EN Zóna pre darcov

Inovácie v systéme vzdelávania

Inšpirujte sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. V tejto kategórii nájdete projekty zamerané na zlepšovanie vzdelávacieho prostredia, podporné programy moderného vzdelávania pedagógov, šírenie nových metód vyučovania či schopnosť pracovať s informáciami medziodborovo. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Reflexia slobody a zodpovednosti

Inkluzívny prístup edukácie v školách postavený na princípe reflexií, medzigeneračných dialógoch, sústredeniach, odbornom tíme, práci s chybami a vzťahoch

Školy, ktoré menia svet

Expertný vzdelávaco-mentoringový zážitkový program pre vedenie škôl a pedagógov spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ

Nová Uršulínska Škola

Transformačný program, ktorý organizačne spojil MŠ, ZŠ a Gymnázium do jednej Spojenej školy sv. Uršule a vylepšuje výchovno-vzdelávací proces

Zelená škola

Výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie

TALENTWAY.NET

Zavedenie didaktických metód problem-based learning aj desing thinking do vybraných predmetov

Inkluzívna materská škola ako učiaci sa organizmus

Teoretická a praktická príprava pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ na aplikáciu inkluzívneho vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Individuálny rozvojový program učiteľov (IRPU)

Koučingovo-mentoringový program pre učiteľov II. stupňa základných škôl a stredných škôl

MyMachine Slovakia

Rozvoj tvorivosti cez prácu na spoločnom projekte žiakov ZŠ, študentov SOŠ a VŠ - vysnívanom vynáleze.

Modelová inkluzívna škola so vzdelávacím centrom

Získať zručnosti v rovesníckom a diferencovanom učení podporenom facilitatívno - reflektívnym prístupom ako jedným zo základných pilierov inklúzie v škole.

OpenLab

Systémové vzdelávanie v najnovších technológiách s odborníkmi z praxe na stredných školách

Encourage | Empower | Engage

Školenie je určené pre učiteľov a riaditeľov škôl a je zamerané na zlepšenie atmosféry a vzťahov v škole budovaním a rozvojom morálnych hodnôt u žiakov a zamestnancov materských škôl a prvého stupňa základných škôl.

Komenského inštitút

Program, ktorý prispieva k zmene školstva prostredníctvom rozvoja pedagógov a podpory ich reformných aktivít.

Škola inkluzionistov

Rozvoj a podpora inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni ZŠ s dôrazom na rozmanitosť žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia

KUBO EDU

Tisíce detských kníh na jednom mieste, okamžite dostupných všetkým žiakom a učiteľom - KUBO EDU je kľúčom k rozvoju čitateľskej gramotnosti na Slovensku.

O krok pokrok

Jednou z hlavných aktivít projektu je doučovanie a mentoring rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia pre zlepšenie ich študijných výsledkov počas pandémie i mimo nej a program zastrešuje aj vzdelávanie učiteľov a zástupcov pomáhajúcich profesií -kurzy rómskeho jazyka.

Vzdelávanie hrou s Gamifactory

Projekt učiteľom ponúka hry, metodiky, cvičenia a návody ako učiť hrou na ich škole.

Emocionálny KOMPAS

Emocionálny KOMPAS je program pre učiteľov o tom, ako u detí zlepšiť duševné zdravie, vzťahy v škole a schopnosť sústrediť sa. Duševné zdravie je totiž základ všetkého.

Úsmevná komunikácia

Worshopy o empatii a rozvoji osobnosti pre žiakov ZŠ

Učiteľ Slovenska

Ocenenie inšpiratívnych pedagógov základných a stredných škôl z celého Slovenska

Premena školy zvnútra

Zlepšovanie klímy na škole a zvyšovanie aktivity a vnútornej motivácie žiakov aj učiteľov cez ročný program pre školy

Tvorivá trieda

Projekt je zameraný na inovatívne prístupy k výučbe a je určený pre študentov bakalárskych a magisterských učiteľských študijných programov

Učiace sa školy

Cieľom projektu je ukázať, ako sa môžu zmeny navrhnuté v dokumente "Učiace sa školy" dosiahnuť na všetkých druhoch škôl po celom Slovensku

Ponorka v tíme

Projekt na zlepšovanie atmosféry, klímy a efektivity v tímoch a pracovných kolektívoch

Zručnosti pre úspech

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl, ktorý rozvíja praktické zručnosti pre zamestnateľnosť.

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Program je určený učiteľom základných škôl, ktorí sa stávajú nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľmi kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese a tým spoločne prispievajú k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

Roots & Shoots

Roots & Shoots Slovakia ponúka školám vytvárať si vlastné komunitné projekty v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja.

Hrdinovia internetu

Program Hrdinovia internetu poskytuje pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti a občianstva.

InnoSchool- Inovačný vzdelávací systém

Edukatívna hra InnoSchool je zameraná na posilnenie sociálnych inovácií a podnikateľského ducha u mladých ľudí
EDUmapa