláciou má aj astrobiologička Michaela Musilová. Velila simulovanej misii na Mars. V online EDUpointe sa podelí s vami o svoje skúsenosti ako ľudsky, psychycky a komunikačne zvládať odlúčenie a izoláciu. 

Michaela Musilová

Slovenská astrobiologička. Aktuálne sa nachádza na Havaji. Je riaditeľkou stanice HI-SEAS, pôvodne vyvinutej pre NASA na výskum ľudských vzťahov a psychologických ťažkostí, ktorým budú musieť čeliť astronauti počas dlhodobých pobytov vo vesmíre. Sama sa zúčastnila na viacerých simulovaných misiách na Mesiac a na Mars. Jej skúsenosti dnes môžu pomôcť mnohým, ktorí sa vyrovnávajú so sociálnou izoláciou počas pandémie nového koronavírusu. (zdroj: https://www.forbes.sk/michaela-musilova-velila-simulovanym-misiam-na-mars-toto-je-jej-8-rad-ako-si-poradit-s-izolaciou/)

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
26.03.2020, ZRUŠENÉ
Vnútorný učiteľ
Lektor: Andrea Tóthová

Každý, kto sprevádza deti a dospelých, by mal vedieť aj o sebe dostatočne veľa na to, aby mohol byť pre ne pozitívnym a autentickým vzorom.

Vyskúšame si viaceré sebaspoznávacie aktivity jednotlivo zamerané na minulosť (kde budeme mať možnosť si zvedomiť aj svoju silu), prítomnosť (precítime vďačnosť a ujasníme si dary sebe/lásky), budúcnosť (nastavíme si reálne ciele na budúcnosť so záväzkom :)).

Všetky použité aktivity môžu byť inšpiráciou aj pre prácu s deťmi/dospelými a sú vytvorené aj na základe skúsenosti s pozostalými v o.z. Kolobeh života.

Majú veľký potenciál na zmeny nastavenia v ľuďoch. Ako nástroje sebapoznania použijeme aj techniky kruhu života, pojmové mapy, meditáciu, 5 jazykov lásky, intuíciu, zoznamy priorít i prekvapenie na záver :)

Andrea Tóthová

Učiteľka na 1. stupni ZŠ, lektorka zážitkových kurzov pre všetky vekové kategórie, matka,... Absolvovala aj výcviky Procesovo orientovanej psychológie - Facilitace skupinových procesu v Prahe, Arterapie - Gracent v Prahe, lektorské kurzy Prázdninovej školy Lipnice. K téme inklúzia sa dostala vďaka dlhoročnej práci učiteľky, tiež vo svojej patchworkovej rodine, lektorskej práci v CEEV Živica a teraz najmä pri práci s pozostalými v o.z. Kolobeh života.

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, Žilina
19.03.2020, ZRUŠENÉ
Ako mať a udržať pozitívny prístup ku každému žiakovi?
Lektor: Terézia Drdulová

Pri veľkej rozmanitosti žiakov v dnešných triedach je pre učiteľa výzvou reflektovať potreby týchto detí. Prednáškou chceme ponúknuť učiteľom preventívne nástroje a konkrétne metódy, ako si prácu s rozmanitosťou tried uľahčiť. Akcia je určená pre učiteľky MŠ a ZŠ. Účastníci okrem workshopu obsiahnu aj ďalšie zdroje - námety vhodné pre vlastnú pedagogickú prax.

Terézia Drdulová je autorkou metodickej príručky pre pedagógov MŠ o začleňovaní detí so zdravotným postihnutím a konceptu prispôsobenia textov žiakom s ťažkosťami v čítaní a porozumení textu pomocou metódy Easy to read . Pracovala ako školská špeciálna pedagogička na Základnej škole s materskou školou v Smoleniciach. Koordinuje tím odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. Od roku 2016 spolupracuje ako lektorka s Nadáciou pre deti Slovenska na projekte Škola inkluzionistov a ako konzultantka pre základné školy, ktoré rozvíjajú inkluzívny model vzdelávania. Okrem iného je expertkou na oblasť budovania samostatnosti u detí so zdravotným postihnutím a spektrom rôznorodosti u osôb so spinou bifidou a hydrocefalom.

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, Žilina
10.03.2020, ZRUŠENÉ
Filozofia pre deti - ako u žiakov hravo rozvíjať dialóg a spoluprácu
Lektor: Veronika Endrštová, Lucie Pivoňková

Filozofia pre deti je edukačný koncept, ktorý rozvíja multidimenzionálne myslenie detí, rozvíja kritické, tvorivé a angažované myslenie, spoluprácu a umenie dialógu.

Koncom 60. rokov 20. storočia profesor filozofie a logiky Mathew Lipman (1923-2010) z Kolumbijskej univerzity v New Yorku vytvoril program Filozofia pre deti, ktorého cieľom bol rozvoj myslenia, ale aj rozvoj a kultivácia osobnosti v celku. Filozofia pre deti podľa neho zasahuje v edukácii nielen oblasť rozvoja kognície, kreativity, angažovaného myslenia, ale aj sociálnu a etickú oblasť, najmä rozvoj komunikačných schopností.

„Učiteľ nemá byť ako vysielač, ktorý deťom odovzdáva informácie. Deti dokážu samé vytvoriť spoločenstvo, v rámci ktorého sú schopné hľadať najrozumnejšie odpovede na najzložitejšie otázky.“ 

To je podľa dlhoročného propagátora metódy Filozofie pre deti Jasona Buckleyho hlavné posolstvo tohto prístupu. Zoznámte sa s hlavnými princípmi metódy Filozofie pre deti, ktoré vám pomôžu zapojiť do skupinovej práce čo najväčší počet žiakov a rozvíjať ich tvorivú výmenu názorov a spoluprácu. 

V rámci kurzu vám predstavíme tipy: 

 • pomocou ktorých začleníte do výučby fyzické aktivity, ktoré deťom i žiakom poskytnú priestor na vyjadrenie,
 • vytvoríte otázky, ktoré u detí prebudia zvedavosť a záujem o diskusiu, 
 • a poskytnú vám priestor ustúpiť z diskusie tak, aby deti samé mohli samostatne formulovať svoje názory. 

Lektorky:

Veronika Endrštová pôsobí od roku 2013 vo vzdelávacom programe Varianty společnosti Člověk v tísni, kde sa venuje predovšetkým témam globálneho rozvojového vzdelávania a aktívneho občianstva. Jej projekt Největší přání získal cenu odbornej poroty v kategórii inovácie vo vzdelávaní za rok 2019. Odborná porota vo svojom zdôvodnení uviedla, že cenu udelila najmä: „Za to, ako autori pomáhajú malým deťom porozumieť veľkým problémom a veľkým učiteľom porozumieť svetu malých detí.“

Lucie Pivoňková pracuje vo vzdelávacom programe Varianty spolu s Veronikou. Okrem školení pre pedagógov zameraných na Filozofiu pre deti vedie aj kurzy Komunikace s rodiči a Rodiče, nečekaní spojenci školy. A podieľala sa i na vzniku rovnomennej publikácie s podtitulom Jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
05.03.2020, 9:30 - 15:30
Učiteľ ako sprieVODCA - koučingové techniky v škole
Lektor: VIERA LASÁKOVÁ

Nechápete čo majú postavičky z úvodnej fotky spoločné s témou workshopu? Zístíte to 5.3. na workshope vo zvolenskom EDUpointe.

Workshop je určený pre učiteľov, ktorým nestačí učiť žiakov len “predmet” a chcú prispieť k ich i svojmu celostnému rozvoju a zmene klímy na škole. Pomôže vám pootvoriť dvere k efektívnemu sprevádzaniu, rešpektovaniu a partnerskému prístupu.

Prevedieme vás modelom aktívneho počúvania, vyskúšame si prácu s rôznymi technikami ako je parafrázovanie, práca s tichom a poučíme sa z najčastejších chýb pri kladení otázok.

VIERA LASÁKOVÁ

Vyštudovala filozofiu a estetiku na UKF v Nitre. Od roku 2004 pracuje v  DAPHNE – IAE , kde sa autorsky podieľa na príprave a realizovaní vzdelávacích projektov, tvorí metodické materiály a workshopy pre učiteľov a realizuje vzdelávacie programy pre deti. V roku 2012 spolu s manželom iniciovala a realizovala vzdelávací koncept pobytového prírodovedného vzdelávania – Živá učebnica v Banskej Štiavnici, ktorý je určený pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Od roku 2015 pôsobí ako učiteľka spoločenskovedných predmetov na SZŠ Bakomi a mentorka Individuálneho Rozvojového Programu pre organizáciu LEAF. Vo voľnom čase sa rada venuje cvičeniu tai-chi, prírode, knihám a rodine.

 

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
18.02.2020, 13:30 - 16:30
IT kriminalita, prevencia a represia
Lektor: Ing. Jaroslav Oster

Narastajúca informatizácia zákonite prináša aj enormný nárast javu definovateľného ako počítačová (IT) kriminalita. Jej prejavy a dopady zákonite neobchádzajú žiadnu oblasť života spoločnosti, pričom riziko ich vzniku a dopadu je často podceňovaným faktorom. Workshop bude prierezovo zameraný na nasledovne tematické okruhy:
◦ Počítačová kriminalita a jej špecifiká (delenia, základná charakteristika)
◦ Vybrané témy počítačovej kriminality najmä rizikové formy ohrozujúce deti a mládež - diskusnou formou o konkrétnych témach identifikovaných v prostredí SR
◦ Digitálna stopa a jej špecifiká – postup pri laickom zaistení digitálnej stopy pre účely možného ďalšieho využitia v priestupkovom alebo trestnom konaní
◦ Prevencia – praktické skúsenosti, projekty, informačné zdroje

Zobraziť viac
Poprad
Katolícka univerzita v Ružomberku (pracovisko Poprad) Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad
13.02.2020, 15:00
Klíma školy, triedy a jej vplyv na žiakov
Lektor: Peter Dráľ

Aká škola je dobrá v očiach verejnosti? Čo sme zistili v kampani „Chceme vedieť viac“ o budúcnosti vzdelávania na Slovensku? Aké miesto má v uvažovaní detí, rodičov a učiteľov všeličo, čo možno ukryť pod pojem „klíma školy“?
Na základe videí a praktických cvičení z portálu Stories that Move  si ukážeme, ako možno dobrú klímu v školách a triedach vytvárať, ako možno do vyučovania i neformálneho vzdelávania zakomponovať príbehy samotných mladých ľudí.
Dotkneme sa pri tom otázok identity, rozmanitosti i diskriminácie. Vysvetlíme si, čo je zviditeľnené myslenie a viacvrstvové učenie. Zmapujeme možnosti na zakomponovanie týchto postupov do vzdelávacích programov. Do akej miery sú naše školy pripravené podobné postupy využívať, inovovať a neustále sa zlepšovať?

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
06.02.2020, 9:30 - 15:30
Riadené Aktívne Učenie
Lektor: Zuzana Berová a Peter Bero
Riadené Aktívne Učenie (R∙A∙U) je spôsob učenia (sa), pri ktorom je hlavný dôraz kladený na komunikáciu, spoluprácu a aktivitu žiakov v triede, pričom učiteľ je inšpirátorom, moderátorom a organizátorom diania v triede. Cieľom  R∙A∙U je rozvíjať individuálne schopnosti a záujmy každého žiaka v triede, motivovať ho k aktívnej práci v škole aj mimo nej so zameraním na sociálne zručnosti ako je práca v tíme, komunikácia, argumentácia.  R∙A∙U ponúka každému učiteľovi jasné východiská, zásady, metódy a formy práce vďaka ktorým sa vyučovanie stane pre učiteľa inšpirujúcou a pre žiakov motivujúcou činnosťou, čím sa zlepší vzťah k predmetu, žiak získa viac vedomostí a zručností.
Čaká na Vás séria aktivít a diskusií, pomocou ktorých sa zoznámite so zásadami Riadeného Aktívneho Učenia a získate predstavu ako ich uplatniť pri práci so svojimi žiakmi, či deťmi.
 
Zuzana Berová a Peter Bero
Obaja sú skúsení autori učebníc matematiky pre základné školy. Svoje skúsenosti z pôsobenia na rôznych typoch škôl, ale aj z pôsobenia v mimoškolskej sfére využili nielen pri písaní učebníc. Sformulovali filozofiu Riadeného Aktívneho Učenia, v ktorej menia pohľad na učenie (sa) v 21. storočí.
Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
04.02.2020, 13:30-16:30
Vnútorný učiteľ
Lektor: Andrea Tóthová

VNÚTORNÝ UČITEĽ - každý, kto sprevádza deti, by mal vedieť aj o sebe dostatočne veľa na to, aby mohol byť pre ne pozitívnym a autentickým vzorom. Vyskúšame si na sebe 3 sebaspoznávacie aktivity jednotlivo zamerané na minulosť - prítomnosť - budúcnosť, čím si uvedomíme svoju silu, vďačnosť a nastavíme víziu aj pre svoju prácu.

Andrea Tóthová,

lektorka zážitkových kurzov pre všetky vekové kategórie, učiteľka na 1. stupni ZŠ, matka,...
Absolvovala aj výcviky Procesovo orientovanej psychológie - Facilitace skupinových procesu v Prahe,
Arterapie -Gracent v Prahe, lektorské kurzy Prázdninovej školy Lipnice. K téme inklúzia sa dostala vďaka dlhoročnej práci učiteľky, tiež vo svojej patchworkovej rodine,  lektorskej práci CEEV Živica a o.z. Kolobeh

Zobraziť viac
Nitra
Centrum voľného času Domino, Štefánikova 63 (oranžový salónik)
30.01.2020, 17:00
Šikana a kyberšikana
Lektor: Miroslava Bírová, Michal Horváth, Erik Papp

Problémy šikany a kyberšikany zasahujú do prostredia školy, rodiny a  narúšajú sociálne vzťahy v spoločnosti.  Pozývame preto pedagógov, rodičov a širokú verejnosť  k spoločnej diskusii na hľadanie východísk k ich riešeniu.

Diskusia bude trvať približne  hodinu a pol a dá priestor i na vaše otázky.

Hosťami diskusie budú:

Samostatná odborná špecialistka Miroslava Bírová z CPPPaP Nitra, pôsobí v oblasti prevencie a intervencie sociálno-patologických javov, metodicky vedie koordinátorov prevencie na školách a školských psychológov v Nitre, je členka okresnej komisie pre elimináciu násilia páchaného na deťoch a domáceho násilia.

Lektor Michal Horváth má vyštudované právo, pôsobí v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva ako lektor so špecializáciou na vzdelávacie aktivity pre deti a mládež. Venuje sa témam bezpečnosti sociálnych sietí, šikany, kyberšikany, diskriminácie, mobbingu, bossingu. Je držiteľom certifikátu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), pod záštitou Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODHIR).

Psychológ Erik Papp, ktorý sa zhostí aj úlohy moderátora diskusie, pôsobí vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interný expert v národnom projekte štandardizácie systému poradenstva a prevencie. Podieľa sa aj na organizácii vzdelávaní a seminárov pre začínajúcich školských psychológov. 

Zobraziť viac
Bratislava
Rovniankova 15, 851 02 Bratislava - Petržalka
23.01.2020,
Prečo mladí volia Kotlebu
Lektor: Veronika Fishbone Vlčková

Mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov by v nadchádzajúcich parlamentných voľbách dali väčšinou hlas extrémistom, avšak počet prvovoličov a prvovoličiek ĽSNS klesá. Z unikátneho prieskumu Rady mládeže Slovenska vyplýva, že viac ako štvrtina mladých voličov a voličiek ešte nie je rozhodnutých alebo by nešlo voliť. O tomto fenoméne nám príde porozprávať sociologička z Rady mládeže Slovenska  Veronika Fishbone Vlčková

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
23.01.2020, 14:30 - 17:30
AKO SA LEPŠIE ZAMYSLIEŤ - ÚVOD DO METÓDY VISIBLE THINKING
Lektor: Katarína Petrisková

Ako pomôcť žiakom rozvíjať stratégie myslenia, sústredeného skúmania a organizácie myšlienok, ktoré môžu využiť nielen v celej škále predmetov v škole, ale aj pri riešení úloh, s ktorými sa stretnú v živote? Jednu z možností ponúka komplexná metóda Visible Thinking. Na workshope spoznáte základné princípy a postupy tejto metódy a sami sa vyskúšate viacero aktivít, z ktorých si môžete vziať inšpiráciu na svoje hodiny.

Katarína Petrisková
Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a dejepisu na FF UKF v Nitre a v súčasnosti učí na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa v Bratislave. Hľadanie spôsobov a metód, ktoré študentom pomáhajú objavovať a rozvíjať sa, ju priviedli do Komenského inštitútu a spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku a Edumou.  Vždy sa rada s kolegami z formálneho aj neformálneho vzdelávania podelí o nápady a skúsenosti. V súčasnosti sa popri učeniu venuje aj mentoringu študentov aj učiteľov.
Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
16.01.2020, 9:30 - 15:30
Kritické myslenie - integrácia faktov a kreativity
Lektor: Jozef Hvorecký

Hoaxy totiž nie sú obyčajné bludy. Platí pre ne, že rovnako ako kritické myslenie aj ony sú postavené na faktoch a väzbách medzi nimi. Problém je iba v tom, že pevné pravidlá aristotelovskej logiky nenápadne naruší tak, aby výsledkom bolo želané (nepravdivé, ale pravdu pripomínajúce) tvrdenie. Analýza preto nemôže byť povrchná, ale musí vychádzať z typických prehreškov vyskytujúcich sa (často nechtiac) v procesoch odvodzovania tvrdení v logike. Ich identifikácia a hľadanie v známych hoaxoch (a v „historických pravdách“) tvoria leitmotív workshopu.
Autor zastáva názor, že dlhotrvajúce vzdelávanie v jednej oblasti znižuje pozornosť účastníka.
Hlavnú dejovú niť budeme sporadicky narúšať úlohami na kreativitu, použiteľnými v slovenčine, matematike a prírodných vedách.

Jozef Hvorecký je odborník na znalostný manažment. Z pohľadu manažmentu znalostí si všíma procesy získavania, spracovania, uchovávania a šírenia znalostí – a predovšetkým medzery v týchto procesoch. Ľudský mozog je jedným z nástrojov, ktoré tieto činnosti realizujú. Samozrejme, opakuje aj chyby v nich.
Počas 50 rokov pedagogickej kariéry pôsobil na 17 univerzitách v 12 krajinách, takže videl dosť kladných aj záporných príkladov. Počas svojich prednášok ich preto uvádza (aj robí) habadej. Nakoľko najlepšie sa dá poučiť z cudzích chýb, je užitočné navštíviť jeho prednášky – potešiť sa z buď z ďalších chýb alebo z ich odstraňovania.
Zobraziť viac
Bratislava
Rovniankova 15, 851 02 Bratislava - Petržalka
14.01.2020, 14:30
Medzigeneračná komunikácia
Lektor: EDUCON - Marek Kmeť

Komunikácia v zborovni, ale i v triedach prináša strety rôznych generácií. Dôležité je rozumieť tejto komunikácii medzi kolegami, no i v interakcii učiteľ -žiak.

Nakoľko táto komunikácia súvisí s hodnotami jednotlivých generácií, či historickými míľnikmi?

A čo si pod spojením „vytočiť telefónne číslo“ predstavuje učiteľ pred dôchodkom? A čo žiak na prvom stupni?

EDUCON – poradensko-vzdelávacia agentúra, ktorá svoje rozvojové aktivity realizuje už viac ako 10 rokov.

Venuje sa prioritne rozvoju tzv. soft skills (mäkkých zručností) a to s ohľadom na jednotlivca i na tímy.

Svoje skúsenosti naprieč všetkými sektormi využíva na prepájanie know-how a vytvára tak interface medzi školami a zamestnávateľmi.

Aktuálne sa venuje pomoci tímom pri nastavovaní pozitívnej klímy a motivujúceho prostredia prostredníctvom komplexného rozvojového programu Ponorka v tíme.

Marek Kmeť - špeciálny pedagóg so skúsenosťami v riadení tímov v súkromnom, štátnom i treťom sektore.

Mentor a lektor soft skills tréningov a programov. Aktívne spolupracuje s organizáciami: Indícia, DofE, iKid, Komenského Inštitút, či Dobrá škola.

Zobraziť viac
Poprad
Katolícka univerzita v Ružomberku (pracovisko Poprad) Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad
13.01.2020, 15:00
Motivácia žiakov v učiteľskej praxi
Lektor: David Králik

Mnohí učitelia chcú svoje hodiny zatraktívniť. Pravdou však je, že okrem zaujímavosti hodín, ovplyvňuje motiváciu učiť  aj zmysluplnosť a dosiahnuteľnosť cieľov.
Na workshope sa pokúsime spoločne preskúmať tému motivácie z rôznych uhlov pohľadu, s cieľom získať nejaké tie tipy a nápady použiteľné v každodennej učiteľskej praxi. Držme si palce, bo téma je to neľahká a šanca uspieť je asi taká, akú mali Frodo a Sam pri ceste do Mordoru ;o)

Zobraziť viac
Zvolen
P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
12.12.2019, 9:30 - 15:30
Kooperatívne riešenie konfliktov v triedach
Lektor: Mgr. Silvia Oleníková

Workshop prináša zážitkové aktivity, ktoré pomôžu naučiť žiakov/ mládež čo je konflikt a ako si ho vedia vzájomne vyriešiť „bez bolestí na tele aj na duši“.
Zručnosti pre kooperatívne riešenie konfliktov nadobudnú účastníci aj ako model pre vlastné riešenie konfliktov všeobecne v živote okolo seba.

Zažijete:
- možné spôsoby riešenia konfliktov
- cvičenia k úvodu do konflikov
- cvičenia k neverbálnej komunikácii a komunikačným zručnostiam
- cvičenia na kooperatívne a súperivé správanie
- cvičenia na vyjednávanie
- cvičenia mediačných zručností
- cvičenia na skupinovú diskusiu a skupinové rozhodovanie

Kooperatívne riešenie konfliktov je súčasť vytvárania neohrozeného prostredia v triedach a školách. Ide o model, ktorý pomáha viesť deti a mládež ku vlastnej zodpovednosti za riešenie konfliktu kultivovanou formou, k zvládaniu vlastnej agresivity, k tolerancii, odbúravaniu stereotypov, k zvládaniu situácii aj pri zdanlivo protichodných záujmoch, k dohodám o prijateľných riešeniach zainteresenovaných strán. Program tiež posilňuje tímovú spoluprácu a prináša kľúčové kompetencie pre lídrov tímov.

Zobraziť viac
Poprad
KU v Ružomberku-Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad
11.12.2019, 15:00 - 16:30
Kroky k lepšej škole - diskusia
Lektor: Martin Šmilňák, Bohdan Hroboň

DISKUSIA o tom, ako jednoduchými a reálnymi spôsobmi môžeme zlepšiť a rozvíjať naše školy. Ako nehľadať prekážky, ale vidieť možnosti. Prečo má zmysel aj napriek situácii slovenského školstva, ostať učiteľom na Slovensku. Čo v rámci iniciatív na zlepšenie v školách funguje, čo nefunguje a pod. Súčasťou bude aj inšpirácia a zdieľanie dobrej praxe.

O svoje skúsenosti z toho, ako sa to reálne dá, sa prídu podeliť diskutujúci, ktorí majú bohaté skúsenosti zo školstva - Martin Šmilňák a Bohdan Hroboň.

Martin Šmilňák – riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Bardejove, ktorej súčasťou je aj Gymnázium sv. Jána Bosca, na ktorom je bilingválne päťročné štúdium pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl s výborným prospechom. Za 9 rokov zo skrachovanej školy, ktorú mesto vyradilo zo siete škôl, dokázal spoločne s ďalšími ochotnými ľuďmi kompletne zrekonštruovať školu cez desiatky projektov, sponzorov, brigády a podobné aktivity. Vytvoril gymnázium, ktoré odráža potreby jednotlivých žiakov aj potreby spoločnosti. Vychováva novú generáciu študentov a pripravuje ich pre budúcnosť. Spolupracuje s najkvalitnejšími zahraničnými školami a jeho cieľom je transformovať školský vzdelávací program partnerskej školy vo Veľkej Británii do slovenských škôl.

Bohdan Hroboň – riaditeľ Centra kresťanského vzdelávania v Martine, ktoré zahŕňa spojenú školu od MŠ po SŠ, Biblickú školu a Nadáciu kresťanského vzdelávania.  Zároveň pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Trnavskej univerzite. Pochádza z farárskej rodiny a pre svoju vieru a angažovanosti v práci s mládežou zažil mnohé prekážky, vrátane výsluchov ŠTB. To ho však neodradilo a aj napriek tomu, že učiteľov a školy od detstva bytostne neznášal, stal sa učiteľom a pracuje v školstve. Študoval na dvoch slovenských vysokých školách a keď zistil, že učiteľstvo a štúdium (najmä Biblie) mu prináša radosť a je to jeho poslanie, chcel to robiť poriadne  a získať to najlepšie, čo existuje. Preto sa rozhodol pre štúdium v zahraničí; najprv v troch školách v USA a potom na Oxfordskej univerzite. Svoje skúsenosti teraz uplatňuje doma, pretože vo svojom poslaní nevidí len odovzdávanie teórie, ale najmä to, že môže byť súčasťou reálnej zmeny k lepšiemu v Slovenskom školstve a tak aj v životoch ľudí.

Zobraziť viac
Nitra
CVČ Domino, Štefánikova t. 63, Nitra
11.12.2019,
Inkluzívny prístup triedneho učiteľa na 2. stupni ZŠ
Lektor: Zuzana Krnáčová

Workshop pre učiteľov a výchovných poradcov o inkluzívnom prístupe vo vzdelávaní žiakov od 5. do 9. ročníka ZŠ - teda v období začínajúcej a prebiehajúcej puberty.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
04.12.2019, 13:30-16:30
Inklúzia nie je ilúzia
Lektor: Zuzana Révészová

Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Ako má fungovať podporný/inkluzívny tím? Aký prístup potrebujú žiaci, akú podporu učitelia? Aké sú benefity inkluzívneho vzdelávania pre spoločnosť?
S využitím interaktívnych metód a videí si zažijeme, čo je a nie je inklúzia. Objasníme inkluzívne stratégie a aké sú možnosti ich zavádzania do nášho školstva.
V kontexte inkluzívneho vzdelávania sa dotkneme aj témy vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.
Predstavením projektu Škola inkluzionistov zmapujeme aktuálne dianie v téme inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Optimisticky zakončíme príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i zo
Slovenska.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, Rovniankova 1662/15, 851 02 Bratislava
03.12.2019, 14:30-17:00
Tŕň v päte učiteľa? Polstoročie totality v osnovách dejepisu
Lektor: Juraj Varga a Lukáš Katriňák

Zažite metodický seminár venovaný možnostiam uchopenia výučby o období socializmu v dejepise. Sprevádzať vás budú Juraj Varga a Lukáš Katriňák z o.z. CEDIN, s ktorými sa pokúsime zodpovedať aj na nasledujúce otázky:
Ako (ne)učíme o období rokov 1948 – 1989?
O aké zdroje sa vo výučbe môžeme opierať a ako s nimi pracovať?
Aké rámce nám pre výučbu nastavuje iŠVP?
Seminár je vhodný najmä pre učiteľov dejepisu a občianskej náuky zo základných a stredných škôl, vítaný je ale každý, kto sa o danú problematiku zaujíma.

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, Žilina
03.12.2019, 9:30 - 15:30
Párty - Škola?
Lektor: Zuzana Čačová a Erika Szabóová

Workshop na tému, čo všetko musí fungovať, aby vládla v škole otvorená atmosféra a bolo možné zapájať deti do rozhodovacích procesov na škole.

Cieľom programu Otvorené školy je podporiť demokratické prostredie na školách a výchovu k občianstvu prostredníctvom rovesníckeho vzdelávania a práce žiackych školských rád.

"Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať. Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne." Christian Picciolini, autor knihy "Romantické násilie" a programu EXIT, ktorý v USA pomáha mladým extrémistom vymaniť sa spod vplyvu nacistickej ideológie.

Zobraziť viac
Poprad
KU v Ružomberku-Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad
27.11.2019, 15:00 – 18:00
Inklúzia nie je ilúzia
Lektor: Zuzana Réveszová

Aký je rozdiel medzi integráciou a inklúziou? Ako má fungovať podporný/inkluzívny tím? Aký prístup potrebujú žiaci, akú podporu učitelia? Aké sú benefity inkluzívneho vzdelávania pre spoločnosť?
S využitím interaktívnych metód a videí si zažijeme, čo je a čo nie je inklúzia. Objasníme si, čo sú inkluzívne stratégie a aké sú možnosti ich zavádzania do nášho školstva.
V kontexte inkluzívneho vzdelávania sa dotkneme aj témy vzdelávania detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia.
Predstavením projektu "Škola inkluzionistov" zmapujeme aktuálne dianie v téme inkluzívneho vzdelávania na Slovensku. Optimisticky zakončíme príkladmi dobrej praxe zo zahraničia i zo Slovenska.

 

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
21.11.2019, 14:00-16:30
Projektové vyučovanie - ako na to?
Lektor: Katarína Hvizdová

 Všetky deti sú deťmi. Nie oni by mali zapadnúť do učiteľovho sveta, ale učiteľ by mal zapadnúť do ich. Učiteľ je ten kto odovzdáva svoje vedomosti a motivuje žiakov učiť sa. Projektové vyučovanie je vyučovanie, ktoré dokazuje, že škola nemusí byť nuda a že poznatky a vedomosti sa dajú naučiť bez memorovania a nudného výkladu. Vo svete, ktorý je poháňaný technológiami, je dôležité naučiť žiakov s nimi pracovať a robiť z nich tvorivých ľudí, nie iba konzumentov technológií, ktoré využívajú. Počas workshopu zažijete atmosféru projektového vyučovania, prejdete cez escape room a tvorivé myslenie posunieme na vyššiu úroveň.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
21.11.2019, 9:00-15:00
Ako učiť inak o našej minulosti po roku 1945
Lektor: Michal Bohuš a Martin Posch

Ak by ste sa rozhodli emigrovať zo socialistického Československa – čo by ste si zbalili so sebou a prečo?
Prečo Anton Srholec odmietol skrátenie trestu v Jáchymove?
Ako sa cenzuruje text piesne? Prečo vypli Ivanovi Hofmannovi na Bratislavskej lýre mikrofón?
Ktoré vtipy boli zakázané a prečo?

Aj tieto úlohy si vyskúšame na seminári. Nebude o dátumoch, suchých faktoch číslach... Morálne dilemy, kritické myslenie, rôzne pohľady. Aké boli dôsledky dejinných udalostí? Ako zasiahli do životov bežných ľudí? Vplývajú na nás aj dnes?

Na workshope si vyskúšate interaktívnu výučbu dejepisu, občianskej náuky, etiky a slovenčiny podľa novej knihy a metodickej príručky pre základné a stredné školy "Všetko malo byť inak – Slovensko po roku 1945", ktorú účastníci dostanú zadarmo.

Workshop je určený pre učiteľov a učiteľky dejepisu, občianskej náuky, etiky a slovenského jazyka základných a stredných škôl.

Zobraziť viac
Nitra
CVČ Domino, Štefánikova t. 63, Nitra
13.11.2019, 8:00 - 9:30
Školské kluby inovatívne
Lektor: Bernard Brisuda
Workshop, ako už jeho názov napovedá, sa bude venovať tomu, ako využívať čas počas školských klubov zábavne, zaujímavo a efektívne s ohľadom na rozvoj detí.
 
Hosťom workshopu bude Bernard Brisuda - vychovávateľ, učiteľ a tímlíder na škole, ktorá sa snaží vzdelávať, ale aj vychovávať s ohľadom na potreby detí v budúcnosti. Poslaniu školy Felix - pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých a preto šťastných ľudí, má napomôcť aj tzv. "záľubkový systém", v rámci ktorého si deti v klube volia z dennej ponuky aktivít. Okrem práce s deťmi holduje tiež športu, voľný čas sa snaží vyplniť aktívne. V lete už niekoľko rokov organizuje letnú mládežnícku futbalovú miniligu na ihrisku za dedinou, o ktoré sa snaží starať.
 
Zobraziť viac
Nitra
Mestský úrad v Nitre, Štefánikova tr. 60, Nitra
13.11.2019, 14:00 -15:30
Budovanie vzťahu učiteľ – žiak
Lektor: Aneta Chlebničanová

Hosťom workshopu bude pani Aneta Chlebničanová, ktorá v súčasnosti pracuje ako senior expert v Nadácii pre deti Slovenska, Bratislava a Riaditeľka pre rozvoj v Škole u Filipa v Banskej Bystrici. Okrem iného je tiež trénerkou Vysoko efektívneho učenia, trénerkou rozvoja životných zručností, inovačných prístupov k profesionalizácii práce s deťmi a mladými ľuďmi.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
12.11.2019, 13:30
Ako pracovať so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy
Lektor: Ľuboš Lukáč

Mimoriadne nadaných detí je v Európe okolo 3 percent. Nadané deti majú špeciálne záujmy, netypické pre deti ich veku. Zaujímajú ich vždy nové informácie a vytvárajú si svoj vlastný systém poznatkov. Väčšina z nich už okolo piateho roku vie čítať, písať počítať. Vynikajú v rôznych oblastiach, sú zvedavé, radi experimentujú.
Nadanie je viac ako len IQ. Príspevok pojednáva o výchove a vzdelávaní intelektovo nadaných detí/žiakov v podmienkach základnej školy. Súčasťou informácií, praxou overených skúseností, sú rôzne mimoškolské projekty zamerané na edukáciu mimoriadne nadaných detí. Súčasťou príspevku sú názory nadaných detí/žiakov, skúsenosti, prezentácie detských prác, či požiadavky na samotné vzdelávanie v školách.
Workshopu sa zúčastnia aj žiaci ZŠ, ktorí nám predvedú svoje ročníkové práce (jedna z foriem, ako využiť potenciál nadaných detí).
 

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, J. M. Hurbana 28, Žilina
08.11.2019, 9:00 - 15:00
Ako na čítanie a čitateľskú gramotnosť
Lektor: Tibor Hujdič

Ako vyzerá súčasná kvalitná kniha pre deti a mládež? Kadiaľ cesta vedie a kadiaľ nevedie? Aké základné podmienky musia byť naplnené, aby sa čitateľská gramotnosť našich žiakov zlepšovala?
Seminár naznačí cestu k čitateľskej gramotnosti. Urobíme si tri modelové hodiny a ich analýzu - aké aktivity sme použili, aby sme umožnili žiakom kvalitnú prácu s textom. Súčasťou seminára sú teoretické vstupy zamerané na poznanie čitateľských zručností, spôsoby ich rozvíjania a na podporu záujmu o čítanie. Vhodné pre učiteľov, študentov pedagogiky, rodičov, zástupcov MVO.

Zobraziť viac
Poprad
KU v Ružomberku-Poprad, Nábrežie Jána Pavla II 438/15, 058 01 Poprad
29.10.2019, 15:00 - 18:00
Známka nie je všetko
Lektor: Janette Motlová

Hodnotenie nevezme talent, ale môže zničiť sny. Téma, ktorá je na začiatku školského roka, viac než aktuálna. Ako spravodlivo hodnotiť? Dá sa to? Pozrieme sa na hodnotenie z rôznych uhlov pohľadu. Ako je hodnotenie vnímané vo vzťahoch učiteľ – žiak/žiak – učiteľ, rodič – žiak/žiak rodič, rodič – učiteľ/učiteľ rodič, žiak-žiak?

Čo všetko sa skrýva za známkou? Ako sa pri hodnotení vyhnúť porovnávaniu, nálepkovaniu a predsudkom? Aký vplyv majú soc. rozdiely a rôzne znevýhodnenia žiakov na ich hodnotenie? Je pre žiakov motiváciou dobrá známka, alebo vedomosť? Ako riešiť problémové situácie pri hodnotení? A čo tlak rodičov na výkon dieťaťa?

Spoločne odkryjeme mnohé otázky, ktoré v sebe táto téma skrýva ...

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
17.10.2019, 13:30-16:30
Ako sa nenechať "napáliť" - Rozpoznávanie dezinformácií
Lektor: Vladimír Šnídl

Seminár na autentických príkladoch zhrnie, aké hoaxy sa dnes šíria medzi Slovákmi. Vysvetlí rozdiel medzi informáciami zo štandardných médií a informáciami z neoverených zdrojov. Súčasťou seminára budú aj ukážky toho, ako je možné túto tému komunikovať smerom k žiakom.

Vladimír Šnídl pracuje jedenásť rokov ako novinár, je autorom knihy Pravda a lož na Facebooku a spoluautorom troch vzdelávacích príručiek Denníka N. Absolvoval tri desiatky besied na slovenských školách a niekoľko seminárov pre učiteľov, ktoré organizovalo MPC.

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, Žilina
10.10.2019, od 14,30 do 17,30
Škola pre všetkých alebo z praxe inkluzívneho vzdelávania
Lektor: liečebná pedagogička Zuzana Krnáčová, špeciálny pedagóg Viktor Križo

Jednodňový workshop Škola pre všetkých alebo z praxe inkluzívneho vzdelávania vám predstaví podnetné princípy, zásady a tipy toho, čo už funguje v praxi a čo je užitočné a podporné k tomu, aby naše školy mohli kráčať na ceste k inkluzívnemu vzdelávaniu.

Zobraziť viac
Bratislava
Rovniankova 15, Indícia n.o.
10.10.2019, 14:30 - 17:00
Prečo učiť inak: lebo avokádo a vitamín D
Lektor: Martin Kuruc

Len krátko z obsahu, aby sme vás motivovali:-) Prečo učiť inak: lebo avokádo a vitamín D - o motivácii, nemotivácii žiakov k učeniu sa, o sile skupiny a radosti z učenia.

Podujatie je bezplatné. Tešíme sa na Vás

Zobraziť viac
Nitra
Mestský úrad v Nitre
02.10.2019, 8:30
Úvodná konferencia k EDUpoint Nitra
Lektor: Tomáš Pešek, Miroslava Remenárová, Silvia Oleníková, Ľubomíra Valovičová a ďalší

Mesto Nitra v spolupráci s Nadáciou Pontis odštartujú 2.10.2019 úvodnou konferenciou projekt EDUpoint Nitra.

Konferencia  je primárne určená pre učiteľov a riaditeľov ZŠ, ale zúčastniť sa môžu aj „fanúšikovia“ moderných trendov vo vzdelávaní.

Program konferencie je rozdelený na dve časti. Predpoludním vystúpia rečníci s prierezovými témami, ako napríklad Aktuálne trendy v práci s mládežou.

Popoludní nás bude čakať päť súbežne bežiacich workshopov na rôzne témy. Jednotlivých rečníkov a facilitátorov, ktorí sa predstavia na konferencii, budeme predstavovať postupne.

Kapacita jednotlivých workshopov je obmedzená.

Ak máte záujem o účasť na konferencií, prosím vyplňte prihlasovací formulár najneskôr do 25.9.2019 tu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCUyT4NeWWmyM1Y-H_quDQ7LEZ6Hru-tUPItOH8oz9xOn6pA/viewform?usp=sf_link

Program konferencie:
8:30 - 9:00 – Prezentácia účastníkov
9:00 – 9:30 – Úvodné príhovory
9:30 – 11:00 – Prezentácie (program bude doplnený čoskoro)
11:00 – 12:00 – Prestávka
12:00 – 13:30 – Súbežne bežiace workshopy (počet miest na jednotlivých workshopoch môže byť obmedzený):

- Globálne vzdelávanie (alebo ako dostať prepojený svet do bežných hodín)
- Využívanie koučingu vo vzdelávaní
- Workshop pre riaditeľov
- Budovanie kritického myslenia u žiakov
- Supervízia pre učiteľov

Zobraziť viac
Žilina
Rosenfeldov palác, Žilina
24.09.2019, 14:30
Vizualizácia vo vzdelávaní 24.09.2019
Lektor: Bára Rodi

Zaujíma vás ako prirodzene aktivovať obe polovice mozgu žiakov? Ako zmeniť písanie poznámok na efektívny nástroj učenia? Potom neváhajte a pridajte sa na workshop Vizualizácia vo vzdelávaní.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
13.06.2019, 9:30
Inkluzívne vzdelávanie alebo reflexia slobody a zodpovednosti
Lektor: Zuzana Krnáčová a Viktor Križo

Inkluzívne vzdelávanie ako podpora potrieb všetkých detí v rozmanitosti triedy a podpora učiteľa a rodiča je veľká výzva. Ako urobiť hodinu, aby sa rozvíjal potenciál všetkých detí? Má aj učiteľ potreby, ktoré by mali byť vypočuté?

O svojich dlhoročných skúsenostiach arteterapeutky a učiteľa pri budovaní inkluzívnej klímy podpornej pre všetkých členov školy budú viesť workshop dvaja hostia z Bratislavy pracujúci v bežnej základnej škole s mnohými špeciálnymi deťmi a dospelými.

Zažijete:
- ako podporovať v bežnej hodine rozmanitosť a smerovať triedu podporne a inkluzívne,
- aké sú princípy, riziká a zdroje takéhoto prístupu,
- čo, kto potrebuje zažívať, aby sa cítil v škole akceptovane a napĺňali sa požiadavky vzdelávania i výchovy,
- ako prispievajú ranné kruhy, reflexia, sústredenia, medzigeneračné aktivity, peer learning, artefiletika, odborný tím, práca s chybami, nenásilná komunikácia, participácia slobody a zodpovednosti k inkluzívnej kultúre na škole.

Uvidíte krátke videá z realizovaných inkluzívnych aktivít, zažijete si reflexiu vo vyučovaní, dozviete sa, čo je a čo už nie je možné chápať pod inkluzívnym vzdelávaním, aké aktivity a činnosti k tomu prispievajú, ochutnáte nové rozmery vzdelávania humanistickej psychológie.

LEKTORI:
Zuzana Krnáčová a Viktor Križo

Obaja autori sa viac ako 10 rokov venujú inkluzívnemu vzdelávaniu v praxi i výskume, zrealizovali mnoho projektov na tému implementácie terapie do školského prostredia a bežného vyučovania.

Zuzana absolvovala štúdium a odbornú prax arteterapie v Anglicku, vedecké a učiteľské štúdium v Bratislave, Viktor absolvoval štúdium učiteľstva, špeciálnej pedagogiky a psychológie v Bratislave, Trnave i v Brne. Obaja neustále aplikujú a overujú svoje skúsenosti v školách.

Predstavia Vám aktuálny inkluzívny projekt Reflexia slobody a zodpovednosti s podporou Nadácie Pontis a NDS realizovanom na ZŠ Dubová. Budete môcť nielen zažiť, ale aj získať nové kontakty a možnosti pre ďalšiu podporu a spoluprácu.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
11.06.2019, 14:00
Ako na skupinové vyučovanie
Lektor: Peter Farárik

Autor Lepšej geografie (https://lepsiageografia.sk/) Peter Farárik bude sprevádzať rôznymi aktivitami. Workshop poskytne inšpiráciu pre organizáciu skupinovej práce vo vyučovaní.

Na vlastnej koži si vyskúšate viaceré typy aktivít, ktoré žiakov nielen motivujú premýšľať, ale aj bavia. Príklady aktivít sú z geografie, dajú sa však upraviť aj na iné vyučovacie predmety.

LEKTOR: Peter Farárik

Už od začiatku svojej učiteľskej dráhy som veril, že napriek všetkým problémom, ktoré sa v našom školstve vyskytujú, máme my učitelia šancu robiť veci inak, po svojom, lepšie. Kto, keď nie my, kedy, keď nie teraz? Po viacročnej učiteľskej praxi na základných školách a gymnáziu, som sa rozhodol, že sa vydám do neprebádaných vôd a namiesto toho, aby som učil len desiatky detí, pokúsim sa vytvárať vzdelávací obsah pre tisíce.
V máji 2018 zvíťazila Petrova Lepšia geografia ​v kategórii Inovácie v systéme vzdelávania na Cene Generácie 3.0 od Nadácie Pontis.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
29.05.2019, 14:00
Workshop "Ako na skupinové vyučovanie"
Lektor: Peter Farárik

Workshop "Ako na skupinové vyučovanie" poskytne inšpiráciu pre organizáciu skupinovej práci vo vyučovaní. Na vlastnej koži si vyskúšate viaceré typy aktivít, ktoré žiakov nielen motivujú premýšľať, ale aj bavia. Príklady aktivít sú z geografie, dajú sa však upraviť aj na iné vyučovacie predmety.


Workshopom "Ako na skupinové vyučovanie" nás prevedie známa osobnosť vzdelávania na Slovensku v geografii i inde - Peter Farárik.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
22.05.2019, 9:00
Ako rozumieť deťom, ktorým to nejde?
Lektor: MGR. ET MGR. VIERA LUTHEROVÁ

Ak dieťa nezvláda učivo, nereaguje na naše vysvetľovanie, veľmi rýchlo zvykneme usúdiť, že dieťaťu asi chýba mentálna kapacita na pochopenie. Nemá dosť vysoké IQ, aby rozumelo.

Ak sa správa nevhodne, rýchlo usúdime, že je nevychované, rozmaznané a rodičia sa málo snažia. Keby pritvrdili, tak by išlo aj učenie aj správanie.

Veci ale môžu byť aj inak. Pred vynesením záverečného úsudku, je dobré položiť si otázku, ako funguje telo dieťaťa. Má dostatočne zrelé fyzické predpoklady na prácu v škole? Vnímanie nie je samozrejmosť.

Skúsme si najprv položiť elementárne otázky: ako to dieťa vidí, ako počuje, ako vníma svoje telo a nakoľko ho dokáže ovládať? Ako presne je jeho telo schopné vykonať zámer mysle? Ak tieto predpoklady našej existencie vo svete a nutne aj učenia samotného, zlyhávajú, tak bude dieťa zlyhávať aj vo výkone. Dobré prepojenie medzi telom a mozgom, tvorí základ pre nadstavbové procesy učenia. Deti neuromotoricky nezrelé majú často horší prospech, problémové správanie a súbežne niektorú z diagnóz porúch učenia, pozornosti alebo vývinu reči.

Kde zlyháva náš systém v statostlivosti o tieto deti? Pridáme aj pár myšlienok o sekundárnej neurotizácii, spolupráci so špeciálnym pedagógom a typy na aktivity stimulujúce dozrievanie centrálnej nervovej sústavy a aké intervencie máme k dispozícii.

LEKTORKA:
MGR. ET MGR. VIERA LUTHEROVÁ
Psychologička a bývalá učiteľka, má skúsenosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prevádzkuje súkromnú psychologickú poradňu BALANS v Kremnici.

Je certifikovanou odborníčkou a zároveň koordinátorkou pre INPP metódu na Slovensku. Pracuje aj s metódami sluchovej stimulácie JIAS a Bilaterálnej integrácie. Venuje sa individuálnej terapii detí s vývinovými poruchami a psychickými ťažkosťami.

Prednáša, lektoruje programy pre pomáhajúce profesie a pravidelne publikuje
v časopisoch Dobrá škola a Dieťa. Je členkou Inštitútu psychoterapie a socioterapie.

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
21.05.2019, 13:00
Poradný kruh v škole a v živote
Lektor: Radoslav Plánička a Jana Randa

Poradný kruh (Council) je metóda skupinovej práce, ktorej korene siahajú k pôvodným národom a postupne prichádza aj do našich škôl. Pomáha pri budovaní vzťahov, komunity, rozvoji emocionálnej inteligencie a prevencii šikany.

Rozvíja schopnosť počúvať druhých, prejaviť svoje pocity a názory. Vďaka tejto metóde sa môžu nielen žiaci, učitelia a rodičia navzájom spoznávať, lepšie sa pochopiť a nastúpiť na cestu spolupráce.

Na workshope si predstavíme základné princípy, rôzne formy a situácie kedy poradný kruh využívať. Budeme s vami zdieľať naše skúsenosti zo škôl, skupinovej práce, či osobného života. Kruh si aj osobne zažijete a získate aj informačné zdroje a inšpirácie pre vašu prácu.

LEKTORI:
Radoslav Plánička

S poradným kruhom sa intenzívnejšie stretol v roku 2016 vo výcviku zameranom na osobný rozvoj. Odvtedy sa zúčastňuje alebo spoluvedie poradné kruhy pre dospelých alebo deti. V súčasnosti je vo výcviku vedenia poradných kruhov u Holgera Heitna.

Väčšinu pracovného života pôsobí v treťom sektore v oblasti ochrany životného prostredia a vzdelávania. V Živici v minulosti viedol program Zelená škola a neskôr Vzdelávacie centrum Zaježová.

Od roku 2017 pôsobí ako manažér a asistent učiteľky v Zaježovskej škole. Okrem toho koordinuje miesto inšpiratívneho vzdelávania EDUpoint vo Zvolene.

Jana Randa

Ako lektorka, facilitátorka a školiteľka pracuje pre Iuventu, Člověka v tísni, Interkulturelles Zentrum a Radu Európy. V posledných rokoch sa venuje na lokálnej úrovni žilinskej iniciatíve ZAintegro - práci s deťmi a rodinami z vylúčených lokalít a so školami a pedagógmi, ktorí s nimi pracujú.

S poradnými kruhmi sa zoznámila v roku 2013 a odvtedy ich využíva v rôznych kontextoch napr. rodinné poradné kruhy, tímové stretnutia pedagogických kolektívov, vzdelávanie pedagógov, intervencie pri šikane v triede.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
13.05.2019, 13:30
Nenechajte sa nachytať (ako na finančnú gramotnosť v školách)
Lektor: Ing. Kvetoslava Danková

Workshop je určený učiteľom 1. a 2. stupňa základných škôl. Účastníci si osvoja praktické postupy riešenia problémov z reálneho života v oblasti financií a ukážeme si, ako ich zábavnou formou preniesť do vyučovacieho procesu.

Prostredníctvom zážitkovej metódy sa účastníci workshopu dozvedia o tom, či sú dostatočne finančne gramotní; ako si správne viesť osobný/rodinný rozpočet; ako si strážiť výdavky; ako si vypočítať mzdu; čo majú robiť, kde majú veľa peňazí a čo vtedy, kde peniaze chýbajú; a pod.

LEKTORKA:
Ing. Kvetoslava Danková

Kvetoslava Danková je absolventkou Vysokej školy ekonomickej, Fakulty riadenia so špecializáciou na automatizované systémy riadenia. Po 11 rokoch odbornej praxe vymenila profesiu programátora a začala pôsobiť ako učiteľka informatiky a ekonomických predmetov na gymnáziu v Košiciach. Popri práci pôsobí ako lektorka v oblasti podnikateľského a finančného vzdelávania v rámci tretieho sektora. Ako metodik spolupracuje s Nadáciou pre deti Slovenska v programoch Poznaj svoje peniaze a Škola rodinných financií.

Zobraziť viac
Zvolen
Základná škola Brehy
02.05.2019, 13:00
Ako horieť a nevyhorieť?
Lektor: Matúš Bakyta

Iba ten, kto sám pre niečo "horí", dokáže zapáliť ostatných. Učiteľstvo je psychicky veľmi náročná práca, je preto dôležité sa dobre starať o svoj vnútorný oheň. Príďte si dopriať čas sami pre seba, zamyslieť sa nad tým kde energiu (zbytočne) strácate, a kde ju môžete načerpať.

Na workshope AKO HORIEŤ A NEVYHORIEŤ sa budete môcť pútavou formou dozvedieť o tom, čo je (a čo nie je) syndróm vyhorenia, v prípade záujmu sa budete môcť otestovať. Diskutovať budeme aj o príčinách vyhorenia, a najmä o možnostiach jeho prevencie.

LEKTOR:
Matúš Bakyta, pracuje ako psychológ a lektor "na voľnej nohe".

Od roku 1993 do 2006 bol aktivistom a pracovníkom viacerých mimovládnych organizácií (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), kde si syndróm vyhorenia zažil na vlastnej koži. Tejto téme sa neskôr venoval aj vo svojej diplomovej práci. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti sa snaží šíriť povedomie o syndróme vyhorenia, či už ako lektor (formou workshopov) alebo individuálnymi konzultáciami s klient/k/ami.

V rokoch 2015-2018 Matúš pracoval aj ako školský psychológ v CZŠ Narnia. Je jedným zo psychológov na portáli Vyhorenie.sk

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
30.04.2019, 9:00
Predsudky – v našich hlavách a našich triedach
Lektor: Tina Gažovičová

Všetci máme určité predsudky v našich mysliach. Každý z nás však má voľbu, nakoľko nimi nechá ovplyvňovať svoje postoje a správanie. Budeme ľudí odsudzovať len za to, ako vyzerajú či odkiaľ pochádzajú?

Na Slovensku sú predsudky voči menšinám u mnohých ľudí hlboko zakorenené. Stretávajú sa s nimi aj učitelia a pracovníci s mládežou. Čo s tým? Ako učiť už mladých ľudí o tom, že ľudí máme posudzovať ako jednotlivcov?

Na seminári s lektorkou Tinou Gažovičovou sa dozviete niečo o tom, prečo vznikajú predsudky v našich mysliach a ako sa im nepodriadiť. Zároveň spoznáte rôzne spôsoby odburávania predsudkov u žiakov cez príbehy, emócie alebo cez argumenty.

Program:
09:00 – 10:30 Predstavenie - Čo sú predsudky a prečo ich máme?
10:30 – 10:45 Prestávka
10:45 – 12:00 Odbúravanie predsudkov cez príbehy a emócie
12:00 – 13:00 Obedná prestávka
13:00 – 14:00 Odbúravanie predsudkov cez argumenty
 

LEKTORKA:
Tina GAŽOVIČOVÁ

Vyrastala ako dieťa slovenských migrantov vo Viedni a približne polovicu života prežila v zahraničí, čo silne ovplyvnilo jej uvažovanie nad menšinami aj predsudkami. Vyštudovala sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne a verejnú politiku na Univerzite Komenského v Bratislave, kde obhájila titul PhD. v oblasti vzdelávacích politík.

Desať rokov pôsobí v neziskovom sektore. Pracuje pre CVEK - Centrum pre výskum etnicity a kultúry a iné organizácie ako výskumníčka, analytička, projektová manažérka a lektorka. Odborne sa venuje najmä výchove k ľudským právam, inkluzívnemu vzdelávaniu a inováciám vo vzdelávaní. Realizovala viacero výskumov zameraných na vzdelávanie deti cudzincov a detí z marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku aj v zahraničí. Pôsobí ako lektorka výchovy k demokracii a kritického myslenia. Pracuje tiež ako školská konzultantka pre inkluzívne vzdelávanie pre Nadáciu pre deti Slovenska.

Zobraziť viac
Košice
Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
26.04.2019, 8:30
Štyri poschodia s EDUdramou
Lektor: Lektorky z EDUdrama

Cieľom workshopu je aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov kurikula.

Téma: asociácie, forma, obsah, kontext, metódy, techniky a cvičenia
Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť. V štyroch fázach nazerania na vzdelávací obsah (napr. literárne dielo, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, matematické riešenia či vizuálny obraz,): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, vás naučíme, ako vystavať a zaradiť metódy DV do vášho vyučovania.

Táto metóda vám umožní prepájať vzdelávacie obsahy viacerých predmetov, napĺňať vyučovanie prierezových tém a prináša nové námety a inšpirácie aj pre ostatné vyučovacie predmety. Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť.
 

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
25.04.2019, 14:00
Naša bedagogika - od bedákania k aktivizmu
Lektor: Mgr. Daniel Hevier, PhD.

Aktivizačná prednáška s prvkami workshopu o jednej forme zmeny nášho školstva zdola. Formuluje a informuje Mgr. Daniel Hevier, PhD., spisovateľ a učižiak - učiteľ, ktorý sa učí od svojich žiakov.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
16.04.2019, 13:30
Memory, sciences, english and more
Lektor: Martina Pľuchtová

Seminár je určený učiteľom 1. a 2. stupňa základných škôl, tak vyučujúcim anglického jazyka ako aj učiteľom prírodovedných predmetov, ktorí chcú do svojich vyučovacích hodín či už pravidelne, či príležitostne zakomponovať cudzí jazyk.

V prvej časti seminára si predstavíme techniky pre efektívne učenie sa tak slovnej zásoby ako aj všeobecných faktov. V druhej časti seminára spojíme prírodovedu, geografiu, chémiu a matematiku s anglickým jazykom. Predstavíme si praktické cvičenia a materiály určené na využitie počas vyučovacích hodín anglického jazyka a prírodovedných predmetov.

LEKTORKA: Mgr. Martina Pľuchtová

Martina Pľuchtová je absolventkou PU v Prešove, aprobácia anglický jazyk/výtvarná výchova. Ako pedagóg pôsobila na základnej škole, strednej odbornej škole, gymnáziu ako aj na univerzite. Svojich dvadsať rokov pedagogickej praxe v súčasnosti využíva ako ELT konzultant vo vydavateľstve Macmillan. Zameriava sa na prednášky a semináre pre pedagógov všetkých typov škôl, na základe individuálnych požiadaviek konkrétnych ištitúcií.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
09.04.2019, 14:00
Pamäťové techniky a ich využitie v praxi
Lektor: Silvia Valovičová

Nezáleží na tom, či si myslíte, že máte dobrú pamäť alebo nie - potrebujete len ochotu premýšľať iným spôsobom! Pre každého, kto sa chce naučiť základné princípy ukladania informácií do pamäti a zvládnuť ukladanie faktov, mien alebo čísiel cez pamäťové techniky.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
08.04.2019, 14:00
Príbehy a obrazy pôvodných národov v kontexte vzdelávania
Lektor: Vanessa Andreotti

Je žiak prázdny pohár alebo košikár?

Pôvodné národy a kultúry sa pri tvorbe vedomostí spoliehajú do veľkej miery na príbehy a metafory.

Príďte si zažiť, ako sa môžu metafory a príbehy pretaviť do vzdelávania novej generácie. Vanessa bude s vami zdieľať skúsenosti získané životom v rôznych kultúrach. Ponúkneme Vám novú knihu z dielne CEEV Živica, ktorá sa pozerá na globálne súvislosti z lokálneho - slovenského kontextu. Dostanete tiež k dispozícii fotografický materiál, ktorý Vám pomôže na hodinách podnecovať kritické myslenie o tom, ako žijeme. Čo je to bohatstvo? Čo je šťastie? Čo k životu a šťastiu potrebujeme?

Každý z nás v sebe nosíme dve mysle: na jednej strane je to racionálna myseľ zameraná na fakty, čísla, predvídateľnosť, kontrolu a objektívne popisovanie sveta pomocou slov.

Na strane druhej máme však aj metaforickú myseľ, ktorá sa sústredí na symboly, emócie, rytmy, prepojenia a vzorce. Veľmi často však rozvíjame jednu na úkor druhej.

V súčasnom inštitucionalizovanom vzdelávaní sa často vyžaduje výlučne prvý prístup a racionálna myseľ, pretože tie dávajú ľuďom iluzórny pocit osobnej kontroly nad vlastným učením a jeho výsledkami. Činnosti prostredníctvom, ktorých sa rozvíja a k slovu dostáva metaforická myseľ (umenie, literatúra, filozofia, hudba, tanec, ekológia, teológia...) sú však rovnako dôležitou súčasťou rozvoja ľudskej bytosti a mali by mať rovnocenné miesto vo vzdelávaní.


LEKTOR:
Vanessa Andreotti

Pochádza z Brazílie, kde vyrastala a študovala. Má nemeckých a indiánskych predkov. Zatiaľ čo ona vyrastala a študovala v meste, jej indiánska babička žila v jednoduchej chyži na vidieku.

Po búrlivom dospievaní si dokončila vzdelanie a stala sa učiteľkou. Niekoľko rokov učila v Brazílií pre British Council a začala vnímať, že miestni obyvatelia vnímajú anglický jazyk ako bránu do sveta pokroku a vlastnú kultúru a pôvod v tomto procese považujú za druhotriedne.

Následne išla študovať do Veľkej Británie, na Novom Zélande prednášala a študovala maurskú kultúru. Začala sa venovať globálnemu vzdelávaniu a vzdelávaniu v pôvodných národoch. Bola prvou profesorkou globálneho vzdelávania v Európe na Univerzite v Oulu (Fínsko). V súčasnosti pôsobí v Kanade na University of British Columbia, kde sa venuje výskumu a je predsedníčkou kanadského výskumu rasy, nerovností a globálnej zmeny.

Už tretí rok prichádza na Slovensko ako lektorka Sokratovho Inštitútu.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
02.04.2019, 9:00
Školské historické obrazové pramene vo výučbe dejepisu
Lektor: Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Na seminári sa budeme venovať obrazovým historickým prameňom a ich funkcii vo výučbe dejepisu. Ich prostredníctvom sa spolu vyberieme na učebné cesty od "dobrého" ku "zvedavému oku" našich žiačok a žiakov. Obraz nemôžeme považovať len za ilustráciu, ale predovšetkým za aktívne médium myšlienkového procesu.

Pôjde o praktický didaktický seminár pre učiteľov/ľky dejepisu základných škôl. Získané poznatky môžu učitelia/ľky automaticky aplikovať na svojich hodinách dejepisu aj vďaka materiálom, ktoré každý účastník získa.

LEKTOR:
Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.
V. Kratochvíl bol dlhoročným učiteľom dejepisu na základnej škole a gymnáziu a dlhodobo sa podieľa na vzdelávaní učiteľov dejepisu na Slovensku i v Českej republike. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebnicových titulov pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 až 2012. Svoje vedecké a odborné práce publikoval okrem Slovenska, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku či Maroku. Je dlhoročným členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu so sídlom v Norimbergu.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
21.03.2019, 13:30
Trieda v oblakoch
Lektor: Zuzana Molčanová

Na stretnutí Vám v predstavíme technológiu s názvom Microsoft Teams. Platformu, ktorá podporuje zručnosti pre 21. storočie - komunikáciu, spoluprácu, zdieľanie informácií a podkladov na vyučovanie. Stretnete sa s praktickými ukážkami ako si Tím vytvoriť, ako pridať študentov a ako s tímom spolupracovať. Súčasťou tímu je aj Poznámkový zošit pre triedu, možnosť vytvárania elektronických poznámok pomocou technológie Microsoft OneNote. To všetko si vyskúšate na vlastnej koži a v prípade záujmu si domov odnesiete aj vlastné Office 365 konto.

Lektorka: 

O svoje skúsenosti sa príde podeliť Zuzana Molčanová. Zuzka vyštudovala učiteľstvo fyziky a informatiky na FMFI UK v Bratislave. Tri roky učila fyziku a informatiku na súkromnej základnej škole a zároveň spravovala IT. Teraz pracuje ako manažér akademických programov v spoločnosti Microsoft pre oblasť Slovensko. Venuje sa školám, učiteľom, či študentom. Organizuje konferencie a workshopy pre učiteľov, kde im ukazuje možnosti využitia Microsoft technológií vo vyučovaní. Mentorovala učiteľov v rámci iniciatívy Komenského inštitút. V súčasnosti vidí veľký potenciál v hre Minecraft pre vzdelávacie účely a aj preto sa stala jedným z dvoch certifikovaných trénerov hry Minecraft: Education Edition na Slovensku.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
19.03.2019, 10:00
Ako učiť efektívne
Lektor: Tomáš Pešek

Viaceré zdroje tvrdia, že rozdelenie ľudí podľa štýlov učenia sa na vizuálnych, auditívnych a kinestetických je vedecky nepodložený mýtus. Môže nejaký iný koncept štýlov učenia sa fungovať v praxi? A môže byť takéto škatuľkovanie na niečo dobré?

O svojich dlhoročných skúsenostiach z neformálneho vzdelávania a ako ho efektívne nastavovať práve z hľadiska štýlov učenia nám príde porozprávať Tomáš Pešek.

Dozviete sa:
- kedy je vzdelávanie efektívne
- aké sú základné štýly učenia sa
- čo to v praxi znamená, že sa ľudia učia rôzne a ako na to máme reagovať už v príprave
- v čom je škatuľkovanie nebezpečné, no kde naopak je v tomto kontexte uvažovať výhodou.

Sľúbiť môžeme zaujímavé aktivity, reflexiu, teoretický rámec aj prenos do praxe.

Lektor: Tomáš Pešek
Takmer dve desaťročia sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a tým, čo s nimi pracujú. Rád veci vymýšľa, skúša priamo s mladými ľuďmi a čo funguje posúva ďalej. Rozumie si so zážitkovým vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a profesionálne sa venuje aj koučingu.

Zaujíma ho, čím žije mladá generácia, ale aj aké sú nové a inovatívne prístupy v rozvoji mladých. Verí, že mladí dokážu viac, než si sami myslia a stačí ich v tom trochu podporiť.

Spolupracuje s viacerými organizáciami a firmami (YouthWatch, Plusko, ICF, Prázdninová škola Lipnice, VIAC, Microsoft, DM) a lektoruje v rôznych programoch (napríklad Sokratov Inštitút či Butterfly Effect).

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
20.02.2019, 14:00
Hodnotenie, ktoré pomáha deťom dosahovať úspechy
Lektor: Ľubica Noščáková

Ako učitelia (nielen prostredníctvom hodnotenia) denne pomáhame žiakom tvoriť ich vlastný sebaobraz. Niečo, čo ich sprevádza omnoho ďalej, než len po dvere triedy či školy... Je možné robiť to tak, aby nás to "zaťažovalo" čo najmenej a zároveň to žiakom pomáhalo napredovať "čo najviac" ? Príďte diskutovať o tejto problematike na workshop, ktorým bude sprevádzať PaedDr. Ľubica Noščáková, jedna z finalistiek Učiteľa roka 2018.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
07.02.2019, 9:30
Aktivizujúce a inovatívne metódy vo výučbe
Lektor: Lucia Šepeľáková

Interaktívny workshop prináša rôzne možnosti, ako oživiť vyučovacie hodiny používaním inovatívnych a aktivizujúcich metód. Súčasné školstvo je v mnohých smeroch kritizované pre jeho transmisívny prístup, nudu a stereotyp vo vyučovaní.

Na workshope si ukážeme techniky a stratégie, ako efektívne vyučovať pomocou aktivizujúcich metód v oblasti (nielen) globálneho vzdelávania. Priblížime si motivačné aktivity, energizéry a rozmanité podnetné materiály, ktoré môže učiteľ v škole využívať s cieľom vzbudiť pozornosť a podporiť aktívne poznávanie okolitého sveta.

Workshop chce ukázať, že vyučovanie (učiteľa) a učenie sa (žiakov) môže byť zábavné, fascinujúce, objavné, zážitkové, smiešne, tajomné, hravé, zmysluplné a jedinečné.

Worskhop je určený učiteľom základných škôl I. stupňa.

Lektorka: Lucia Šepeľáková

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta na Katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie, Pedagogickej fakulty v Prešove. Už viac ako 10 rokov sa venuje problematike inovatívnych a aktivizujúcich metód. Profesne sa zameriava na konštruktivizmus a oblasť aktívneho učenia sa. Zaujíma ju, ako je možné „prebudiť“ žiakov a “nakopnúť“ výučbu, efektívne motivovať, aby to na hodinách „žilo.“ Vo svojej praxi sa orientuje tiež na energizéry, metódy skupinového vyučovania a rozvoj komunikačných zručností.

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
30.01.2019, 9:30
Príbehy mladých ľudí ako vzdelávací nástroj
Lektor: Peter Dráľ

Mladí ľudia majú svoje príbehy.

A mnohé tieto príbehy sa týkajú ich identity, spoločenskej a kultúrnej rozmanitosti alebo prípadov diskriminácie.

Príďte do EduPointu Zvolen a lektor Peter Dráľ vám na základe videí a cvičení z portálu Stories that Move ukáže, ako ich možete zakomponovať do vyučovania alebo neformálneho vzdelávania.

Zároveň prepojíme príbehy zo súčasnosti s príbehmi z minulosti. Vysvetlíme si, čo je zviditeľnené myslenie a viacvrstvové učenie. Zmapujeme možnosti na zakomponovanie týchto postupov do vzdelávacích programov a bežného vyučovania.

A na záver môžeme prediskutovať, do akej miery je naše školstvo v súčasnosti pripravené podobné postupy využívať, inovovať a zlepšovať sa.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
29.01.2019, 14:00
Ako horieť a nevyhorieť
Lektor: Matúš Bakyta

Iba ten kto horí, vie zapáliť ostatných. Učiteľstvo je psychicky veľmi náročná práca a preto je dôležité starať sa o svoj vnútorný oheň. Nech nevyhasne po pár rokoch či v hektických obdobiach, s ktorými sa počas školského roka stretávame. Tak teda, ako na to? Srdečne vás pozývame stráviť plnohodnotný čas v príjemnej spoločnosti. Nájdite si kúsok času pre seba.


Na workshope sa budete môcť pútavou formou dozvedieť o tom, čo je (a čo nie je) syndróm vyhorenia, v prípade záujmu sa budete môcť otestovať. Diskutovať budeme aj o príčinách vyhorenia, a najmä o možnostiach jeho prevencie.


Workshopom nás prevedie Matúš Bakyta, ktorý pracuje ako psychológ a lektor "na voľnej nohe". Od roku 1993 do 2006 bol aktivistom a pracovníkom viacerých mimovládnych organizácií (Greenpeace, Živica, Ľudia proti rasizmu), kde si syndróm vyhorenia zažil na vlastnej koži. Tejto téme sa neskôr venoval aj vo svojej diplomovej práci. Aj na základe tejto osobnej skúsenosti sa snaží šíriť povedomie o syndróme vyhorenia, či už ako lektor (formou workshopov) alebo individuálnymi konzultáciami s klient/k/ami. V rokoch 2015-2018 Matúš pracoval aj ako školský psychológ v CZŠ Narnia. Na webovej stránke www.vyhorenie.sk pôsobí ako jeden z odborníkov, na ktorých sa môžete obrátiť o pomoc.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
12.12.2018, 14:00
Inkluzívne vzdelávania – nasmerovaní k zmene
Lektor: .

Na ZŠ Dubová úspešne funguje inovatívny projekt zameraný na inkluzívne vzdelávanie žiakov v rôznych životných situáciách. Zahŕňa napríklad zážitkové učenie výtvarnej výchovy (tzv. artefiletika), tvorivé činnosti v skupinách, medzigeneračné zážitkové sústredenia, pravidelné reflektívne kruhy, terapie atď. Základom všetkého je individuálny prístup k žiakom a žiačkam, aby sa mohli rozvíjať podľa svojich potrieb a schopností. Výsledkom sú spokojní žiaci, ktorí napredujú a dokážu prijímať seba aj iných. Za projektom stojí odborný tím zložený zo špeciálnych pedagógov, psychologičky, výchovnej poradkyne, artefiletičky a riaditeľky školy. Nemalú úlohu však zohrávajú aj rodičia, s ktorými sa učitelia pravidelne stretávajú a hľadajú riešenia. 


Ak Vás táto problematika zaujíma, potom príďte do bratislavského EduPointu na Rovniankovú 15 v Bratislave, kde predstavia dve dámy zo ZŠ Dubová v Bratislave svoju činnosť v tejto oblasti. Ich škola pracuje posledné tri roky na zmenách smerom k inkluzívnemu vzdelávaniu, ktoré ovplyvňujú výchovu a vzdelávanie žiakov, sebarealizáciu pedagogických pracovníkov, ako aj spôsob vedenia školy. Zmenu vytvárajú z vnútra. Snažia sa využívať a rozvíjať zdroje, ktoré počas svojej práce získali. Na stretnutí predstavia princípy, na ktorých zmenu stavajú, konkrétne aktivity, ktoré sa im osvedčili, ale aj prešľapy, na ktorých sa učia a posúvajú ďalej. 

Zobraziť viac
Košice
Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
11.12.2018, 13:30
Kritické myslenie pre učiteľov
Lektor: Ondrej Gažovič

Schopnosť zorientovať sa v množstve informácií získava neustále na dôležitosti. Mladé generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu a sociálnych sietí. Nové technológie sú užitočné, prinášajú však aj nástrahy. Ako vieme žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií? Workshop predstavuje základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktorými vieme rozvíjať kritické myslenie u žiakov stredných a základných škôl. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
05.12.2018, 14:30
Ako používať autentické materiály na hodinách angličtiny
Lektor: Klaudia Bednárová, Andrea Záhumenská

Interaktívny workshop vám ukáže rôzne možnosti, ako oživiť hodiny používaním autentických materiálov, ukážeme vám spôsoby, ako s materiálmi pracovať a ako ich naplno využiť a mnohé z aktivít si aj priamo vyskúšate. Autentické materiály nie sú iba noviny a časopisy, ale existuje veľmi veľa iných zdrojov, ktoré sa dajú na hodinách používať. Prídťe sa inšpirovať, zabaviť a vyskúšať nové aktivity.

Worskhop je určený všetkým učiteľom angličtiny základných, stredných škol, jazykových škol a študentom na VŠ. 

LEKTORKY: 

Mgr. Klaudia Bednárová 
Absolvovala PF UKF v Nitre, odbor anglický jazyk a literatúra - pedagogika. V roku 2009 založila anglické jazykové centrum the Bridge, ktoré sa v roku 2010 stalo jedným zo zakladajúcich členov Asociácie jazykových škôl SR a kde v rokoch 2011 – 2016 bola Klaudia predsedníčkou. Aktívne sa venuje vzdelávaniu učiteľov. Stála pri zrode Slovenskej komory angličtinárov a vedie projekty ELTforum.sk a the Bridge re-boot camp for teachers. 
Klaudia sa venuje otázkam návratnosti investícií do vzdelávania a dopadu vzdelávania na rast a rozvoj firiem. Jej nielen profesionálnym záujmom je hľadanie stratégií k efektívnemu vzdelávaniu. 

Mgr. Andrea Záhumenská
Vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave, o rok neskôr študovala angličtinu v Londýne. Od roku 2000 vyučuje angličtinu. S jazykovým centrom the Bridge spolupracuje od roku 2009 ako lektorka angličtiny, neskôr ako mentorka a supervízorka lektorského tímu. Niekoľko rokov sa podieľa sa organizácii konferencie Eltforum, kde aj prednášala angličtinárom. Je presvedčená, že byť lektorom je krásna a náročná práca, ktorou máte možnosť ovplyvniť životy a smerovanie študentov. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
27.11.2018, 10:00
Afrika: Mýty a fakty
Lektor: Lukáš Zorád

Cieľom workshopu bude podrobne si predstaviť metodickú príručku Afrika: mýty a fakty, vyskúšať si praktické aktivity určené pre stredné školy, či druhý stupeň základných škôl. 

Pozostávať bude z: 
1) teoretickej prednášky, ktorá kombinuje osobné skúsenosti a zážitky zo šiestich rokov života vo Východnej Afrike s štatistikami, ekonomickými analýzami a novými vedeckými poznatkami v kontraste s europocentrickým pohľadom a rôznorodými stereotypmi, ktoré sprevádzajú Afriku v našich zemepisných šírkach. 
2) praktických cvičení, aktivít a video ukážok s rozborom a diskusiami, ktoré sa dajú realizovať so študentami na školách

Lukáš Zorád je lektor a konzultant PDCS, ktorý v rokoch 2011 až 2016 pôsobil ako projektový manažér na rozvojových projektoch vo Východnej Afrike. Dlhodobo sa venuje dianiu na Africkom kontinente a na Slovensku sa snaží predstavovať iné, menej poznané aspekty tohto mýtami opradeného kontinentu. Je spoluautorom metodicko-teoretickej príručky Afrika: Mýty a fakty. 

Zobraziť viac
Košice
Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
27.11.2018, 13:30
Riadené Aktívne Učenie
Lektor: Zuzana Berová, Peter Bero

Riadené Aktívne Učenie je nová filozofia učenia, ktorá mení postavenie učiteľa a žiaka v triede. Na workshope sa porozprávame o zásadách R•A•U a na konkrétnych aktivitách si ukážeme, ako ho realizovať v praxi.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
26.11.2018, 09:00
Pátrame po reči iného
Lektor: Doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD.

Na seminári sa budeme venovať písomným historickým prameňom a ich funkcii vo výučbe dejepisu. Pôjde o praktický didaktický seminár pre učiteľov/ľky dejepisu základných škôl. Získané poznatky môžu učitelia/ľky automaticky aplikovať na svojich hodinách dejepisu aj vďaka materiálom, ktoré každý účastník získa.

V. Kratochvíl bol dlhoročným učiteľom dejepisu na základnej škole a gymnáziu a dlhodobo sa podieľa na vzdelávaní učiteľov dejepisu na Slovensku i v Českej republike. Je autorom a spoluautorom komplexu 21 učebnicových titulov pre základné školy a nižší stupeň osemročných gymnázií z rokov 1994 až 2012. Svoje vedecké a odborné práce publikoval okrem Slovenska, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku či Maroku. Je dlhoročným členom Medzinárodnej spoločnosti pre didaktiku dejepisu so sídlom v Norimbergu. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint, P.O.Hviezdoslava 28, Zvolen
14.11.2018, 10:00
Od skúsenosti k poznaniu
Lektor: Peter Guštafík

Na workshope sa budeme venovať reflexívnej praxi v práci učiteľa. Zoznámime sa s praktickou aplikáciou Kolbovho cyklu učenia a vyskúšame si metódy aktívneho rozboru vzdelávacích aktivít v triede a mimo triedy.

*

Peter sa dlhodobo venuje vzdelávaniu v neziskových organizáciách, verejnom sektore a biznise v témach ako gamifikácia, vyjednávanie, či tréning trénerov.

Spoluviedol vzdelávanie pre British Council na Slovensku v troch medzinárodných programoch Intercultural Navigators, Active Citizens a Empowering European Citizens.

Pôsobí ako kouč učiteľov na CZŠ Narnia v Bratislave a je spoluautorom publikácií Fundraising bez hraníc, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie, Neziskovky a zisk, Príručka podnikania pre neziskové organizácie.

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
13.11.2018, 13:30
Seminár k projektu "Učiace sa školy"
Lektor: Vladimír Burjan

Myslíte si, že Vaša škola potrebuje zmenu? Ste inovatívnou školou v určitej oblasti, ale privítali by ste pomoc, ako postupovať ďalej, dochádzajú Vám nápady? Príďte sa inšpirovať na seminár o projekte Učiace sa školy.
Rýchle ekonomické, technologické a spoločenské zmeny výrazne ovplyvňujú fungovanie našej spoločnosti. Mení sa správanie a očakávania žiakov a ich rodičov vo vzťahu ku školám. Štátne vzdelávacie systémy (nielen ten slovenský) sa ocitajú v kríze, tradičné pojatie profesie učiteľa naráža na celý rad nových prekážok. Na túto situáciu by malo reagovať predovšetkým ministerstvo školstva so svojimi priamo riadenými organizáciami, čo sa však deje v nedostatočnej miere. Nádeje vkladané do dokumentu Učiace sa Slovensko sa zatiaľ nenaplnili a jeho inovačný potenciál zostáva trestuhodne nevyužitý.
Skupina neziskových organizácií preto prichádza s projektom Učiace sa školy, ktorého ambíciou je pomôcť zriaďovateľom, školám, riaditeľom a učiteľom implementovať v podmienkach svojich škôl vybrané myšlienky dokumentu Učiaceho sa Slovenska tak, aby sa potrebné zmeny nášho vzdelávacieho systému stali po malých krokoch skutočnosťou.
Vladimír Burjan – jeden zo spoluautorov Učiaceho sa Slovenska – priblíži na seminári v bratislavskom EduPointe projekt Učiace sa školy. Uvedie účastníkov seminára do problematiky projektu a predstaví desať pripravených tematických modulov, ktoré môžu školy začať implementovať bez zmien legislatívy a bez veľkých finančných nárokov. Reč bude aj o niektorých všeobecných princípoch zavádzania zmien v organizáciách a o spôsobe, ako posudzovať dosiahnuté výsledky.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
29.10.2018, 14:00
Podporujúce vyučovanie v rukách lenivého učiteľa
Lektor: Robert Čapek

Kto by nechcel byť najlepším učiteľom v škole, pričom vynaloží polovičnú námahu? Seminár ukazuje učiteľom, ako kvalitne vyučovať a zároveň nestrácať zbytočne energiu. Lenivý učiteľ sa pri realizácii správnej vzdelávacej filozofie, s využitím psychológie, dobrej didaktiky a vhodného osobného manažmentu môže stať hviezdou zborovne - a ešte mu stačí pracovať najmenej zo všetkých. Veď učiteľ je ten, kto by sa mal pri svojej práci zabávať a k tomu môže tento seminár veľmi účinne a prakticky pomôcť.

Zobraziť viac
Košice
EDUpoint, Univerzitná knižnica, TUKE, Boženy Němcovej 7, Košice
18.10.2018, 13:30
Čítanie a práca s textom ako prostriedok učenia sa.
Lektor: Tibor Hujdič

Budeme sa zaoberať otázkami: Ako predisť zhoršovaniu sa čitateľských zručnosti žiakov? Ako učiť formou samostatného čítania žiakov? Ako vystavať hodiny kde expertom na tému nie je učiteľ ale text?

Zobraziť viac
Bratislava
Indícia, n.o. Rovniankova 15 851 02 Bratislava
02.10.2018, 17:00
Edudrama. Workshop: 4 POSCHODIA
Lektor: Kořinková, Jurinová

Cieľ: Aplikácia metód dramatickej výchovy do vyučovania všeobecnovzdelávacích predmetov kurikula
Téma: asociácie, forma, obsah, kontext, metódy, techniky a cvičenia

Naučte sa s nami, ako vystavať hodinu a zaradiť metódy dramatickej výchovy do vášho vyučovania. Zakomponujte do jednotlivých fáz techniky, ktoré oživia vyučovanie a zároveň prehĺbia vedomosť.
V štyroch fázach nazerania na vzdelávací obsah (napr. literárne dielo, historickú udalosť, konfliktnú situáciu, matematické riešenia či vizuálny obraz,): jeho asociatívne vnímanie, rozbor formálneho prevedenia, analýzu obsahu a hľadanie kontextov, vás naučíme, ako vystavať a zaradiť metódy DV do vášho vyučovania.
Táto metóda vám umožní prepájať vzdelávacie obsahy viacerých predmetov, napĺňať vyučovanie prierezových tém a prináša nové námety a inšpirácie aj pre ostatné vyučovacie predmety.
Techniky, ktoré spolu zažijeme na vlastnej koži pomôžu žiakom orientovať sa v informáciách, kriticky myslieť, hľadať kontexty, zvládať problémové situácie a lepšie sa učiť.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
29.05.2018, 9:30
Učiteľ ako bezpečná základňa pre deti
Lektor: Mgr. Dana Žilinčíková

Na workshope budeme hovoriť o deťoch, ktoré PREŽILI, ČO NEMALI - opustenie, zanedbávanie, týranie v prvých rokoch života. 
Zažijeme aspoň trochu, aké to je byť v ich koži a akou optikou sa dívajú na svet. Prejdeme sa symbolicky ich životným príbehom, ktorý ovplyvnila trauma. Pozrieme sa ako ZA NEGATÍVNYM SPRÁVANÍM (konfliktnosťou, lenivosťou, neposlušnosťou) UVIDIEŤ DIEŤA s jeho zranením. 

Upozorníme na mimoriadne DôLEŽITÉ OSOBY v ich živote: učiteľov a ich MOC zvýšiť psychické BEZPEČIE detí. Dobrou témou sa ukáže byť aj PARTNERSTVO s rodičom či opatrovateľom takéhoto dieťaťa. A povieme si o zodpovednej nevyhnutnosti: "POSTARANÍ SA O SEBA". 

Bude to v mnohých ohľadoch zážitkový workshop. Ako bonus sa dozviete aj čo to o adopcii, pestúnstve, náhradnej osobnej starostlivosti, profesionálnom rodičovstve a detskom domove.

LEKTORKA: Mgr. Dana Žilinčíková
Som koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici, sociálna a psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka. Vždy mi záležalo na konkrétnych ľuďoch v Návrate a na hodnotách, ktoré Návrat cez týchto ľudí nesie. Zoznámila som sa tu s deťmi, ktoré nemali najkrajší začiatok života. Ale ja som človek, ktorý verí v dobré konce. A preto som tu. A ešte aj preto, že verím, že je v ľudských silách (a snáď aj naším skutočným zmyslom) uskutočniť dobré a poctivé dielo s ľuďmi a pre ľudí tu na zemi, tu v tejto krajine, tu v meste, kde žijem a pracujem. Toto dielo si viem predstaviť len keď mám rodinu, ktorá ma podporuje. Verím v jej silu a silu ľudských vzťahov. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
18.05.2018, 9:00
Vzdelávanie, výchova a rozvoj detí zo zraniteľných skupín
Lektor: Janette Motlová (Maziniová)

Ako pracovať s deťmi z vylúčených komunít alebo zraniteľných skupín? Ako ich vzdelávať, rozvíjať a viesť tak, aby dokázali v sebe objaviť svoju jedinečnosť? 
Ako pracovať s rodičmi a na čom je postavená dobrá komunikácia? Ako zistiť, čo detí trápi, aké majú vzťahy v škole a aký obraz majú o škole, predmetoch, či učiteľoch? Ako deti pripraviť na nové výzvy v živote, škole, rodine? 

LEKTORKA: Janette Motlová (Maziniová)
Lektorka, zakladateľka neziskovej organizácie Od emócii k poznaniu - Eduma, blogerka a expertka na inkluzívne vzdelávanie a sociálnu inklúziu mládeže na národnej i medzinárodnej úrovni.
Je spoluatorkou prvej publikácie a metodiky realizácie kontaktných Živých knižníc na Slovensku, inovátorkou v práci s ohrozenými skupinami mládeže, venuje sa emocionálnemu učeniu a prežívaniu mladých ľudí ohrozených vylúčením pre svoj pôvod, hendikep alebo chudobu. 
Jej srdcovkou je emocionálne učenie cez storytelling. Janette skúma, aký dopad má rozprávanie príbehov na človeka, jeho myslenie, vnímanie a predovšetkým schopnosť porozumieť ľuďom a veciam okolo seba. Je tiež trénerkou a mentorkou 4vé akadémie rozvoja kritického myslenia.
V roku 2017 získala ocenenie spoločnosti Orange za občiansku angažovanosť a v roku 2018 bola nominovaná ocenenie Lektor roka.
 

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
15.05.2018, 9:30
Vnútorná motivácia
Lektor: Martin Kuruc

Ukážeme si ako sa človek – dieťa prirodzene učí. Čo vnútornú motiváciu podporuje a naopak, čo ju oslabuje. Čo je vnútorne motivované prirodzene, a čo sú okolnosti, v ktorých žijeme. Ako sprevádzať človeka (dieťa, dospievajúceho, dospelého, seniora) procesom učenia sa, a hlavne ako podporiť človeka v tom, aby bol samostatne mysliacou, zodpovednou a predovšetkým šťastnou bytosťou. Ako žiť spolu a vzájomne sa rešpektovať.
Budeme sa rozprávať napríklad o rodičovských/učiteľských (dospeláckych) predsudkoch, súťaživosti, hodnotení a čomkoľvek, na čo sa opýtate.

LEKTOR: Martin KURUC
Vyštudoval Špeciálnu pedagogiku psycho-sociálne narušených na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium skupinovej psychoterapie, dynamický model SUR na KU v Prahe. Absolvoval kurz Efektívneho rodičovstva a kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný. Niekoľko rokov viedol výchovnú skupinu, terapeutickú skupinu a rodičovskú skupinu v Liečebno-výchovnom sanatóriu pre dospievajúcich chlapcov s ADHD, poruchami učenia v kombinácii s poruchami správania. Ako supervízor pre konzultantov pôsobil na Linke detskej istoty. 
Aktuálne pôsobí ako výskumný pracovník v Centre pedagogického výskumu, ÚPVaŠ, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy: podpora seba-regulácie, motivácie, rozvoj morálneho usudzovania a výchovu k zodpovednosti a samostatnosti u detí a dospievajúcich v rodine a škole, pedagogickú diagnostiku porúch správania a prežívania. Je otec dvoch krásnych dcér a milujúci manžel. Veľký sympatizant Lenivého rodičovstva a Montessori pedagogiky a školy Summerhill.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
02.05.2018, 14:30
Keď stretne učiteľ študenta. Keď stretne človek človeka.
Lektor: Ondrej Székely

Charakterové vzdelávanie na našich školách prebieha vo veľkej miere nesystematickým spôsobom. A hoci sa ho u nás na škole snažíme systematizovať, celé sme to postavili na zjavne nesystémovej veci – vzťahu. 

Workshop chce ukázať, aký je priestor charakterového vzdelávania aj v bežných situáciách školského dňa. Ako to môže fungovať na chodbe, v kabinete, počas hodiny či prestávky, alebo aj v lese, tak to sa pokúsime hľadať s našimi študentami. Prineste aj vy svojich. Ide o nich, potrebujeme počuť, čo potrebujú.

LEKTOR: 
Ondrej Székely vyštudoval Fakultu informatiky a informačných technológií na STU v Bratislave a učí na Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa. Popri informatike učí teraz aj náboženstvo a etiku. Sám to vníma ako skvelé prepojenie dvoch zdanlivo nespojiteľných svetov. Je spoluautorom programu charakterového vzdelávania, ktoré získalo Cenu Generácia 3.0 za rok 2017. Behá dlhé trate a myslí si, že dobrý pedagóg má byť autentický. Ak sa učiteľ na niečo hrá, študenti to podľa neho vždy vycítia.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
19.04.2018, 9:30
Nenásilná komunikácia (nielen) v prostredí školy
Lektor: Adam Čajka

Zoznámite sa s prístupom Nenásilnej komunikácie (NVC – Nonviolent communication) a vyskúšate si techniky aplikovať na situácie z vlastných životov. 
Vyskúšate si spôsoby ako reagovať v komplikovaných situáciách z prostredia školského vyučovania – a vzdelávania všeobecne. Tieto techniky budete schopní použiť v triede a zapájať do nich žiakov (napr. formou kruhu obnovy). Výstupom workshopu bude posilnenie orientácie v sebe i v druhých a rozšírenie spektra možných reakcií v komunikačných situáciách. 

LEKTOR: Adam Čajka
Lektor, facilitátor a spoluzakladateľ platformy Nenásilnej komunikácie v ČR. Túto metódu zastrešuje CNVC (Centre for Nonviolent Communication), kde je v trénerskom výcviku. S chuťou facilituje stretnutia, vedie strategické plánovania tímov a kurzy Nenásilnej komunikácie. Ako lektor rád používa zážitkové metódy, vďaka ktorým si účastníci upevňujú princípy na základe vlastnej skúsenosti a komunikačné zručnosti sami trénujú. Adam pracuje s organizáciami, firmami, študentmi (ZŠ, SŠ, VŠ) a pedagógmi. Kvalitu komunikácie a prostredia na školách vníma ako kľúčovú pre smerovanie spoločnosti. 
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
14.03.2018, 14:30
Ako rozvíjať kritické myslenie na školách
Lektor: Mgr. Ondrej Gažovič, PhD.

Schopnosť zorientovať sa v množstve informácií získava neustále na dôležitosti. Mladé generácie čerpajú poznanie o svete najmä v prostredí internetu a sociálnych sietí. Nové technológie sú užitočným pomocníkom, prinášajú však aj mnohé nástrahy. 

Ako vieme žiakom pomôcť odlíšiť kvalitné informácie od propagandy, dezinformácií a konšpiratívnych teórií? Ako im vštepiť základy mediálnej a informačnej gramotnosti? Ako máme viesť žiakov zábavnou formou k tomu, aby dokázali jasne sformulovať vlastné argumenty a nebáli sa ich doručiť druhým ľuďom v diskusii či v písanom texte? 

Workshop predstavuje základy kritického myslenia a konkrétne praktické cvičenia, ktorými vieme rozvíjať kritické myslenie u žiakov stredných a základných škôl.

O lektorovi:

Ondrej Gažovič vyštudoval medzinárodné vzťahy a právo na Masarykovej univerzite v Brne, PhD. získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2012 - 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave a na veľvyslanectve SR v Berlíne. Venuje sa výučbe kritického myslenia, prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte, Komenského inštitúte a Diplomatickej akadémii.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
28.02.2018, 9:30
Posilnení učitelia a učiteľky: vízia a osobná moc
Lektor: Mgr. Sylvia Ondrisová, PhD.

Workshop vychádza z programu Posilnení učitelia, ktorý podporuje učiteľov v ich líderskej role. 

Aby sme v živote i práci mohli dôverovať vlastnému “vedeniu” – múdrosti i líderstvu – potrebujeme byť v kontakte so svojimi hodnotami, svojou víziou i osobnou silou. Potrebujeme tiež poznať jednotlivé časti našej učiteľskej roly a vedome medzi nimi prechádzať, dávať okolo nich jasnejšie hranice, ak ich ľudia okolo nás posúvajú mimo našej zodpovednosti. To nás urobí istejšími v jednaní so žiakmi, kolegami i rodičmi.

Budeme sa tiež venovať otázke „ranku“ – moci a privilégií. Najmä v konfliktoch často vnímame druhú stranu ako silnejšiu než sme v danom momente my sami. Zameriame sa preto na spôsoby, ako mať svoju formálnu moc i osobnú silu viac k dispozícii a ako ju použiť užitočným spôsobom na riešenie situácií v škole.
 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
12.02.2018, 14:30
Ukážme študentom ako formujú svet, v ktorom žijeme
Lektor: Zuzana Labašová

V akom svete žijeme a aká je moje miesto v ňom? Čo pre mňa znamená chudoba, miznúce pralesy, otroci a čo mám s nimi spoločné? Ako súvisí moja večera s chudobou v Afrike? Odkiaľ prišla ruža, ktorú dostaneme na Valentína? 

Pohľad na svet cez optiku a techniky globálneho vzdelávania pomáhajú študentom jasne a prakticky uchopiť problémy, ktoré sužujú celú planétu. Ukazujú súvislosti, ktoré vtiahnu každého priamo do epicentra problému. 

Globálne vzdelávanie je o otázkach, pohľade do seba, hľadaní riešení. Poskytuje témy, metódy a nástroje vhodné najmä na etickú výchovu a občiansku náuku, ale tiež geografiu, dejepis či cudzie jazyky. Na workshope okrem vtiahnutia do témy zažijete aktivity, ktoré môžete využiť pri práci s vašimi žiakmi.

Pokiaľ chceme, aby jednotlivci prevzali zodpovednosť nad stavom planéty, potrebujú najprv vedomostnú bázu, na ktorej môžu stavať. Potrebujú tiež zažiť, že zmena je možná a vytvárať alternatívy môže byť zábavné. Globálne vzdelávanie je interaktívne, zážitkové a stimuluje ľudí k hlbokému zamysleniu a hľadaniu riešení. 

Zuzana Labašová sa v Živici venuje globálnemu vzdelávaniu už 8 rokov. Ku globálnemu vzdelávaniu ju priviedla životná cesta – detstvo strávila na malom ostrove v Stredozemnom mori, neskôr študovala psychológiu na Univerzite Komenského a City University of New York. Dôležitosť globálneho vzdelávania vníma aj vďaka svojej dcére, ktorá je Slovenka indicko – afrického pôvodu, pričom polovica jej rodiny žije v USA. 
 

 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
31.01.2018, 14:30
Zaostrené na riešenia - krátko, jednoducho, účinne
Lektor: Klára Giertlová

Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. 

Skúsená koučka Klára Giertlová nás zoznámi s efektívnou metódou, ktorú sa naučíme využívať pri hľadaní riešení pre naše výzvy/problémy. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia...) budeme zdieľať skúsenosti a nachádzať odpovede na naše otázky. 

Zo stretnutia si odnesiete dvojaký úžitok - citeľný posun v samotnej téme a zároveň sa naučíte postupy a techniky, využiteľné už nasledujúci deň vo vašej práci so žiakmi, kolegami a tiež v osobnom živote.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
17.01.2018, 14:30
Generácia Z – Digitálne deti v postpravdivom svete
Lektor: Štefan Machajdík

Príbeh o tom, ako sa deti a pravda stratili na internete. (A my s nimi.)

Prejdeme spolu fascinujúci príbeh generácií 20. storočia až po Generáciu Z.
Budeme sa snažiť preniknúť do sveta súčasných teenagerov. Do ich túžob, spôsobu života a virtuálneho sveta, v ktorom trávia väčšinu času. 

Spolu budeme uvažovať o spôsoboch, ako im porozumieť, byt s nimi a učiť sa spolu žiť v tomto rýchlom a komplikovanom svete.

Štefan Machajdík, Mentor Združenia D3, spoluautor tútoringového programu, učiteľ Náboženstva a etiky na Bilgyme, zakladateľ teenagerských neformálnych skupín, riaditeľ firmy OIL Partner. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s prácou a budovaním vzťahov s teenagermi.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
12.12.2017, 15:00
Rozmanitý alebo čiernobiely- Aký svet tvoríme našim vzdelávaním?
Lektor: Bryan Mukandi

Ako vzdelávať novú generáciu tak, aby bola pripravená na svet, do ktorého sa narodila? 
Čo je úlohou učiteľa v súčasnom svete a v dnešných školách?

Príďte diskutovať s pedagógom z Queensland University v Austrálii o tom ako využiť kritické myslenie, etiku a globálne vzdelávanie so žiakmi a študentami na základných a stredných školách. 

Bryan Mukandi - sa narodil a vyrastal v Zimbabwe. Vyštudoval medicínu na University of Zimbabwe a začal klinickú prax v čase, kedy vrcholila pandémia AIDS. Neskôr sa presťahoval do Írska, kde dosiahol magisterský titul v odbore ľudských práv a zároveň pracoval pre organizáciu zaoberajúcu sa globálnym vzdelávaním The Galway One World Centre. Následne získal magisterské vzdelanie v oblasti Politická filozofia v Belfaste. Jeho kroky ďalej viedli do Austrálie, kde žije a pracuje v oblasti medicínskej etiky. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
06.12.2017, 9:00
Moderný učiteľ: klimatická a podporná edukácia v praxi
Lektor: Robert Čapek

Interaktívny workshop s praktickými ukážkami bude viesť český lektor, psychológ, učiteľ a didaktik Robert Čapek. Jeho knihu „Moderní didaktika“ pozná veľa učiteľov aj u nás. 

Oblasti, ktorým sa budeme na workshope venovať:
Zložky klímy v triede a ich praktická podpora. Čo je pre vyučovanie dôležité? Výučbové metódy a ich využitie pri budovaní klímy triedy. 
Práca so žiakmi a ich vedenie. Dobrej výučbe sa hodí symetria. Hodnotenie a sebahodnotenie žiaka. Nevýhody súčasného klasifikovania. 
Komunikácia v triede. Ako podporovať vhodnú klímu a ako zisťovať jej úroveň? Reálne problémy vyučovania a ich riešenie.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
28.11.2017, 14:30
DISKUklub – čas a priestor pre vaše témy
Lektor: Klára Giertlová

Prineste „svoju tému“, ktorú aktuálne riešite v škole alebo triede. Spoločne s ďalšími účastníkmi (učitelia, rodičia...) budeme o nej diskutovať, zdieľať skúsenosti a hľadať prípadné riešenia.

AKO BUDE DISKUklub PREBIEHAŤ?

Z tém, ktoré účastníci prinesú budeme spoločne hľadať východiská za pomoci prístupu zameraného na riešenie (Solution-focused approach). Je to veľmi prirodzený a praktický, pritom stále osviežujúco nezvyklý a málo využívaný spôsob premýšľania. 

Z diskusie si odnesiete dvojaký úžitok - badateľný posun v samotnej téme, ale zároveň aj princípy a postupy ihneď použiteľné pri práci so žiakmi, s triedou, s rodičmi, s kolegami, na poradách, iných pracovných stretnutiach a tiež v mimopracovnom živote. 

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
08.11.2017, 10:00
Učiteľ ako sprievodca - koučingové techniky v škole
Lektor: Jana M. Balážová a Vierka Lasáková

Nechápete čo majú postavičky z úvodnej fotky spoločné s témou workshopu? Zístíte to 8.11. na akcii vo zvolenskom EDUpointe.

Workshop je určený pre učiteľov, ktorým nestačí učiť žiakov len “predmet” a chcú prispieť k ich i svojmu celostnému rozvoju a zmene klímy na škole. Pomôže vám pootvoriť dvere k efektívnemu sprevádzaniu, rešpektovaniu a partnerskému prístupu. 

Prevedieme vás modelom aktívneho počúvania, vyskúšame si prácu s rôznymi technikami ako je parafrázovanie, práca s tichom a poučíme sa z najčastejších chýb pri kladení otázok.

Zobraziť viac
Zvolen
EDUpoint Zvolen, P.O.Hviezdoslava 28
25.10.2017, 14:30
Ako dať vyučovaniu šťavu? Príklady metód aktívneho vyučovania
Lektor: Peter Farárik

Chcete preniesť aktivitu viac na žiakov? Zažite a vyskúšajte si konkrétne metódy aktívneho vyučovania na príklade ich využitia v geografii. Vďaka inšpiráciám, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť, môžete predstavené metódy uplatniť v akomkoľvek vyučovacom predmete. 

Zároveň si ukážeme príklady hier, pomocou ktorých budete mať v triede motivovanejších žiakov, ktorí sa viac naučia. Spoznáte desiatky odskúšaných didaktických hier, ktoré si môžete pridať do databanky svojich vlastných učiteľských “zbraní”. Účastníci workshopu dostanú editovateľné šablóny a opisy hier.

Zobraziť viac

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou