EN Zóna pre darcov

Odporúčané Generáciou 3.0

Inšpirujte sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. V tejto kategórii nájdete projekty, ktoré vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Dramatická výchova do škôl

Vzdelávacie projekty pre školy, workshopy a semináre pre pedagógov postavené na zážitku, v ktorom si môžete vyskúšať životné situácie nanečisto

Reflexia slobody a zodpovednosti

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch

Turnaj mladých fyzikov

Tímová súťaž z fyziky pre žiakov stredných škôl

Preventívny program Kozmo a jeho dobrodružstvá

Rozvoj schopností od najmenších detí rešpektovať práva iných a zároveň ochraňovať tie svoje

Ako vyhrať vedeckú súťaž

Príprava pedagógov prírodovedných predmetov ako lektorov pre tvorbu študentských projektov

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Nová Uršulínska Škola

Transformačný program, ktorý organizačne spojil MŠ, ZŠ a Gymnázium do jednej Spojenej školy sv. Uršule a vylepšuje výchovno-vzdelávací proces

Storyliving

Zavedenie larpov ako inovatívnej metódy, ktorá má potenciál formovať postoje a hodnoty žiakov do formálneho vzdelávania

Vytvorme si vlastný svet

Projektové vyučovanie cudzieho jazyka na báze interaktívnej hry

Experiment je zážitok

Workshopy pre učiteľov fyziky - ako urobiť vyučovanie fyziky pútavejším

Otvorené školy

Podpora demokratického prostredia v školách a výchova k občianstvu prostredníctvom systematickej práce so školskými kolektívmi formou rovesníckeho vzdelávania

Zelená škola

Výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie

Dramatickou výchovou a poznaním minulosti k lepšej budúcnosti

Zážitkové workshopy, ktoré konfrontujú žiakov a študentov s nedávnymi dejinami Slovenska

Nenápadní hrdinovia

Oboznámenie študentov s totalitným režimom cez prednášku, diskusiu a premietanie krátkeho filmu

Ja a peniaze

Vzdelávací program pre žiakov prvého stupňa ZŠ na podporu a zvýšenie zručností vo finančnej gramotnosti

Online živá knižnica

Autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí a ľudí, ktorí prichádzajú do kontaktu so znevýhodnenými ľuďmi

AJ Ty v IT pre základné školy

Praktické workshopy IT zručností pre dievčatá od 8 rokov

AJ Ty v IT pre stredné školy

Praktické workshopy IT zručností pre stredoškoláčky

TALENTWAY.NET

Zavedenie didaktických metód problem-based learning aj desing thinking do vybraných predmetov

Inkluzívna materská škola ako učiaci sa organizmus

Teoretická a praktická príprava pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ na aplikáciu inkluzívneho vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ChemPlay

Didaktická hra ako efektívny nástroj na motiváciu žiakov pri výučbe anorganickej chémie na základných a stredných školách

JA Aplikovaná ekonómia

Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov stredných škôl prostredníctvom osvojovania praktických zručností.

Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludnajšie kluby

Metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania rozvíja kognitívne schopnosti detí zo sociálne vylúčených komunít a prináša deťom radosť z úspechu

Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU)

Koučingovo-mentoringový program pre učiteľov II. stupňa základných škôl a stredných škôl

AKO OSTAŤ FÉR: Podpora antikorupčného vzdelávania na stredných školách a online

Neformálne interaktívne vzdelávanie, ktoré budú viesť vyškolení mladí protikorupční aktivisti a aktivistky

Učíme s hardvérom

Projekt vnáša do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky

Lepšia geografia

Vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity pre učiteľov geografie

Stredoškolský debatný program

Podpora kritického myslenia, otvorenosti a občianskej angažovanosti mladých ľudí cez debatné aktivity

Show your talent

Program pomáha zlepšiť vzťahy medzi študentmi a učiteľmi, podporuje spoluprácu, vzájomné porozumenie a objavovanie talentov

Občianske vzdelávanie ako prevencia proti extrémizmu

Workshopy pre učiteľov o použití inovatívnych metód občianskeho vzdelávania ako prevencia extrémizmu a realizácia prednášok metódami inovatívneho občianskeho vzdelávania na SŠ.

MyMachine Slovakia

Rozvoj tvorivosti cez prácu na spoločnom projekte žiakov ZŠ, študentov SOŠ a VŠ - vysnívanom vynáleze.

Modelová inkluzívna škola so vzdelávacím centrom

Získať zručnosti v rovesníckom a diferencovanom učení podporenom facilitatívno - reflektívnym prístupom ako jedným zo základných pilierov inklúzie v škole.

OpenLab

Systémové vzdelávanie v najnovších technológiách s odborníkmi z praxe na stredných školách

Encourage | Empower | Engage

Školenie je určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a je zamerané na zlepšenie atmosféry a vzťahov v škole budovaním a rozvojom morálnych hodnôt u žiakov a zamestnancov materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

FIRST LEGO League

Rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, technických znalostí a schopností

Greenpower Slovensko

Pre tím študentov je postavená výzva: „Postav so spolužiakmi elektrickú formulu a zúčastni sa s ňou pretekov“

Jeden svet na školách

Projekt Jeden svet na školách prináša výber dokumentárnych filmov z festivalu do škôl

Komenského inštitút

Program, ktorý prispieva k zmene školstva prostredníctvom rozvoja pedagógov a podpory ich reformných aktivít.

Akadémia veľkých diel

Voľnočasový vzdelávací program pre stredoškolákov. Diskusie o dielach, ktoré zásadne ovplyvnili našu civilizáciu a otvárajú veľké životné otázky.

Škola inkluzionistov

Rozvoj a podpora inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ s dôrazom na rozmanitosť žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia

Zmudri

Krátke videokurzy pre študentov na praktické a občianske témy

I AMbitious- Ročný program neformálneho vzdelávania

Prepájanie proaktívnych študentov s osobnosťami, ktoré im predávajú osobné aj kariérne vedomosti a skúsenosti

Rozmanité školy

Inovatívny pohľad na interkultúrne vzdelávanie a metodiky, ktoré citlivo pracujú s témami rozmanitosti na oboch stupňoch základných škôl

Globálne vzdelávanie a práca s mládežou

Metodická príručka k témam jedlo, migrácia a médiá obsahuje výber 8 aktivít

Informatika 2.0

Zadarmo ponúkame učiteľom 230 plánov hodín, ktoré zrozumiteľne pokrývajú každú vyučovaciu hodinu informatiky na ZŠ, od prvej až po poslednú minútu.

KUBO EDU

Tisíce detských kníh na jednom mieste, okamžite dostupných všetkým žiakom a učiteľom - KUBO EDU je kľúčom k rozvoju čitateľskej gramotnosti na Slovensku.

Orientačné dni - zážitok pre triedu

Posilňujeme triedne kolektívy vzájomným spoznávaním sa žiakov, prehlbovaním ich vzťahov a budovaním rešpektu voči sebe prostredníctvom zážitkových, kreatívnych, diskusných a mnohých ďalších aktivít.

O krok pokrok

Jednou z hlavných aktivít projektu je doučovanie a mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie ich študijných výsledkov počas pandémie i mimo nej a program zastrešuje aj vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií -kurzy rómskeho jazyka.

Vzdelávanie hrou s Gamifactory

Projekt učiteľom ponúka hry, metodiky, cvičenia a návody ako učiť hrou na ich škole.

Emocionálny KOMPAS

Emocionálny KOMPAS je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Duševné zdravie je totiž základ všetkého.
EDUmapa